Зміст математичного розвиткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст математичного розвиткуЦілісний розвиток дитини-дошкільника - багатогранний процес. Особливу значимість у ньому набувають особистісний, розумовий, мовний, емоційний та інші аспекти розвитку. У розумовому розвитку важливу роль відіграє математичний розвиток, який не може здійснюватися поза особистісного, мовленнєвого та емоційного.

Поняття «математичний розвиток дошкільників» є досить складним, комплексним і багатоаспектним. Воно складається з взаємозалежних і взаємообумовлених уявлень про простір, форму, величину, час, кількість, їх властивості і відносини, які необхідні для формування у дитини «життєвих» і «наукових» понять. У процесі засвоєння елементарних математичних уявлень дошкільник вступає в специфічні соціально-психологічні стосунки із часом і простором (як фізичним, так і соціальним), і в нього формуються уявлення про відносність, безперервність величин і т. п. Ці уявлення можуть розглядатися в якості особливого «ключа» не тільки до оволодіння властивими віком видами діяльності, до проникнення в сенс навколишньої дійсності, але й до формування цілісної «картини світу».

Основа трактування поняття «математичний розвиток» дошкільників була закладена і в роботах Венгера Л.А. і на сьогодні є найбільш поширеною в теорії та практиці навчання математики дошкільників. «Метою навчання на заняттях в дитячому садку є засвоєння дитиною певного заданого програмою кола знань і умінь. Розвиток розумових здібностей при цьому досягається непрямим шляхом: в процесі засвоєння знань. Саме в цьому і полягає сенс широко поширеного поняття «розвиваюче навчання». Розвиваючий ефект навчання залежить від того, які знання повідомляються дітям і які методи навчання застосовуються. Тут добре помітна передбачувана ієрархія категорій: знання - первинні, метод навчання - вторинний, тобто мається на увазі, що метод навчання «підбирається» залежно від характеру знань, що повідомляються дитині при цьому вживання слова «Повідомлюваних» очевидно зводить «нанівець» саму другу половину вислову, оскільки раз «повідомляються», означає метод «пояснювально-ілюстративний», і, нарешті, вважається, що саме розумовий розвиток - це мимовільний наслідок цього навчання.

Таке розуміння математичного розвитку стійко зберігається в роботах фахівців дошкільної освіти. У дослідженні Абашина В.В. дається визначення поняттю «математичний розвиток»: «математичний розвиток дошкільника - це процес якісної зміни в інтелектуальній сфері особистості, який відбувається в результаті формування у дитини математичних уявлень і понять».

З дослідження К.Й.Щербакової під математичним розвитком дошкільнят потрібно розуміти зрушення і зміни в пізнавальній діяльності особистості, які відбуваються внаслідок формування елементарних математичних уявлень і пов'язаних з ними логічних операцій. Іншими словами, математичний розвиток дошкільнят - це якісні зміни в формах їх пізнавальної активності, які відбуваються в результаті оволодіння дітьми елементарними математичними уявленнями і пов'язаними з ними логічними операціями.

Виділившись з дошкільної педагогіки, методика формування елементарних математичних уявлень стала самостійною наукою та навчальною областю. Предметом її дослідження є вивчення основних закономірностей процесу формування елементарних математичних уявлень у дошкільників в умовах суспільного виховання. Коло завдань математичного розвитку, розв'язуваних методикою, досить великий:

- наукове обґрунтування програмних вимог до рівня розвитку кількісних, просторових, тимчасових і інших математичних уявлень дітей у кожній віковій групі;

- визначення змісту матеріалу для підготовки дитини в дитячому садку до засвоєння математики в школі;

- вдосконалення матеріалу з формування математичних уявлень у програмі дитячого саду;

- розробка та впровадження в практику ефективних дидактичних засобів, методів і різноманітних форм та організація процесу розвитку елементарних математичних уявлень;

- реалізація наступності у формуванні основних математичних уявлень в дитячому саду і відповідних понять у школі;

- розробка змісту підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних здійснювати педагогічну і методичну роботу по формуванню та розвитку математичних уявлень у дітей в усіх ланках системи дошкільного виховання;

- розробка на науковій основі методичних рекомендацій батькам щодо розвитку математичних уявлень у дітей в умовах сім'ї.

Щербакова К.І. серед завдань з формування елементарних математичних знань і подальшого математичного розвитку дітей виділяє головні, а саме:

- отримання знань про величину, форму, простір і час як основу математичного розвитку;

- формування широкої початкової орієнтації в кількісних, просторових і часових відношеннях навколишньої дійсності;

- формування навичок і вмінь у рахунку, обчисленнях, вимірюванні, моделюванні, загальнонавчальних умінь;

- оволодіння математичною термінологією;

- розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, логічного мислення, загальний інтелектуальний розвиток дитини.

Ці завдання найчастіше вирішуються вихователем одночасно на кожному занятті з математики, а також у процесі організації різних видів самостійної дитячої діяльності. Численні психолого-педагогічні дослідження та передовий педагогічний досвід роботи в дошкільних установах показують, що тільки правильно організована дитяча діяльність і систематичне навчання забезпечують своєчасний математичний розвиток дошкільника.

Теоретичну базу методики формування елементарних математичних уявлень у дошкільників складають не лише загальні, принципові, вихідні положення філософії, педагогіки, психології, математики та інших наук. Як система педагогічних знань вона має і свою власну теорію, і свої джерела. До останніх відносяться:

- наукові дослідження і публікації, в яких відображені основні результати наукових пошуків (статті, монографії, збірники наукових праць тощо);

- програмно-інструктивні документи ("Програма виховання і навчання в дитячому садку", методичні вказівки і т.д.);

- методична література (статті в спеціалізованих журналах, наприклад, в "Дошкільне вихованні ", посібники для вихователів дитячого садка та батьків, збірники ігор і вправи, методичні рекомендації і т.д.);

- передовий колективний та індивідуальний педагогічний досвід з формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячому садку і сім'ї, досвід та ідеї педагогів-новаторів.

Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей постійно розвивається, удосконалюється і збагачується результатами наукових досліджень і передового педагогічного досвіду.

У даний час завдяки зусиллям вчених і практиків створено, успішно функціонує і удосконалюється науково-обгрунтована методична система з розвитку математичних уявлень у дітей. Її основні елементи - мета, зміст, методи, засоби і форми організації роботи - найтіснішим чином пов'язані між собою і взаємообумовлюють один одного.

Провідним і визначальним серед них є мета, так як вона веде до виконання соціального замовлення суспільства дитячим садом, готуючи дітей до вивчення основ наук (у тому числі і математики) в школі.

Дошкільнята активно оволодівають рахунок, користуються числами, здійснюють елементарні обчислення на наочній основі і усно, оволодівають найпростішими часовими та просторовими відношеннями, знайомляться з предметами різних форм і величин. Дитина, не усвідомлюючи того, практично включається в просту математичну діяльність, освоюючи при цьому властивості, відносини, зв'язки і залежності на предметах і числовому рівні.

Необхідність сучасних вимог викликана високим рівнем сучасної школи до математичної підготовки дітей в дитячому садку в зв'язку з переходом на навчання в школі з шести років.

Математична підготовка дітей до школи передбачає не лише засвоєння дітьми певних знань, формування у них кількісних просторових і часових уявлень. Найбільш важливим є розвиток у дошкільнят розумових здібностей, уміння вирішувати різні завдання. Вихователь повинен знати, не тільки як навчати дошкільників, але і те, чого він їх навчає, тобто йому повинна бути ясна математична сутність тих уявлень, які він формує у дітей. Широке використання усної народної творчості так само важливо для пробудження у дошкільнят інтересу до математичних знань, вдосконалення пізнавальної діяльності, загального розумового розвитку.

Таким чином, математичний розвиток розглядається як наслідок навчання математичним знанням. В якійсь мірі це, безумовно, спостерігається в деяких випадках, але відбувається далеко не завжди. Якби даний підхід до математичного розвитку дитини був вірним, то достатньо було б відібрати коло знань, що повідомляються дитині, і підібрати «під них» відповідний метод навчання, щоб зробити цей процес реально продуктивним, тобто отримувати в результаті високий математичний розвиток у всіх дітей.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.018 с.)