Тема 2.3 Вибіркове спостереження і його застосування у правовій статистиціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.3 Вибіркове спостереження і його застосування у правовій статистиціЗавдання:

1. Розглянути методику необхідної чисельності вибірки.

2. Розглянути методику виміру середньої помилки частки альтернативної ознаки.

3. Ознайомитися з поняттям статистичної гіпотези.

4. Навчитися до кожного обчисленого показника навести формулу і розкрити економічний їх зміст.

5. На основі наведених даних обчислити середню помилку вибірки.

6. На основі наведених даних обчислити генеральну долю з певною ймовірністю для без повторної вибірки і зробити висновки.

7. Дайте визначення поняттю закону великих чисел

8. Дайте визначення похибки репрезентативності.

9. Визначте переваги вибіркового методу спостереження порівняно з іншими методами статистичного спостереження.

10. охарактеризуйте різні способи відбору одиниць у вибіркову сукупність.

Контрольні запитання:

1. Які чинники впливають на визначення обсягу вибіркової сукупності?

2. Які існують способи поширення результатів вибірки на генеральну сукупність?

3. Як можна визначити необхідну чисельність вибірки?

4. Як можна визначити граничну помилку вибірки?

5. Як можна визначити граничну помилку вибірки для середньої?

6. Як визначається середня помилка вибірки?

Список літератури див. до теми № 2.3

 

Тема 2.4 Статистичне вивчення економічної злочинності

Завдання:

1. Ознайомитися з можливими мірами покарання за скоєння економічних злочинів.

2. Ознайомитися з характеристиками ураженості економічною злочинністю окремих галузей економіки, професій, вікових груп, територій.

3. Дайте визначення ознаці «вчинення злочину у складі організованої злочинної групи».

4. Ознайомитися з використанням статистичного аналізу при вивченні злочинності.

5. Ознайомитися з причина, що спонукають до скоєння економічних злочинів.

6. Охарактеризувати перше і основне завдання статистичного аналізу злочинності на будь-якому адміністративно-територіальному рівні.

7. Ознайомитись з державними програмами, які включають заходи боротьби зі злочинністю.

8. Ознайомитись зі статистичним аналізом для оцінки діяльності правоохоронних органів та судів.

Контрольні запитання:

1. Як впливають помилки в реєстрації злочинів на темпи росту або зниження злочинності га певній території?

2. Які основні завдання вирішує статистичний аналіз злочинності?

3. Якими показниками встановлюється реальний стан злочинності?

4. Якими показниками визначається особа злочинця в сучасних умовах розвитку нашої держави?

5. Які причини сприяють вчиненню злочинів особами різних вікових груп?

Список літератури див. до теми № 2.4

Самостійна домашня контрольна робота

Контрольна робота розглядається як форма підсумкового контролю знань. Виконання студентами контрольної роботи надає їм можливість підтвердити своє вміння самостійно працювати з літературою, аналізувати, робити самостійні теоретичні і практичні висновки. За успішного виконання всіх вимог до контрольної роботи студенти отримують відповідну кількість балів і допускаються до підсумкового контролю знань –заліку.

При виконанні індивідуальних контрольних завдань з дисципліни „Правова статистика” студентам рекомендується наступний

Порядок виконання контрольної роботи:

1. Ознайомтесь із загальними положеннями, тематичним змістом курсу та формою підсумкового контролю.

2. За рекомендованою літературою та загальним змістом курсу вивчіть відповідний матеріал.

3. Уважно ознайомтесь з вимогами по оформленню та виконанню контрольного завдання.

4. Перегляньте умови контрольних задач і з‘ясуйте, до яких змістовних модулів і тем дисципліни вони відносяться.

5. Ознайомтесь з розв’язками прикладів, поданих під час лекцій, семінарських занять та у рекомендованій літературі.

6. Перейдіть до розв’язку задач за своїм варіантом.

7. При виконанні задач та вивченні теоретичного матеріалу обов‘язково записуйте запитання та проблеми, які у Вас виникають, і звертайтесь до викладача за поясненнями у часи призначених консультацій

Контрольна робота – завершальний етап самостійного вивчення і опрацювання матеріалу з дисципліни „Правова статистика”. Контрольна робота сприяє закріпленню засвоєного теоретичного матеріалу, формуванню у студента відношення до своєї спеціальності.

Система оцінювання самостійної домашньої роботи:

ü Правильне виконання всіх завдань є обов‘язковим. За умови невірного розв‘язку будь – якого завдання робота не зараховується і повертається на доопрацювання.

ü Виконання завдань виключно у письмовому виді – 15 балів.

Вибір індивідуального варіанту

Номер варіанту обирається за останньою цифрою індивідуального номера залікової книжки. Якщо номер закінчується на цифру „0”, то виконується 10-й варіант. Наприклад, якщо залікова книжка має номер 145 – 06, то відповідний варіант студента - № 5.

В усіх завданнях замість символу № підставляється індивідуальний № варіанту студента.

Правила виконання та оформлення завдань

Ø Кожна самостійна домашня контрольна робота складається із 7 завдань.

Ø При виконанні задач необхідно або наводити використані формули, або давати посилання на них по загальному змісту курсу (наприклад, тема 4, формула 4.8).

Ø До кожної задачі мають бути сформульовані теоретично обґрунтовані висновки. Висновки до кожної задачі мають бути виконані письмово.

Ø Розрахунки, оформлення таблиць та графіків бажано виконувати на ПК з використанням відповідних прикладних програм.

Ø Звіт повинен містити перелік використаної літератури.

Ø Виконані завдання зараховуються викладачем поетапно одразу після закінчення вивчення відповідного модуля на консультаціях.

Контрольні завдання

Зауваження: нумерація таблиць даних співпадає із номерами відповідних завдань.

Завдання №1.

1) Складіть програму статистичного спостереження за індивідуально обраною метою (наприклад: „визначення пріоритетних напрямків вкладання коштів на Україні”, „з’ясування ставлення населення до змін в податковій політиці держави”, „Боротьба з дитячою злочинністю в Черкаській області” тощо).

2) Запишіть ценз для визначення об’єкту спостереження.

3) Визначте організаційну форму, вид та спосіб проведення.

4) Оформіть програму статистичним формуляром.

Завдання № 2. Для розрахунку індексів сезонності досліджуються зареєстровані злочини в окремому районі

Таблиця № 1

№ п\п Місяць року Кількість зареєстрованих злочинів
2003 рік 2004 рік 2005 рік
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень 2№
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень 1№

Провести повний аналіз динаміки процесу даних. Проілюструвати графічно. Зробити висновки.

Побудова таблиці для індивідуального завдання. Символ № замінюється номером варіанту, для 1-9-го варіанту після № ставиться на цифру 0.

Завдання 3. Розподіл адміністративних правопорушень за сумою штрафу має такий вигляд:

Таблиця № 2

Інтервали групування за сумою штрафу, грн. Число правопорушень
До 60
60-70 10№
70-80
80-90 №0
90 і більше
Разом ?

Визначте:

- середню суму штрафу, яка припадає на одне адміністративне правопорушення;

- модальне значення суми штрафу;

- медіанне значення суми штрафу. Зробіть висновки.

Завдання 4. Прибутковість комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в таблиці.

Таблиця № 3

№ п\п Прибутковість активів, % № п\п Прибутковість активів, %
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
4,2 9.4 15,3 9,№
20,1 23,3 13,2 14,3
16,5 18,5 8,4 20,2
7,6 14,3 6,9 19,6
10,3 16,7 12,3 15,8
28,4 17,4 10,6 13,7
12,7 №,4 17,4 26,0
21,5 15,3 №,7 11,2
12,8 25,2 14,2 18,5
17,2 12,8 22,3 8,3
3,0 19,4 9,2 19,2
9,4 6,0 16.4 15,5
18,3 13,5 13,6 11,3
№,6 24,9 5,9 12,9
23,0 18,7 8,7 14,2

 

Згрупуйте банки по прибутковості активів, виділивши групи з рівними інтервалами:

- на початок року – 5 груп (для парних № варіантів);

- на кінець року – 4 групи (для непарних № варіантів).

Результати групування представте у формі статистичних таблиць По результатам групування проведіть порівнювальний аналіз розподілення банків по рівню прибутковості активів на початок і кінець року. З цією метою перегрупуйте ряди розподілу, виділивши такі групи:

- до 10%;

- 10–15%;

- 15–20%;

- 20% і більше, розрахуйте показники, які характеризують досліджуваний процес, проілюструйте графічно отриманий результат. Зробіть висновки.

Побудова таблиці для індивідуального завдання. В таблиці № 3 символ № замінюється номером варіанту, для 10-го варіанту № замінюється на цифру 0.

Завдання 5.Під час вивчення споживчого попиту проведено 20% вибіркове спостереження оренди приватного житла на Закарпатті за період березень - травень. Результати спостереження представлені в таблиці 4 (дані умовні).

За даними таблиці виконайте наступні завдання:

1) Охарактеризуйте вартість оренди житла;

2) Оцініть варіацію вартості, зробіть висновки;

3) Обчисліть: з ймовірністю 0,954 можливі значення частки житла за ціною від 26 у. о. і більше; з ймовірністю 0,997 можливі значення середньої вартості оренди житла у генеральній сукупності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.01 с.)