Зміст задач поточної контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст задач поточної контрольної роботи1. За допомогою всіх можливих видів відносних величин охарактеризувати заданий економічний процес.

2. За допомогою середніх та структурних середніх охарактеризувати задану статистичну сукупність.

Реферативні доповіді:

1. Властивості середньої арифметичної.

Рекомендована література: 11-15, 17, 20, 22, 24.

Семінарське заняття № 5

Мета: з’ясувати значення варіаційних характеристик в статистичних дослідженнях, навчитись вимірювати варіацію ознак.

Питання для обговорення:

1. Аналіз варіації розподілу правопорушень за різними правовими ознаками.

Зміст задач та завдань:

1. Охарактеризувати варіацію ознаки.

2. Порівняти ступінь коливань ознаки в різних сукупностях.

3. Оцінити однорідність сукупностей.

4. Дослідити кількісні зміни ознаки по групах, між групами та по сукупності загалом, зробити висновки.

Реферативні доповіді:

1. Властивості дисперсій.

Рекомендована література: 11-15, 17, 20, 22, 24.

Змістовий модуль 2. Аналітична статистика

Тема 2.1. Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових явищ(4 год.)

Семінарське заняття № 6

Мета: навчитись досліджувати динаміку розвитку соціально – економічних явищ та процесів в правоохоронних органах.

Питання для обговорення:

1. Аналіз інтенсивності розвитку суспільно-правових процесів за допомогою показників динаміки.

2. Обчислення середніх показників динаміки правових ознак.

3. Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування з використанням рядів динаміки.

Зміст задач та завдань:

1. Охарактеризувати динаміку розвитку заданого процесу.

2. Проілюструвати графічно досліджуване явище.

Зміст задач поточної контрольної роботи

1. Охарактеризувати динаміку розвитку заданого процесу за допомогою графічного методу, показників зміни рівнів рядів динаміки та узагальнюючих показників середнього рівня.

2. Провести зімкнення рядів динаміки.

Реферативні доповіді:

1. Класифікація рядів динаміки.

Рекомендована література: 11-14, 17-20, 23, 24.

Семінарське заняття № 7

Мета: навчитись досліджувати тенденцію розвитку кримінально-правових та цивільно-правових явищ та процесів.

Питання для обговорення:

1. Вивчення тенденції розвитку кримінально-правових та цивільно-правових явищ.

2. Аналіз сезонності в досліджуваних процесах.

Зміст задач та завдань:

1. Розрахунок індексу сезонності, побудова хвилі сезонних коливань.

2. Вивчення закономірностей ряду динаміки.

Реферативні доповіді:

1. Показники зміни рівнів рядів динаміки.

Рекомендована література: 11-14, 17-20, 23, 24.

Тема 2.2 Особливості застосування індексів у правовій статистиці

(2 год.)

Семінарське заняття № 8

Мета: з’ясувати значення економічних індексів як найважливіших узагальнюючих показників, навчитись проводити індексний аналіз економічних явищ та процесів.

Питання для обговорення:

1. Розрахунок агрегатних індексів кількості розглянутих справ.

2. Застосування середньозважених індексів до оцінки суспільної небезпеки злочинності.

3. Особливості тлумачення індексів різних видів.

4. Розрахунок індексів змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень.

Зміст задач та завдань:

1. Провести індексний аналіз економічного процесу.

2. Побудувати системи індексів з різною вагою та базою співставлення.

3. Провести індексний аналіз впливу різних факторів на заданий процес.

Зміст задач поточної контрольної роботи

1. Провести повний індексний аналіз певного соціально – економічного процесу (явища).

Реферативні доповіді:

1. Найважливіші економічні індекси та їх взаємозв’язок.

2. Властивості індексів Ласпейреса та Пааше.

Рекомендована література: 11-15, 17, 20-22, 24.

Тема 2.3 Вибіркове спостереження і його застосування у правовій статистиці(2 год.)

Семінарське заняття № 9

Мета: з’ясувати роль вибіркового спостереження як важливого джерела статистичної інформації, навчитись поширювати результати вибіркового спостереження на генеральну сукупність.

Питання для обговорення:

1. Основні характеристики вибіркової та генеральної сукупності.

2. Середня та гранична помилки вибірки.

3. Поширення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність.

Зміст задач та завдань:

1. Розрахувати необхідні характеристики вибіркової сукупності.

2. Розрахунок середньої похибки вибірки.

3. Розрахунок граничної похибки вибірки.

Реферативні доповіді:

1. Особливості малої вибірки.

2. Роль вибіркових спостережень в умовах ринкової економіки.

3. Вибіркове спостереження як джерело отримання статистичної інформації для правоохоронних органів.

4. Визначення необхідного об’єму вибірки

Рекомендована література: 12-17, 19-21, 23, 24.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Загальні положення

Самостійна робота студентів – це активна, цілеспрямована, індивідуальна або колективна діяльність студентів, яка включає заплановану навчальну роботу студентів, що виконується ним у поза аудиторний час під керівництвом викладача.

Головна мета самостійної роботи – поглиблення знань та одержання додаткових практичних навичок з вузлових питань курсу „Правова статистика” шляхом самостійної роботи зі статистичною інформацією та літературними джерелами.

Самостійна робота студента передбачає:

- попередню підготовку до практичних занять;

- виконання ситуаційних та практичних завдань в поза аудиторний час;

- підготовку до обговорення окремих питань;

- підготовку доповідей та рефератів;

- самостійне вивчення окремих питань тем курсу;

- огляд рекомендованої літератури.

Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Описова статистика

Тема 1.2 Загальні основи правової статистики

Завдання:

1. Ретельно ознайомитися з історією розвитку правової статистики.

2. Ознайомитися з «Купонною системою» обліку кримінальних справ у другій половині XIX століття.

3. Розглянути статистичні проблеми статистичного вивчення процесів, які відбуваються в області права.

7. Розглянути етапи статистичного дослідження в правоохоронних органах.

8. Розглянути організацію і статистику правових показників на конкретних прикладах.

9. Розглянути структуру Міністерства юстиції України.

10. Розкрийте значення даних правової статистики для практики протидії злочинності в країні.

Контрольні запитання:

1. В чому полягає особливість статистичної методології?

2. Які принципи покладено в основу організації статистики в Україні?

3. Що являє собою предмет правової статистики? В чому полягає його особливість?

4. Що визначає поняття правової статистики як однієї із галузей статистичної науки?

5. На які основні галузі поділяється правова статистика?

6. З чого складається структура статистичного апарату в органах суду?

Список літератури див. до теми № 1.1

Тема 1.2 Організація статистичного спостереження в правоохоронних органах

Завдання:

1. Ознайомитися з регламентованим порядком ведення первинного обліку в інструкціях (картках, книгах, журналах тощо).

2. Ознайомитися з основними уніфікованими документами первинного обліку в правоохоронних органах.

3. Ознайомитися з видами відповідальності за порушення, допущені при використанні статистичних даних.

4. Навчитися визначати суттєві і несуттєві ознаки, кількісні та атрибутивні, факторні та результативні ознаки досліджуваної сукупності.

5. Навчитися складати план статистичного спостереження.

6. Навчитися здійснювати арифметичний контроль.

7. Навчитися здійснювати логічний контроль зібраного матеріалу.

8. Навчитися визначати форми, види та способи проведених статистичних спостережень.

9. Провести аналіз помилок, при здійснені власних розрахунків.

10. Визначте об’єкт, мету та одиницю спостереження під час перепису населення України у 2001 році.

Контрольні запитання:

1. Які організаційні форми статистичного спостереження та їхні особливості?

2. Що таке табель статистичної звітності?

3. Що таке реквізити звітності?

4. Яке значення для організації статистичного дослідження має програма спостереження?

5. Що таке критичний момент під час проведення спеціально організованих спостережень і як його визначають?

6. Які існують способи усунення помилок статистичного спостереження?

Список літератури див. до теми № 1.2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.009 с.)