Тема 1.5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ1. Середня величина, її сутність і умови застосування.

2. Види середніх величин. Середня арифметична проста і зважена.

3. Середня гармонійна проста і зважена.

4. Порядкові (структурні) середні - мода та медіана в дискретних та інтервальних рядах. Формули, техніка розрахунку.

5. Узагальнюючі характеристики варіації правових показників.

6. Абсолютні (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, дисперсія).

7. Відносні показники варіації (коефіцієнт варіації). Формули, техніка побудови, економічний зміст.

Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Взаємозв’язок між окремими видами відносних величин.

2. Властивості середньої арифметичної та спрощені способи її обчислення.

Рекомендована література: 11-15, 17, 20, 22, 24.

 

Змістовий модуль 2. Аналітична статистика

Лекція № 6 (2 год.)

Тема 2.1. Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових явищ

1. Види динамічних рядів в окремих галузях правової статистики і їх характеристики. Елементи ряду динаміки.

2. Розрахунок абсолютного приросту, темпу росту, темпу приросту ланцюговим і базисним способом.

3. Розрахунок середнього рівня ряду динаміки. Формули, випадки застосування.

4. Методи перетворення рядів динаміки і вивчення тенденції розвитку правових явищ.

5. Інтерполяція та екстраполяція в рядах динаміки правопорушень та техніка їх розрахунків.

6. Вимірювання сезонних коливань. Індекс сезонності. Узагальнюючі показники сезонності.

Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Парна та багатофакторна регресія.

Рекомендована література: 11-14, 17-20, 23, 24.

Лекція № 7 (2 год.)

Тема 2.2. Особливості застосування індексів у правовій статистиці

1. Сутність індексів та їх роль в статистико-економічному аналізі.

2. Індивідуальні та загальні, базисні та ланцюгові індекси.

3. Агрегатні індекси. Формули, техніка обчислення.

4. Індекси з постійними та перемінними вагами.

5. Системи взаємопов’язаних індексів.

6. Територіальні індекси.

7. Особливості застосування агрегатних індексів для вимірювання ступеня суспільної небезпеки злочинності.

Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Індекси структурних зрушень.

Рекомендована література: 11-15, 17, 20-22, 24.

Лекція № 8 (2 год.)

Тема 2.3. Вибіркове спостереження і його застосування у правовій статистиці

1. Поняття вибіркового спостереження. Його застосування в правовій статистиці.

2. Генеральна та вибіркова сукупність. Основні показники та їх характеристики.

3. Повторна та безповторна вибірки. Техніка проведення.

4. Визначення середньої помилки вибірки для середньої.

5. Визначення граничної похибки вибірки для середньої.

6. Практика і особливості застосування вибіркового спостереження в окремих галузях правової статистики.

Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Мала вибірка.

2. Метод Фостера-Стюарта.

Рекомендована література: 12-17, 19-21, 23, 24.

Лекція № 9 (2 год.)

Тема 2.4. Статистичне вивчення економічної злочинності

1. Особливості економічної злочинності.

2. Оцінка стану економічної злочинності, її рівня, структури й динаміки.

3. Узагальнюючі показники економічної злочинності.

4. Поширеність економічних злочинів.

5. Характеристика причин і умов, які спонукають до скоєння економічних злочинів.

6. Аналіз статистичних даних про судимість і міри покарання за скоєння економічних злочинів.

Рекомендована література: 11-13, 16, 20.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Описова статистика

Тема 1.2 Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах(2 год.)

Семінарське заняття № 1

Мета: з’ясувати основні принципи організації статистичних спостережень в правоохоронних органах, навчитися складати програми статистичних спостережень.

Питання для обговорення:

1. Організаційні форми спостереження.

2. Розробка плану й програми спеціального обстеження окремих суспільно-правових процесів.

3. Документи первинного обліку правопорушень.

4. Логічний і арифметичний контроль первинних документів правоохоронних органів.

Зміст задач та завдань:

1. Скласти перелік основних ознак, які характеризують одиниці досліджуваної сукупності.

2. Скласти анкету для опитування певної групи громадян за заданою метою спостереження.

3. Визначити оптимальний вид спостереження для отримання заданої інформації.

Реферативні доповіді:

1. Питання збору статистичної інформації в правоохоронних органах (на державному та районному рівні).

2. Різні види статистичних досліджень, проведених на території України за останні роки (перепис населення, соціологічні опитування тощо).

Зміст задач для поточної контрольної роботи:

1. Визначити форму, вид, та спосіб заданого спостереження.

Рекомендована література: 6-9, 11-13, 20-24.

Тема 1.3 Зведення та групування матеріалів статистичного спостереження (2 год.)

Семінарське заняття № 2

Мета:за допомогою групувань навчитися систематизовувати отриману статистичну інформацію; з’ясувати роль графічної ілюстрації статистичної інформації, навчитись будувати та аналізувати статистичні графіки.

Питання для обговорення:

1. Здійснення групування результатів статистичного дослідження за певними ознаками.

2. Зведення результатів статистичного дослідження і представлення їх у вигляді статистичної таблиці.

3. Елементи статистичних графіків.

4. Види графіків.

5. Принципи вибору виду графіків.

6. Основні принципи побудови статистичних графіків.

Зміст задач та завдань:

1. Провести складне зведення та проаналізувати його результати.

2. Провести групування з рівними та прогресивно – зростаючими інтервалами. Порівняти результати. Визначити більш доцільний тип групування.

3. Побудова рядів розподілу за атрибутивними і варіаційними правовими ознаками.

4. Графічне зображення рядів розподілу різних видів та інших характеристик правових явищ.

Зміст задач поточної контрольної роботи

1. Визначити за формулою Стерджеса необхідну кількість груп.

2. Побудувати варіаційний ряд розподілу. Проілюструвати його графічно.

3. Провести складне зведення та проаналізувати його результати.

Реферативні доповіді:

1. Можливості “Мастера диаграмм” програми Microsoft Excel.

Рекомендована література: 4, 7-10, 12-14, 17-19, 22-24.

Тема 1.5 Система показників правової статистики(2 год.)

Семінарське заняття № 3

Мета: з’ясувати принципи вибору необхідної системи статистичних показників, навчитись розраховувати всі види відносних величин.

Питання для обговорення:

1. Абсолютні статистичні показники в розрізі галузей правової статистики та правоохоронних органів.

2. Розрахунок відносних показників структури злочинів за видами:

- координації злочинності та судимості,

- динаміки правових процесів,

- інтенсивності в окремих регіонах,

- порівняння різних регіонів між собою.

Зміст задач та завдань:

1. За допомогою всіх можливих видів відносних величин охарактеризувати заданий економічний процес.

2. Скласти повну систему статистичних показників для характеристики заданого явища.

Реферативні доповіді:

1. Особливості одиниць виміру явищ та процесів в правоохоронних органах.

Рекомендована література: 11-14, 14-17, 20, 22, 24.

Тема 1.6 Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ(4 год.)

Семінарське заняття № 4

Мета: з’ясувати зміст та значення середніх показників, навчитись характеризувати статистичні сукупності за допомогою середніх та структурних середніх.

Питання для обговорення:

1. Обчислення середніх характеристик статистичної сукупності.

2. Розрахунок середньої за індивідуальними та згрупованими даними.

3. Особливості обчислення та аналізу порядкових середніх у правовій статистиці.

Зміст задач та завдань:

1. За допомогою степеневих та структурних середніх охарактеризувати задану статистичну сукупність.

2. Обґрунтувати вибір того чи іншого типу середнього показника.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.018 с.)