Тема 1.3. Економічна система суспільства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.3. Економічна система суспільства.Основні поняття і терміни:

базис; виробництво; виробничі відносини; економічна система; ефективність виробництва; закон; засіб виробництва; засоби праці; змішана економіка; категорія; командна економіка; критерії класифікації економічних систем; надбудова; організація виробництва; перехідна економіка; праця; предмети праці; продуктивні сили; ринкова економіка; робітнича сила; суспільно-економічна формація; технологія виробництва.

 

Економічна система: її сутність та структурні елементи.

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально- цивілізаційний підходи до типізації суспільства. Класифікація економічних систем за формами власності на засоби виробництва і за способом управління господарською діяльністю: традиційна, ринкова, командна і змішана економічна система.

Закономірності та особливості розвитку перехідних економік.

Економічні реформи в Україні.

 

Тема 1.4. Економічні відносини власності.

Основні поняття і терміни:

Власність в юридичному плані; власність; економічний зміст власності; домогосподарства; приватизація; привласнення; роздержавлення; типи власності; форми власності; форми приватизації; функції власності.

 

Власність, її сутність і місце в економічній системі. Реалізація прав власності.

Домогосподарства, як постачальники ресурсів виробництва. Домогосподарства, як сфера споживання.

Суб’єкти та об’єкти власності. Типи, форми і види власності. Тенденції розвитку відносин власності в Україні та у світі.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2

Тема: «Економічні відносини власності»

План

1. Поняття власності. Типи форми і види власності.

2. Відносини власності у змішаній економічній системі.

3. Трансформація форм власності в Україні.

4. Основні напрями приватизації державних підприємств в Україні.

 

Вимоги до знань й умінь

Знати:

Сутність економічних явищ та процесів; зміст основних понять, категорій, законів економіки; загальні основи економічної теорії; світові економічні школи; економічний зміст закону власності, розподілу, обміну й споживання благ у суспільстві; концепції і напрямки, сутність та структурні елементи економічної системи; сутність і місце власності в економічному розвитку суспільства.

Вміти:

Давати наукове тлумачення особливостям формування і розвитку економічних відносин; орієнтуватися у економічному житті держав, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі; формувати і відстоювати свою економічну позицію; науково аналізувати економічні проблеми суспільства; здійснювати прогнози корисності домашнього господарства та порівняння з відносинами власності.

Література до розділу І:

[1. С.23-34; 41-35, 57-61; 70-89; 155-162; 199-204; 238-263; 340-368; 371-446];

[2. С. 5-12]; [6. С.6-22; 43-50]; [7. С. 5-21; 45-75]; [13. С. 8-24; 44-59; 74-90]; [17. С. 9-15; 27-49].

Розділ II. Товарне виробництво і ринок

Тема 2.1. Форми організації суспільного виробництва.

Основні поняття і терміни:

Абстрактна праця; вартість; гранична корисність; конкретна праця; корисність продукту; мінова вартість; натуральне виробництво, споживча вартість;суспільний розподіл праці; суспільно-необхідний робітничий час; товар; товарне виробництво.

 

Натуральне виробництво: сутність, риси, історичні межі. Товарне виробництво: причини виникнення, сутність, ознаки і роль у розвитку суспільства. Проста і розвинена форми товарного виробництва.

Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості і ціни.

Закон вартості, його сутність і функції.

 

Тема 2.2. Гроші. Товарно-грошові відносини.

Основні поняття і терміни:

Гроші; грошова система; грошовий обіг; закон вартості; інфляція; форми інфляції; функції грошей.

 

Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність грошей. Еволюція і типи грошей. Функції грошей. Грошовий обіг і його закони.

Сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки інфляції.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3

Тема: «Теорія грошей. Інфляція»

План

1. Гроші, як категорія товарного виробництва: походження і сутність.

2. Грошова система. Види валют.

3. Теорія грошей.

4. Функції грошей.

5. Сутність і форми інфляції.

6. Причини інфляції.

7. Наслідки інфляції.

 

Тема 2.3. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва.

Основні поняття і терміни:

Види ринку; вільний ринок; деформований ринок; досконала конкуренція; економічна сутність ринку; конкуренція; монополія; недосконала конкуренція; нерозвинений ринок; нецінова конкуренція; олігополія; попит; пропозиція; регульований ринок; ринкова економіка; ринкове господарство; ринковий механізм; ринкові відносини; ринок; функції ринку; суб’єкти ринку; функції ринку; цінова конкуренція.

 

Сутність, функції і умови формування ринку.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна.

Ринок факторів виробництва і сукупність доходів.

Конкуренція та її значення. Типи конкуренції. Монополізм, вплив монополій на економічні процеси. Антимонопольне законодавство.

Особливості ринкових відносин в Україні.

Тема 2.4. Структура та інфраструктура ринку.

Основні поняття і терміни:

Закон попиту, закон пропозиції; інфраструктура; маркетинг; ринкова рівновага; ринковий механізм; ринок праці; саморегулювання; самофінансування; ціноутворення.

 

Структура ринку. Принципи класифікації ринків.

Ринок предметів споживання. Ринок виробничих ресурсів: землі, робочої сили і засобів виробництва (попит, пропозиція, ціна). Фінансовий ринок , його складові елементи.

Інфраструктура ринку і її роль у регулюванні економічних процесів. Проблеми розвитку інфраструктури ринку України.

Інфраструктура гірничовидобувної промисловості

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4

Тема: «Інфраструктура ринку»

План

1. Умови виникнення ринку, роль і функції.

2. Структура та інфраструктура ринку: сутність і основні елементи.

3. Вимоги ринку до економічних суб’єктів.

4. Проблеми розвитку інфраструктури ринку України.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5

Тема: «Конкуренція. Монополія»

План

1. Дві протилежності: конкуренція і монополія.

2. Види і типи конкуренції.

3. Методи конкурентної боротьби.

4. Види монополії, їх плюси і мінуси.

5. Антимонопольне законодавство України.

6. Регулювання конкуренції державою.

Вимоги до знань й умінь

Знати:

Зміст основних понять, категорій і законів ринкової економіки; сутність і функції товарно-грошових відносин; форми види та соціально-економічні наслідки інфляції; форми ринкових відносин та функціонування ринків у сучасному економічному суспільстві.

Вміти:

Розпізнавати види та типи ринків, їх специфіку, сутність, структуру, характерні ознаки і функції;знати форми організації суспільного виробництва; об’єктивно й критично оцінювати особливості ринкових відносин в Україні;визначати ціни та обсяги виробництва в умовах інфляції;за допомогою співставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці.

Література до розділу 2:

[2. С. 21-43]; [4. С. 71-99]; [6. С. 58-112; 123-158];[7. С.25-45; 94-145; 145-191; 217-257]; [9. С. ]; [13. С. 117-131]; [17. С. 110-138]; [16. С. 101-115].

Розділ Ш. Підприємництво в ринковій економіці

Тема3.1. Підприємство і підприємництво.

 

Основні поняття і терміни:

Види підприємництва; етика підприємницької діяльності; мотивація підприємництва; об’єкти підприємництва; підприємець; підприємництво; умови підприємництва; форми підприємництва; функції підприємництва.

 

Зміст, основні принципи та умови підприємницької діяльності.

Сімейний бюджет: доходи і видатки.

Підприємство – первинна ланка ринкової економіки. Основні функції та види підприємств.

Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні. Проблеми розвитку малого підприємства в Україні.

 

Тема 3.2. Капітал. Витрати виробництва і прибуток.

Основні поняття і терміни:

Амортизація; валовий доход; вартість товару; кругообіг; праця; прибуток; просте товарне виробництво; розвинуте товарне виробництво; товар; товарне виробництво.

 

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Витрати виробництва: їх сутність та класифікація. Валовий доход і прибуток підприємства. Норма прибутку. Кругообіг і оборот промислового капіталу. Амортизація.

Вимоги до знань й умінь

Знати:

Механізм різних форм господарювання, маркетингу і менеджменту, розвитку комерційних структур, особливостей розподілу отриманих ними доходів, сутність і функції підприємництва у ринковій економіці України.

Вміти:

Розпізнавати види, об’єкти та форми підприємництва; знати та вміти користуватися економіко-правовою документацією; на основі аналізу потреб та бюджету підприємств, використовуючи моделі поведінки споживача, здійснювати прогноз максимальної корисності капіталовкладень з врахуванням фактичних обмежень.

Література до розділу 3:

[4. С. 131-139]; [6. С. 177-242]; [8. С. 3-178]; [13. С.131-147]; [16. С. 143-163];

[17 С. 188-222].Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.011 с.)