В межах кредитно модульної системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В межах кредитно модульної системиДля напряму підготовки

Фінанси і кредит»,

Облік і аудит»

Денної форми навчання

В межах кредитно модульної системи

 

 

 

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет: економіки менеджменту і права

Кафедра: менеджменту і туризму

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ»

для студентів напряму підготовки

6.030508 – «Фінанси і кредит»,

6.030509 – «Облік і аудит»

денної форми навчання

в межах кредитно модульної системи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №_3_від «23»вересня 2011 р.

 

професор____________М.О.БІЛЯКОВИЧ

«____»______2011 р.

 

Київ 2012р.

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ» для студентів напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 – «Облік і аудит» денної форми навчання в межах кредитно модульної системи. Київ, НТУ, 2012, – 33 с.

 

РОЗРОБНИКИ: Зімін О.П., канд..екон. наук, доцет

Лаврик І.Ф., канд..екон. наук, доцет

Бурмістров М.П., канд..екон. наук, доцет

Компанець К.А., асистент

Литвишко Л.О., асистент

 

Зміст

ВСТУП.. 5

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.. 5

2.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ.... 6

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.. 7

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 10

ПИТАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 10

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ПРИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ОЦІНЮВАННЯХ ЗНАНЬ.. 12

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ.. 15

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНІ ЗНЯТТЯ. 16

Практична робота №1. 16

Практична робота №2. 21

Практична робота №3. 23

Контрольні питання по 1 модулю. 27

Практична робота №4. 27

Практична робота №5. 28

Практична робота №6. 31

Контрольні питання по 2 модулю. 32

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 33

 

ВСТУП

 

Програма курсу та методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Організація праці ” призначається для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності .

Курс передбачає дати студентам теоретичні знання i набути практичних навичок з організації праці на автотранспортному підприємстві у сучасних умовах.

Теоретична частина курсу “Організації праці ” вивчається на лекціях та самостійно за рекомендованою літературою.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Ціль курсу – вивчити основу теорії та практику раціональної організації трудових процесів, проектування технічних норм, оплати та матеріального стимулювання праці на підприємствах галузі, підготувати спеціалістів з економіки та управління на автомобільному транспорті.

Задачі курсу – засвоїти теоретичні положення курсу "Організація та нормування праці":

- відпрацювати та закріпити навички аналізу та оцінки рівня організації, нормування та оплати праці на автотранспортних підприємствах;

- познайомити студентів з основними методами роботи по вдосконаленню організації, нормування та оплати праці.

 

Курс, семестр: Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
  Кількість кредитів: ECTS – 3   7 семестр:   Кількість модулів:2 Кількість змістових модулів:6 Загальна кількість годин:108 напрям підготовки «Менеджмент» «Логістика»     Лекції –20 год.   Практичні заняття– 14 год. Самостійна робота– 74 год.   Форма підсумкового контролю:– залік

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

№ЗМ Назва змістовного модулю (ЗМ) Кількість годин
Всього Лекції Практичні Семінарські заняття Самостійна робота
Модуль 1. Трудовий процес та методи його дослідження
ЗМ 1 Вдосконалення форм розподілу та кооперації праці на автотранспорті
ЗМ 2 Процес праці та методи його дослідження
ЗМ 3 Раціональна організація та обслуговування робочих місць
Всього
Форма модульного контролю –контрольна робота
ЗМ 4 Умови праці, режим праці та відпочинку
ЗМ 5 Сутність та методи нормування праці, нормативи для нормування праці. Нормування та оплата праці при перевезеннях та на вантажно-розвантажувальних роботах
ЗМ 6 Нормування та оплата праці при виконанні робіт по технічному обслугований» та ремонту автомобілів
Всього
Форма модульного контролю – контрольна робота
Всього за семестр
Форма підсумкового контролю – залік

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

1. Яке місце займає організація праці в системі організації виробництва?

2. Основні елементи наукової організація праці?

3. Специфіка організація праці на автомобільному транспорті?

4. Особливості нормування праці на автомобільному транспорті?

5. Основні форми розподілу праці на підприємствах автомобільного транспорту?

6. Сутність економічних, фізіологічних та соціальних аспектів розподілу праці?

7. Документи що регулюють розстановку кадрів ремонтних робітників, а також спеціалістів АТП?

8. Недоліки та переваги різних колективних форм організації праці ремонтних робітників АТП

ПИТАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Модуль 1. Трудовий процес та методи його дослідження.

2. Основні форми розподілу праці на підприємствах автомобільного транспорту?

3. Сутність економічних, фізіологічних та соціальних аспектів розподілу праці?

4. Документи що регулюють розстановку кадрів ремонтних робітників, а також спеціалістів АТП?

5. Недоліки та переваги різних колективних форм організації праці ремонтних робітників АТП?

6. Заходи ,що дозволяють звільняти водія від участі в ремонті?

7. Зміст процесу праці та його елементи?

8. Цілі та принципи раціоналізації прийомів та методів праці?

9. Методи дослідження процесів праці?

10. Класифікація витрат робочого часу?

11. Фотографія використання часу та її різновидності?

12. Групова фотографія робочого часу?

13. Індивідуальна фотографія робочого часу, методика проведення та обробка результатів?

14. Хронометраж, порядок підготовки, проведення та обробка
результатів?

15. Впровадження раціональних прийомів та методів праці на
підприємстві?

 

Модуль 2. Специфіка нормування та оплати праці на підприємствах.

1. Основні види витрат і втрат робочого часу водіїв?

2. Як розраховується норма виробітку водіїв вантажних автомобілів?

3. Значення норм пробігу вантажних автомобілів?

4. Методи роботи водіїв, що забезпечують ефективне використання подвірного составу?

5. Як відбувається моральне заохочення водіїв вантажних автомобілів з здольною оплатою праці в високій ефективності використання рухливого складу?

6. Нормування оплати праці водіїв автобусів?

7. Різниця в нормах часу на виконання навантажно-розвантажувальні роботи від норм часу простою під навантаженням і розвантаженням?

8. Розрахунок технічної продуктивності праці навантажно – розвантажувальних машин циклічної безперервної дії?

9. Визначити норм часу на виконання комплексно – механізованих навантажно – розвантажувальних робіт?

10. Теоретична і експлуатаційна продуктивність навантажувально-розвантажувальних машин?

11. Визначення оперативного часу при нормуванні основних видів робіт по поточному ремонту автомобіля?

12. Розрахунок норм часу на слюсарна – збірній роботі автотранспортного підприємства?

13. Методика розрахунків норм часу при різних видах зварювальних робіт?

14. Визначити раціональний режим різання при станочних роботах?

15. Розрахунок норм часу на основні види станочник робіт?

16. Розрахунок норм часу на вулканізаційні роботи?

17. Розрахунок норм часу на основні види малярних робіт?

18. Як класифікуються витрати робочого часу?

19. Класифікація норм та нормативів праці?

20. Які види норм використовуються для нормування праці різних категорій робітників автомобільного транспорту?

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Практична робота №1. Обробка результатів індивідуальної фотографії робочого часу.

Вихідні данні: спостережні листи витрат робочого часу водіями вантажних автомобілів.

Необхідно визначити структуру витрат робочого часу, розрахувати коефіцієнти часу оперативної роботи, витрат часу з причин, що залежать від робітника, та що не залежать від робітника.

Звітний документ: оброблений лист спостережень витрат робочого часу.

 

Практична робота №2. Обробка групової фотографії робочого часу.

Вихідні дані: спостережні листи групової фотографії робочого часу методами інтервальних та статистичних моментних спостережень.

Необхідно визначити структуру витрат робочого часу, розрахувати показники його використання.

Звітний документ: оброблені листи спостережень витрат робочого часу.

 

Практична робота №3. Обробка результатів хронометражних спостережень.

Вихідні дані: хронометражні карти.

Необхідно встановити, чи достатня кількість замірів, розрахувати середні значення витрат часу та інші характеристики хронометражних рядів.

Звітний документ: оброблені хронометражні карти та протоколи їх розрахунків.

 

Практична робота №4. Розрахунок норм виробітку для водіїв вантажних автомобілів.

Вихідні дані: нормативні матеріали з нормування праці водіїв та завдання на виконання праці водіїв та завдання на виконання встановленого обсягу автомобільних перевезень у визначених умовах.

Необхідно розрахувати норми часу та норми виробітку на виконання автомобільних перевезень вантажів.

Звітний документ: звіт про виконання завдання з нормування праці водіїв вантажних автомобілів.

 

Практична робота №5. Нормування праці при навантажно - розвантажувальних роботах вантажу в ручну.

Вихідні данні: завдання на розрахунок норм праці на навантажно - розвантажувальних роботах, нормативи часу на елементи операції на навантажувальна та розвантажувальні роботи вантажу в ручну.

Необхідно розрахувати норми часу та норми виробітку на виконання навантажувальних робіт вручну.

Звітний документ: звіт про виконання завдання з нормування праці вантажників

 

Практична робота №6. Нормування механізованих, вантажно-розвантажувальних робіт.

Вихідні данні: завдання на розрахунок норм праці на навантажно - розвантажувальних роботах, технічні характеристики механізмів, нормативні матеріали.

Необхідно розрахувати технічну та експлуатаційну продуктивність механізмів, норми часу на навантажно - розвантажувальні роботи.

Звітний документ: звіт про виконані розрахунки технічної продуктивності механізмів та норми праці при виконанні навантажно-розвантажувальних робіт.

 

 

Практична робота №2.

Тема: „Обробка результатів групової фотографії робочого часу.”

Вихідні дані:спостережні листи (табл.2.1.) групової фотографії робочого часу методом інтервальних та статистичних моментних спостережень.

Завдання.2.1. Використовуючи методику обробку результат групової фотографії робочого часу методом інтервальних момент них спостережень (табл. 2.1) необхідно визначити середній відсоток оперативного часу та втрат робочого часу. Запропонувати заходи по поліпшенню використання часу.

Таблиця 2.1.

 

Інтервал часу, хв.   Порядковий номер працівника
1 варіант 2 варіант
8.00 - 8.05 ПЗ ПЗ ПТД ПЗ ПО ПЗ ПЗ ОР ПЗ ПЗ
8.05 - 8.10 ПЗ ПЗ ПТД ПТД ПЗ ПЗ ПО ОР ОР ОР
8.10-8.15 ПЗ ОР ПЗ ПЗ ПЗ ОР ПТД HP ОР ПТД
8.15-8.20 ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР ОР
8.20-8.25   ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ПТД ОР ОР ОР
8.25 - 8.30 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО
8.30 - 8.35 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР ОР
8.35 - 8.40 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
8.40 - 8.45 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
8.45 - 8.50 ПТ ОР ОР ПО ПО ОР ОР ОР ОР ОР
8.50-8.55 ОР ОР ОР ПО ОР ПТ ОР ОР ПТ ОР
8.55 - 9.00 ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ПТ ОР
9.00-9.05 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ВОП
9.05-9.10 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ВОП
9.10-9.15 ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР
9.15-9.20 ОР ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ОР ОР
9.20-9.25 ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
9.25 - 9.30 ПО ПТ ОР ОР ОР ПО ОР ПТД ОР ПО
9.30-9.35 ПО ПТ ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР
9.35-9.40 ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР
9.40-9.45 ВОП ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ПО ПО
9.45-9.50 ОР ОР ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
9.50-9.55 ОР ОР ОР ПО ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
9.55-10.00 ОР ОР ОР ПО ВОП ОР ОР ОР ПО ОР
10.00-10.05 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ОР ПТД ОР
10.05-10.10 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ПО ПТД ОР
10.10-10.15 ПО ПТД ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
10.15-10.20 ПО ПТД ОР ОР ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
10.20-10.25 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
10.25-10.30 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
10.30-10.35 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
10.35-10.40 ОР ОР ОР ВОП ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
10.40-10.45 ОР ОР ПО ОР ОР ПТ ОР ПТД ОР ОР
10.45-10.50 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
10.50-10.55 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
10.55-11.00 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
11.00-11.55 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
11.55-12.05 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ОР ПТД ОР
12.05-12.10 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ПО ПТД ОР
12.10-12.15 ПО ПТД ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
12.15-13.20 ПО ПТД ОР ОР ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
13.20-13.25 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
13.25-13.30 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
13.30-13.35 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
13.35-13.40 ОР ОР ОР ВОП ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
13.40-13.45 ОР ОР ПО ОР ОР ПТ ОР ПТД ОР ОР
13.45-13.50 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
13.50-13.55 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
13.55-14.00 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
14.00-15.05 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ВОП
15.05-15.10 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ВОП
15.10-16.15 ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР
16.15-17.20 ОР ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ОР ОР
17.20-18.25 ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
18.25 - 18.30 ПО ПТ ОР ОР ОР ПО ОР ПТД ОР ПО
18.30-18.35 ПО ПТ ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР
18.35-18.40 ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР
18.40-18.45 ВОП ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ПО ПО
18.45-18.50 ОР ОР ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
18.50-18.55 ПЗ ПЗ ПТД ПЗ ПО ПЗ ПО ОР ПЗ ПЗ
18.55-19.00 ПЗ ПЗ ПТД ПТД ПЗ ПЗ ПЗ ОР ПЗ ПЗ
                       

 

 

Методика проведення лабораторної роботи:

Таблиця 2.2

Практична робота №3

Тема:” Обробка результатів хронометражних спостережень. ”

Дослідження процесів праці на автомобільному транспорті базується на використанні також методів спостереження хронометражних спостережень. Практичні питання, що стосуються використання даних методів включають визначення потрібної кількості спостережень, розробки методики здійснення спостережень, обробки та аналізу результатів спостережень, розробки заходів по поліпшенню використання робочого часу. Рішення наведених задач слід виконувати з використанням методики проведення хронометражуних спостережень.

 

Приклад 1.

Визначити потрібну кількість вимірів при проведенні хронометражних спостережень на дільниці ремонту двигунів. Тривалість операції, що вивчається (встановлення прокладки головки блоку циліндрів) складає до 10 сек. Відносна похибка результатів вимірів допускається на рівні 10 %. Кількість замірів визначають за формулою:

 

 

, + 3 (3.1)

 

де: - нормативний коефіцієнт сталості хронометражного ряду;

t2а - параметр розподілу Стьюдента, що відповідає заданому рівню довірчої вірогідності.

 

Завдання 3.1 Визначити необхідну кількість вимірів при проведенні хронометражних спостережень, використовуючи данні таблиці 3.1. 


Таблиця 3.1.

 

№     Назва показника     Варіант
Тип виробництва Дрібно серійне Серійне Великocepiйне Cepiйне Дрібнocepiйне Масове
Тривалість часу виконання, с до 10 до 10 більше 10 до 10 Більше 10 до 10
Відносна по хибка результат, %

 

 

3.2. Обробити результати хронометражних спостережень (табл. 3.2) по заміні регулятору повітряного тиску автобуса Лаз, визначити норму часу на виконання операції та коефіцієнт сталості хронометражного ряду. Всі розрахунки заносити в таблицю №3.5.

 

Таблиця 3.2.

 

Елемент операції Поточний час за виміром, с
   
   
Відкрити капот двигуна  
Від’єднати трубку регулятора від трійника манометра  
Вивернути болти кріплення регулятора i зняти раз­ом з прокладкою 24 2 24 8 25 8 27 2  
Встановити регу­лятор на компресор та завернути болт кріплення 23 4 26 3 25 8 28 0 22 5  
Приєднати труб­ку, що веде до трійника  
Запустити двигун, перевірити роботу регуля­тора тиску 30 4 33 6 31 8 31 4 34 0 33 8  
Закрити капот двигуна  
                             

 

 

 

 

  Елемент операції № спостерження Сумарна довжина за стійким хронологічним рядом, с. Кількість спостережень Середня арифметична величина хронометричного ряду Коефіцієнт сталості
Фактичний Нормативний    
Час спостереження, с.  
Відкрити капот двигуна                   2,3    
Від’єднати трубку регулятора від трійника манометра                   2,3    
Вивернути болти кріплення регулятора і зняти разом з прос-ою                   2,3    
Встановити регулятор на компресор і завернути болти кріплення                   2,3    
Приєднати трубку що веде до трійника                   2,3    
Запустити двигун і перевірити роботу регулятора                   2,3    
Закрити капот двигуна                   2,3    
Всього                   2,3    
                             

 

Хронометражна карта

 

 

Контрольні питання по 1 модулю.

1. Зміст процесу праці та його елементи.

2. Цілі та принципи раціоналізації прийомів та методів праці.

3. Методи дослідження процесів праці.

4. Класифікація витрат робочого часу.

5. Фотографія використання часу та її різновидності.

6. Групова фотографія робочого часу.

7. Індивідуальна фотографія робочого часу, методика проведення та обробка результатів.

8. Хронометраж, порядок підготовки, проведення та обробка результатів.

9. Впровадження раціональних прийомів та методів праці на підприємстві.

 

 

Практична робота №4

Тема: „Розрахунок норм виробітку для водіїв автомобілів.

Методика рішення задачі докладно викладена в [7;16]. Норми пробігу і норми часу простою автомобілів під навантаженням і розвантаженням приведені в [6; 11]. Норми часу простою приймаються для механізованого способу виконання вантажно-розвантажувальних робіт за умови, що маса підйому складає не більш I м. Для варіантів 5 і 6 розвантаження здійснюється перекиданням.

Оскільки маршрут проходить по дорогах різних категорій, як технічну швидкість руху необхідно приймати середньозважену величину, розрахований про облік норм пробігу для різних груп доріг.

Розраховуючи відрядний заробіток, необхідно враховувати, що приводяться в [6; 11] відрядні розцінки варто застосовувати для регламентованих умов виконання перевезень /маятниковий маршрут, вантажі I класу ,зважування не виробляються

 

Завдання 4 Розрахунок норм виробітку для водіїв вантажних автомобілів

Постановка задачі. Розробити змінну виробітку для водія вантажного автомобіля і визначити величину його відрядного заробітку .

Вихідні дані. У якості дохідних приймають дані табл.4.1. для виконання перевезень поза містом на розвізному маршруті. Вантажно-розвантажувальні роботи механізовані. Нульовий пробіг здійснюють у місті, зважування вантажу в кожнім пункті навантаження і розвантаження.

 

 

Таблиця 4.1

 

Показник Варіант завдання
Модель автомобіля МАЗ-500 ЗИЛ-130 ЗИЛ-ММЗ 555 ГАЗ-52 КАЗ-608
Вантажопідємність автомобіля 7,5 11,5
Клас вантажу ||  

V

||

V ||

Коефіцієнт використання пробігу 0,6 0,75 0,7 0,55 0,6 0,5 0,7 0,65 0,80 0,7 Тривалість зміни, г 7,9 8,3 8,5 7,8 8,2 8,4 7,8 7,9 8,0 8,3 Пробіг за один оборот, км Відстань нульового пробігу, км 3,0 2,5 4,0 2,8 2,0 2,3 2,7 2,6 3,0 2,0 Кількість заїздів на маршруті Розподіл довжини маршруту по групах доріг   I II III    

Практична робота № 5

Тема: „ Нормування праці при навантажно - розвантажувальних роботах вантажу в ручну.”

Віршуючи практичне завдання з удосконалення розподілу та кооперації праці, студент повинен набути навичок обґрунтованого розрахунку чисельності та складу робітників, раціонального закріплення виконавців за робочими місцями, закріплення окремих функцій та видів po6iт, забезпечення рівномірного завантаження виконавців, розрахунку рівня розподілу та кооперації праці, оцінки ефективності впроваджень.

Розраховуючи чисельність виконавців навантажувальних робіт в ручну, треба враховувати число виконавців на навалочних роботах, на переміщення вантажу і на укладку використовуючи формулу:

 

Кількість рабітників на виконання операцій по переміщені вантажу залежить від відстані та умов переміщення вантажу, нормативах часу і розраховується за формулою:

де: tп – час переміщення робочого з вантажем і без нього.

tв.г – час передачі вантажу, при переміщені вручну tв.г = 2сек, за допомогою найпростіших пристроїв - tв.г = tн(у)

tн(у) – час по нормативам на навалку ( зняття та укладку ) вантажу ( приймають найбільша величина ), сек.

 

Час переміщення робочого з вантажем та без вантажу tп залежать від нормативів часу Табл. в від відстані переміщення вантажу розраховується за формулою:

Де lг – відстань переміщення вантажу ( так як відстань перемащення робочого з вантажем та без нього однакова.

tп.г. і t’пх – нормативи часу на переміщення робочого на 1 м з вантажем та без вантажу.

Таблиця 5.1

Задача 5

Постановка задача. Розрахувати норму часу і виробітки на навантаження вручну вантажу 1класу в мішках масою qм в автомобіль ГАЗ – 53А. Зміст робіт: взяти вантаж зі штабелю на складі, перемістити на відстань L і вкласти в кузов автомобіля. Одно звено вантажників.

Таким чином перевантажувальний процес включає три операції: 1) взяти мішок зі штабеля на складі і навалити на плечі, 2) перемістити вантаж по горизонталі на відстань L 3) зняти мішок з пліч і покласти в кузов автомобіля.

 

Вихідні дані. Варіант завдання вибирають по табл.5.3., 1варіант - всі студенти які по списку групи непарні., 2 варіант - всі студенти які по списку групи парні.

Таблиця 5.3

Практична робота №6

Тема: „ Нормування механізованих, вантажно-розвантажувальних робіт.

.

Методика рішення задачі докладно викладена в [7;16]. Норми пробігу і норми часу простою автомобілів під навантаженням і розвантаженням приведені в [6; 11]. Норми часу простою приймаються для механізованого способу виконання вантажно-розвантажувальних робіт за умови, що маса підйому складає не більш I м.

 

Завдання 6

Постановка задача. Розрахувати норму часу і виробітки на навантаження вантажу маса підйому вантажу qп – 1 т Взяти вантаж зі складу за допомогою механізованих пристроїв АК, перемістити його на відстань L та укласти вантаж вкузів автомобіля ГАЗ – 53А

Вихідні дані. Варіант завдання вибирають по табл.6.1., користаючись наступними правилами: остання цифра шифру студента вказує на варіант. Нормативи підготовча - заключні роботи, обслуговування робочого міста, технологічні перерви, відпочинок з особистих потреб беруться з таблиці 5.2:

Таблиці 6.1

Для напряму підготовки

Фінанси і кредит»,

Облік і аудит»

Денної форми навчання

в межах кредитно модульної системи

 

 

 

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет: економіки менеджменту і права

Кафедра: менеджменту і туризму

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ»

для студентів напряму підготовки

6.030508 – «Фінанси і кредит»,

6.030509 – «Облік і аудит»

денної форми навчання

в межах кредитно модульної системи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №_3_від «23»вересня 2011 р.

 

професор____________М.О.БІЛЯКОВИЧ

«____»______2011 р.

 

Київ 2012р.

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ» для студентів напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 – «Облік і аудит» денної форми навчання в межах кредитно модульної системи. Київ, НТУ, 2012, – 33 с.

 

РОЗРОБНИКИ: Зімін О.П., канд..екон. наук, доцет

Лаврик І.Ф., канд..екон. наук, доцет

Бурмістров М.П., канд..екон. наук, доцет

Компанець К.А., асистент

Литвишко Л.О., асистент

 

Зміст

ВСТУП.. 5

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.. 5

2.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ.... 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.039 с.)