Модуль №1. Теоретичні основи курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль №1. Теоретичні основи курсуМодуль №1. Теоретичні основи курсу

Тема 1.1. Загальнотеоретичні засади аналізу політичних систем та політичних режимів (4 год.)

 

1. Поняття політичної системи в політології.

2. Структура політичної системи.

3. Функції політичної системи.

 

4. Поняття політичного режиму.

5. Завдання політичного режиму.

6. «Технологія» здійснення політичного режиму.

 

Література

1. Антанович Н. А. Теория политических систем. – Мн., 2008.

2. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. – М., 2002. – С. 285-362.

3. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М., 2000.

4. Гелей С., Рутар С. Політологія. – К., 1999.

5. Ольков С. Г. Теория политических режимов // Политика и общество. – 2005. – № 3.

6. Панарин А. С. Политология. – М., 1999. – С. 70-187.

7. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. – К., 2001. – Розд. 9, 12, 14.

8. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000. – Розд. 2, 13, 14.

9. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998.

10. Политология / Под ред. М. Василика.- М., 1999.

11. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М., 1999.

12. Радченко О. В. Роль і місце авторитаризму в механізмі демократичного транзиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Polzap/2010_1/16.pdf

13. Семке Н. М. Політологія. – Х., 2009. – С. 127-155.

14. Сморгунов Л В. Современная сравнительная политология. – М., 2002.

15. Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.

16. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. – М., 2000.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Белов Г. А. Политология. Курс лекций. – М.,1999.

2. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: в 4 т. – М., 2009.

3. Политология / Под ред. С. Решетникова. – Мн., 2001.

 

Тема 1.2. Типологія політичних систем та режимів (4 год.)

1. Лінійна типологія політичних систем.

2. Парна координатна типологія політичних систем.

3. Множинна координатна типологізація політичних систем.

4. Типологія політичних систем за Ч. Ендрейном.

 

5. Багатокомпонентні лінійні класифікації політичних режимів.

6. Біполярні типології політичних режимів.

7. Перехідні (гібридні) типології політичних режимів.

 

Література

1. Бебик В. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000.

2. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. – М., 2002. – С. 285-362.

3. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М., 2000.

4. Гелей С., Рутар С. Політологія. – К., 1999.

5. Курілло В. Є. Щодо типологізації політичних систем суспільства // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. Вип. 11. – Миколаїв., К., 2007.

6. Ольков С. Г. Теория политических режимов // Политика и общество. – 2005. – № 3.

7. Панарин А. С. Политология. – М., 1999. – С. 70-187.

8. Панков В. Типологія політичних режимів та їх класифікація // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 11. – С. 35-39.

9. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. – К., 2001. – Розд. 9, 12, 14.

10. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000. – Розд. 2, 13, 14.

11. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998.

12. Политология / Под ред. М. Василика.- М., 1999.

13. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М., 1999.

14. Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология. – М., 2002.

15. Фісун О. Типологія політичних систем // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5.

16. Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.

17. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. – М., 2000.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Белов Г. А. Политология. Курс лекций. – М.,1999.

2. Політологія / За ред. І. Дзюбка. – К., 1998. – С. 226-229.

 

Модуль №2. Демократія, авторитаризм та тоталітаризм

 

 

Тема 2.1. Демократія як тип політичної системи та режиму (4 год.)

 

1. Ґенеза поняття «демократія». Сучасні ліберально-демократичні та радикально-демократичні теорії демократії. «Поліархія» Р. Даля та «елітарна демократія» Й. Шумпетера.

2. Універсальні ознаки демократії (за домінуючим уявленням) та їх багатозначність.

3. Характерні риси та недоліки ліберальної (індивідуалістичної), колективістської (ідентитарної) та плюралістичної концепції демократії.

4. Ціннісні обґрунтування демократії та їх суперечливість (проблема свободи, рівності та справедливості).

5. Основні інститути, політико-правові норми, процедури та елементи політичної культури ліберальної та плюралістичної моделей демократичної політичної системи.

6. Передумови та шляхи демократизації. Умови функціонування демократичного режиму.

7. Концепція третьої хвилі демократизації.

8. Експансія демократії та проблеми індигенізації політичних систем та політичних режимів демократії.

 

Література

1. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М., 2000.

2. Гелей С., Рутар С. Політологія. – К., 1999.

3. Даль Р. О демократии. – М., 2000.

4. Коломийцев В. Ф. Демократический режим // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 2.

5. Латигіна Н. До визначення феномена демократії // Політичний менеджмент. – 2004. – № 3.

6. Латигіна Н. Демократія: реалії versus утопії. – К., 2008.

7. ЛейпхартА. Демократия в многосоставных обществах. – М.,1997.

8. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000. – Розд. 2, 13, 14.

9. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998.

10. Политология / Под ред. М. Василика.- М., 1999.

11. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М., 1999.

12. Пугачев В. П. Политология: Справочник студента. – М., 2001.

13. Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология. – М., 2002.

14. Сморгунов Л. В. Методологические проблемы сравнительного исследования третьей волны демократизации // ВМУ. – Сер. 12. Политические науки. – 1997. – № 5.

15. Тихомиров Л. А. Критика демократии. – М., 1997.

16. Токвиль А. О демократии в Америке. – М., 1994.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Демократия в современном мире. – М., 2009.

2. Кочуев Т. Проблемы становления демократии в постсоветском обществе // Общество и экономика. – 1999. – № 3-4.

3. Коломийцев В. Ф. Демократический режим // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 2.

4. Левяш И. Я. «Блеск и нищета» демократии // ВМУ. – Сер.12. – Политические науки. – 2002. – № 4.

5. Ленин В. И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата 4 марта 1919 г. на І конгрессе Коминтерна // Полн. собр. соч. – Т. 37.

6. Основи демократії / Посібник за ред. А. Колодій. – К., 2002.

7. Панарин А. С. Политология. – М., 1999. – С. 70-187.

8. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994.

9. Сорос Д. Утвердження демократії. – К., 1994.

10. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – М., 1995.

11. Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. – Т. 22. – С. 200-201.

 

Тема 2.2. Авторитаризм (4 год.)

 

1. Універсальні характеристики авторитаризму.

2. Основні різновиди авторитаризму.

3. Причини домінування авторитарних політичних систем.

4. Круглий стіл на тему: «Авторитаризм у сучасному світі – архаїка чи історико-політична необхідність?» (2 год.)

 

Література

1. Васильев В. Р. Авторитаризм и демократия в Юго-Восточной Азии // Восток. – 1997. – № 1.

2. Гаджиев К. С. Политическая философия. – М., 1999.

3. Гелей С., Рутар С. Політологія. – К., 1999.

4. Голосов Г. В. Сравнительная политология. – СПб., 2001. – С. 68-83.

5. Лебедева Э. Авторитаризм в Африке: типология, эволюция, перспектива // МЭ и МО. – 1990. – № 4.

6. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998.

7. Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

8. Пугачев В. П. Политология: Справочник студента. – М., 2001.

9. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М., 1999.

10. Радченко О. В. Роль і місце авторитаризму в механізмі демократичного транзиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Polzap/2010_1/16.pdf

11. Сумбатян Ю. Г. Политология. Авторитаризм как категория политической науки // Социально-гуманитарные знания. – 1999. – № 6.

12. Хорос В. Г., Чешков М. А. Авторитаризм и демократия в третьем мире // МЭ и МО. – 1995. – № 7.

13. Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

2. Белов Г. А. Политология. Курс лекций. – М.,1999.

3. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

4. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М., 2000.

5. Люксембург Р. Диктатура и демократия // Новое время. – 1990. – № 7.

 

Тема 2.3. Тоталітаризм (4 год.)

 

1. Універсальні характеристики тоталітаризму, його канонічна теорія та її криза.

2. Природа тоталітаризму, його основні типи та різновиди. Порівняння тоталітарних систем гітлерівської Німеччини та сталінського СРСР.

3. Неототалітаризм та його особливості. Тоталітарна демократія. Ліберальний тоталітаризм.

4. Дискусія на тему: «Що означає криза канонічної теорії тоталітаризму – хибність теорії чи необхідність пристосування до нових умов?» (2 год.)

 

Література

1. Андерсон Р. Д. Тоталитаризм: концепция или идеология? // Полис. – 1999. – № 3.

2. Баран В. Теорія тоталітаризму: ґенеза і сутність // Сучасність. – 1996. – № 9.

3. Вахитов Р. Р. Либеральный тоталитаризм: репрессивные механизмы современного западного общества и их критический анализ в зарубежной философии ХХ века // Альманах Восток. – Выпуск № 3, июнь 2003 г. – Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_20.htm

4. Видоевич З. Либеральный тоталитаризм // Социологические исследования. – 2007. – № 12.

5. Гаджиев К. С. Политическая философия. – М., 1999.

6. Игрицкий Ю. И. Снова о тоталитаризме // Отечественная история. – 1999. – № 1.

7. Курскова Г. Ю. Тоталитаризм на перекрестке мнений // Социально-гуманитарные знания. – 1999. – № 1.

8. Мирский Г. Ушел ли тоталитаризм вместе с двадцатым веком // МЭ и МО. – 2002. – № 1.

9. Молетта С. Тоталитарная демократия // Новая Европа. – 1997. – № 11. Режим доступу: http://www.catholic.uz/tl_files/reading_room/moletta/

10. Мосяков Д. В. Камбоджийский вариант тоталитарной системы // Восток. – 1997. – № 2.

11. Муханько В. К дискуссии о типах тоталитаризма // Вопросы истории. – 2001. – № 8.

12. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998.

13. Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

14. Пугачев В. П. Политология: Справочник студента. – М., 2001.

15. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М., 1999.

16. Романюк О. Посттоталітаризм як соціально-політичний феномен // Нова політика. – 2001. – № 6.

17. Соловьев Э. Г. Концепции тоталитаризма в западной политологии // ВМУ. – Сер. 12. Политические науки. – 1998. – № 1.

18. Талмон Дж. Истоки тоталитарной демократии // Политическая наука. – М.: ИНИОН, 1999. – № 2. – С. 70-89. – Реф. на кн.: Talmon J. The origins of totalitarian democracy. – L.: Mercury Books, 1961. – 366 P. – Новоселов Б. Н. Истоки тоталитарной демократии / Реферат. – Режим доступа: http://vive-liberta.narod.ru/biblio/talmon_dem.pdf

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Аренд Х. Вирус тоталитаризма // Новое время. – 1991. – № 1.

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

3. Белов Г. А. Политология. Курс лекций. – М.,1999.

4. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

5. Бжезинский З. Перманентная чистка. Политика советского тоталитаризма // США: экономика, политика, идеология. – 1990. – № 7.

6. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М., 2000.

7. Дем'яненко Б. В. Порівняльний аналіз фашистської та сталінської моделей тоталітаризму // Нова політика. – 1999. – № 1.

8. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.

9. Люксембург Р. Диктатура и демократия // Новое время. – 1990. – № 7.

10. Пугачев В. Информационно-финансовый тоталитаризм // ВМУ. – Сер. 12. Политические науки. – 1999. – № 4.

11. Работяжев Н. В. Политическая система тоталитаризма // ВМУ. – Сер. 12. Политические науки. – 1998. – № 1.

12. Хайек Ф. Дорога к рабству. – М., 1992.

 

Література

1. Гессен С. Правда о демократии // Новое время. – 1994. – № 5.

2. Лапшин А., Шмелев Б. Восточная Европа: демонтаж левого тоталитаризма // Общественные науки и современность. – 1991. – № 1.

3. Лисюткина Л. Л. Постиндустриализм и посттоталитаризм: проблемы переходного периода на Западе и Востоке // Полис. – 1991. – № 5.

4. Мачкув Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, периодизация // Полис. – 2000. – № 4.

5. Полохало В. Политология посткоммунистических обществ в Украине и России // Полис. – 1998. – № 3.

6. Растоу Д. Переходы к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1996. – № 5.

7. Романюк О. Моделі посткомуністичних трансформацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=58&c=1236.

8. Фадеев Д. А. От авторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1992. – № 1-2.

9. Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.

10. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. – М., 2000.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Мухаев Р. Модернизация посткоммунистических режимов: ее специфика и возможности в России (опыт сравнительного анализа) // ВМУ. – Сер.12. – Социально-политические исследования. – 1993. – № 3.

2. Павловський М. Криза демократії – основа для розвитку авторитаризму // Віче. – 2000. – № 4.

3. Романюк О. Посттоталітаризм як соціально-політичний феномен // Нова політика. – 2001. – № 6.

4. Стрижевская Ю. Переходы от авторитарных режимов // Общественные науки и современность. – 1992. – № 5.

 

Література

1. Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія. – К., 1999.

2. Гелей С., Рутар С. Політологія. – К., 1999.

3. Колодій А. До питання про політичний режим в Україні // Сучасність. – 1999. – № 7-8.

4. Конституція України. – К., 1996.

5. Мирончук В. Д., Храмов В. О. Основы политологии. – К., 2000.

6. Пахарєв А. Пострадянський авторитаризм: куди йдемо? // Віче. – 2001. – № 7.

7. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. – К., 2001. – Розд. 9, 12, 14.

8. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича. К.: Парлам. вид-во, 2002.

9. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998.

10. Полохало В. Политология посткоммунистических обществ в Украине и России // Полис. – 1998. – № 3.

11. Фісун О. Політичний режим України у порівняльній перспективі // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1 (16). – С. 5-12.

12. Якушик В. Політична система і політичний режим // Політична думка. – 1993. – № 1.

 

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Долженков О. Чи є пострадянські країни перехідними суспільствами? // Людина і політика. – 2001. – № 2.

2. Кордун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. – К.: МАУП, 2000.

3. Михальченко М. Україна 21 століття: і знову пошук шляхів розвитку // Віче. – 2001. – № 1.

4. Полохало В. Неототалітарні трансформації посткомуністичної влади в Україні // Політична думка. – 1994. – № 3.

5. Тарасенко В. Куди переходить «перехідне» суспільство? // Віче. – 2002. – № 5.

 

Література

1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

2. Кретов Б. Современная российская политическая система. – М., 1998.

3. Латвия: государственное устройство и политическая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worcount.com/1/centrevropa.files/gosustrlatv.htm.

4. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

5. Садриев М. М. Политическая система России и ее особенности. – Уфа, 2001.

6. Шнайдер Э. Политическая система Российской Федерации / Пер. с нем. – М., 2002.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 2005.

 

Література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

3. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К., 1998.

4. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

5. Лозовицький О. Голлізм – державотворча ідеологія П'ятої республіки Франції // Історія України. – 2002. – № 40.

6. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000. – Розд.13.

7. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998. – С. 635-681.

8. Політологія / За ред. О. Семківа. – Л., 1994. – С. 290-309.

9. Селезнев Л. И. Политические системы современности. – СПб, 1995.

10. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Основи політичної науки / Б. Кухта та ін. Част. 4. – К., 1998.

 

Література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

3. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

4. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000. – Розд.13.

5. Політологія / За ред. М. Сазонова. – Х., 1998. – С. 635-681.

6. Політологія / За ред. О. Семківа. – Л., 1994. – С. 290-309.

7. Селезнев Л. И. Политические системы современности. – СПб, 1995.

8. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Основи політичної науки / Б. Кухта та ін. Част. 4. – К., 1998.

 

Література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

2. Васильев В. Ф. Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной Азии // Восток. – 1997. – № 1.

3. Васильев В. Р. Авторитаризм и демократия в Юго-Восточной Азии // Восток. – 1997. – № 1.

4. Воскресенский А. Политические системы и модели демократии на Востоке. – М., 2007.

5. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

6. Зубов А. Б. Парламентская демократия в КНР и опыт реформирования авторитарних режимов // Восток. – 1997. – № 5.

7. Каменская Г. В., Родионов А. Н. Политические системы современности. – М., 1994.

8. Левтонова Ю. С. Филиппины: модель либеральной демократии в Азии // Восток. – 1998. – № 3.

9. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

10. Попов А. Политические системы и политические режимы в Китае в ХХ веке. – М., 2007.

 

Література

1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

2. Грязневич П. А. Ислам и государство // Ислам. Религия. Общество. Госдарство. – М., 1984.

3. Ислам: религия, общество, государство. – М., 1984.

4. Каменская Г. В., Родионов А. Н. Политические системы современности. – М., 1994.

5. Манучихри А. Политическая система Ирана. – СПб., 2007.

6. Мусульманские страны: религия и политика. – М., 1991.

7. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии: Сб. статей. – М., 2002.

2. Бабкин С. Э. Движение политического ислама в Северной Африке. – М., 2001.

3. Зубов А. Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. – М., 1990.

4. Ислам и политика / Отв. ред. В. Я. Белокриницкий. – М., 2004.

Література

1. Васильев А. М. Гражданское общество в Африке: реалии и мифы // Восток. – 1995. – № 2.

2. Винокуров Ю. Н. Африканские страны на пути к демократии: достижения и проблемы // Восток. – 1998. – № 6.

3. Гусаров В. И. Реформы в переходной экономике (теория и практика стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки) // Восток. – 1996. – № 4.

4. Данилов В. Западная демократия и восточное общество // Азия и Африка сегодня. – 1996. – № 6.

5. Косухин Н. Д. Политическая власть и политический процесс в Африке // Вестник РУНД. – Сер. Политология. – 2001. – № 3.

6. Косухин Н. Д. Особенности партийного строительства и партийной системы в государствах Тропической Африки // Вестник РУНД. – Сер. Политология. – 2004. – № 1 (5).

7. Лебедева Э. Авторитаризм в Африке: типология, эволюция, перспектива // МЭ и МО. – 1990. – № 4.

8. Мартышкин О. Привьётся ли в Африке западная демократия // Азия и Африка сегодня. – 1995. – № 7.

9. Павлова В. В. Африка в лабиринтах модернизации. – М., 2001.

10. Хорос В. Г., Чешков М. А. Авторитаризм и демократия в третьем мире // МЭ и МО. – 1995. – № 7.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. – М., 2001.

Література

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2006.

3. Государство, гражданское общество и процесс демократизации в Латинской Америке. – М., 1995.

4. Каменская Г. В., Родионов А. Н. Политические системы современности. – М., 1994.

5. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004.

6. Орлов А. Г. Высшие органы государственной власти стран Латинской Америки. – М., 2001.

7. Строганова Е. Специфика демократического правления в Латинской Америке // Полис. – 1999. – № 3.

 

Додаткова література

(для поглибленого засвоєння матеріалу)

1. Орлов А. Г. Политические системы стран Латинской Америки. – М., 1982.

2. Основи політичної науки / Б. Кухта та ін. Част. 4. – К., 1998.

 


ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Назва теми П.І.Б. студента
1. Політична система як инструмент володарювання та реалізації інтересів.  
2. Політичний режим як спосіб володарювання  
3. Політичний режим як політична технологія та спосіб суспільної взаємодії.  
4. Основні види некоординатних типологій політичних систем.  
5. Координатні та перехідні типології політичних систем.  
6. Некоординатні типології політичних режимів.  
7. Координатні та перехідні типології політичних режимів.  
8. Демократія як суспільний феномен.  
9. Політична система та політичний режим демократії.  
10. Експансія, примусове та природне розповсюдження демократії.  
11. Авторитаризм як політична система та режим.  
12. Класичний тоталітаризм та його типи.  
13. Сучасний тоталітаризм або неототалітаризм.  
14. Політичні системи, типологізовані за характером політичного процесу.  
15. Політичні системи, типологізовані за спрямованністю політичного процесу.  
16. Політична система та режим України.  
17. 17. Політична система Російської Федерації.  
18. Політична система Польщі.  
19. Політична система країн Прибалтики.  
20. Спільна характеристика «змішаних» політичних систем Франції та Швейцарії.  
21. Політичні системи ФРН, Італії та Іспанії.  
22. Політична система США.  
23. Політична система Великої Британії та Канади.  
24. Політична система Японії: минуле та сучасність.  
25. Політична система Китаю: минуле та сучасність.  
26. Політичні системи держав Корейського напівострова.  
27. Політичні системи держав Індокитайського напівострова.  
28. Політична система Індії.  
29. Політична система мусульманських країн Південної Азії.  
30. Політичні системи та режими країн Латинської Америки.  
31. Характерні риси та властивості політичних систем та режимів країн мусульманського світу.  
32. Політичні системи і політичні режими Індонезії, Малайзії та Сінгапуру.  
33. Держава та политична структура сучасних арабських країн: вплив ісламської традиції.  
34. Політичні системи країн Центральної Азії.  
35. Особливості політичних систем країн Середнього та Близького Сходу.  
36. Політичні системи та режими країн Африки.  

 


 

Питання до колоквіуму з монографії О. Циганкова

1. Формат роботи (с. 7)

2. Чи можуть в одній і тій самій політичній системі бути різні політичні режими? (с. 10)

3. Співвідношення політичного режиму і політичного процесу (с. 11)

4. Інституційний підхід до осмислення політичних режимів (с. 12-13)

5. Соціологічний підхід до осмислення політичних режимів (с. 12-14)

6. П’ять відмінних рис політичних режимів (с. 15-18)

7. Визначення політичного режиму (с. 18)

8. Хто з мислителів Давнього часу використовував термін «політичний режим» (с.20)

9. Загальні риси конфуціанства і легізму в описі системи правління (с .21)

10. Сутність легістського підходу (Давній Китай) (с. 22)

11 .Елементи тоталітаризму у вченні Платона (с. 23)

12. Внесок Аристотеля в теорію політичних режимів (про стабільність політичної влади) (с. 26)

13.В чому проявляється прагматизм вчення Н. Макіавеллі? (с. 29)

14. В чому полягає взаємодоповнення позицій Т. Гоббса і Дж. Локка? (с. 30)

15.Сутність «демократії, що розвивається» («развивающейся демократии») і «демократії, що захищається» («защищающейся демократии») в трактуванні Д. Хелда (с. 32-33)

16. Елементи жорстко-авторитарного (радикально-демократичного) режиму у вченні Ж. Ж. Руссо (с. 33-34)

17.В чому полягає сутність «парадокса Токвіля»? (с. 36)

18. Розвиток ліберальної концепції демократії Дж. Мілля (с. 36-37)

19. Головна відмінність поглядів Т. Джефферсона від європейських мислителів в питання прав і свобод людини (с. 37)

20. В чому полягає внесок Г. Гегеля в теорію політичних режимів? (с. 38-39)

21. «Пошуковий» марксизм в поданні франкфуртської школи і відмінність від «ідеологічного»(с. 40-41)

22. Цінність робіт теоретиків і практиків більшовизму для політичних режимів (с. 43)

23. Який аспект діяльності Л. Троцького є важливим для теорії політичних режимів? (с. 44)

24. «Зона перетину» теорії соціології та теорії «політичних режимів» (с. 45-46)

25. Які версії соціології мають найбільше значення для теорії режимів? В чому полягає заслуга соціологів у розробці проблеми соціального прядку в контексті теорії політичних режимів (с. 54-57)

26. Типологія політичних режимів за Моска (аристократично-демократичний, автократично-ліберальний тощо) (с.59)

27. Два типи класифікації політичних еліт за В. Паретто в контексті теорії політичних режимів (с. 60-61)

28. В чому полягає основний внесок Р. Міхельса в елітологію і теорію політичних режимів (с. 62)

29. За якими чотирма напрямками оцінюється внесок М. Вебера у вивчення політичних форм та режимів (с. 66)

30. В чому полягає подібність роздумів М. Вебера і Р. Міхельса на трансформацію політичних режимів (с. 66)

31. В чому полягає сутність «плебісцитарного вождистського» типу демократії за М. Вебером (с.66)

32. З чиїм ім’ям у значній мірі пов’язано виникнення «елітарної теорії демократії» (с. 67)

33. Якою є роль «девелопменталізму» в розвитку досліджень політичних режимів (с. 76-77)

34. Понятгя «міжнародного режиму» (с. 77-78)

35. Основні компоненти середовища функціонування політичного режиму (с. 82-92)

36. Що є принциповою відмінністю правлячої групи від інших соціальних груп (с. 95)

37. 3а якими ознаками можуть відрізнятися правлячі угрупування між собою (с. 96-97)

38. Двояке трактування проблеми існування опозиції (с. 98)

39. Політичні умови легітимації інституту опозиції в суспільстві (за Р. Далем) (с. 99)

40. Типи опозицій (с. 101)

41. Критерії оцінки рівня лояльності політичної опозиції (с. 102)

42. Десять основних характеристик лояльності опозиції (за Х. Дінцем) (с. 105)

43. Типології політичних режимів за Р.Далем (с. 108)

43. а) Базові інститути: лідер - еліта - бюрократія – група (с. 111-112)

43. б) Механізм прийняття рішень (с. 112-114)

44. Типологія «президентського характеру» в теорії політичних режимів (за Дж. Барбером) (с. 114)

45. Сім факторів, що здійснюють безпосередній вплив на політичні режими (ресурси) (за Г. Бінненджиком) (с. 120)

46. Що відносять до матеріально-силових ресурсів режиму? (с. 121)

47. Що відносять до духовно-психологічних ресурсів режиму? (с. 124-125)

48. Що, на думку С. Хантінгтона, є важливішим для характеристики суспільства – ступінь керованості чи форма правління? (с. 127)

49. Основні компоненти і умови політичної стабільності (с. 129-134)

50. Що розуміється під ефективністю влади? (с. 134)

51. Основні засоби, що використовуються режимом для підтримки стабільності (с. 136-137)

52. Що означає політична соціалізація як засіб політичних режимів (с. 139)

53. Які фактори впливають на зовнішньополітичну поведінку режиму (с. 149)

54. Відмінність первинного і сучасного трактування демократії (с. 154)

55. Шість «універсальних характеристик» ліберальної демократії (с. 156)

56. Основні характеристики ліберально-демократичного устрою держави (с. 156-157)

57. Основні інститути ліберальної демократії (с. 157-158)

58. Чи призводить демократизація до добробуту та стабільності (с. 158)

59. Умови стабільності демократії (с. 159-160)

60. Загрози демократії й їх джерела (с. 161-162)

61. «Парадокс Токвіля» в характеристиці демократичного устрою (с. 162)

62. Поняття «диктократії», «демократури» та «іммобілізму» (с. 163)

63. Специфіка і багатоманіття демократичних режимів (с. 164-166)

64. Особливості консенсусної демократії у порівнянні з мажоритарною (с. 165) 65.Універсальні характеристики авторитаризму (с. 167, 170)

66. Визначення авторитаризму (за X. Дінцем) (с 170)

67. Чотири основні різновиди авторитаризму (с. 170-171)

68. Чотири види авторитарних однопартійних режимів (за М. Хагопіаном) (с. 172)

69. Основні характеристики військових режимів (преторіанських) (с. 173)

70. Основні характеристики режимів особистої влади і бюрократично-олігархічних режимів (с. 175-177)

71. Проблема інституціоналізації авторитарних режимів (с. 178-179)

72. П’ять основних факторів послаблення стабільності авторитарних режимів (с. 180)

73. Поняття «тоталітаризму» в літературі (с. 182-183)

74. Шість універсальних характеристик тоталітаризму (с. 184-185)

75. 3агрози благополуччю тоталітаризму (с. 190-193)

76. Різновиди тоталітаризму (с. 193-197)

77. Інші типології політичних режимів (с. 197-205)

78. Розуміння і параметри політичного переходу (с. 207)

79. Теорія демократичного переходу (с. 211)

80. Дестабілізація авторитаризму і початок переходу до демократії (с. 217)

81. Процес переходу до демократії (с. 223)

82. Спосіб і послідовність демократичного переходу (с. 223)

83. Зовнішній фактор і демократичний перехід (с. 241)

84. Проблема консолідації демократичних інститутів (с. 251)

85. Результати демократичних перехідних процесів (с. 259)

Модуль №1. Теоретичні основи курсуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.014 с.)