Сучасні технології в освіті та їх методичний зміст в курсіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасні технології в освіті та їх методичний зміст в курсіКультурології (2 год.)

1. Поняття педагогічних технологій: історія розвитку та сучасні інтерпретації

2. Програмоване навчання

3. Дистанційне навчання в сучасній системі вищої освіти

4. Концепція розвивального навчання Л.В.Занкова

5. Система оновлення освіти дорослих

 

 

Тематика наукових есе

Особливості процесу навчання людини на різних вікових етапах.

Активна практична діяльність як фактор розвитку особистості.

Порівняльний аналіз догматичного, пояснювального і проблемного

навчання.

Контекстне навчання у вищій школі.

 

 

Література

1. Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. – 1996. - № 2 – С. 37-43.

2. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989. – 178 с.

3. Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия. – Педагогика. – 1991. - № 9. – С. 123.

4. Бех І. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління . – 2005. – Т.8. – Число 3-4. – С. 7-21.

5. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии // Педагогика. – 1993. - № 5.

6. Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа. – 2001. - № 2.

7. Ващенко Л.М. Методика оцінювання інноваційних змін в освіті // Соц. педагогіка. – 2006. - № 1. – С. 20-23.

8. Грабовська С.Л. Інтерактивне навчання у вузі: проблеми і перспективи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 15. – 4.2. – С. 171-176.

9. Гуманітарні технології / За ред. В.В. Різуна. – К.: Видавничий дім „КМ Academia”, 1994. – 60 с.

10. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. – 324 с.

11. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

12. Зязюн І.А. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії // Світло. – 1996. - № 1.

13. Кларин М.Б. Инновации в мировой педагогике. – М., 1998. – 180 с.

14. Кларин М.Б. Педагогическая технология в учебном процес се. М., 1989. – 225 с.

15. Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? // Перспективы. Вопросы образования. – М., 1983. - № 2. – С. 78.

16. Кошманова Т.С. На шляху до новітньої педагогічної освіти (на прикладі Університету штату Мічіган). – Львів, 2000. – 345 с.

17. „Моделі навчання” (для студентів педагогічних спеціальностей) / За ред. Т.С. Кошма нової. Серія: навчально-методичні матеріали. – Вип.. 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 22 с.

18. Назарова Т.С. Педагогическая технология: новый этап эволюции // Педагогика. – 1997. - № 3. – С. 20.

19. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. Под ред. Е.С. Полат. – М.: «Академия», 1999. – 65 с.

20. Освітні технології / За заг. ред. О.М. Піхоти. – К., 2001.

21. Освітні технології у школі та вузі: Матеріали науково-практичної конференції / За ред. О.М. Пєхотил Миколаїв: МФ На УКМА, 1999.

22. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с.

23. Паламарчук В. Інновації в сучасній освіті // Завуч. – 2006. - №10. – С.1-4.

24. Паламарчук В.Ф. Педагогічні інновації: міфи та реалії // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. - № 3.

25. Підласий І.П., Підласий А.І. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 1998.

26. Педагогічна технологія: Посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Х.: Основа, 1995. – 548 с.

27. Пехота Е.Н. Технологический подход в образовании с позиций педагогики ненасилия и развития. // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. – Вип. 4. – Одеса, 1999.

28. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті. – Харків, 2001.

29. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с.

30. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 589 с.

 

Колоквіум 12

Специфіка викладання культурологічних дисциплін

(2 год.)

1. Структурні (гуманістичні ціннісні орієнтації, культурологічні знання, культурологічні вміння) та змістові (аксіологічний, когнітивний, креативний, особистісний) компоненти

2. Специфічні принципи організації процесу культурологічної підготовки студента.

3. Міжпредметна взаємодія як детермінанта кульуролгічної складової у системі професійно-педагогічної підготовки

4. Методологічні засади культурологічної складової професійної підготовки майбутнього фахівця

 

 

Література

1. Вайп В. О педагогике сотворчества: (Пробл. развития познават. активности студента) // Вестн. высш. шк. – 1991. - № 5. – С. 41-44.

2. Дармодехина В.Н. Совершенствование профессиональной подготовки студентов при использовании активных форм обучения // Проблемы профессионально-педагогической подготовки учителя. – М., 1992. – С. 73-81.

3. Зайцев М.О. Проблеми культурної ідентичності в ситуації модернізації // Наукові записки. Серія „Культурологія” . – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2006. – Вип. 1. – С.66-71.

4. Кагерманян В.С., Гуранов М.Г., Кутырева Т.Ю. Социально-педагогическая проблема поиска и поддержки творчески одаренной молодежи и роль вуза в ее решении // Психологическая служба вуза: принципы, опыт работы. – М., 1993. – С. 191-200.

5. Кириллова Г.Д. Пути совершенствования методов обучения // Процесс обучения: активность и интерес учащегося – основа эффективности и качества учебной работы. – Новгород, 1992. – С. 14-20.

6. Методика преподавания в высшей школе (под ред. С.Ф. Анисимова), - М.: 1980.

7. Методика преподавания эстетики в высшей школе. – М.: 1984.

8. Методик семинара по философии. – М.: 1975.

9. Настенко Л.Г. Методологічні засади культурологічної складової професійної підготовки майбутнього вчителя // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Випуск 2. Ч. 4 (педагогічні науки). – К.: Логос, 1999. – С. 72-84.

10. Настенко Л.Г. Цільовий та змістовий компоненти культурологічної складової процесу підготовки майбутнього вчителя // Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка. – Випуск 1 (15). – Полтава, 2001. – С. 128-133.

11. Настенко Л.Г. Особистісно-орієнтований підхід як умова культурологічного розвитку і виховання майбутніх спеціалістів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Профорієнтація та до вузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи”. – Чернігів, 1999. – С. 204-208.

12. Настенко Л.Г. Гуманізація освітньо-виховного процесу як фактор культурологічної підготовки майбутнього спеціаліста // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. „Гуманітарна освіта в технічному університеті: проблеми та перспективи”. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. – С. 91-98.

13. Основы методики преподавания философии. – М.: 1971.

14. Проскурина Н.Я. Познавательная деятельность – решающее условие формирования творческого потенциала студентов // Новые подходы к организации самостоятельной работы студентов по общественным наукам. – Киев, 1991. – С. 15-19.

15. Трохин В.М. О системном подходе к преподаванию специальных учебных дисциплин // Пробл. высш. школы. – 1992. – С. 43-49.

 

 


Індивідуальні завдання !!!!!

1. Основні принципи організації освіти в Україні (теоретична письмова робота до 12 сторінок)

2. Педагогічна майстерність і педагогічний талант (реферативне повідомлення до 10 сторінок)

3. Структура педагогічної науки, її галузі (теоретична розвідка до 10 сторінок)

4. Методи науково-педагогічних досліджень (теоретична письмова робота до 12 сторінок)

5. Філософія та педагогіка про людину, особистість та її розвиток (реферат до 10 сторінок)

6. Роль діяльності, активності та спілкування в розвитку особистості (теоретична розвідка до 12 сторінок)

7. Диференційований та індивідуальний підходи в навчанні й вихованні дітей (реферат до 10 сторінок)

8. Головні поняття і категорії дидактики (теоретична розвідка до 12 сторінок)

9. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

10. Закони, принципи і правила навчання (реферат до 10 сторінок)

11. Закони і закономірності навчання (теоретична розвідка до 10 сторінок)

12. Поділ цілей навчання на групи, їх класифікація (теоретична розвідка, до 10 сторінок)

13. Проблеми змісту освіти і навчання (реферативне повідомлення до 12 сторінок)

14. Предметна структура змісту освіти (реферат до 10 сторінок)

15. Загальна характеристика методів навчання (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

16. Класифікація методів навчання (реферат до 10 сторінок)

17. Методи контролю, перевірки й оцінки навчальних досягнень студентів (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

18. Різноманітність форм організації навчання (реферат до 10 сторінок)

19. Урок – основний елемент системи навчання студента (теоретична розвідка до 12 сторінок)

20. Нетрадиційні уроки та їх види (реферативна розвідка до 12 сторінок)

21. Позаурочні форми навчання (реферат до 12 сторінок)

22. Поняття про методи, методичні прийоми та засоби навчання (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

23. Сутність процесу навчання (теоретичне повідомлення до 10 сторінок)

24. Форми організації виховної роботи (реферат до 12 сторінок)

25. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи (реферативне повідомлення до 10 сторінок)

26. Поняття про методи, методичні прийоми, засоби виховання та їх класифікація (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

27. Характеристика основних напрямів виховання (есе до 12 сторінок)

28. Ідея духовно-гуманістичного виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського

29. К.Д.Ушинський – основоположник наукової педагогіки і народної школи в Росії (реферат до 10 сторінок)

30. Українська педагогічна думка та її видатні представники (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

31. Педагогічна діяльність і творча спадщина А.С.Макаренка (есе до 12 сторінок)

32. В.О.Сухомлинський – видатний український педагог і новатор (реферат до 12 сторінок)

33. Інноваційні педагогічні технології (есе до 10 сторінок)

34. Нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти й виховання в Україні (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

35. Використання системи К.С.Станіславського для проведення методики викладання культурології (реферативне повідомлення до 10 сторінок)

36. Мотивація професійної діяльності сучасного викладача культурології (есе до 12 сторінок)

37. Професійне самовиховання викладача: сутність, шляхи і способи реалізації (реферат до 10 сторінок)

38. Майстерність педагогічного спілкування (есе до 12 сторінок)

39. Методи та прийоми викладання культурології (теоретична розвідка до 10 сторінок)

40. Стилі педагогічного керівництва і стилі спілкування (есе до 12 сторінок)

41. Основні методи стимулювання і мотивації навчання (есе до 10 сторінок)

42. Шляхи створення проблемних ситуацій на уроках культурології (теоретична розвідка до 10 сторінок)

43. Критерії ефективності занять з культурології (есе до 12 сторінок)

44. Інтерпретація явищ культурології (реферат до 10 сторінок)

45. Мотиваційне забезпечення занять з культурології (теоретична розвідка до 10 сторінок)

46. Над завдання розповіді викладача на уроці і особливості її побудови (есе до 12 сторінок)

47. Єдність навчання, виховання й культурного розвитку особистості студента (теоретична розвідка до 10 сторінок)

48. Комунікація в процесі вивчення культурології (реферативне повідомлення до 12 сторінок)

49. Застосування прийому рольової гри на заняттях культурології (есе до 10 сторінок)

50. Засоби емоційного впливу викладача на уроках з культурології (есе до 10 сторінок)

51. Техніка побудови педагогічного монологу (письмова робота до 10 сторінок)

52. Механізми організації творчої діяльності викладача на уроках з культурології (реферативне повідомлення до 10 сторінок)

53. Самостійна творча робота як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках культурології (реферат до 10 сторінок)

54. Інтерактивні технології навчання (теоретична письмова робота до 12 сторінок)

55. Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці культурології (есе до 12 сторінок)

56. Співвідношення стандарту і творчості в роботі викладача культурології (теоретична письмова робота до 10 сторінок)

57. Семінар як форма організації навчання (теоретична розвідка до 10 сторінок)

58. Конференція як форма закріплення знань (реферативне повідомлення до 10 сторінок)

59. Особливості викладання культурології (реферат до 12 сторінок)

60. Методика усного опитування (теоретична розвідка до 10 сторінок)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.019 с.)