Методи закріплення знань: семінари і практичні заняття (4 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи закріплення знань: семінари і практичні заняття (4 год.)1. Практичні та семінарські заняття як форма організації навчання у ВНЗ

2. Семінарське заняття в історії розвитку навчання

3. Консультація як елемент навчального процесу

4. Навчальна та виробнича практика

 

 

Тематика наукових есе

Критерії оцінки семінарського заняття.

Умови ефективності проведення семінарів.

Практичне заняття у ВНЗ.

Екскурсія як форма організації навчання.

Конференція як спосіб активізації науково-дослідницької роботи студентів.

 

Література

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. – К.: ВВП „Компас”, 1997.

2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1991.

3. Володько В.М. Індивідуалізація і диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз // Педагогіка і психологія. – 1997. - №4. – С. 9-17.

4. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004.

5. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация. – М.: Изд. центр «Академия», 2001.

6. Засорина Л.Н., Галицкий А.С. Педагогическая технология інтенсивного обучения в вузе // активне методы обучения и підготовки специалистов в вузе. – Л., 1990.

7. Ковальчук Л.О. Практикум з педагогіки. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.

8. Лушников И.Д. Традиционное и новотворенное в современном образовании // Педагогика. – 2000. - №10. – С. 21-25.

9. Смирнов С.Д. Педагогіка и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Издательский центр „Академія”, 2003.

10.Черниченко В.И. Дидактика высшей школы: История и современные проблемы. – М.: Вузовская книга, 2002.

11.Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001.

Семінар 8

Самостійна робота студентів як спосіб закріплення знань (4 год.)

1. Самостійна робота студентів як важлива форма навчання у вищій школі

2. Рівні самостійної діяльності студентів

3. Науково-дослідницька робота студентів як складова фахової підготовки

4. Курсові та дипломні роботи

 

 

Тематика наукових есе

Види поза аудиторної самостійної роботи студентів.

Самостійна робота з книгою як передумова успішного засвоєння змісту вищої освіти.

Робота над науковими есе як один із значущих видів самостійної студентської роботи.

Організація наукового гуртка у ВНЗ.

Методика підготовки науково-освітніх проектів.

Організація предметних олімпіад у ВНЗ.

Специфіка діяльності студентських наукових товариств.

 

 

Література

1. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М.: Наука, 1966.

2. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высшая школа, 1973.

3. Быков В.В. Методы науки. – М.: Мысль, 1974.

4. Вобхий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). – К.: „Наукова думка”, 1969.

5. Герасимов И.Г. Научное исследование. – М.: Наука, 1972.

6. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований. – К.: «Выща школа», Изд-во при Харьков.ун-те., 1983.

7. Дикий И.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. – К.: «Выща школа», 1985.

8. Кілінська К. Науково-дослідна робота студентів в Україні. – Чернівці, Вид-во ЧДУ, 1997.

9. Кілінська К. Основи наукового пізнання. Чернівці, Вид-во „Рута”, 2003.

10. Колгатіна Л.С. Управління самостійною роботою студентів в умовах нових інформаційних технологій // Сучасні освітні технології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 190-й річниці університету. – Х., ХДПУ. – 2001. – С. 95

11. Маключенко В.І., Янковська Ж.О. Положення про курсові роботи з культурологічних дисциплін. – Острог, 1998. – 17 с.

12. Маключенко В.І., Янковська Ж.О. Положення про дипломні роботи з культурологічних дисциплін (методика написання, правила оформлення та порядок захисту). – Острог, 2001. – 19 с.

13. Маключенко В.І., Янковська Ж.О. Положення про кваліфікаційні роботи з культурологічних дисциплін (методика написання, правила оформлення та порядок захисту). – Острог, 2001. – 19 с.

14. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України. – Харків, ОВС, 2003.

15. О курсовых и дипломных работах // В.В.Краевский. Общие основы педагогики. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

16. Ситник В.Ф. Основы научных исследований. – К.: Вища школа, 1978.

17. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. – М.: Наука, 1978.

18. Янковська Ж.О., Пастушок С.Є. Педагогічна практика. Методичні рекомендації. – Острог, 1999. – 23 с.

 

Семінар 9

Система контролю знань в процесі викладання предметів культурологічного циклу (2 год.)

1. Перевірка та оцінка знань студента

2. Особливості обліку у вищій школі. Педагогічні вимоги до контролю

3. Критерії оцінки знань студентів. Види обліку знань

4. Модель екзамену. Методи обліку. Педагогічні виміри (вимоги до тестів, форми, оцінювання)

 

 

Тематика наукових есе

Способи підвищення ефективності контролю.

Сутність об’єктивності контролю, його валідності та надійності.

Спостереження як спосіб контролю у ВНЗ.

Організація рецензування та взаєморецензування відповідей студентів.

Іспит як основна форма контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Виховна функція контролю, шляхи її реалізації.

 

 

Література

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М., 1984.

2. Вихрущ В.О. Тести до курсу дидактики: Для студ. пед. навч. закл. – Тернопіль: ТДПУ, 2001.

3. Дидактика современной школы // Под ред. В.А. Онищука. – К., 1987.

4. Дмитриев А.В., Дмитриев Ю.В. Тренинговые и контрольные задания по дидактике. – М., 1998.

5. Ингекамп К. Педагогическая диагностика. – М., 1991.

6. Иоселиани А.Д. Сборник методических рекомендаций, тестов и контрольных заданий по философии: Для студ. гуманит. вузов. – М.: Воронеж: Москов. Психолого-социальный ин-тут, 2001.

7. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования. – М.: Народное образование, 2000.

8. Методичні рекомендації з організації тестового контролю освітньо-професійної підготовки вчителя // Відповід. ред. В.В.Грубінко. – Тернопіль: ТНПУ, 2004.

9. Полякова А.А. Рейтинговая система контроля и оценки знаний по педагогике: Практикум для педагогов, студентов и учащихся. – М.: Моск. гор. пед. об-во, 2000.

10. Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. – Львов: Когито-Центр, 1999.

11. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001.

12. Чайка В.М. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл. – Тернопіль: Астон, 2002.

13. Чезышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002.

 

 

Семінар 10

Модульно-рейтинговий контроль та способи його застосування в спеціальності «Культурологія» (4 год.)

1. Рейтингова система оцінки знань: сутність поняття

2. Загальні вимоги рейтингової системи

3. Умови застосування навчального рейтингу

 

 

Тематика наукових есе

Проблема підвищення якості спеціалістів з вищою освітою.

Тести в системі модульно-рейтингового контролю.

Індивідуальна робота студента: сутність, поняття, рівні функціонування.

Рейтинг як загальний бал індивідуальної роботи студента.

Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтинговою системою.

 

 

Література

1. Безносюк О.О. Модульно-рейтинговий контроль успішності студентів // Наук. записки: Зб. наук. ст. Нац. пед. ун-ту ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 3-12.

2. Безносюк О.О. Рекомендації щодо розробки та впровадження модульно-рейтингової технології навчання. – К.: ВІКНУ, 2000. – 27 с. Романюк І.М. методика врахування балів за модульно-рейтинговою системою (на прикладі спеціальної дисципліни) // Науково-практичний освітньо-популярний часопис „Імідж сучасного педагога”. – Полтава, ТОВ „АСМІ”. – 2001. - №2 (13). – С. 36-39.

3. Борзик А.П., Окалєлов В.М. Виховний аспект модульно-рейтингового контролю знань студентів // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – Київ, 2001. – Вип. 23. – С. 62-65.

4. Драч І.І. Психолого-педагогічні втілення модульно-рейтингової системи // Проблеми освіти. – 2000. – Вип. 22. – С. 57-61.

5. Заводяний Віктор, Заводяний Володимир. Рейтинг – система оцінювання студентів // Рідна школа. – 2001. - № 1. – С. 45.

6. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської угоди” – Львів, 22-23 листопада 2003 р.

7. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання // Педагогіка і психологія. – 2000. - №3. – С. 84-91.

8. Об’єктивність в оцінці знань: модульно-рейтинговий контроль / Н.А.Пятківська. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / Ред. кол. А.С.Дем’янчук. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – Вип. 3. – 2002. – 276 с.

9. Паламарчук Л.М. До проблем оцінювання студентів за модульно-рейтинговою системою при вивченні курсу „Педагогічна риторика”.

10. Романюк І.М. Модульно-рейтингова система як інноваційна модель організації навчально-виховного процесу вищого професійного навчального закладу освіти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. - № 7. – С. 57-61

11. Федорчук І.П., Федорчук І.І. Комп’ютерна техніка та перспективи її впровадження в процес навчання // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – К.: - Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000. – С.450-451.

12. Цехмістров Г.С. Ефективність застосування модульного навчання та рейтингової системи контролю знань студентів // Проблеми освіти. – 2001. – Вип. 26. – С.40-53.

 

Семінар 11Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.012 с.)