Тема 20. Правовідносини подружжяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 20. Правовідносини подружжяОсобисті немайнові права та обов’язки подружжя.

Майнові правовідносини подружжя. Право особистої приватної власності одного з подружжя. Право спільної сумісної власності подружжя.

Правовий режим майна чоловіка та жінки, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах.

Права та обов’язки по утриманню.

Шлюбний договір.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

4. Загальна декларація прав людини від 10.12. 1948 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – ст. 89.

5. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 року // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2005. – № 5.

6. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 15.10.1975 № ETS85 Офіційний вісник України. – 2009. – № 51 (6). – ст. 16.

7. Концепція державної сімейної політики, схвалено Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46. – ст. 404.

8. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджений Наказом Міністерства Юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України. –2012. – № 17. – ст. 66.

9. Про національний фонд соціального захисту матерів і дітей „Україна – дітям”: Указ Президента України від 20.11.1996 № 1104/96 // Урядовий кур'єр від 23.11.1996.

10. Про деякі заходи щодо виконання національної програми планування сім'ї: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 325 // http://rada.gov.ua.

11. Новітні норми порядку розірвання шлюбу: деякі питання з практики застосування: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 21.04.2011 // Баланс-Бюджет. –2011. – № 19. – ст. 12.

12. Шлюб – першооснова сім'ї: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 16.12.2011.

13. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 146 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://rada.gov.ua.

14. Перелік додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців: затверджений наказом Міністерства оборони України від 04.11.1996 № 320. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://rada.gov.ua.

15.Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договорів про надання правової допомоги: затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 19.08.2002 № 1203 //Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – ст. 175.

16. Щодо утримання аліментів з доходів військовослужбовців: лист Міністерства юстиції України від 18.10.2004 № 19-5-1115 // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. –№ 100.

Судова практика:

1. Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

2. Про застосування судами деяких норм Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. № 9. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

3. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

Література:

1. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: Станом на 1 вересня 2011р. - К.:Професіонал, 2011. - 428 с.

2. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Ю. С. Червоного. - К.: Істина., 2004.

3. Сімейний кодекс України: Чинне законодавство зі змін. і допов. станом на 3 січня 2012 р.: офіц. текст. - К.:Вид. Паливода А.В., 2011. - 96 с.

4. Сімейний кодекс України : із змін. і допов. станом на 19 листопада 2012 р. : відпов. офіц. текстові. - К.:Прав. єдність, 2012. - 88 с.

5. Сімейне право України: Підручник: Рекомендовано МОН України. - К.:Право, 2012. - 322 с.

6. Цивільне та сімейне право: Навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту цивіл. та господар. юстиції НУ "ОЮА". - Ч. 1. - 149 с.

7. Цивільне та сімейне право : Програма курсу для студентів за спеціальністю 7.06001 - Правознавство. - Одеса:Фенікс, 2012. - 82 с.

8. Цивільне та сімейне право : Навч.-метод. посібник. - Ч. 1. – 139c.

9. Андросова В.С. Актуальні проблеми шлюбного договору //Збірник тез наукових робіт учасників III Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів 4-5 квітня 2008 р. . - 2008. - С. 8-9.

10. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя //Право України. - 2005. - № 3. - С.95-98.

11. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом права спільної сумісної власності //Право України. - 2005. - № 8. - С.75-78.

12. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) //Право України. - 2004 . - №11. - С.79-82.

13. Апопій І.В. Обмеження майнових прав осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах //Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. - 2008. - Вип. 461. - С. 32-34.

14. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини за Сімейним кодексом України //Проблеми законності. - 2003. - Вип. 63. - С.96-103.

15. Ахмач Г.М. Дискусійні питання регулювання відносин подружжя і дітей у шлюбному договорі //Правове життя сучасної України . - 2006. - С. 165-167.

16. Бартошко О.А. Майнові правовідносини між подружжям за законодавством України та іноземних держав //Український часопис міжнародного права. - 2002 . - №1. - C.61-65.

17. Біляцький С. Шлюбний контракт як символ людських взаємин //Наука і суспільство. - 2005. - № 9-10. - С.38-43.

18. Біюн Ю.В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя //Збірник тез наукових робіт учасників I Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів 24-25 лютого 2006 року. - С.19-20.

19. Борисова В.І. Новий Сімейний кодекс України і проблеми правового режиму майна подружжя - засновників (учасників) юридичної особи //Проблеми законності . - 2003 . - Вип. 63. - С.27-36.

20. Грічук О. Проблеми і перспективи правового регулювання майнових відносин фактичного подружжя в Сімейному кодексі України //Підприємництво, господарство і право. - 2005 . - № 10. - С.59-62.

21. Глиняна К. Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя //Юридичний вісник. - 2010. - № 3. - С. 29-36.

22. Гриняк А. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя //Підприємництво, господарство і право. - 2007 . - № 2. - С. 47-49.

23. Давидова Н. Сімейні особисті немайнові права у США //Право України. - 2012. - № 7. - С. 192-200.

24. Достдар Р.М. Особисті немайнові права подружжя за сімейним законодавством України //Актуальні проблеми політики. - 2006. - Вип. 29. - С. 260-263.

25. Домбругова, А. Майнові правовідносини подружжя //Юридичний вісник України. - 2007 . - 31березня-6 квітня (№ 13). - С. 9.

26. Дякович М.М. Правовий режим майна подружжя //Довідник нотаріуса. - 2008. - № 2. - С. 3-92.

27. Жиделева А.Ю. Правовой режим недвижимого имущества супругов //Проблеми законності. - 2003. - Вип. 63. - С.127-132.

28. Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України //Вісник Академії правових наук України . - 2002 . - №3. - C.122-130.

29. Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї : визначення концептуальних підходів // Право України . - 2011 . - № 5. - С. 105-112.

30. Калітенко О.М. Історія розвитку принципів та методів правового регулювання майнових відносин подружжя //Актуальні проблеми держави та права. Вип.6, Ч.1. - 1999. - С. 80-84.

31. Калітенко О.М. Методологічні засади визначення особистих немайнових прав в сфері сімейних відносин //Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України . - 2012. - С. 46-48.

32. Калітенко О.М. Щодо необхідності розширення предмета шлюбного договору: постановка проблеми //Актуальні проблеми держави і права. - 2011 . - Вип. 58. - С. 301-308.

33. Ковальчук Т. Становлення та розвиток законодавства України про особисті немайнові права батьків //Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 12. - С. 72-75

34. Кондратьєва Л. Особливості підвідомчості справ, що виникають із сімейних правовідносин з участю неповнолітніх //Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9. - C.37-39.

35. Кондрашова В. Деякі практичні аспекти, пов'язані з укладанням шлюбного договору //Юридичний журнал. - 2004 . - №7. - С.27-29.

36. Кривобок С.В. Деякі питання правового режиму майна подружжя, яке займається підприємницькою діяльністю //Проблеми законності. - 2003. - Вип. 63. - С.132-137.

37. Лещенко В. Рецепція римського приватного права у сфері майнових відносин подружжя //Правничий часопис Донецького університету. - 2008. - № 1. - С. 21-26.

38. Лещенко В.С. Римські та сучасні українські особисті, майнові відносини подружжя (порівняльний аналіз) //Актуальні проблеми держави і права. - 2008 . - Вип. 41. - С. 98-104.

39. Лозова Г.О. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики шлюбного договору //Підприємництво, господарство і право. - 2007 . - № 2. - С. 44-46.

40. Лозова Г.О. Моральні аспекти укладення шлюбного договору //Антропологія права : філософський та юридичний виміри ( стан, проблеми, перспективи ) . - 2006. - С. 224 – 229.

41. Лозова Г.О. Відповідальність за умовами шлюбного договору //Університетські наукові записки. - 2009 . - Вип. 4. - С. 94-98.

42. Лозова Г.О. Права та обов'язки третіх осіб згідно зі шлюбним договором //Юриспруденція: теорія і практика . - 2006 . - № 11. - С. 38-46.

43. Липець Л. Особлисті немайнові відносини подружжя як можливий об'єкт шлюбного договору //Право України. - 2009 . - № 1. - С. 130-140.

44. Луць В.В. Про деякі новели у правовому регулюванні спільної власності за новими цивільним та сімейним кодексами України //Актуальні проблеми держави і права. - 2004. - Вип. 23. - С.17-22.

45. Мазуренко С.В. Правовий режим майна, що є предметом спадкового договору з участю подружжя //Юридический вестник. - 2003. - №4. - С.80-83.

46. Овчатова-Редько, А.О. Майнові правовідносини жінки та чоловіка, які перебувають у фактичному шлюбі, за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - О., 2009. - 214 с.

47. Онишко О.Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини //Економіка, фінанси, право. - 2011. - № 3. - С. 36-39.

48. Первомайський О. Науково-правовий висновок щодо можливого змісту шлюбного договору //Мала енциклопедія нотаріуса (комплект) . - 2007. - № 6. - С. 69-72.

49. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі //Юридична Україна. - 2007. - № 10. - С. 107-108.

50. Розгон О.В. Ограничения права собственности супругов //Проблеми законності. - 2003. - Вип. 63. - С.122-127.

51. Розгон О. Укладання шлюбного договору за Сімейним кодексом України //Юридический вестник. - 2008. - № 4. - С. 32-35.

52. Стефанчук Р.О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві

53. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту). – 2008. – С. 244-534

54. Сафончик О.І. Правове регулювання шлюбного договору за законодавством України //Правове життя сучасної України. – 2007. – С.242-245.

55. Ульяненко О.О. Значення інституту шлюбного договору //Вісник прокуратури. - 2003. – №3. – C.81-84.

56. Фучеджі В.Д. Щодо умов шлюбного договору //Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 3. – С. 85-86.

57. Цал-Цалко Ю.Ю. Генеза відносин подружжя стосовно їх майна //Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 46. – С. 327-331.

58. Шевченко К.О. Відносини власності подружжя за шлюбним договором //Митна справа в Україні: теорія і практика. – Ч.2. – 2008. – С. 180-182.

59. Myskin A.V. The Marriage Contract: Civil-Law Contract or Contract Sui Generis? //Russian law. – 2006. – № 1. – P.36-42.

 

 

Тема 21. Припинення шлюбу

Підстави припинення шлюбу.

Порядок припинення шлюбу внаслідок його розірвання органом РАЦСу.

Припинення шлюбу внаслідок його розірвання в судовому порядку. Санація шлюбу.

Право на повторний шлюб та поновлення шлюбу.

Режим окремого проживання подружжя.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

4. Загальна декларація прав людини від 10.12. 1948 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – ст. 89.

5. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 року // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2005. – № 5.

6. Концепція державної сімейної політики: схвалено Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46. – ст. 404.

7. Правила реєстрації актів цивільного стану: затверджені наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – ст. 205.

8. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – ст. 509.

9.Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.08.2011. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://rada.gov.ua.

Судова практика:

1. Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

2. Про застосування судами деяких норм Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. № 9. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

3. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

Література:

1. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: Станом на 1 вересня 2011р. - К.:Професіонал, 2011. - 428 с.

2. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Ю. С. Червоного. - К.: Істина., 2004.

3. Сімейний кодекс України: Чинне законодавство зі змін. і допов. станом на 3 січня 2012 р.: офіц. текст. - К.:Вид. Паливода А.В., 2011. - 96 с.

4. Сімейне право України: Підручник: Рекомендовано МОН України. - К.:Право, 2012. - 322 с.

5. Цивільне та сімейне право: Навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту цивіл. та господар. юстиції НУ "ОЮА". - Ч. 1. - 149 с.

6. Цивільне та сімейне право : Програма курсу для студентів за спеціальністю 7.06001 - Правознавство. - Одеса:Фенікс, 2012. - 82 с.

7. Цивільне та сімейне право : Навч.-метод. посібник. - Ч. 1. – 139c.

8. Глиняна К.М. Правові наслідки майнового характеру у разі розірвання шлюбу між подружжям та іншими особами //Актуальні проблеми цивільного права та процесу. - 2010. - С. 168-171.

9. Глиняна К.М. Порівняльно-правове характеристика режиму окремого проживання подружжя за законодавством України та деяких зарубіжних країн //Актуальні проблеми держави і права. - 2010. - Вип. 53. - С. 204-211.

10. Гопанчук В. Встановлення режиму окремого проживання подружжя //Вісник прокуратури. - 2008. - № 2. - С. 82-87.

11. Константинов С.А. Особливості правового регулювання встановлення режиму окремого проживання подружжя //Збірник тез наукових робіт учасників I Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів 24-25 лютого 2006 року. - С.99-101.

12. Лежнєва Т.М. Поняття та зміст режиму окремого проживання подружжя//Право і суспільство. - 2010. - № 6. - С. 117-121.

13. Левківський Б.К. Режим окремого проживання подружжя //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2003. - №12. - С.97-101.

14. Онишко О.Б. Режим окремого проживання подружжя у сімейному праві України//Митна справа (Митний комплект). - 2010 . - № 3, ч. 2. - С. 26-29.

15. Райчук А.Б. Поняття "припинення шлюбу", "розірвання шлюбу" , "розлучення", їх співвідношення //Вісник: Юридичні науки /Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - 2005 . - № 67-69. - С. 127-129.

16. Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу //Право України. - 2008 . - № 9. - С. 130-135.

17. Ревуцька І.Є. Правова характеристика наслідків застосування режиму окремого проживання подружжя //Римське право і сучасність (Шерешевські читання). - [Ч.1]. - 2010. - С. 162-166.

18. Ромовська З.В. Коментар до глави 11 "Припинення шлюбу" Сімейного кодексу України //Законодавство України. - 2005. - № 1. - С.3-25

19. Сафончик О.І. Розірвання шлюбу в органах РАУС відповідно до чинного законодавства //Актуальні проблеми держави і права. - 2004 . - Вип. 23. - С.294-299.

20. Сафончик, О. І. Підстави припинення шлюбно-сімейних правовідносин //Актуальні проблеми цивільного права та процесу. - 2010. - С. 81-84.

21. Сафончик О.І. Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин //Актуальні проблеми політики. - 2011 . - Вип. 41. - С. 286-293.

22. Сафончик О.І. Підстави і порядок припинення шлюбно-сімейних правовідносин

23. //Актуальні проблеми політики. - 2010 . - Вип. 40. - С. 575-582

24. Сафончик О.І. Деякі питання розвитку законодавства з питань виникнення та припинення шлюбно-сімейних правовідносин //Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 59. - С. 277-284.

25. Сафончик О.І. Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин //Актуальні проблеми держави і права. - 2011 . - Вип. 58. - С. 309-315

26. Сафончик О.І. Методологічні засади настання правових наслідків у випадку припинення шлюбно-сімейних правовідносин //Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України. - 2012. - С. 64-67

27. Сафончик О.І. Правове регулювання припинення шлюбу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Одеса, 2004. - 20 с.

28. Сафончик О.І. Правове регулювання припинення шлюбу в Україні. - О., 2004. - 206 с.

29. Труба В.І. Поділ майна подружжя після розірвання шлюбу //Актуальні проблеми цивільного права та процесу. - 2010. - С. 134-136.

30. Труба В. І. Проблеми првового регулювання та перспективи розвитку встановлення режиму окремого проживання подружжя //Вісник Одеського національного університету. Правознавство. - 2008 . - Т. 13., Вип. 10. - С. 40-47.

31. Ясинок М. Режим окремого проживання подружжя - новий вид справ у окремому провадженні //Право України. - 2008 . - № 5. - С. 114-117.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.012 с.)