Тема 6. Інші види права власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Інші види права власностіПраво власності на землю.

Право власності на житло.

Право довірчої власності.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

3. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

4. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 46. – Ст. 2038.

5. Житловий кодекс України : Закон УРСР від 30 червня 1983 р. № 5464-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. - № 28. – Ст. 573.

6. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки : Закон України від 24 червня 2004 № 1869-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004 р. – № 46. – Ст. 512.

7. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 24 червня 2004 р. № 1875-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004 р. – № 47. – Ст. 514.

8. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29 листопада 2001 р. № 2866-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. – № 10. – Ст. 78.

9. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : Закон України від 19 червня 2003 р. № 979-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004 р. – № 1. – Ст. 1.

10. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 року N 1087-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004 р. – № 5. – Ст. 5.

11. Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж : Наказ Міністерства розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 р. № 91 // Офіційний вісник України. - 2011 р. – № 54. – Ст. 2162.

 

Судова практика:

1. Про застосування судами деяких норм Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. № 9. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

2. Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 р. № 9.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

3. Про практику розгляду судами цивільних справ, пов'язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р. № 5.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

4. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04 жовтня1991 р. № 7.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

5. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 р. № 9.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

6. Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва) : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 6.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

7. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

8. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин : Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 р. № 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

9. Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про власність : Лист Вищого господарського суду України від 26 травня 2003 р. № 01-8/583. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Література:

1. Безсмертна Н. Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно //Юридичний радник. – 2007. – № 3. – С. 41-44

2. Берназ-Лукавецька О.М. Обмін житла (жилих приміщень): цивілістичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О.М. Берназ-Лукавецька ; ОНЮА. ─ Одеса, 2010 . ─ 20 с.

3. Берназ-Лукавецька О.М. Особливості обміну жилих приміщень у будинках (квартирах), що належать громадянам (на праві приватної власності) / О.М. Берназ-Лукавецька // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. Праць. – 2011. – Вип. 59. ─ С. 462-468.

4. Білоцький О.В. Загальна характеристика речових прав на житло // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura. – 2009. – С. 200-201.

5. Венедиктова І.В. Новели українського цивільного законодавства - інститути довірчої власності й управління майном // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : [Збірник статей]. – 2006. – № 735 : Сер. Право : Вип. 1. – С. 55-62.

6. Гаєцька-Колотило Я.З. Новели земельного законодавства // Довідник нотаріуса. – 2010. – № 1. – С. 3-92.

7. Галянтич М. Співвідношення приватноправових і публічно-правових норм у житловому праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 43-47.

8. Гончаренко В.О. Проблеми довірчої власності в Україні / В.О. Гончаренко // Визначальні тенденції генезису державності і права : Зб. наук. праць . – 2007. ─ С. 15-17.

9. Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.В. Єлісєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка . ─ К., 2006. – 20 с.

10. Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України // Право України. – 2004. – № 9. – С.71-76.

11. Конишева О. Державний земельний кадасрт - основна передумова охорони земель //Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 84-86.

12. Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном гражданском праве. – М.: «Статут», 2000. – 255 с.

13. Косенко Н.О. Огляд змін щодо реєстрації прав на земельні ділянки // Верховенство права очима правників-початківців. – 2012. – С. 491-493.

14. Курпас Ю.В. Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні. - К., 2004. – 20 с.

15. Лещенко Д.С. Довірча власність як альтернатива прав оперативного управління в Україні / Д.С. Лещенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – 2007. – № 4. – 326 с.

16. Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України / Р. Майданик // Право України : Юрид. журн. – 2011. – № 5. ─ С. 18-28.

17. Майданик Р. Трастові відносини з іноземним елементом (юридична кваліфікація за українським правом) // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовой журнал. – 2005. – № 7. ─ С.3-5.

18. Майданик Р.А. Природа довірчої власності як особливого об'єкта цивільних прав за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 8. ─ С. 16-25.

19. Маковій В.П. Набуття речового права на земельну ділянку за давністю користування: реалії та перспективи // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3. – С. 129-134.

20. Мартин А. Земельний аукціон як механізм відчуження земельних ділянок // Земельне право України : теорія і практика. – 2010. – № 5. – С. 5-10.

21. Некіт К.Г. Договір довірчого управління майном : порівняльно-правовий аналіз : монографія / К.Г. Некіт; НУ «ОЮА». ─ Одеса : Вид. Букаєв В.В., 2012 . ─ 184 с.

22. До питання про поняття та правову природу довірчої власності / К.Г. Некіт // Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : У ... ч. : Матер. Міжнар. наук. конф. (4 грудня 2010 р., м. Одеса). – Ч.1. – 2010. ─ С. 159-162.

23. Носік В.В. Право власності на землю за Конституцією України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2004. – № 11. ─ С. 48-59.

24. Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності / М. Панченко // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовой журнал. – 2008. – № 4. ─ С. 36-40.

25. Правове регулювання об'єктів нерухомого майна в Україні. - К. : Юрінком Інтер, 2008. – 350 с.

26. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту / П. Кульинич // Право України : Юрид. журн. – 2009. – № 9. ─ С. 22-29.

27. Право на житло в Україні: реалізація та захист : навчально-довідк. вид. / [Є. О. Харитонов, М. К. Галянтич, Л. Г. Лічман та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Харитонова. – Х. : Одіссей, 2008. – 456 с.

28. Слипченко С.А. Право доверительной собственности. – Харьков, 2000.

29. Слюсаревский М.М. З історії цивілістичної думки: фідуціарні (довірчі) договори, фідуціарна власність у римському праві // Українське право. – 1998. – №1. – С. 101-110.

30. Скаржинський М.В. Житло як об'єкт цивільно-правових відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – К., 2006. – 21 с.

31. Сучова І. Оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку – важлива умова формування сприятливого інвестиційного клімату // Мала енциклопедія нотаріуса (комплект). – 2009. – № 3. – С. 64-66.

32. Харитонова Т.Є. Деякі зміни у набутті права власності та користування земельними ділянками по законодавству України / Т.Є. Харитонов // Правове життя сучасної України : тези доповідей Всеукр. наук. конф. (Одеса, 18-19 квітня 2008 р.). – 2008. ─ С. 310-311.

33. Харитонова Т.Є. Розуміння мораторію протягом внесення змін до Земельного кодексу України / Т.Є. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46 . ─ С. 242-246.

34. Харитонова Т.Є. Зміни у земельному законодавстві щодо виникнення та офорлення прав на земельну ділянку / Т.Є. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 52 . ─ С. 179-184.

35. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины.: Учебник. Изданиепятое.- Х.: ООО «Одисей», 2010. – 920 с.

36. Харченко, Г. Право довірчої власності в системі відносин власності / Г. Харченко // Право України : Юрид. журн. 2005. № 8. ─ С.34-35.

37. Харченко, Г.Г. Довірча власність у діяльності трастових компаній та довірчих товариств : Монографія / Г.Г. Харченко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова . ─ Одеса : Астропринт, 2006 . ─ 168 с.

38. Цивільне право: підручник: у 2 т./ В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за ред.. В.І.Борисової, І.В. Спасибо - Фатеєвої, В.Л.Яроцького.- Х.: Право, 2011. – Т.1. – 656 с.

39. Цивільне право України. Загальна частина. Підручник. (2 – е вид., змін. Та допов.) / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки.- К.: КНТ, 2008. – 480 с.

40. Цивільний кодекс України : науково–практ. коментар / [Є. О. Харитонова, Ю. Л.Бошицький, Р. О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – 740 с.

41. Цивільне право України : навч. посіб. / [Адамова О. С., Голубєва Н. Ю., Давидова І. В. та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2009. – 280 с.

42. Цивільне право України : підруч. : в 2–х т. / [Є. О. Харитонова, О. В. Дзера, В. В. Дудченко та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей. – Т. 1. – 2008. – 832 с.

43. Цивільне право України : підруч. : в 2–х т. / [Є. О. Харитонов, І. А. Безклубий, В. В. Луць та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей. – Т. 2. – 2008. – 872 с.

44. Шульга М. Земельна нерухомість: становлення та особливості//Юридичний радник. – 2009. – № 2. – С. 43-46.

45. Щуплецова Ю.И. Вещные права на природные ресурсы: публичные и частные интересы [Текст]/ Ю.И.Щуплецова. – М. : ИД «Юриспруденция», 2007. – 160 с.

46. Яворська О. Право власності на житло // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XI регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лютого 2005 р.). 2005. ─ С.191-192.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.006 с.)