ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Цивільне право як наука - це:

а) сукупність правових норм;

б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ;

в) сукупність суспільних відносин;

г) сукупність засобів та прийомів впливу.

 

Що є предметом цивільного права?

а) особисті немайнові відносини;

б) майнові відносини;

в) товарно-грошові відносини;

г) майнові та особисті немайнові відносини.

 

3. Чи застосовується цивільне законодавство до майнових відно­син, заснованих на адміністративному або іншому владному підпо­рядкуванні однієї сторони другій, а також до податкових, бюджет­них відносин?

а) не застосовується;

б) застосовується;

в) не застосовується, якщо інше не встановлено законом;

г) застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Хто є учасниками цивільних відносин?

а) фізичні та юридичні особи;

б) фізичні, юридичні особи та держава;

в) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади;

г) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

5. . Методом правового регулювання в цивільному праві є:

а) метод цивільно-правового регулювання;

б) метод примусу;

в) імперативний метод;

г) метод заборони.

Що означає «диспозитивність» як ознака методу цивільно-правового регулювання?

а) можливість мати рівні суб'єктивні права та юридичні обов'язки;

б) можливість самостійно і вільно виявляти та формувати свою волю;

в) можливість учасників цивільних правовідносин вирішувати спори, що виникають між ними;

г) право сторін визначати характер власних взаємовідносин у межах, встановлених законом.

7. . Функціями цивільного права є:

а) функція соціального контролю;

б) прикладна;

в) регулятивна, охоронна, компенсаційна та превентивна;

г) охоронна, превентивна та узгодженості інтересів.

8. Що з перерахованого не є характеристикою принципу судо­вого захисту цивільного права та інтересу?

а) встановлення правил, обов'язкових для сторін при укла­денні та виконанні публічного договору;

б) абсолютний характер захисту;

в) наявність спеціальних органів захисту;

г) універсальність способів захисту.

Що становить основу цивільного законодавства України?

а) Цивільний кодекс України;

б) акти Президента України;

в) Конституція України;

г) постанови Кабінету Міністрів України.

10. Чи мають право сторони відійти від положень актів цивільно­го законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд?

а) ні, не мають права;

б) так, мають право;

в) так, за винятком укладення односторонніх договорів;

г) так, окрім випадків, якщо в цих актах прямо вказано про це, або якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Чи має акт цивільного законодавства зворотну дію у часі?

а) ні;

б) ні, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивіль­ну відповідальність особи;

в) так;

г) так, окрім випадків, встановлених законом.

12. Звичаєм є:

а) правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин;

б) правило поведінки, встановлене актами цивільного законодавства;

в) поведінка сторін при укладенні договору;

г) правило поведінки, яке зафіксоване у відповідному документі.

13. Що з перерахованого не є складовою цивільного законодав­ства відповідно до сфери правового регулювання?

а) закони;

б) страхове законодавство;

в) торговельне законодавство;

г) транспортне законодавство.

Скільки частин складають систему цивільного права України?

а) три;

б) дві;

в) п'ять;

г) шість.

15. Цивільна правоздатність - це:

а) здатність особи мати цивільні права;

б) здатність особи мати цивільні права та виконувати цивільні обов'язки;

в) здатність особи виконувати цивільні обов'язки;

г) здатність особи мати цивільні права та обов'язки.

 

 

Коли виникає та припиняється цивільна правоздатність?

а) виникає з моменту народження, а припиняється зі смертю;

б) виникає з досягненням 14 років, а припиняється зі смертю;

в) виникає з досягненням 16 років, а припиняється зі смертю;

г) виникає з досягненням 18 років, а припиняється зі смертю.

 

 

З якого віку фізична особа вільно обирає собі місце проживання?

а) з досягненням 16 років;

б) з досягненням 18 років, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

в) з досягненням 14 років, за винятком обмежень, які вста­новлюються законом;

г) з досягненням 14 років.

 

 

18. Місцем проживання недієздатної особи є:

а) місце проживання її батьків;

б) місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна;

в) місце проживання її піклувальника;

г) місце проживання її піклувальника або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції піклувальника.

 

19. Цивільна дієздатність фізичної особи - це:

а) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати;

б) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання;

в) здатність мати цивільні права та виконувати цивільні обов'язки;

г) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав, самостійно їх здійснювати та виконувати цивільні обов'язки.

 

20. Можливість самостійно нести майнову відповідальність називається:

а) трансдієздатність;

б) тестаментоздатність;

в) правочиноздатність;

г) деліктоздатність.

 

21. Можливість складати заповіт і бути спадкоємцем називається:

а) дієздатність;

б) трансдієздатність;

в) тестаментоздатність;

г) правочиноздатність.

 

З якого віку особа є деліктоздатною?

а) з 15 років;

б) з 16 років;

в) з 14 років;

г) з 18 років.

 

У якому із перерахованих випадків не провадиться надання повної цивільної дієздатності?

а) у разі, якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором;

б) у разі, якщо неповнолітня особа записана матір'ю або батьком дитини;

в) у разі, якщо фізична особа досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю;

г) у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла по­вноліття.

 

24. Неповна дієздатність належить особам:

а) від 14 до 18 років;

б) до 14 років;

в) до 15 років;

г) від 15 до 18 років

 

25. Юридичною особою є:

а) громадяни та організації;

б) особа, яка займається підприємницькою діяльністю;

в) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, яка може бути позивачем та відповідачем у суді;

г) об'єднання громадян.

 

26. . Місцезнаходження юридичної особи визначається:

а) місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;

б) місцем її державної реєстрації;

в) місцем знаходження її постійно діючого органу;

г) місцем здійснення її підприємницької діяльності.

 

27. . Юридичні особи приватного права створюються на підставі:

а) розпорядчого акта Президента України;

б) розпорядчого акта органу державної влади;

в) розпорядчого акта органу місцевого самоврядування;

г) установчих документів.

 

28. . При ліквідації неплатоспроможної юридичної особи у першу чергу задовольняються вимоги:

а) забезпечені заставою;

б) щодо сплати податків та зборів;

в) щодо повернення вкладів членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

г) незабезпечені заставою.

 

На підставі чого діє товариство, створене однією особою?

а) статуту, затвердженого цією особою;

б) засновницького договору;

в) індивідуального установчого акта;

г) положення.

 

30. Строк державної реєстрації юридичних осіб складає:

а) не більше трьох робочих днів;

б) не більше трьох календарних днів;

в) п'ять робочих днів;

г) не більше п'яти робочих днів.

 

Який розмір реєстраційного збору при проведенні державної реєстрації юридичної особи?

а) п'ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) двадцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

в) один неоподаткований мінімум доходів громадян;

г) десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 

ВІДПОВІДІ

 1. Б
 2. Г
 3. А
 4. Г
 5. А
 6. Г
 7. В
 8. А
 9. В
 10. Б
 11. Б
 12. А
 13. А
 14. Г
 15. Г
 16. А
 17. В
 18. Б
 19. Б
 20. Б
 21. В
 22. В
 23. В
 24. А
 25. В
 26. В
 27. Г
 28. А
 29. А
 30. А
 31. Г
 32. А
 33. Б
 34. Г
 35. Б
 36. В
 37. Г
 38. А
 39. Б
 40. Б
 41. Б
 42. А
 43. А
 44. Б
 45. А
 46. Г
 47. А
 48. Б
 49. В
 50. А
 
 1. Г
 2. Г
 3. В
 4. Б
 5. В
 6. Б
 7. В
 8. Г
 9. В
 10. А
 11. А
 12. Г
 13. А
 14. В
 15. Б
 16. А
 17. А
 18. В
 19. Г
 20. А
 21. В
 22. А
 23. Б
 24. А
 25. Б
 26. Г
 27. А
 28. В
 29. Г
 30. А
 31. Б
 32. В
 33. А
 34. Г
 35. Б
 36. В
 37. В
 38. Г
 39. А
 40. В
 41. А
 42. Г
 43. Б
 44. В
 45. А
 46. Б
 47. А
 48. Г
 49. Б
   
 1. А
 2. А
 3. А
 4. Б
 5. Г
 6. Б
 7. А
 8. А
 9. Г
 10. А
 11. В
 12. Г
 13. Б
 14. Г
 15. Б
 16. А
 17. А
 18. В
 19. Г
 20. Г
 21. А
 22. Г
 23. А
 24. Г
 25. Б
 26. Г
 27. Г
 28. Б
 29. В
 30. В
 31. Г
 32. Б
 33. В
 34. А
 35. Г
 36. В
 37. Б
 38. В
 39. А
 40. В
 41. Г
 42. А
 43. В
 44. Г
 45. А
 46. Б
 47. В
 48. Г
 49. А
 50. Б
 51. В

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Цивільне право як наука - це:

а) сукупність правових норм;

б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ;

в) сукупність суспільних відносин;

г) сукупність засобів та прийомів впливу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.009 с.)