Тема 4. Юридичні особи як учасники цивільного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Юридичні особи як учасники цивільного праваСемінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.

2. Види юридичних осіб, їх філіали і представництва.

3. Підприємницькі товариства.

4. Порядок утворення та припинення юридичних осіб.

5. Юридичні особи в системі МВС України.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: юридична особа, комерційне найменування, філія, представництво, установчі документи, керівний орган, банкрутство, санація, господарське товариство, організаційно-правові форми юридичних осіб, ліквідація, реорганізація.

 

Рекомендована література до Теми 4: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1. Конституція України 1.1.

2. Закони України: 1.3.1, 1.3.15.,1.3.52.,

3. Підручники: 2.1.-2.5., 2.7.-2.9.,

4. Посібники: 3.8.- 3.10., 3.17.-.3.24.,

Тема 5. Об’єкти цивільних прав

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

1. Поняття та класифікація об‘єктів цивільних правовідносин.

2. Багатозначність терміну майно. Речі як об‘єкти цивільних правовідносин. Класифікація речей.

3. Цінні папери як об‘єкти цивільних правовідносин. Класифікація цінних паперів. Види та групи цінних паперів за законодавством України

4. Результати творчої діяльності як об‘єкти цивільних правовідносин.

5. Роботи, послуги як об¢єкти цивільних правовідносин.

6. Інформація як об¢єкт цивільних правовідносин.

7. Гроші як об¢єкт цивільних правовідносин.

8. Честь, гідність та ділова репутація як об¢єкти цивільного права.

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

1. Роботи, послуги як об¢єкти цивільних правовідносин.

2. Інформація як об¢єкт цивільних правовідносин.

3. Гроші як об¢єкт цивільних правовідносин.

4. Честь, гідність та ділова репутація як об¢єкти цивільного права.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: об’єкт цивільних правовідносин, майно, гроші, цінні папери, валютні цінності, акція, облігація, вексель, чек, коносамент, дії та послуги, особисті немайнові блага, результати творчої діяльності.

Рекомендована література до Теми 5: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1. Конституція України 1.1.

2. Закони України: 1.3.1,

3. Підручники: 2.1.-2.5, 2.7.-2.9.,

4. Посібники: 3.8.- 3.10., 3.17.-.3.24.,

Тема 7. Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів

Семінарське заняття – 2 год.

План

4. Здійснення суб’єктивних цивільних прав. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. Форми здійснення суб’єктивних цивільних прав.

5. Виконання цивільних обов’язків.

6. Захист цивільних прав та інтересів: форми, підстави, суб’єкти та правові наслідки.

7. Цивільно-правова відповідальність: поняття, ознаки, елементи, види.

8. Умови цивільно-правової відповідальності:

9. Шкода як умова цивільно-правової відповідальності, її види.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: здійснення права; захист права; зловживання правом, умови цивільно-правової відповідальності, форми цивільно-правової відповідальності, шкода, збитки, вина, протиправна поведінка, непереборна сила.

Рекомендована література до Теми 7: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1. Конституція України 1.1.

2. Закони України: 1.3.1,

3. Підручники: 2.1.-2.5., 2.7.-2.9.,

4. Посібники: 3.8.- 3.10., 3.17.-.3.24.,

Тема 8. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття і види цивільно-правових строків і термінів.

2. Поняття і значення позовної давності. Види строків і термінів позовної давності.

3. Зупинення, перерва та поновлення строків позовної давності.

4. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: конкуренція позовів; шкода: матеріальна і моральна; збитки: втрати і доходи; строк; термін; позовна давність; набувальна давність.

 

Рекомендована література до Теми 8: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1. Конституція України 1.1.

2. Закони України: 1.3.1, 1.2.1.,

3. Підручники: 2.1.-2.5., 2.7.-2.9.,

4. Посібники: 3.8.- 3.10., 3.17.-.3.24.

 

Тема 9. Правочини

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

1. Поняття, ознаки та значення правочинів.

2. Класифікація правочинів.

3. Форми правочинів.

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

1. Загальні умови дійсності правочинів.

2. Застосування положень про недійсність правочинів в практичній діяльності органів внутрішніх справ.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правочин, форма правочину, усний правочин, письмовий правочин, фіктивний правочин, удаваний правочин, реституція.

Рекомендована література до Теми 9: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1. Конституція України 1.1.

2. Закони України: 1.3.1, 1.5.10.,

3. Підручники: 2.1.-2.5., 2.7.-2.9.,

4. Посібники: 3.8.- 3.10., 3.17.-.3.24.,

Тема 10. Право власності. Речові права на чуже майно

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

1. Поняття власності і права власності.

2. Елементи права власності (правомочності власника): володіння, користування і розпорядження майном.

3. Форми та види власності в Україні: порівняльна характеристика чинного законодавства.

4. Придбання (виникнення) і припинення власності.

5. Роль ОВС в процесі виникнення та припинення права власності на деякі об’єкти.

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

1. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі речі.

2. Речові права на чуже майно: поняття, ознаки, місце у системі цивільних прав.

3. Сервітут: поняття, підстави виникнення та припинення, види.

4. Емфітевзис: поняття, підстави виникнення та припинення, види.

5. Суперфіцій: поняття, підстави виникнення та припинення, види.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: речове право, власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, емфітевзис, сервітут, суперфіцій, речове право, власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, емфітевзис, сервітут, суперфіцій.

Рекомендована література до Теми 10: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1. Конституція України 1.1.

2. Закони України: 1.3.1, 1.5.6.

3. Підручники: 2.1.-2.5., 2.7.-2.9.,

4. Посібники: 3.8.- 3.10., 3.14., 3.17.-.3.24.,

Тема 11. Захист права власності та інших речових прав

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття і система цивільно-правових засобів захисту права власності.

2. Право власника на витребування майна з чужого незаконного володіння (віндікаційний позов).

3. Витребування грошей і цінних паперів.

4. Розрахунки при поверненні речей з незаконного володіння.

5. Захист права власності від порушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).

6. Роль органів внутрішніх справ в охороні права власності.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: захист права власності, віндикація, негаторний позов, речове право, власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, емфітевзис, сервітут, суперфіцій.

Рекомендована література до Теми 11: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1. Конституція України 1.1.

2. Закони України: 1.3.1, 1.5.5.,

3. Підручники: 2.1.-2.5., 2.7.-2.9.,

4. Посібники: 3.8.- 3.10., 3.17.-.3.24.,

Тема 13. Зобов’язальне право і зобов’язання. Цивільно-правовий договір

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття та система виникнення зобов'язань.

2. Підстави виникнення зобов'язань.

3. Класифікація зобов’язань.

4. Поняття, принципи та суб'єкти виконання зобов'язань.

5. Поняття, значення і система цивільно-правових договорів.

6. Зміст і тлумачення договору.

7. Умови договору.

8. Укладення, зміна та розірвання договору.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: зобов'язання, зобов'язальне право, кредитор, боржник, часткове зобов'язання, субсидіарне зобов'язання, солідарне зобов'язання, регресне зобов'язання, цессія, делегація, новація, відступне, зарахування, договір, установчий договір, попередній дого­вір, основний договір, змішаний договір, біржовий договір, публічний договір, оферта, акцепт, пролонгація.

 

Рекомендована література до Теми 13: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

1.Конституція України 1.1.

2.Закони України: 1.3.1,

3.Підручники: 2.1.-2.4., 2.6.-2.9.,

4.Посібники: 3.4., 3.5., 3.8.- 3.10., 3.12., 3.17.-.3.24.,

 

 

Тема 14. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.012 с.)