Попередження економічної злочинностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попередження економічної злочинностіПопередження економічної злочинності є невіддільною складовою соціального управління, що має передбачати впровадження системи економічних, організаційно-виробничих, технічних, правових та виховних заходів, спрямованих на нейтралізацію або зниження впливу обставин, що зумовлюють вчинення злочинів у сфері економіки. Розглянемо основні з цих заходів.
Економічні заходи. Такі заходи повинні передбачати коригування загальної концепції процесу просування до сучасного ринку, її чітке опрацювання з урахуванням набутого досвіду, і неухильне виконання.
Особливу увагу слід приділяти цивілізованому і справедливому продовженню процесу приватизації, оскільки це сприятиме отриманню державою основних коштів. При цьому не допускати заниження вартості об’єктів, що приватизуються, а також порушення прав тих, хто на них працює.
Важливою проблемою є боротьба з монополізацією комерційної діяльності, що призводить до підвищення цін, за створення умов для доброчинної конкуренції. Особливо важливо не допустити поділу ринку на сфери впливу. Цими проблемами покликаний займатись Антимонопольний комітет.
Потребує переоснащення технічний парк промисловості, який дедалі більше відстає від вимог життя.
Для посилення контролю за діяльністю комерційних банків, спрямування їх діяльності на розвиток економіки країни, необхідно підвищити роль Національного банку України, значно посилити його контрольні функції щодо здійснення перевірки банківських установ разом з відповідними службами Міністерства внутрішніх справ України.
Саме впровадження таких заходів дасть можливість запобігати зловживанням, своєчасно виявляти факти незаконного отримання чи використання кредитів.
Організаційні заходи. Необхідно відтворити систему контролюючих і ревізуючих органів, які б здійснювали контроль за додержанням вимог законодавства в комерційній діяльності починаючи з моменту відповідності реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, щодо відповідності їх діяльності статутній, отримання ліцензій на конкретні види діяльності, а також жорсткий контроль за сплатою податків.
Потрібно підвищити рівень підготовки фахівців різних профілів: економістів, юристів та інших службовців державного апарату, що організує роботу економічної галузі, банківської системи, аудиту, правоохоронних органів тощо.
Потрібно комп’ютеризувати систему обліку діяльності народного господарства, упровадити дійову систему контролю за розрахунковими операціями.
Необхідно ввести норми забезпечення надійності суб’єктів підприємницької діяльності, для чого встановити максимальні межі співвідношення власних та позикових коштів, рівень їх резервування, а також страхування внесків.
У розд. 2 Закону України “Про рекламу” містяться загальні вимоги до реклами, пояснюється поняття недоброчинної реклами (ст. 10); ідеться про рекламу послуг, пов’язаних із залученням коштів населення, цінних паперів (ст. 23); забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за підсумками щонайменше одного року; встановлено штрафні (адміністративні) санкції за порушення вимог закону (ст. 27).
Проте в законі не повністю враховано пропозиції щодо публікації коротких звітів фірм, які рекламують себе, а також ступінь ризику вкладників.
Потрібно створювати нові й укріплювати діючі служби безпеки банків, які повинні не тільки фізично охороняти керівництво і будівлі, а й створити банки даних, за допомогою яких можна отримати необхідну інформацію про потенційних клієнтів і партнерів банку. При складанні угоди на велику суму необхідно перевіряти відповідність фактичної адреси зазначеній у документах, дані про керівників фірми, номерні знаки автомобілів тощо.
В окремих випадках необхідно створювати міжбанківські служби безпеки. Так, у Полтаві міська служба безпеки “Скіф” надає заінтересованим структурам інформацію про фінансову й господарську діяльність суб’єктів комерційних відносин усіх форм власності. Ця служба тісно взаємодіє з Міністерством внутрішніх справ України, налагоджено також автоматизований обмін інформацією з банками та страховими компаніями країни.У Закон України “Про державну податкову службу в Україні” додатково 5 грудня 1998 р. внесено розд. 5 “Податкова міліція”, де зафіксовано її завдання, структуру, повноваження і права. Того ж року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з утворенням податкової міліції. Цим законом податковій міліції надано право здійснювати оперативно-розшукову та слідчу діяльність. Одним з основних завдань податкової міліції законом визначено профілактику злочинів, боротьба з якими входить до її компетенції.
Правові заходи. У сучасних умовах правозабезпечувальний механізм відстає від господарської практики.
Удосконалення законодавства повинно охоплювати такі завдання:
- розробка загальнообов’язкових правил поведінки на ринку всіх суб’єктів підприємницької діяльності;
- розробка системи універсальних санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за порушення господарського законодавства, які завдають шкоди інтересам споживачів;
- подальше вдосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності за різні види недобросовісної комерції, в разі злісного невиконання загальнообов’язкових правил господарської діяльності.
Потребує подальшого вдосконалення кримінальне законодавство у сфері боротьби із суспільно небезпечними діяннями в економіці, зокрема з лихварством, неправильним веденням бухгалтерського обліку з метою ухиляння від сплати податків, введенням в оману контрагентів при складанні угод тощо.
Винятково важливо усунути внутрішні суперечності законодавства. Потрібно здійснити кримінологічну експертизу всіх законопроектів у сфері регулювання господарчої діяльності, на основі якої спрогнозувати можливе виникнення небезпечних форм поведінки в галузі економіки, адже злочинність миттєво використовує будь-які “проріхи” у законодавстві.Виховні заходи. Ці заходи невіддільні від загальновиховних серед усіх прошарків суспільства. Вони повинні, з одного боку, сприяти переборенню людьми почуття очікування благ тільки з боку держави, безініціативності, страху перед змінами, а з іншого — не допускати розвитку розгубленості, негативних ідей, що відкидають творчі початки, ініціативу, спричинюючи устремління ухопити все, що можливо, сьогодні, не думаючи про завтра.
Необхідно розвивати у громадян почуття співпереживання за майбутнє України, досягнення нею високих позицій у світовій спільноті.
Потрібно широко пропагувати правові знання в галузі економіки із застосуванням зарубіжного досвіду. Зараз розроблена загальнодержавна програма підвищення рівня податкової культури громадян, де передбачені відповідні заходи через засоби масової інформації, у тому числі проведення циклів теле- і радіопередач, консультацій, брифінгів, зустрічей службових осіб органів державної податкової служби з населенням на підставі п. 33 Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 pp.
Для зосередження зусиль на пріоритетних напрямах профілактики економічних злочинів правоохоронні та інші компетентні органи розробляють і реалізують програми попередження злочинності з урахуванням нових тенденцій в її діяльності.
Так, розроблена і виконується Програма заходів щодо захисту паливно-енергетичного комплексу України. Ця програма коригується з урахуванням змін економічної ситуації в цій галузі. Міністерство внутрішніх справ України висунуло обґрунтовані пропозиції щодо застосування штрафних санкцій за порушення умов видачі вексельних бланків; законодавчого обмеження обсягів електроенергії, що реалізується за безгрошовими схемами, зокрема із застосуванням вексельного обігу та бартерних операцій; посилення вимог ліцензійних умов до ліцензіатів при отриманні ними ліцензії на здійснення підприємницької діяльності на ринку електроенергії щодо їх фінансового стану та платоспроможності в розрахунках за електроенергію наявними грошовими коштами.
Для боротьби з криміналізаціею приватизаційних процесів, забезпечення їх прозорості, умов чесної змагальності здійснюється Програма оперативного супроводження процесу приватизації в України. У процесі виконання вимог програми виявлено сотні випадків вчинення злочинів у сфері приватизації (службові зловживання, заниження вартості об’єктів приватизації шляхом підробки документів, безпідставного списання основних фондів, завищення кредиторської заборгованості, незаконного використання приватизаційних майнових сертифікатів). Встановлено факти, коли комерційні структури, у віданні яких перебували державні пакети акцій стратегічно важливих підприємств, замість інвестування їх розвитку організовували приватні фірми, у тому числі в офшорних зонах. Через ці фірми комерційні структури отримували сировину й вивозили готову продукцію за кордон. У такий спосіб підприємства штучно доводились до банкрутства, а в подальшому викупались за рахунок коштів, отриманих у результаті “управління” цим же підприємством.
Ось чому розглядувана Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005 pp. (п. 41) спеціально передбачає низку заходів, пов’язаних з недопущенням участі в аукціонах з продажу пакетів акцій підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів, робіт, послуг, претендентів з коштами сумнівного чи кримінального походження.Зазначимо також, що важливі профілактичні заходи впроваджуються у кредитно-фінансовій, агропромисловій, зовнішньо-економічній та інших сферах економіки.Таким заходом є, наприклад, проведення на заздалегідь визначених пріоритетних напрямах і стратегічно важливих об’єктах оперативно-профілактичної операції “Наступ”, що забезпечує комплексне відпрацювання зазначених об’єктів.
Розроблена і впроваджується програма профілактичних дій правоохоронних та контролюючих органів для боротьби з незаконним виробництвом, поширенням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об’єктів інтелектуальної власності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.012 с.)