Журнал-ордер №6 за жовтень ц.р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Журнал-ордер №6 за жовтень ц.р.Документ Постачальник С-до на початок По рахунку З кредиту 63 в дебет Сплата С-до на кінець
дата сума
Рахунок 2 ТОВ „Колос”         09.10 -
Рахунок 9 ЗАТ „Автоматика” -            
Рахунок-фактура12 ТОВ „Квадр” -         12.10 -
Рахунок-фактура 5 ЗАТ „Фаворит” -         12.10
Рахунок 8 ПП ”Будівельник -           16.10 -
Разом  

Завдання 2: скласти журнал господарських операцій, визнати необхідні суми, вказати первинні документи та кореспонденцію рахунків.

 

Залишки по синтетичних рахунках на 31.03 ц.р.

Рахунок Сума, грн.
501 „Довгострокові кредити банків в національній валюті”
26 „Готова продукція”
311 „Поточні рахунки в національній валюті”
40 „Статутний капітал”
63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
10 „Основні засоби”

 

Реєстр господарських операцій ЗАТ „Фаворит” за ІІ кв.ц.р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку в національній валюті
Акцептовано рахунок постачальника ТОВ „Случ” за триману для виробництва сировину
Відображено ПДВ ?
Видано короткостроковий вексель в погашення заборгованості перед ТОВ „Случ” ?
Переведено довгострокову заборгованість, до погашення якої залишилось менше 12 місяців до розряду поточної  
Одержано аванс від дочірнього підприємства під майбутню поставку готової продукції, в т.ч. ПДВ
Погашено коштами з поточного рахунку вексель, виданий ТОВ „Случ” ?
Відвантажено готову продукцію дочірньому підприємству ?
Відображено суму ПДВ ?
Списано фактичну собівартість реалізованої продукції ?
Визначено фінансовий результат від реалізації продукції ?
Закрито розрахунки по авансах ?
Визначено нерозподілений прибуток від діяльності підприємства ?

 

Завдання 3. Заповнити рахунок ЗАТ „Фаворит” на передоплату за готову продукцію (формений одяг 100шт) на суму 12000грн. в т.ч. ПДВ для ДП „ЗАТ „Фаворит” Партнер” . Необхідні дані: код 24706884, Банк АППБ „Аваль” МФО 311714, рахунок 26004305091253, тел. 5-34-89.

 

Варіант-2

Завдання 1: сформулювати зміст господарських операцій за даними наведеного журнал-ордеру №6.

 

Журнал-ордер №6 за жовтень ц.р.

Документ Постачальник С-до на початок По рахунку З кредиту 63 в дебет Сплата С-до на кінець
дата сума
Рахунок 2 ТОВ „Колос”         09.10
Рахунок 9 ЗАТ „Автоматика” -            
Рахунок-фактура12 ТОВ „Квадр” -            
Рахунок-фактура 5 ЗАТ „Фаворит” -         12.10 -
Рахунок 8 ПП ”Будівельник -           16.10 -
Разом  

Завдання 2: Скласти журнал господарських операцій, визнати необхідні суми, вказати первинні документи та кореспонденцію рахунків.

 

Залишки по синтетичних рахунках на 31.03 ц.р.

Рахунок Сума, грн.
501 „Довгострокові кредити банків в національній валюті”
26 „Готова продукція”
311 „Поточні рахунки в національній валюті”
40 „Статутний капітал”
63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
10 „Основні засоби”

 

Реєстр господарських операцій ЗАТ „Фаворит” за ІІ кв.ц.р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку в національній валюті
Акцептовано рахунок постачальника ТОВ „Случ” за триману для виробництва сировину
Відображено ПДВ ?
Видано короткостроковий вексель в погашення заборгованості перед ТОВ „Случ” ?
Нараховані відсотки за користування кредитом 13% річних, оплата щоквартально ?
Відображено відсотки за користування кредитом у складі фінансового результату ?
Погашено коштами з поточного рахунку вексель, виданий ТОВ „Случ” ?
Відвантажено готову продукцію підприємству ТОВ „Інтерстиль” в т.ч. ПДВ
Відображено суму ПДВ ?
Списано фактичну собівартість реалізованої продукції ?
Отримано короткостроковий вексель в погашення заборгованості від ТОВ „Інтерстиль” ?
Визначено фінансовий результат від реалізації продукції ?
Визначено нерозподілений прибуток від діяльності підприємства ?

 

Завдання 3. Заповнити рахунок-фактуру ЗАТ „Фаворит” на відвантажену готову продукцію (формений одяг 72шт.) на суму 10800грн. в т.ч. ПДВ для ТОВ „Інтерстиль” . Необхідні дані: код 24706754, Банк АБ „Себ-Банк” МФО 311016, рахунок 26004305013734, тел. 5-34-89.

 

Питання для контролю:

1. Назвіть критерії визнання зобов’язань.

2. В яких випадках виникає податковий кредит?

3. Яка аналітика можлива по рахунку 641?

4. Якими документами оформляється виникнення зобов’язань?

5. Які поставки називають невідфактурованими?

6. Що означає поняття „акцепт розрахункових документів”?

7. Як визначається нерозподілений прибуток підприємства?

 

 

Практична робота №4

Тема: Облік виробничих запасів

Мета:Формувати у студентів практичні навики з обліку виробничих запасів та МШП. Навчитись заповнювати первинні документи з обліку придбання виробничих запасів. Обліковувати використання виробничих запасів за допомогою методів обчислення собівартості виробничих запасів. Формулювати господарські операції по журнал-ордеру №10.

Обладнання: інструктивна картка, обчислювальна техніка, план рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи.

Література:

1. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 №851-IV

2. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. МФУ від 24травня 1995 р. № 88

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси” МФУ №246 від 20.10.1999р

4. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена МФУ 11.08.1994 №69

5. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит”. За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця – 4е вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП „Рута”, 2002.-688 с.

6. Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік посібник, К: Видавничий центр „Академія” 2004. – 672с

Знати:

- класифікацію виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів;

- перелік субрахунків для обліку виробничих запасів;

- документи, що засвідчують надходження запасів та МШП;

- аналітичний облік запасів та МШП,

- порядок надходження та списання запасів.

Вміти:

- характеризувати об’єкти, що обліковуються на рахунках 20 „Запаси” та та 22 „МШП”

- проводити розрахунки транспортно заготівельних витрат,

- розраховувати суму списаних запасів на виробництво за середньозваженою собівартістю, ідентифікованою вартістю, методом ФІФО.

- складати первинні документи з обліку виробничих запасів і МШП

- формулювати кореспонденцію рахунків з обліку запасів та МШП.

 

Варіант-1

Завдання 1:

- визначити історичну собівартість придбаних товарів,

- обчислити суму списаних запасів за методом середньозваженої собівартості, якщо на підприємстві використовується система періодичного обліку.

- визначити суму залишку запасів на кінець звітного періоду.

Данні для виконання:

На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для підлоги за ціною 6,00грн. за банку. Протягом звітного періоду воно придбало фарбу для підлоги в такому порядку:

1) 80 банок по ціні 6,5 грн.

2) 60 банок по ціні 5,5 грн.

3) 90 банок по ціні 6,3 грн.

Загальна сума ТЗВ за місяць по доставці фарби з магазину склала 50 грн.

У тому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби.

 

Завдання 2.Сформулювати зміст господарських операцій на підставі наведеного Журнал-ордеру №10

Журнал-ордер №10.

№ рах Назва рахунку З кредиту рахунків Разом
Виробництво        
Розрахунки з різними дебіторами            
Придбання (виготовлення ) ОЗ            
Загально виробничі витрати            
Нестачі і втрати від псування цінностей            
Адміністративні витрати            
Надзвичайні витрати            
  Разом

 

Завдання 3.Заповнити довіреність та картку складського обліку матеріалів на підставі даних : від металургійного комбінату ТОВ „Метало збут” надійшла сталь кутова 20х20 мм ( номенклатурний номер 101005, ціна 500грн за 1 т) у кількості 45 т. Сталь за довіреністю одержав Тополенко Тихон Матвійович. (Паспорт Серія ВМ № 456876 виданий Богунським МРВУМВС України м. Житомир 24.12.99.)

 

Варіант-2

Завдання 1.

- визначити історичну собівартість придбаних товарів,

- обчислити суму списаних запасів за методом ФІФО, якщо на підприємстві використовується система періодичного обліку.

- визначити суму залишку запасів на кінець звітного періоду.

Данні для виконання:

На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для підлоги за ціною 6,10грн. за банку. Протягом звітного періоду воно придбало фарбу для підлоги в такому порядку:

4) 80 банок по ціні 6,5 грн.

5) 60 банок по ціні 5,5 грн.

6) 90 банок по ціні 6,3 грн.

Загальна сума ТЗВ за місяць по доставці фарби з магазину склала 70грн.

У тому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби.

 

Завдання 2.Сформулювати зміст господарських операцій на підставі наведеного Журнал-ордеру №10

Журнал-ордер №10.

№ рах Назва рахунку З кредиту рахунків Разом
Виробництво          
Брак у виробництві            
Капітальне будівництво            
Витрати на збут          
Собівартість реалізованих виробничих запасів            
Адміністративні витрати            
Надзвичайні витрати            
  Разом

 

Завдання 3.Заповнити довіреність та картку складського обліку матеріалів на підставі даних : від ТОВ „Будівельник” надійшли матеріали: Оліфа ( номенклатурний номер 105005 по ціні 12грн. за 1кг) у кількості 24кг та фарба зелена (номенклатурний номер 105001 по ціні 8 грн. за 1 кг) у кількості 8,5кг. Будівельні матеріали за довіреністю одержав Тополенко Тихон Матвійович. (Паспорт Серія ВМ № 456876 виданий Богунським МРВУМВС України м. Житомир 24.12.99.)

 

Питання для контролю:

1. Що таке запаси, яка їх класифікація?

2. Як оцінюються запаси при придбанні?

3. Що таке транспортно-заготівельні витрати, як вони розраховуються?

4. Які методи списання запасів ви знаєте?

5. Які переваги та недоліки методу списання запасів за середньозваженою собівартістю?

6. В чому заключається метод ФІФО?

7. Які недоліки методу ідентифікованої собівартості?

8. Яким чином здійснюється складський та бухгалтерський облік МШП?

9. Які основні реквізити документів, якими оформлюється рух запасів на підприємстві?

Практична робота №5

 

Тема: Облік праці і заробітної плати. Облік відрахувань на соціальне страхування.

Мета:Формувати у студентів практичні навики з обліку заробітної плати, закріпити знання з нарахування заробітної плати за різними системами, нарахування допомоги по тимчасовий непрацездатності та нарахування відпускних, проведення різних видів утримань із заробітної плати та заповнення розрахунково-платіжної відомості.

Обладнання: інструктивна картка, обчислювальна техніка, план рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи.

Література:

1. Закон України „Про оплату праці” від 24.04.1995 р. №108/95 – ВР

2. Закон України „ Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.03 №889-ІV

3. Закон України „Про відпустки” від 15.11.1996 року

4. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. МФУ від 24травня 1995 р. № 88

5. Положення про порядок укладання контрактів про прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджене постановою КМУ від 19.03.1994р. №170.

6. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит”. За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця – 4е вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП „Рута”, 2002.-688 с.

7. Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік посібник, К: Видавничий центр „Академія” 2004. – 672с

Знати:

- поняття, види та форми оплати праці,

- загальний порядок нарахування та виплати заробітної плати,

- види виплат, що включаються та не включаються до фонду оплати праці,

- види відрахувань на соціальні заходи та утримань із заробітної плати.

Вміти:

- нараховувати різні форми та види заробітної плати,

- здійснювати нарахування виплат, що не включаються до фонду оплати праці,

- розраховувати допомогу по тимчасовій непрацездатності,

- розраховувати відпускні,

- відображати нарахування та виплату заробітної плати на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та звітності,

- складати розрахунково-платіжну відомість.

 

Завдання для виконання:

- скласти журнал господарських операцій,

- провести необхідні розрахунки по нарахуванню заробітної плати,

- провести утримання із заробітної плати,

- видати заробітну плату з каси підприємства,

- заповнити розрахунково-платіжну відомість

 

Данні для виконання:

Варіант - 1

1. Нарахувати погодинно-преміальну заробітну плату працівнику допоміжного цеху Білоножко В.К., якщо він пропрацював 125 годин за розцінкою 6,50грн., та йому була нарахована премія 25%.

 

2. Нарахувати відрядну оплату праці Іванчуку М.С. якщо він в цьому місяці виготовив 224 деталі за розцінкою 3,05 та був на лікарняному 6 робочих днів. Стаж роботи Іванчука 7 років.

 

Дані про оплату праці Іванчука М.С. за попередні 6 місяців (123 роб. дні)

 

Основна заробітна плата 3500,00
Виробнича премія 350,00
Надбавка за професійну майстерність 245,00
Оплата проїзду 150,00
Одноразова матеріальна допомога 100,00

 

3. Нарахувати заробітну плату головному бухгалтеру Корнійчук М.С. згідно посадового окладу 1500грн., в цьому місяці була нарахована премія 10%. Корнійчук М.С. являється одинокою матерю, що виховує двох дітей до 18 років.

 

4. Нарахувати відпускні головному інженеру Петруку В.С. з фонду оплати відпусток, якщо заробітна плата за попередні 12 місяців склала 13050грн. Термін щорічної відпустки збільшено на 7 днів згідно законодавства у зв’язку з ненормованим робочим днем.

 

 

Варіант - 2

1. Нарахувати погодинно-преміальну заробітну плату працівнику основного цеху Кучеруку В.К., якщо він пропрацював 134 годин за розцінкою 4,30грн., та йому була нарахована премія 30%.

 

2. Нарахувати відрядну оплату праці Гордійчуку М.С. якщо він в цьому місяці виготовив 224 деталі за розцінкою 5,05 та був на лікарняному 6 робочих днів. Стаж роботи Іванчука 3 роки. Заробітна плата за попередні 6 місяців складає 4850грн. ( 122 роб. дня.).

 

3. Нарахувати заробітну плату головному інженеру Петруку М.С. згідно посадового окладу 2100грн., в цьому місяці була нарахована премія 15%. Петрук М.С. являється постраждалим від аварії на ЧАЕС ІІ категорії.

 

4. Нарахувати відпускні головному механіку Ковальчук В.С. Термін щорічної відпустки збільшено на 7 днів згідно законодавства у зв’язку з ненормованим робочим днем.

 

Дані про оплату праці Кавальчука В.С. за попередні 12 місяців

 

Основна заробітна плата 12670,00
Виробнича премія 650,00
Надбавка за професійну майстерність 760,00
Одноразова матеріальна допомога 250,00
Допомога по тимчасовій непрацездатності 414,00

 

Питання для контролю:

1. Що таке заробітна плата?

2. Що таке премія?

3. ВІ яких випадках надається додаткова відпустка працівнику?

4. Які види та форми оплати праці ви знаєте?

5. Від чого залежить заробітна плата працівника відрядника?

6. Які виплати не входять до фонду заробітної плати?

7. Які види відрахувань на соціальні заходи з зарплати найманих працівників ви знаєте?

8. Які види утримань із заробітної плати ви знаєте?

9. Якім чином розраховується допомога по тимчасовій непрацездатності?

10. Як розраховується сума за основну щорічну відпустку?

11. Які документи первинного обліку заробітної плати ви знаєте?

12. Чим відрізняється контракт та трудовий договір з працівником?

Практична робота №6

Тема: Облік основних засобів

Мета:Формувати у студентів практичні навики з обліку необоротних активів. Навчитись заповнювати первинні документи з обліку необоротних активів. Розраховувати амортизаційні відрахування за різними методами.

Обладнання: інструктивна картка, обчислювальна техніка, план рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи.

Література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” МФУ №92 від 27.04.2000р.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи” МФУ №242 від 18.10.1999р

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 „Оренда” МФУ №181 від 28.07.2000р.

4. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. МФУ від 24травня 1995 р. № 88

5. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена МФУ 11.08.1994 №69

6. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит”. За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця – 4е вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП „Рута”, 2002.-688 с.

7. Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік посібник, К: Видавничий центр „Академія” 2004. – 672с

 

Знати:

- економічну сутність необоротних матеріальних активів,

- документи, що відображають рух необоротних матеріальних активів,

- рахунки для обліку необоротних матеріальних активів,

- поняття зносу та амортизації, порядок та методи нарахування зносу, переваги та недоліки кожного методу.

Вміти:

- визначати первісну вартість необоротних матеріальних активів,

- складати первинні документи з обліку необоротних матеріальних активів,

- розраховувати амортизаційні відрахування за різними методами,

- відображати на рахунках операції з обліку необоротних матеріальних активів,

 

Завдання для виконання:

- скласти журнал господарських операцій,

- вказати первинні документи,

- зробити розрахунки амортизаційних відрахувань,

- заповнити акт на списання основних засобів.

Дані для виконання:

Варіант - 1

Зміст господарських операцій Сума, грн.
Надійшли офісні меблі, що потребують встановлення (в т.ч. ПДВ)
Надано послуги іншою організацією по встановленню меблів (в т.ч. ПДВ)
Оприбутковано офісні меблі, як основні засоби ?
Розрахувались з постачальниками за меблі з акредитиву ?
За встановлення меблів заплатили з каси ?
Списано лісопильну раму, що прийшла в непридатність за залишковою вартістю ( первісна вартість – 3400грн., знос – 2900грн) ?
Списано знос лісопильної рами ?
Нарахована заробітна плата за демонтаж лісопильної рами
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством ?
Оприбутковано двигун від ліквідованої лісопильної рами
Нарараховано амортизацію за січень фрезерувального верстата методом прискореного зменшення амортизації , якщо його первісна вартість 3400грн., ліквідаційна вартість 600грн., строк корисної експлуатації – 5 років, на підприємстві використовується 2-й рік. ?
Оприбутковано безоплатно одержаний факс

Додаткові дані для заповнення первинного документу:

Лісопильна рама надійшла на підприємство 12.10. 1998 році., введена в експлуатацію 10.11.1998 року. Інвентарний номер об’єкта 2112.

Варіант - 2

Зміст господарських операцій Сума, грн.
Підприємство придбало піч із зволожуючим таймером, яке потребує монтажу (в т.ч. ПДВ)
Для встановлення печи було витрачено будівельних матеріалів
Нарахована заробітна плата за монтаж печи
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства ?
Введено піч в експлуатацію як основний засіб ?
У зв’язку з переобладнанням основного виробничого цеху було реалізовано тістомішалку сторонній організації за 4200грн. в т.ч. ПДВ) ?
Списано залишкову вартість тістомішалки ( первісна вартість 3200грн., знос – 45%) ?
Відображено суму зносу ?
Отримано на поточний рахунок суму за тістомішалку ?
Передано безоплатно експериментальну піч з лабораторії для ПТУ ( залишкова вартість 140грн., знос – 1230грн.) ?
Відображено ПДВ на піч (справедлива вартість 1500грн) ?
Нарараховано амортизацію за січень холодильника в кондитерському цезу кумулятивним методом , якщо його первісна вартість 4400грн., ліквідаційна вартість 300грн., строк корисної експлуатації – 6 років, на підприємстві використовується 3-й рік.  

Додаткові дані для заповнення первинного документу:

Піч вироблена на заводі ВАТ „Прогрес” 12.10. 2007 року. Гарантійний строк 1рік. Інвентарний № 01234. МВО зів. виробництвом Матвійчик В.Ф.

 

Питання для контролю:

1. Які витрати входять до первісної вартості необоротних матеріальних активів?

2. Що таке строк корисної експлуатації основних засобів? Як він визначається?

3. Як визначається залишкова вартість основних засобів?

4. Які переваги та недоліки кумулятивного методу нарахування амортизації?

5. Які переваги та недоліки методу прискореного зменшення залишкової вартості основних засобів?

6. На які основні засоби не нараховується амортизація?

7. Коли починає нараховуватись амортизація на необоротні матеріальні активи, а коли припиняється?

8. Які рахунки призначені для обліку необоротних матеріальних активів?

9. Яка вартість вважається справедливою? Для чого вона використовується?

 

 

Практична робота №7

Тема: Облік довгострокових зобов’язань

Мета:Формувати у студентів практичні навики з обліку довгострокових зобов’язань. Навчитись розраховувати відсотки за кредитом, премію та дисконт за облігаціями активів.

Обладнання: інструктивна картка, обчислювальна техніка, план рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи.

Література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11„Зобов’язання” МФУ №20 від 31.01.2000р

2. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. МФУ від 24травня 1995 р. № 88

3. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит”. За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця – 4е вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП „Рута”, 2002.-688 с.

4. Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік посібник, К: Видавничий центр „Академія” 2004. – 672с

5. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За ред. Хом’яка. – 2-ге вид. Доп. перероб.- Львів: Національний університет „Львівська політехніка” , 2003р. – 820с.

 

Знати:

- економічну сутність довгострокових зобов’язань,

- документи, що відображають виникнення довгострокових зобов’язань,

- рахунки для обліку довгострокових зобов’язань,

- поняття дискот та премії за облігаціями, порядок та методи розрахунку відсотків за довгостроковими кредитами.

Вміти:

- відображати виникнення та погашення довгострокових зобов’язань в обліку,

- формулювати господарські операції, по рахунках відображених в регістрах обліку,

- розраховувати та відображати в обліку премію та дисконт за довгостроковими облігаціями,

- розраховувати та відображати на рахунках операції з нарахування відсотків за кредитами.

 

Завдання для виконання:

Варіант - 1

Завдання 1

- скласти журнал господарських операцій,

- вказати первинні документи,

- зробити розрахунки відсотків за кредитом,

Дані для виконання:

Зміст господарських операцій Сума, грн.
Згідно з кредитним договором на поточний рахунок зараховано суму кредиту банку ( процентна ставка – 14%, строк сплати щомісяця, повернення боргу через 5 років)
Одержано товари від ТОВ „Вікторія” на суму 36000грн. (в т.ч. ПДВ) ?
Реалізовано облігації з дисконтом 300шт номін. вартість 1000грн. ринкова вартість 900грн. під 15% річних на 5 років ?
Нараховано та сплачено відсотки за 1-й рік по облігаціях ?
Списано дисконт за 1-й рік ?
Видано довгостроковий вексель ТОВ „Либідь” в оплату за товари на 2 роки. Номінальна вартість 12000грн. під 12% річних. ?
Відображено та сплачено відсотки по векселю ТОВ „Либідь” ?

 

Завдання 2. Скласти бухгалтерські проводки по наведеному журнал-ордеру

 

Найменування позикодавця Сальдо на початок Термін погаш З кредиту 50 в дебет Разом по кредиту Дебет. оборот Сальдо на кінець
СЕБ Банк 05.01      
Промін вест банк - 10.12    
  Разом  

 

Варіант - 2

Завдання 1

- скласти журнал господарських операцій,

- вказати первинні документи,

- зробити розрахунки відсотків за кредитом,

Дані для виконання:

Зміст господарських операцій Сума, грн.
Згідно з кредитним договором на поточний рахунок зараховано суму кредиту банку ( процентна ставка – 17%, строк сплати щомісяця, повернення боргу через 4 рокі)
Одержано сировину від ТОВ „Пролісок” на суму 48000грн. (в т.ч. ПДВ) ?
Реалізовано облігації з премією 300шт номін. вартість 1000грн. ринкова вартість 1150грн. під 12% річних на 3 рокі ?
Нараховано та сплачено відсотки за 1-й рік по облігаціях ?
Списано амортизацію премії за 1-й рік ?
Видано довгостроковий вексель ТОВ „Крок” в оплату за виконані роботи на 3 роки. Номінальна вартість 10000грн. під 11% річних. ?
Відображено та сплачено відсотки по векселю ТОВ „Крок” ?

 

Завдання 2. Скласти бухгалтерські проводки по наведеному журнал-ордеру

 

Субрахунок Сальдо на початок з кредиту рах. 51 в дебет Разом по кредиту рах 51 В дебет рах. 51 з кредиту Оборот по дебету рах. 51 Сальдо на кінець
Довгострокові векселі видані у нац. валюті    
Довгострокові векселі видані у іноз. валюті          
   

Питання для контролю:

1. Дайте визначення поняттю довгострокових зобов’язань?

2. Які рахунки використовують для відображення операцій з довгостроковими зобов’заннями? Дайте їх характеристику.

3. Як розраховуються відсотки за кредитом? Які рахунки використовуються для нарахування та сплати відсотків?

4. Що таке поточні зобов’язання за довгостроковими кредитами? В яких випадках вони виникають та на яких рахунках обліковуються?

5. Що таке премія за облігацією? Як розраховується амортизація премії і яким чином відображається в обліку?

6. Що таке дисконт за облігацією? Яким чином розраховується амортизація дисконту та відображається на рахунках бухгалтерського обліку?

7. Якими бухгалтерськими проводками відображається нарахування та сплата відсотків облігаціями?

 

 

Практична робота №8

Тема: Облік фінансових інвестицій

Мета:Формувати у студентів практичні навики з обліку фінансовий інвестицій підприємства, навчитись визначати амортизацію дисконту та премії, нараховувати % по отриманим доходам від інвестиційної діяльності.

Обладнання: інструктивна картка, обчислювальна техніка, план рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи.

Література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4„Звіт про рух грошових коштів” МФУ №87 від 31.03.1999р.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12„Фінансові інвестиції” МФУ №91 від 26.04.2000р.

3. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. МФУ від 24травня 1995 р. № 88

4. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит”. За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця – 4е вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП „Рута”, 2002.-688 с.

5. Н.В. Чебанова, Ю.А. ВаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.039 с.)