ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВАСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Керівник, який здійснює загальне керівництво:

- здійснює розподіл студентів за безпосередніми керівниками від кафедри правознавства;

- забезпечує проведення настановчої конференції: дає настанови щодо порядку проходження практики, завдань, повідомляє студентів про порядок звітності з практики;

- бере участь у підведенні підсумків практики та оцінюванні її результатів;

- організовує проведення підсумкової конференції за результатами педагогічної практики;

- на засіданні кафедри, в порядок денний якого включено питання про проходження асистентської практики, доповідає про стан та її результати в цілому.

Керівник асистентської практики студентів-магістрантів:

- бере участь у настановчому інструктажу студентів на факультеті (перед початком практики) і в підсумковій конференції (по завершенню практики);

- у разі неявки студентів на практику, порушення ними трудової дисципліни, нехтування своїми обов’язки, а також виникненні конфліктних ситуацій повідомляє про це письмово завідувача кафедри правознавства й деканат;

- допомагає студенту у складанні індивідуального плану та контролює його виконання;

- надає студенту дидактичну й методичну допомогу в підготовці та проведенні занять;

- відвідує заняття, які проводяться практикантом, аналізує їх, оцінює і виставляє відповідний бал у заліковий лист проходження практики;

- на засіданні кафедри, в порядок денний якого включено питання про проходження асистентської практики, доповідає про стан та її результати щодо практикантів, які за ним закріплені.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ

1. Рябовол Л. Т. Робоча програма з «Асистентської практики магістрантів» для студентів УІ курсу факультету історії та права за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. . – Кіровоград, 2013. – 35 с.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова Базова

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

Указ Президента «Про Національну програму правової освіти населення» № 992/2001, від 18.11.2001р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001

Андрусишин Б. І. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства» : [підручник] / Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. – К. : Знання, 2008. – 301 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Войшвилло Е. А. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ / Е. А. Войшвилло. – М. : Изд-во МГУ, 10898. – 239 с.

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. – [вид 2-е, перероб., доп.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

Голуб А. В. Основы общей дидактики / А. М. Голуб. – М. : «Владос», 1999.

Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / В. И. Загвязинский. — М. : Издательский центр «Академия», 2001. — 192 с.

Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М. : Издательский Центр «Академия», 2007. – 224 с.

Караваева О. Я. Організація позаурочної роботи з правознавства в школі. Навчально-методичний посібник. / О. Я Караваева. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 143 с.

Кашкарьов Г. В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина І. / Г. В. Кашкарьов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 64 с.

Кашкарьов Г. В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина ІІ. / Г. В. Кашкарьов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 48 с.

Кикоть В. Я., Столяренко А. М. Юридическая педагогіка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 1225 с.

Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя / [Бобровник С. В., Ваксман В. І., Зуб І.В. та ін.] ; За ред. І. Б. Усенка. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 354 с.

Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву; Учеб. пособ. / Е.М. Крапанева. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010. – 166с.

Кукушкин В. С. Теория и методика обучения / В. С. Кукушкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 474 с.

Левитан К.М. Юридическая педагогика. М.: Норма. 2008.

Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

Малафіїк І. В. Дидактика : Навчальний посібник. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 397 с.

Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник / О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ, 2009. – 122 с.

Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федор­ченко та ін.; За ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. — К. : Вища шк., 2003. – 323 с.

Методика преподавания правовых дисциплин / Болотова Е.Л. – М., 1999.

Назарова Ю. О. Теория и методика обучения праву. / Ю. О. Назарова. – Томск, 2003. – 52 с.

Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. 2-е вид. / Степан Сергійович Пальчевський – К.: Каравелла, 2008. – 496 с.

Певцова Е. А. Теория и методика обучения праву : [учебник для студентов высших учебных заведений] / Певцова Е. А. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 400 с.

Педагогика. Підручник для студентів педагогічних інститутів та університетів / За редакцією М.Д. Ярмаченка. – К.: «Вища школа», 1986. – 544 с.

Педагогіка. Навчальний посібник для студентів університетів / А.М. Алексюк, М.М. Грищенко, О.В. Киричук та ін., За ред. А.М. Алексюка. – К.: «Вища школа», 1985. – 296 с.

Педагогические технологи / Под общей редакцией В. С. Кукушкина. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2004. – 336 с.

Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. / І. П.Підласий. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 616 с.

Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / Олена Іванівна Пометун. – К., 2007. – 144 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : Учебное пособие./ Г. К. Селевко.– М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Серова Ю. А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе : конспект лекций. / Ю. А. Серова. – Самара : Самар. гуманит. академия, 2009. – 35 с.

Торгашев Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе. Учебное пособие. – М., 2010.

Юридична дидактика: Посібник із викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська, М. В. Савчин, І. Я. Сенюта та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука. – К. : СПД Осип’юк В. Д., 2009. – 191 с.

Допоміжна

Адаптивное управление педагогическими системами : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / [Третьяков П. И., Митин С. Н., Бояринцева Н. Н. и др.] ; под ред. П. И. Третьякова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа / А. Л. Андреев // Педагогика. – № 4. – 2005. – С. 19-27.

Андреева Л. А. Некоторые особенности инновационного процесса обучения по специальности «Юриспруденция» / Л. А. Андреева // Инновации в системе высшего образования : Материалы ІІІ Всерос. науч.-метод. конф. / НОУ ВПО «Челяб. ин-т экономики и права им. М. В. Ладошина». – Челябинск, 2012. – С. 9-13.

Бігун С. Правова освіта населення – не лише знати, але й вміти / Славік Бігун // Юридична газета – 2005. – №1(37). – 07 лютого.

Білакнига національної освіти України/ [Кремень В. Г., Луговий В. І., Мадзігон В. М. та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – 376 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

Беспалько В. П. Теория учебника: Дидактический аспект. / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1988. – 165 с.

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті / Іван Дмитрович Бех[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.

Бондар В. І. Дидактика / Бондар В. І. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

Введение в украинское право / [Аленин Ю. П., Аракелян М. Р., Бондаренко Н. А. и др.] ; под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – Одеса : Юридична література, 2005. – 616 с.

Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : [навчальний посібник] / Вишневський О. І. – К. : Знання, 2008. – с. 295-307.

Гин А. А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Активность. Деятельность. Обратная связь. Идеальность / А. А. Гин. – М. : Вита-Пресс, 2000. – 88 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

Еникеев З. Д. Актуальные проблемы юридического образования и правового воспитания в современной России и других странах СНГ // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 11.

Еникеев З.Д. Ориентиры развития юридического образования в современной России // Государство и право. – 2010. – № 2.

Зипунникова Н. Н. Подготовка юридических кадров в России как вид социальной практики: осмысление опыта / Н. Н. Зипунникова // Третий Пермский конгресс ученых-юристов: Матералы междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 12 октября 2012 г.) / Отв. ред. О. А. Кузнецова; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 18-20.

Зубкова Л. В. Технология підготовки студентов к научному исследованию / Л. В. Зубкова // // Инновации в системе высшего образования : Материалы ІІІ Всерос. науч.-метод. конф. / НОУ ВПО «Челяб. ин-т экономики и права им. М. В. Ладошина». – Челябинск, 2012. – С. 88-91.

Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія : автореф. дис. на здобуття наук. докт. ступ. філософ. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Ю. Ю. Калиновський. – Харків, 2010. – 37 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / [Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І. та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Левитан К. М. Становление демократической личности юриста в вузе / Левитан К. М., Югова М.А. // Юридическое образование и наука. – 2004. – № 3. – С. 6-9.

Методика підготовки та проведення лекцій з правових дисциплін : Методичні рекомендації / За редакцією Є.М. Моісеєва. – К. : КНУВС, 2007. – 44 с.

Методическое пособие по организации обучения учителей преподаванию права: В 2-х ч. / Н.Г.Суворова, С.И.Володина, А.М.Полиевктова, В.А.Вакуленко, Н.Н.Михайлова, С.М.Юсфин. М., 1999.

Мещерякова И. Е. О дистанционном обучении юридическим дисциплінам / Мещерякова И. Е., Паринова Л. В. // Открытое образование. – 2003. – № 1.

Михайличенко М. В. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. В. Михайличенко. – Київ, 2007. – 17 с.

Морозова В.С. Современные педагогические технологии в области правового обучения // Вестник международного юридического института при МЮ РФ. – 2001. – №2.

Морозова С. А. Психологические теории права // Преподавание истории в школе. – 1993. – № 1.

Мохов А.А. К вопросу о преподавании права в юридических вузах // Право и образование. – 2003. – №1. – С.54-58.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.015 с.)