Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаФорма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Кафедри правознавства, педагогіки, психології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

________________________________

“______”_______________2013 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Асистентська практика студентів-магістрантів

 

напрям підготовки____________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

додаткова спеціальність/

спеціалізація__________________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультет: історії та права

Форма навчання: денна

 

 

Кіровоград – 2014 рік

Робоча програма з «Асистентської практики магістрантів» для студентів УІ курсу факультету історії та права за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________, Кіровоград, 2014. – 35 с.

 

 

Розробники:

Рябовол Л. Т., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри правознавства.

Краснощок І. П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри .

Клочек Л. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри .

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.Протокол від “____”________________2013 року № ___

 

“__”_____2013 року Завідувач кафедри ___________ (________________)

 

Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________2013 року № ___

 

“_____”_____2013 року Голова ___________ (__________)

 

Ó Рябовол Л. Т., 2014 рік

Ó Краснощок І.П., 2014 рік

Ó Клочек Л. В., 2014 рік

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
Кількість кредитів – Галузь знань правознавство_______________ (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки _______________ (шифр і назва)  
Модулів – Спеціальність (професійне спрямування): _______________ додаткова спеціальність/ спеціалізація Рік підготовки: VІ-й  
Змістових модулів – 4  
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр ХІІ (ІІ)-й  
Загальна кількість годин -  
Лекції год.  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр    
Практичні, семінарські год.  
Лабораторні год.  
Самостійна робота год.  
Індивідуальні завдання:год.  
Вид контролю: залік  

 

Робоча програма «Асистентської практики студентів-магістрантів» розроблена на основі Положення про організацію педагогічної практики в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, затвердженому Вченою радою цього університету (протокол № 3 від 29 жовтня 2012 р.).

Відповідно до цього положення, асистентська педагогічна практика є складовою частиною професійної підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Відповідно до навчального плану тривалість асистентської практики – – 2 тижні.

Базою проходження педагогічної практики студентів-магістрантів є кафедра правознавства КДПУ ім. В. Винниченка. Всі завдання, що передбачені програмою асистентської практики мають виконуватися на базі академічних груп студентів І-ІІІ курсів денної форми навчання.

Базами практики можуть також бути кафедри вищих навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації, в яких викладаються юридичні дисципліни і здійснюється підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за умови, що з ними укладені договори про проходження даного виду педагогічної практики студентами КДПУ ім. В. Винниченка.

Мета, завдання і нормативний зміст асистентської практики визначаються освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки магістрів правознавства.

Мета та завданння

АСИСТЕНТСЬКОЇ практики магістрантів

Метою асистентської практики магістрантів єпоглиблення і закріплення у виробничих умовах теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних завдань практики викладання юридичних дисциплін у вищій школі; практична підготовка до самостійної роботи в якості викладача юридичних дисциплін у вищій школі.

Основними завданнями асистентської практики магістрантів є:

-оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

-формування практичних умінь і навичок для виконання професійних завдань та обов‘язків у якості асистента чи викладача;

- вивчення передового досвіду викладання юридичних дисциплін у вищій школі;

- оволодіння сучасними технологіями та методиками навчання правознавства, що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

- формування умінь професійного і педагогічного спілкування із студентською аудиторією;

- виховання у магістрантів морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю професійної діяльності, потреби в самоосвіті;

- вироблення вмінь встановлювати міжпредметні зв’язки як з юридичними, так і з іншими соціогуманітарними дисциплінами;

- проведення експерименту для написання кваліфікаційної (магістерської) роботи (якщо таку роботу студент пише з дисципліни «Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі»).

У результаті проходження педагогічної практики у студентів мають сформуватися наступні уміння:

Конструктивно-організаційні:

- планувати навчальну і виховну роботу;

- відбирати, аналізувати і синтезувати навчальний матеріал, передбачений програмою, здійснювати його дидактичну обробку;

- будувати логічно обґрунтовану структуру навчального заняття (лекцій, семінарів, практикумів);

- організовувати навчальну діяльність студентів у різних формах (колективній, груповій, індивідуальній);

- допомагати студентам формувати індивідуальний план навчання за кредитно-модульною системою;

- аналізувати та критично оцінювати результати своєї діяльності, прагнути самовдосконалення.

Комунікативні:

- встановлювати педагогічно доцільні відносини із студентами;

- регулювати відносини (комунікацію) у студентському колективі (групі);

- за необхідності знаходити потрібні форми спілкування з батьками студентів.

ЗМІСТ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Фаховий модуль

Упродовж практики студенти:

- ознайомлюються з роботою кафедри правознавства, з’ясовують завдання та напрямки її діяльності;

- ознайомлюються з робочими навчальними планами підготовки фахівців правознавства;

- ознайомлюються з робочими і навчальними програмами, навчально-методичними комплексами дисциплін, з яких вони будуть проводити навчальні заняття;

- складають індивідуальний план роботи на період практики, до якого включають всі види робіт (навчальну, методичну, виховну, дослідницьку), передбачені кафедрами правознавства, педагогіки і психології;

- вивчають наукову, навчальну та методичну літературу з тем (питань), засвоєння яких студентами вони (практиканти) будуть забезпечувати, здійснюють дидактичну й методичну обробку відповідного навчального матеріалу, виготовляють наочний матеріал та/або продумують можливі шляхи використання наочності: друкованої, екранної тощо;

- здійснюють дидактично-методичний аналіз навчального матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів під час його засвоєння студентами;

- розробляють розгорнутий текст (план-конспект) лекції, конспекти семінарських, практичних занять та/або методичні рекомендації до них;

- розробляють навчально-методичні матеріали (методичні рекомендації) до питань, винесених на самостійне опрацювання, якщо темою лекцій та/або семінару, які проводить практикант, передбачені такі питання;

- складають тести для проведення поточного, модульного (можливо, підсумкового) контролю (залежно від того, на якому етапі вивчення певного курсу він проходить практику, проводить заняття);

- відвідують лекційні та семінарські / практичні заняття у безпосередніх керівників практики, у провідних фахівців кафедри, а також заняття, які проводять інші практиканти та аналізують їх;

- проводять одне лекційне заняття або фрагмент лекції, наприклад, розкриття окремого питання за планом лекції;

- проводять 1-2 семінарських заняття;

- здійснюють самоаналіз навчальних занять, які вони провели;

- проводять (разом з викладачем, керівником) консультації для студентів.

Педагогічний модуль

Упродовж практики студенти:

- реалізовують функції куратора академічної групи, до якої прикріплені (працюють за планом виховної роботи куратора академічної групи та за його згодою вносять зміни і корективи у виховний процес студентів; допомагають організовувати та проводять самостійно виховні заходи із студентами групи);

- знайомляться й аналізують систему виховної роботи на факультеті на основі співбесіди із заступником декана з виховної роботи; аналізують журнали кураторів академічних групп;

- визначають особливості функціонування студентського самоврядування: структуру, напрями та зміст діяльності;

- ззнайомляться з особливостями розвитку первинного студентського колективу (студентської академічної групи): склад, вік, стадія розвитку, особливості взаємин між студентами і керівником групи тощо;

- розробляють план-конспект і проводять один заліковий виховний захід – диспут (дискусію) на актуальну для студентської молоді тему; проводять розгорнутий самоаналіз виховного заходу;

- відвідують виховні заходи, які проводять студенти-практиканти в інших групах та обговорюють їх;

- готують звіт про виконану виховну роботу в академічній групі та матеріали по всіх завданнях модуля.

Психологічний модуль

Упродовж практики у студентів мають сформуватися наступні уміння і навички:

- спілкування та взаємодії зі студентською академічною групою в цілому та з кожним студентом-членом групи під час навчальної та позанавчальної роботи;

- спостерігати за діяльністю групи, фіксувати й аналізувати різноманітні прояви її життя, міжособистісні стосунки студентів, педагогічну взаємодію викладачів і групи;

- застосовувати психодіагностичні методи дослідження малої соціальної групи, обробки отриманих даних;

- аналізувати та інтерпретувати результати психолого-педагогічних досліджень з метою відтворення цілісної картини функціонування студентської академічної групи;

- розробки та впровадження програми розвитку та корекції окремих аспектів життєдіяльності студентської академічної групи.

Упродовж практики студенти повинні:

- відновити у пам’яті та знати теоретичний матеріал, який стосується психологічної характеристики студентського віку, його суперечливостей та криз, психологічних особливостей студентської групи, її структури, етапів і закономірностей розвитку;

- дотримуватись етичних норм взаємодії зі студентами та викладачами;

- провести психологічне дослідження студентської академічної групи шляхом застосування психодіагностичних методів;

- при спостереженні під час навчально-виховного процесу та у позаакадемічний час систематично фіксувати різноманітні прояви життєдіяльності академічної групи;

- добирати різнопланові, адекватні, взаємодоповнюючі діагностичні методики вивчення студентської академічної групи, підібрати пакет методик, який дасть можливість комплексно дослідити групу і виявити особливості перебігу соціально-психологічних процесів у ній;

- підготувати письмовий звіт про виконання завдання з психології;

- подати звіт на перевірку методисту з психології не пізніше останнього дня терміну проходження практики.

По завершенню педагогічної практики студенти-магістранти подають такі звітні документи:

І. На кафедру правознавства (Додатки А):

1) Щоденник практики – Форма № Н-7.03;

2) Звіт (за схемою) (схема – Додаток А 2);

3) Аналіз лекційного заняття, проведеного керівником практики або іншим фахівцем кафедри правознавства, яке відвідав студент-практикант (схема – Додаток 5);

4) Конспект лекції (розгорнутий) (зразок оформлення – Додаток А 3,

А 4);

5) Аналіз проведеного лекційного заняття (схема – Додаток А 5) (за бажанням);

6) Конспект семінарського заняття (розгорнутий) (зразок оформлення – Додаток – А 6, А 7);

6) Самоаналіз проведеного семінарського заняття (схема – Додаток А 8);

7) Методичні рекомендації до тем (питань), які виносяться на самостійне опрацювання студентами;

8) Тестові завдання (різнорівневі), розроблені для тематичного (або модульного) контролю з теми лекційного чи семінарського заняття, або з питань, які виносяться на самостійне опрацювання.

ІІ. На кафедру педагогіки (Додатки Б):

1) Заповнений в щоденнику практики розділ «виховна робота»;

2) Конспект залікового виховного заходу (з самоаналізом та оцінкою куратора);

3) Звіт про проведену в групі виховну роботу.

ІІІ. На кафедру психології:

1) письмовий звіт про виконання завдання з психології.

Щоденник практики з відповідними відмітками керівника практики від кафедри правознавства, кафедр педагогіки і психології подається керівнику, який здійснює загальне керівництво асистентською практикою. Разом із щоденником практики подається також пакет звітної документації (за переліком), перевірений та оцінений керівником практики від кафедри правознавства (або його перевіряє особа, яка здійснює загальне керівництво асистентською практикою).

У разі невиконання одного з модулів практика вважається не зарахованою.

Студент організовує свою діяльність відповідно до вимог Статуту університету, виконує правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, розпорядження адміністрації і керівників практики у частині здійснення завдань практики.

У випадку не виконання обов’язків студент на підставі доповідної записки керівника може бути відсторонений від проходження практики або його робота може бути визнана незадовільною. У цьому випадку рішенням деканату може бути призначене повторне проходження практики без відриву від навчальних занять в університеті. Студент, який після повторного проходження практики не виконав завдання практики за усіма напрямками, відраховується з університету.

Студенти, які не пройшли практику або частину практики з поважних причин, мають право на її продовження у вільний від навчання час.

Студенти, які не пройшли практику без поважних причин або отримали незадовільну оцінку, наказом ректора відраховуються з університету.

Усі звітні матеріали асистентської практики зберігаються на кафедрі правознавства протягом одного року.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Студент-практикант має право:

- звертатися до керівників практики, адміністрації та викладачів з усіх питань, що виникають у процесі практики;

- вносити пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу у вузі та щодо організації практики;

- брати участь у роботі засідань кафедри, методичної комісії кафедри;

- користуватися бібліотекою, кабінетами, їх навчально-методичним забезпеченням.

Студент-практикант зобов’язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку вузу, розпорядження адміністрації та керівників практики у частині здійснення завдань практики;

- виконувати усі види робіт, передбачені програмою практики;

- відвідувати заняття, які проводяться керівниками практики, провідними фахівцями кафедри правознавства, іншими студентами-практикантами;

- ретельно готуватися до навчальних занять, які буде проводити;

- приходити не пізніше як за 15 хвилин до початку заняття, перебувати у вузі не менше 5 днів на тиждень і не менше 6 годин щоденно (якщо не існує інших обставин, що вимагають його подальшої присутності);

- у випадках відсутності або запізнення повідомляти про це керівника практики, пояснювати причину відсутності або запізнення, надавати при цьому необхідні документи (наприклад, довідку про хворобу тощо);

- бути уважним, доброзичливим і ввічливим у стосунках з адміністрацією, викладачами, студентами;

- узгоджувати з викладачами свою присутність на їх заняттях;

- у триденний термін по завершенню практики:

1) здати звітну документацію методистам з кафедри педагогіки, психології та керівнику з кафедри правознавства, отримати відповідні відмітки у щоденник практики;

2) подати керівнику, який здійснює загальне керівництво асистентською практикою, щоденник практики з відмітками методистів з кафедри педагогіки, психології та керівника з кафедри правознавства для проведення підрахунку балів та виставлення заліку.

АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Керівник, який здійснює загальне керівництво:

- здійснює розподіл студентів за безпосередніми керівниками від кафедри правознавства;

- забезпечує проведення настановчої конференції: дає настанови щодо порядку проходження практики, завдань, повідомляє студентів про порядок звітності з практики;

- бере участь у підведенні підсумків практики та оцінюванні її результатів;

- організовує проведення підсумкової конференції за результатами педагогічної практики;

- на засіданні кафедри, в порядок денний якого включено питання про проходження асистентської практики, доповідає про стан та її результати в цілому.

Керівник асистентської практики студентів-магістрантів:

- бере участь у настановчому інструктажу студентів на факультеті (перед початком практики) і в підсумковій конференції (по завершенню практики);

- у разі неявки студентів на практику, порушення ними трудової дисципліни, нехтування своїми обов’язки, а також виникненні конфліктних ситуацій повідомляє про це письмово завідувача кафедри правознавства й деканат;

- допомагає студенту у складанні індивідуального плану та контролює його виконання;

- надає студенту дидактичну й методичну допомогу в підготовці та проведенні занять;

- відвідує заняття, які проводяться практикантом, аналізує їх, оцінює і виставляє відповідний бал у заліковий лист проходження практики;

- на засіданні кафедри, в порядок денний якого включено питання про проходження асистентської практики, доповідає про стан та її результати щодо практикантів, які за ним закріплені.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ

1. Рябовол Л. Т. Робоча програма з «Асистентської практики магістрантів» для студентів УІ курсу факультету історії та права за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. . – Кіровоград, 2013. – 35 с.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова Базова

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

Указ Президента «Про Національну програму правової освіти населення» № 992/2001, від 18.11.2001р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001

Андрусишин Б. І. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства» : [підручник] / Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. – К. : Знання, 2008. – 301 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Войшвилло Е. А. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ / Е. А. Войшвилло. – М. : Изд-во МГУ, 10898. – 239 с.

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. – [вид 2-е, перероб., доп.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

Голуб А. В. Основы общей дидактики / А. М. Голуб. – М. : «Владос», 1999.

Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / В. И. Загвязинский. — М. : Издательский центр «Академия», 2001. — 192 с.

Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М. : Издательский Центр «Академия», 2007. – 224 с.

Караваева О. Я. Організація позаурочної роботи з правознавства в школі. Навчально-методичний посібник. / О. Я Караваева. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 143 с.

Кашкарьов Г. В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина І. / Г. В. Кашкарьов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 64 с.

Кашкарьов Г. В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина ІІ. / Г. В. Кашкарьов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 48 с.

Кикоть В. Я., Столяренко А. М. Юридическая педагогіка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 1225 с.

Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя / [Бобровник С. В., Ваксман В. І., Зуб І.В. та ін.] ; За ред. І. Б. Усенка. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 354 с.

Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву; Учеб. пособ. / Е.М. Крапанева. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010. – 166с.

Кукушкин В. С. Теория и методика обучения / В. С. Кукушкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 474 с.

Левитан К.М. Юридическая педагогика. М.: Норма. 2008.

Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

Малафіїк І. В. Дидактика : Навчальний посібник. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 397 с.

Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник / О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ, 2009. – 122 с.

Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федор­ченко та ін.; За ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. — К. : Вища шк., 2003. – 323 с.

Методика преподавания правовых дисциплин / Болотова Е.Л. – М., 1999.

Назарова Ю. О. Теория и методика обучения праву. / Ю. О. Назарова. – Томск, 2003. – 52 с.

Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. 2-е вид. / Степан Сергійович Пальчевський – К.: Каравелла, 2008. – 496 с.

Певцова Е. А. Теория и методика обучения праву : [учебник для студентов высших учебных заведений] / Певцова Е. А. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 400 с.

Педагогика. Підручник для студентів педагогічних інститутів та університетів / За редакцією М.Д. Ярмаченка. – К.: «Вища школа», 1986. – 544 с.

Педагогіка. Навчальний посібник для студентів університетів / А.М. Алексюк, М.М. Грищенко, О.В. Киричук та ін., За ред. А.М. Алексюка. – К.: «Вища школа», 1985. – 296 с.

Педагогические технологи / Под общей редакцией В. С. Кукушкина. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2004. – 336 с.

Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. / І. П.Підласий. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 616 с.

Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / Олена Іванівна Пометун. – К., 2007. – 144 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : Учебное пособие./ Г. К. Селевко.– М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Серова Ю. А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе : конспект лекций. / Ю. А. Серова. – Самара : Самар. гуманит. академия, 2009. – 35 с.

Торгашев Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе. Учебное пособие. – М., 2010.

Юридична дидактика: Посібник із викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська, М. В. Савчин, І. Я. Сенюта та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука. – К. : СПД Осип’юк В. Д., 2009. – 191 с.

Допоміжна

Адаптивное управление педагогическими системами : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / [Третьяков П. И., Митин С. Н., Бояринцева Н. Н. и др.] ; под ред. П. И. Третьякова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа / А. Л. Андреев // Педагогика. – № 4. – 2005. – С. 19-27.

Андреева Л. А. Некоторые особенности инновационного процесса обучения по специальности «Юриспруденция» / Л. А. Андреева // Инновации в системе высшего образования : Материалы ІІІ Всерос. науч.-метод. конф. / НОУ ВПО «Челяб. ин-т экономики и права им. М. В. Ладошина». – Челябинск, 2012. – С. 9-13.

Бігун С. Правова освіта населення – не лише знати, але й вміти / Славік Бігун // Юридична газета – 2005. – №1(37). – 07 лютого.

Білакнига національної освіти України/ [Кремень В. Г., Луговий В. І., Мадзігон В. М. та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – 376 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

Беспалько В. П. Теория учебника: Дидактический аспект. / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1988. – 165 с.

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті / Іван Дмитрович Бех[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.

Бондар В. І. Дидактика / Бондар В. І. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

Введение в украинское право / [Аленин Ю. П., Аракелян М. Р., Бондаренко Н. А. и др.] ; под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – Одеса : Юридична література, 2005. – 616 с.

Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : [навчальний посібник] / Вишневський О. І. – К. : Знання, 2008. – с. 295-307.

Гин А. А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Активность. Деятельность. Обратная связь. Идеальность / А. А. Гин. – М. : Вита-Пресс, 2000. – 88 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

Еникеев З. Д. Актуальные проблемы юридического образования и правового воспитания в современной России и других странах СНГ // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 11.

Еникеев З.Д. Ориентиры развития юридического образования в современной России // Государство и право. – 2010. – № 2.

Зипунникова Н. Н. Подготовка юридических кадров в России как вид социальной практики: осмысление опыта / Н. Н. Зипунникова // Третий Пермский конгресс ученых-юристов: Матералы междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 12 октября 2012 г.) / Отв. ред. О. А. Кузнецова; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 18-20.

Зубкова Л. В. Технология підготовки студентов к научному исследованию / Л. В. Зубкова // // Инновации в системе высшего образования : Материалы ІІІ Всерос. науч.-метод. конф. / НОУ ВПО «Челяб. ин-т экономики и права им. М. В. Ладошина». – Челябинск, 2012. – С. 88-91.

Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія : автореф. дис. на здобуття наук. докт. ступ. філософ. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Ю. Ю. Калиновський. – Харків, 2010. – 37 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / [Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І. та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Левитан К. М. Становление демократической личности юриста в вузе / Левитан К. М., Югова М.А. // Юридическое образование и наука. – 2004. – № 3. – С. 6-9.

Методика підготовки та проведення лекцій з правових дисциплін : Методичні рекомендації / За редакцією Є.М. Моісеєва. – К. : КНУВС, 2007. – 44 с.

Методическое пособие по организации обучения учителей преподаванию права: В 2-х ч. / Н.Г.Суворова, С.И.Володина, А.М.Полиевктова, В.А.Вакуленко, Н.Н.Михайлова, С.М.Юсфин. М., 1999.

Мещерякова И. Е. О дистанционном обучении юридическим дисциплінам / Мещерякова И. Е., Паринова Л. В. // Открытое образование. – 2003. – № 1.

Михайличенко М. В. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. В. Михайличенко. – Київ, 2007. – 17 с.

Морозова В.С. Современные педагогические технологии в области правового обучения // Вестник международного юридического института при МЮ РФ. – 2001. – №2.

Морозова С. А. Психологические теории права // Преподавание истории в школе. – 1993. – № 1.

Мохов А.А. К вопросу о преподавании права в юридических вузах // Право и образование. – 2003. – №1. – С.54-58.

ДОДАТКИ А

Додаток А 1

ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 

Кафедра правознавства

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

студента 63-ої групи факультету історії та права

(П І Б)

 

Період проходження практики:

з « » _________ до « »________20 року

 

Керівник практики:

(П І Б, наук. ступінь, вчене звання)

 

Перевірив: (підпис керівника практики)

 

Кількість балів за фаховий модуль:

(виставляє керівник практики)

 

Кіровоград 20_

Додаток А 2

СХЕМА ЗВІТУ

У «ЗВІТІ» студент вказує:

- строк (терміни проходження) практики;

- результати ознайомлення з роботою кафедри правознавства, зокрема, щодо її завдань та напрямків діяльності;

- результати ознайомлення з робочими і навчальними програмами, навчально-методичними комплексами дисциплін, з яких студенти проводили навчальні заняття (аналіз навчально-методичного забезпечення дисципліни);

- результати вивчення наукової, навчальної та методичної літератури з дисципліни (дисциплін), з яких практиканти проводили заняття: стан забезпечення дисципліни та підручниками, посібниками, іншою літературою, їх доступність для студентів;

- факультет, група (групи), в яких магістрант проходив практику (проводив лекційні та семінарські заняття);

- перелік тем лекційних і семінарських занять, проведених керівником практики та / або провідними фахівцями кафедри правознавства, які відвідав студент-практикант з вказівкою дати відвідування;

- групи, дати, час та теми лекційних і семінарських занять, проведених іншими магістрантами, які відвідав студент-практикант;

- аналіз одного з відвіданих занять, проведених іншими магістрантами, яке відвідав студент-практикант;

- перелік лекційних і семінарських занять з вказівкою групи, дати, часу та тем, які провів студент-практикант;

- пропозиції щодо покращення організації навчально-виховного процесу на факультеті, пропозиції щодо оптимізації роботи кафедри правознавства, рекомендації щодо вдосконалення методики навчання правознавства.

Додаток А 3

ЛЕКЦІЯ

з________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

ТЕМА __________________________________________________________________

(номер і назва теми)

 

Для студентів _________________ ______________________________

(назва навчального закладу, факультету, курсу)

Укладач:

______________________________

(ПІБ студента-магістранта)

Обговорено та ухвалено: (оцінка в балах)_________________________

(прізвище та підпис керівника практики)

 

Кіровоград 20_


Додаток А 4

Додаток А 5

Додаток А 6

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 

Кафедра правознавства

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

з________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

ТЕМА __________________________________________________________________

(номер і назва теми)

 

Для студентів _________________ ______________________________

(назва навчального закладу, факультету, курсу)

Розробив:

______________________________

(ПІБ студента-магістранта)

Обговорено та ухвалено: (оцінка в балах)_________________________

(прізвище та підпис керівника практики)

 

 

Кіровоград 20_

Додаток А 7

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНТТЯ

Дата проведення:_________________________________________________

Місце проведення (факультет, аудиторія):___________________________

Тривалість проведення:___________________________________________

Група:___________________________________________________________

Дидактичні цілі:

Навчальні:______________________________________________________

Розвиваючі:_____________________________________________________

Виховні: ________________________________________________________

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: ______________________________________

(дати перелік дисциплін, що передували вивченню курсу, і створили навчальні засади для даної теми )

Забезпечувані дисципліни: _____________________________________

(перелічити дисципліни, які будуть вивчатися в майбутньому, і для яких матеріали даної лекції стануть базовими)

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність: _________________________________________________

(перелік наочних засобів, що планується застосувати)

Технічні засоби навчання: _____________________________________

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3.________________________________________________________________

Рекомендована література:

(повна назва джерел із зазначенням сторінок)

 

ІV. ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ (1-2 хв.).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ (ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ) (до 5-ти хв.).

Додаток А 8

ДОДАТКИ Б

Додаток Б 1

Додаток Б 2

Додаток Б 3

Кіровоград – 2014 р.

Додаток Б 4

Додаток С

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Кафедри правознавства, педагогіки, психології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

________________________________

“______”_______________2013 року

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.09 с.)