Оформлення титульної сторінкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення титульної сторінкиДипломна робота розпочинається титульною сторінкою (Додаток К).

Сторінка роботи, на якій розміщений титул, не нумерується.

У верхній частині титульної сторінки по центру друкується назва органу управління освітою (МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ), найменування навчального закладу, де навчається студент (НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П.ДРАГОМАНОВА), назва інституту, як структурного підрозділу навчального закладу (Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка). Далі через 2-3 рядки біля правого поля аркуша друкується назва випускової кафедри (Кафедра журналістики).

Далі, через 3-4 рядки, по центру друкується назва роботи.

Нижче, через 2-3 рядки, біля правого поля аркуша малими літерами друкується назва виду наукової роботи (Кваліфікаційна робота), освітньо-кваліфікаційний рівень, на здобуття якого виконана робота (на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр»), курс і група, в якій вчиться студент, що виконав кваліфікаційні роботу, спеціальність, за якою студент отримує освітньо-кваліфікаційний рівень (6.030303 «Видавнича справа та редагування»), а потім прізвище ім’я, по батькові автора кваліфікаційної роботи.

Через 2-3 рядки біля правого поля аркуша друкується прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання.

Біля нижнього поля аркуша по центру друкується місто і, через дефіс, рік захисту.

 

Оформлення змісту роботи

Зміст подають після титульної сторінки. Аркуш, на якому подають зміст, є другою сторінкою дипломної роботи. Номер сторінки на змісті не проставляється.

До змісту включають:

· перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо такий є в роботі);

· вступ;

· послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки);

· висновки;

· список використаної літератури;

· назви додатків.

У змісті найменування основних структурних елементів дипломної роботи міститься із зазначенням їх початкових сторінок. У «Змісті» подають повний перелік усіх рівнів рубрикації – найменування розділів і підрозділів роботи. Навпроти цих назв, зробивши відкрапкування, зазначають номери сторінок, з яких розпочинаються відповідні структурні частини (Додаток Л).

 

Перелік умовних позначок, символів, скорочень

Усі прийняті у тексті дипломної роботи умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку умовних позначень, символів, скорочень, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього з першою появою цих елементів у тексті дипломної роботи наводять їх розшифровку.

Перелік термінів, скорочень, символів, позначень подається в алфавітному порядку.

Значення кожного терміна, скорочення, символу, позначення розкривається у стислому тлумаченні.

 

Вступ до дипломної роботи

 

Це ― третя сторінка роботи. З неї починають вести нумерацію сторінок.

Вступ розміщується з нової сторінки. Слово ВСТУП друкується великими літерами. Обсяг вступу – 3-5 сторінок. Згідно з вимогами до наукових текстів вступ обов’язково має містити визначену послідовність положень, що дають загальне уявлення про роботу. Неодмінними складниками вступу є обґрунтування актуальності теми дослідження, формулювання мети, завдань, об’єкта, предмета, методів дослідження, наукової новизни й практичного значення дослідження, апробації результатів, публікацій матеріалів.

Неодмінні складові частини вступу в тексті роботи необхідно виділяти жирним шрифтом (актуальність теми, мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна, практичне значення дослідження, апробація результатів дослідження, публікація матеріалів).

Обґрунтування актуальності теми дослідження не повинно бути багатослівним. У ньому слід виявити проблему, яка зумовила вибір теми дипломного дослідження, а також показати, що робота спрямована на вирішення цієї проблеми. При обґрунтуванні актуальності теми дослідження необхідно виявити своє бачення сучасного стану проблеми. З’ясування сучасного стану проблеми відбувається на основі критичного аналізу праць попередників, в яких досліджуються явища або процеси, що слугували становленню проблеми. У вступі наводять лише основні дослідження з проблеми із зазначенням провідних фахівців у даній сфері. Розширене й поглиблене оцінювання етапу проблеми проводиться у першому розділі роботи.

Мета дослідження формулюється після обґрунтування актуальності теми дослідження. Визначаючи мету дослідження формулюють бажаний науковий результат дослідження і конкретні кроки дослідника на цьому шляху. Мета дослідження ― це запланований результат. Він має бути позитивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного продукту або його поліпшення. Не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...», оскільки ці терміни вказують лише на спосіб досягнення мети.

Завдання дослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, формулюються за допомогою безособових дієслів майбутнього часу спрямованої дії після визначення мети дослідження. Завдання слід формулювати відповідно до мети. Зазвичай це роблять у вигляді переліку (вивчити...; описати...; встановити...; з’ясувати...; проаналізувати...). Слід звернути увагу на те, що сформульовані завдання дослідження визначають назви розділів і підрозділів основної частини дипломної роботи. Зокрема, перші завдання неодмінно спрямовані на огляд літератури за темою дослідження, вибір напряму дослідження, загальної методики й основних методів дослідження.

Об’єкт дослідження – це обране для вивчення процес або явище, що породжує проблемну ситуацію.

Предмет дослідження– це те, що перебуває в межах об’єкта. В об’єкті вичленовується та частина, яка служить предметом дослідження. Саме на нього і спрямована основна увага автора дипломної роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Методи дослідження дипломної роботи визначені її метою, завданнями, об’єктом, предметом дослідження. У вступі коротко й змістовно розкривають застосування яких методів при вирішенні певного завдання дослідження уможливило досягнення поставленої мети. Узагальнення у ВСТУПІ застосованих у дослідженні методів дає змогу пересвідчитися в обґрунтованості вибору того чи іншого методу для вирішення конкретного завдання. Методи дослідження роз’яснюють, якими саме науковими методами відбуватиметься дослідження, які експериментальні заходи при цьому будуть проведені.

Наукова новизна дослідженняґрунтується на результатах, що отримані при виконанні завдань дослідження. Ступінь новизни визначаться термінами «удосконалено», «набуло розвитку» та інш. Новизна та ступінь новизни дипломної роботи формулюються за допомогою безособових дієслів минулого часу спрямованої дії (з’ясовано, показано, виявлено тощо). Сутність кожного положення наукової новизни дослідження треба формулювати чітко без другорядних нагромаджень, звертаючи особливу увагу на відмінність одержаних результатів від відомих та на рівень досягнутої новизни.

Практичне значення дослідження розкривається через рекомендації щодо можливого або повідомлення щодо здійсненого використання здобутих результатів. Вказуючи на практичне значення дослідження, необхідно інформувати про ступінь готовності отриманих результатів до впровадження або масштабів їх використання.

Апробація результатів дослідження полягає в їх оприлюдненні на конференціях, симпозіумах, нарадах, звітах тощо. Публікація матеріалів дослідження містить відомості про те, де публікувалися матеріали дипломної роботи.

У вступівиділяють напівжирним накресленням шрифту:«Актуальність теми дослідження», «Мета дослідження», «Завдання дослідження», «Об’єкт дослідження», «Предмет дослідження», «Методи дослідження», «Наукова новизна дослідження», «Практичне значення дослідження»,«Апробація результатів дослідження».

 

Основна частина

Основна частина належить до головних складників структури дипломної роботи й тому її заголовок друкується великими літерами і починається з нового аркуша. Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки розділів, підрозділів, пунктів, відстані між заголовками і текстом визначені державним стандартом.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів має відповідати вимогам державного стандарту.

Найменування розділів та підрозділів слід пов’язувати із сформульованими у вступі метою, завданнями, об’єктом, предметом, методами дипломної роботи.

Кількість розділів основної частини та їх розподілення на підрозділи визначаються завданням дослідження. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» складається з 2-3 розділів. Вибір кількості розділів залежить від направленості тематики, методів і завдань, які поставлені для досягнення мети дослідження. Кількість розділів визначається дослідником і керівником кваліфікаційної роботи.

Основному тексту кожного розділу може передувати короткий опис вибраного для виконання певного завдання напряму дослідження і застосованих методів дослідження.

У першому розділі завжди подають огляд літератури за темою дослідження. Огляд літератури дає змогу проаналізувати основні етапи розвитку наукової думки в предметній сфері дипломної роботи. Аналіз етапів допомагає виявленню питань, що залишилися невирішеними і визначає місце дипломної роботи в процесі вирішення проблеми. У цьому ж розділі обґрунтовують вибір напряму дослідження, аналізують методи вирішення завдань дипломної роботи, мотивують вибір загальної методики проведення дипломного дослідження, розкривають методи вирішення конкретних завдань.

У наступному розділі (або наступних розділах, якщо робота складається з трьох розділів) роботи докладно описують процес і викладають результати власного дослідження проблеми. У розділах наводяться відомості про проведені дослідження, спостереження, експерименти тощо, проводиться аналіз їх результатів, висвітлюється внесена автором новизна в підходах до вирішення проблеми, дається оцінка повноти вирішення поставлених завдань, достовірності здобутих результатів шляхом їх порівняння з аналогічними результатами, які наведені у публікаціях вітчизняних і закордонних авторів.

У кінці кожного розділу стисло, без зайвих подробиць формулюють висновки з отриманих у даному розділі наукових і практичних результатів.

Виклад матеріалу дослідження в тексті та ілюстраціях основної частини дипломної роботи має підпорядковуватися визначеним у вступі меті, завданням, об’єкту, предмету, методам дослідження.

У тексті основної частин виділяють напівжирним накресленням шрифту тільки назви розділів на підрозділів.

 

Висновки

Дипломну роботу завершують висновки. Як і всі основні складові частини структури дипломної роботи, заголовок висновків друкують великими літерами з нової сторінки роботи. Обсяг висновків – 2-3 сторінки.

У висновках підсумовують найвагоміші результати проведеного дослідження. У них викладають: результати, здобуті по кожному завданню роботи; якісні та кількісні показники результатів; аргументацію достовірності цих результатів; рекомендації щодо подальшого вивчення або модифікацій аналізованого об’єкта.

Висновки варто подавати по пунктах: кожна теза – окремий пункт. Причому пунктів не може бути менше, аніж сформульованих завдань роботи. Між завданнями і висновками до роботи має бути відповідність не тільки у кількісному плані, а й, зрозуміло, у змістовому.

Текст висновків розподіляється на підпункти, в першому з яких стисло оцінюється стан проблеми, а далі послідовно розкриваються методи вирішення завдань дослідження, викладаються найважливіші наукові результати, які отримані в процесі виконання дипломної роботи, дається оцінка отриманих результатів і рекомендації щодо їх практичного використання.

Остання сторінка висновку є останньою сторінкою, що входить до обсягу дипломної роботи.

 

Література

Список літератури починається з нової сторінки, розміщується після висновків і містить бібліографічний опис першоджерел, що використані під час написання дипломної роботи.

Сторінки, на яких міститься список літератури, послідовно нумеруються, однак не входять до обсягу дипломної роботи.

Список літератури є бібліографічною моделлю досліджуваної проблеми, суттєвою частиною дипломної роботи, бо віддзеркалює самостійну працю її автора, свідчить про глибину осягнення проблеми, що досліджується, про ступінь опрацювання завдань дипломної роботи, про обізнаність автора з новітніми досягненнями у сфері його наукових інтересів.

Бібліографічний опис доцільно складати при опрацюванні першоджерел.

Список літератури може укладатися двома способами: 1) в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв книг; 2) у порядку появи посилань у тексті. Якщо в роботі використані архівні джерела, їх виділяють в окрему групу і починають ними список літератури. Якщо в роботі використані джерела іноземною мовою, то вони подаються наприкінці списку літератури, що видана державною та російською мовами. Якщо в роботі використані джерела з мережі Інтернет, то їх розташовують після посилань на джерела на паперових носіях.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи:

· ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

· ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;

· ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Приклади оформлення бібліографічного опису літератури наведені у Додатку М.

У списку використаної літератури і, відповідно, у процесі роботи над дипломною роботою слід використати: нормативно-правові акти (закони України, підзаконні акти – укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади), стандарти, наукові видання (монографії, збірники наукових праць, тези і матеріали наукових конференцій, препринти, автореферати дисертацій), навчальні видання (навчальні посібники, підручники, хрестоматії, методичні розробки).

ДОДАТКИ

Додаток А

Форма заяви на дипломну роботу

Директорові

Інституту української філології та

літературної творчості

імені Андрія Малишка

проф. Висоцькому А.В.

студента(ки) ___________ курсу

групи____________________

спеціальності__________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу дозволити написання кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

І призначити керівником кваліфікаційної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«_____» ____________ 20___ р. _________________________

(підпис дипломника)

 

 

Керівник _______________________________

(підпис керівника дипломної роти)

Зав. кафедри ____________________________

(підпис завідувача кафедри)

Додаток Б

 

Форма завдання на дипломну роботуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.012 с.)