При подразненнi електричноми iмпульсами волокон блукаючого нерва,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При подразненнi електричноми iмпульсами волокон блукаючого нерва,Що iнервують серце, отримали зупинку органа. Змiна функцiї якої

Структури є причиною зупинки серця?

Сино-атрiальний вузол,1

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Волокна Пуркiн'є,0

При подразненнi електричноми iмпульсами волокон блукаючого нерва,

Що iнервують серце, припинилося проведення збудження вiд передсердь

До шлуночкiв. Змiна функцiї якої структури є причиною цього?

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,1

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Волокна Пуркiн'є,0

У людини частота серцевих скорочень, пiдрахована за пульсом,

Становить 45 разiв за хвилину. Що у неї є водiєм ритму серця?

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Вiдповiдь дати не можна,1

Хвилинний об'єм кровi у людини дорiвнює 5 л. Який об'єм кровi у неї

Проходить через поперечний перерiз аорти за одну хвилину?

Л,0

Л,0

Л,0

Л,0

Л,1

Хвилинний об'єм кровi у людини дорiвнює 5 л. Який об'єм кровi у неї

Проходить через поперечний перерiз легеневого стовбура за одну

Хвилину?

Л,0

Л,0

Л,0

Л,0

Л,1

Який з наведених факторiв найбiльшою мiрою впливає на опiр, що

Чинить руху кровi окрема судина?

Довжина,0

В'язкiсть кровi,0

Тиск кровi на початку судини,0

Тиск кровi у кiнцi судини,0

Радiус судини,1

Радiус судини зменшився у 2 рази. У скiлькi разiв збiльшиться її опiр руху

Кровi?

2,0

4,0

8,0

16,1

32,0

Загальним периферичним називають опiр, що чинять руху кровi:

Усi судини органiзма,0

Судини великого кола кровообiгу,1

Судини малого кола кровообiгу,0

Артерiальнi судини,0

Артерiальнi судини великого кола кровообiгу,0

Двi судини мають однаковий радiус, довжина другої у 2 рази бiльша за

Довжину першої. У скiльки разiв буде бiльшим опiр, що чинить руху кровi

Друга судина?

2,1

4,0

8,0

16,0

32,0

Градiєнт тиску на початку та у кiнцi судини збiльшився у 2 рази. У скiльки

Разiв збiльшится об'ємна швидкiсть руху кровi через судину, якщо iншi

Чинники, що впливають на її величину, не змiнилися?

2,1

4,0

6,0

8,0

10,0

Градiєнт тиску на початку та у кiнцi судини зменшився у 2 рази. У скiльки

Разiв зменшиться об'ємна швидкiсть руху кровi через судину, якщо iншi

Чинники, що впливають на її величину, не змiнилися?

1,5,0

2,0,1

2,5,0

3,0,0

5,5,0

У скiльки разiв у людини збiльшився хвилинний об'єм кровi, якщо

Середньодинамiчний тиск в аортi зрiс у 1,5 рази, центральний венозний

Тиск не змiнився, а загальний периферичний опiр зменшився у 2 рази?

1,5,0

2,0,0

3,0,1

3,5,0

4,0,0

У людини загальний периферичний опiр збiльшився на 20%. На скiльки

Вiдсоткiв у неї збiльшиться середньодинамiчний тиск в аортi, якщо

Хвилинний об'єм кровi та центральний венозний тиск не змiнилися?

0%,0

10%,0

15%,0

20%,1

25%,0

У людини хвилинний об'єм кровi зрiс у 2 рази. У скiльки разiв у неї

Збiльшиться середньодинамiчний тиск в аортi, якщо центральний

Венозний тиск не змiнився, а загальний периферичний опiр зменшився у

Рази?

0,1

1,5,0

2,0,0

2,5,0

3,0,0

У людини суттєво збiльшився загальний периферичний опiр. Це є

наслiдком звуження:

Аорти та великих артерiй,0

Артерiол,1

Капiлярiв,0

Венул,0

Великих вен,0

У здорової людини збiльшився об'єм кровi, депонованої у судинах. Це є

наслiдком розширення:

Аорти та великих артерiй,0

Артерiол,0

Капiлярiв,0

Венул,1

Великих вен,0

У кровоносних судинах кров тече безперервно, незважаючи на те, що

Серце викидає її у судини переривчасто. Цей результат забезпечується,

завдяки особливостям будови:

Аорти та великих артерiй,1

Артерiол,0

Капiлярiв,0

Венул,0

Великих вен,0

Який з наведених факторiв переважно визначає рiвень дiастолiчного

Артерiального тиску?

Еластичнiсть судин компресiйної камери,0

Насосна функцiя лiвих вiддiлiв серця,0

Насосна функцiя правих вiддiлiв серця,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Об'єм циркулюючої кровi,0

Якою є нормальна величина систолiчного тиску у дорослої здорової

Людини?

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,1

Мм рт.ст.,0

Якою є нормальна величина дiастолiчного тиску у дорослої здорової

Людини?

Мм ртст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,1

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Який з наведених факторiв найбiльшою мiрою впливає на рiвень

Центрального венозного тиску?

Насосна функцiя серця,0

Насосна функцiя лiвих вiддiлiв серця,0

Насосна функцiя правих вiддiлiв серця,1

Об'єм циркулюючої кровi,0

Загальний периферичний опiр,0

Центральним венозним називають тиск кровi у:

Венах,0

Великих венах,0

Магiстральних венах,0

Порожнистих венах,1

Легеневих венах,0

У людини в станi спокою центральний венозний тиск дорiвнює 8 мм рт.ст.

Це є наслiдком зниження:

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Еластичностi венозних судин,0

Тонусу венозних судин,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,1

У людини системний артерiальний тиск 140/100 мм рт.ст. Найбiльш

ймовiрною причиною таких змiн тиску є зростання:

Насосної функцiї серця,0

Систолiчного об'єму,0

Загального периферичного опору судин,1

Еластичностi артерiальних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

У людини пiсля травми системний артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст.

Найбiльш ймовiрною причиною таких змiн тиску є зменшення:

Насосної функцiї серця,0

Систолiчного об'єму кровi,0

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,1

Еластичностi артерiальних судин,0

У людини системний артерiальний тиск 180/90 мм рт.ст. Найбiльш

ймовiрною причиною таких змiн тиску є зростання:

Насосної функцiї серця,1

Загального периферичного опору судин,0

Тонусу судин,0

Еластичностi артерiальних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Пiсля переходу людини з горизонтального положення у вертикальне

Судини депонують додатково 500 мл кровi. Якi саме судини?

Аорта та великi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,1

Великi вени,0

Зниження еластичностi судин призводить до зростання систолiчного

Артерiального тиску. Яких саме судин?

Аорта та великi артерiї,1

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,0

Великi вени,0

Вiд якого з наведених факторiв прямо пропорцiйно залежить лiнiйна

Швидкiсть руху кровi у судинах?

Об'ємна швидкiсть руху кровi, (ХОК),1

Загальний периферичний опiр судин,0

Тонус судин,0

Еластичнiсть судин,0

Сумарна площа поперечного перерiзу судин,0

Вiд якого з наведених факторiв обернено пропорцiйно залежить лiнiйна

Швидкiсть руху кровi у судинах?

Об'ємна швидкiсть руху кровi (ХОК),0

Загальний периферичний опiр судин,0

Тонус судин,0

Еластичнiсть судин,0

Сумарна площа поперечного перерiзу судин,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi в аортi найбiльша, бо вона має:

Найменший гемодинамiчний опiр,0

Найбiльшу еластичнiсть,0

Найбiльшу довжину,0

Найбiльшу об'ємну швидкiсть руху кровi,0

Найменшу площу поперечного перерiзу,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi найменша у капiлярах, бо вони мають:

Найменшу об'ємну швидкiсть руху кровi,0

Найбiльшу площу поперечного перерiзу,1

Найбiльший гемодинамiчний опiр,0

Найтоншу стiнку,0

Найменшу довжину,0

У людини порушений обмiн води в капiлярах через зменшення

Резорбцiйної сили. Це призвело до позаклiтинного набряку тканин

Кiнцiвок, органiв черевної порожнини. Причиною зазначених розладiв

може бути зменшення:

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,1

Насосної функцiї серця,0

Тонусу судин,0

Загального периферичного опору судин,0

У людини порушений обмiн води в капiлярах через зменшення

Резорбцiйної сили. Це призвело до позаклiтинного набряку легенiв.

Причиною зазначених розладiв може бути зменшення:

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,1

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї серця,0

Тонусу легеневих судин,0

Загального периферичного опору судин,0

Градiєнт тиску, що спричинiє рух кровi судинами легенiв приблизно у 10

Разiв менший, нiж у судинах великого кола кровообiгу. Причиною цього є

те, що у судинах легенiв значно менший(менша):

Довжина,0

Площа поперечного перерiзу,0

Радiус,0

Гемодинамiчний опiр,1

Еластичнiсть,0

У перукарiв позаклiтиннi набряки тканин нижнiх кiнцiвок виникають

Значно частiше, як у поштарiв. Що з наведеного сприяє тому, що

Зазначенi розлади виникають у поштарiв рiдше?

Робота м'язового насоса,1

Наявнiсть клапанiв у венах,0

Менша розтяжнiсть стiнок вен,0

Бiльша еластичнiсть стiнок вен,0

Бiльший тонус венозних судин,0

У людини системний артерiальний тиск дорiвнює 130/80 мм рт.ст. Яким у

Неї є пульсовий тиск?

Мм рт.ст.,1

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Внесок яких судин в утворення загального периферичного опору судин є

Найбiльшим?

Аорта та великi артерiї,0

Артерiоли,1

Капiляри,0

Венули,0

Великi вени,0Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.015 с.)