Фаза повiльного вигнання кровi iз шлуночкiв,0Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фаза повiльного вигнання кровi iз шлуночкiв,0Пiд час якої фази (перiода) серцевого цикла шлуночки розслаблюються

При закритих клапанах (атрiовентрикулярних та пiвмiсяцевих)?

Протодiастолiчнийперiод,0

Фаза iзометричного розслаблення,1

Фаза швидкого наповнення шлуночкiв кров'ю,0

Фаза повiльного наповненя шлуночкiв кров'ю,0

Перiод наповнення шлуночкiв кров'ю,0

Який з наведених механiзмiв регуляцiї змiнює виключно силу серцевих

Скорочень?

Механiзм Франка-Старлiнга,1

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,0

Який з наведених механiзмiв регуляцiї змiнює виключно силу серцевих

Скорочень?

Хроноiнотропiя,1

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,0

Пiсля прийому блокатора мембранних циторецепторiв у людини

Збiльшилася частота серцевих скорочень. Якi циторецептори

Заблокували:?

А-адренорецептори,0

В-адренорецептори,0

А- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н-холiнорецептори,0

При подразненнi симпатичних волокон, що iнервують серце, частота його

Скорочень збiльшилась з 65 до 100 разiв за хвилину. Змiни частоти є

наслiдком того, що у клiтинах водiя ритму серця збiльшується:

Вихiд iонiв калiю,0

Вхiд iонiв калiю,0

Вихiд iонiв кальцiю,0

Вхiд iонiв кальцiю,1

Вихiд iонiв натрiю,0

При подразненнi симпатичних волокон, що iнервують серце, його

Систолiчний об'єм збiльшився з 65 до 100мл. Цi змiни є наслiдком того,

що у типових кардiомiоцитах збiльшується:

Вихiд iонiв калiю,0

Вхiд iонiв калiю,0

Вихiд iонiв кальцiю,0

Вхiд iонiв кальцiю,1

Вихiд iонiв натрiю,0

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

Порушена найбiльшою мiрою внаслiдок блокади кальцiєвих каналiв

Кардiомiоцитiв?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Периферичеi рефлекси,0

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

Порушена найбiльшою мiрою внаслiдок блокади кальцiєвих каналiв

Кардiомiоцитiв?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,1

Блокада яких мембранних циторецепторiв безпосередньо не змiнює

Функцiю серця?

А-адренорецептори,1

В-адренорецептори,0

А- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

Порушена найбiльшою мiрою пiсля блокади в-адренорецепторiв?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

Порушена найбiльшою мiрою пiсля блокади М-холiнорецепторiв?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

У хворого необхiдно зменшити насосну функцiю серця. Якi мембраннi

Циторецептори доцiльно заблокувати для цього?

А-адренорецептори,0

В-адренорецептори,1

А- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

Введення блокатора мембранних циторецепторiв призвело до

Зменшення насосної функцiї серця внаслiдок зменшення частоти

Серцевих скорочень та систолiчного об'єму. Якi рецептори заблокованi?

А-адренорецептори,0

В-адренорецептори,1

А- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

Пiсля введення фармацевтичного препарату зменшилась насосна

Функцiя серця внаслiдок зменшення частоти серцевих скорочень та

Систолiчного об'єму. Що блокує зазначений препарат?

А-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

Калiєвi канали,0

Кальцiєвi канали,1

В умовах гiперкалiемiї вiдбувається зупинка серця. Основною причиною

її є такi змiни мембран кардiомiоцитiв:

Стйка тривала деполяризацiя,1

Зменшення порогу деполяризацiї,0

Гiперполяризацiя,0

Блокада калiєвих каналiв,0

Блокада кальцiєвих каналiв,0

При внутрiшньовенному введеннi розчину певної речовини у людини

Виникли скарги на часте та сильне скорочення серця. Яку речовину

Вводили?

Хлорид кальцiю,1

Хлорид натрiю,0

Хлорид калiю,0

Бiкарбонат натрiю,0

Глюкоза,0

При хiрургiчних втручаннях на органах черевної чи грудної порожнини

Можлива рефлекторна зупинка серця. Причиною її є посилена реалiзацiя

таких рефлексiв:

Безумовних периферичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

При хiрургiчних втручаннях на органах черевної чи грудної порожнини

Можлива рефлекторна зупинка серця. Попередити її розвиток можна,

Введенням хворому до операцiї блокаторiв таких мембранних

циторецепторiв:

А-адренорецептори,0

В-адренорецептори,0

А- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н-холiнорецептори,0

При ударi у сонячне сплетiння можлива рефлекторна зупинка серця.

Причиною її є посилена реалiзацiя таких рефлексiв:

Безумовних периферичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

При ритмiчному натискуваннi на очнi яблука у людини частота серцевих

Скорочень зменшилась з 78 до 62 разiв за хвилину. Причиною змiни

частоти скорочень є посилена реалiзацiя таких рефлексiв:

Безумовних периферичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

Людина приймає блокатор мембранних циторецепторiв. Ритмiчне

Натискування на очнi яблука не супроводжуються у неї рефлекторною

Змiною частоти серцевих скорочень. Якi рецептори заблокованi у

Людини?

А-адренорецептори,0

В-адренорецептори,0

А- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н2-рецептори,0

Якi з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця є основними у

Забезпеченнi хвилинного об'єму кровi, адекватного вимогам органiзма?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Мiогеннi,0

Периферичнi рефлекси,0

Центральнi рефлекси,1

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

Ритму серця збiльшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

Деполяризацiї?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

Ритму серця зменшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

Деполяризацiї?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

Симпатичнi рефлекси,0

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

Ритму серця збiльшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

Деполяризацiї?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Катехоламiни,1

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується вхiд

Iонiв кальцiю до типових кардiомiоцитiв?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,1

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується вхiд

Iонiв кальцiю до типових кардiомiоцитiв?

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Периферичнi рефлекси,0

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується

Проникнiсть мембран кардiомiоцитiв для iонiв калiю?

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

Периферичнi рефлекси,0

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Пiд час нападу у хворого частота серцевих скорочень зросла з 74 до 220

Разiв за хвилину. Це супроводжувалося суттєвим зменшенням

Хвилинного об'єму кровi внаслiдок недостатньої реалiзацiї при великiй

частотi:

Механiзма Франка-Старлiнга,1

Хроноiнотропiї,0

Периферичних рефлексiв,0

Симпатичних рефлексiв,0

Парасимпатичнiх рефлексiв,0

Пiд час нападу у хворого частота серцевих скорочень зросла з 74 до 220

Разiв за хвилину. Якi циторецептори доцiльно заблокувати для

Зменшення частоти?

А-адренорецептори,0

В-адренорецептори,1

А- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.011 с.)