Товарознавство сировини, матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Товарознавство сировини, матеріалівТа засобів виробництва

 

Підручник

 

Рекомендовано Міністерством

Освіти і науки України

як підручник для студентів

Вищих навчальних закладів

 

Львів - 2006

УДК 620.2: (075.8)

ББК 30.609я73

Рекомендовано Міністерством

освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

(лист № від...............)

Рецензенти:

Л.І.Байдакова – д. т. н., проф. завідувач кафедри товарознавства і

експертизи у митній справі

Луцького державного технічного університету

Т.Г.Глушкова - к.т.н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету

Є.М. Стефанюк- к.т.н., доцент, зав. кафедри товарознавства,

комерції та менеджменту Львівського інституту

економіки і туризму

Л.В. Пелик - к.т.н., доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії

Беднарчук М.С., Полікарпов І.С..

Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. Підручник для студентів вищих навчальних закладів – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2006.- с.

ISBN966-8365-02-Х

 

У підручнику висвітлюються товарознавчі аспекти (основи виробництва, класифікація та характеристика асортименту і споживних властивостей, пакування, маркування, зберігання, транспортування та особливості національного і світового ринку) основних груп товарів, що складають товарну групу „Сировина, матеріали і засоби виробництва”:

Підручник розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів освітнього напряму “Торгівля”. Може бути запропонований науковцям, аспірантам, студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньої і зовнішньої торгівлі товарами, які складають групу „Сировина, матеріали і засоби виробництва”

”.

УДК 620.2: (075.8)

ББК 30.609я73

ISBN966-8365-02-Х

 

ãБеднарчук М.С., Шумський О.В., 2006

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу авторів та видавництва заборонено


Зміст

Передмова

Вступ...............................................................................................................4

Розділ 1. Загальні відомості про сировину, матеріали

та засоби виробництва...................................................................................6

Розділ 2. Сировина для текстильної промисловості і

текстильні матеріали промислового призначення....................................18

Розділ 3. Деревні і целюлозно-паперові матеріали і вироби...................73

Розділ 4. Шкіряна сировина і шкіри...........................................................97

Розділ 5. Хутряна сировина........................................................................119

Розділ 6. Енергоносії та промислова сировина на їх основі....................140

Розділ 7. Пластичні маси.............................................................................175

Розділ 8. Промислова сировина на основі каучуків.................................192

Розділ 9. Хімічна промислова сировина і вироби на її основі.................205

Розділ 10. Руди металів та промислова сировина на їх основі................228

Розділ 11. Промислова сировина для будівництва...................................278

Розділ 12. Засоби виробництва...................................................................312

Перелік використаних інформаційних джерел.........................................342

Додаток ........................................................................................................345


Вступ

Розвиток ринку товарів в Україні - інтенсивний, динамічний і багатогранний процес, який суттєво впливає не тільки на практичну діяльність безпосередніх функціонерів цього ринку, але і на підготовку фахівців означеної сфери. Характерними рисами становлення ринку товарів є, зокрема, зміна співвідношення питомої ваги ужиткових товарів, з одного боку, та сировини, матеріалів і засобів виробництва, з іншого у загальному балансі товарів (за оцінками фахівців в Україні сьогодні частка товарів, що складають групу “Сировина, матеріали і засоби виробництва”, складає понад 70% сукупного товарного ринку і ця тенденція є стабільною протягом останніх років).

З погляду товарознавчої науки та практики розвиток ринку товарів і фахове висвітлення товарознавчих особливостей товарів, які складають групу “Сировина, матеріали та засоби виробництва” має вагоме наукове та світоглядне значення не тільки для вузького кола вчених-товарознавців, але і для формування фахівців товарознавчо-комерційного профілю, які прагнуть функціонувати в атмосфері повноцінного національного та світового ринку товарів. У свою чергу, це викликає об’єктивну необхідність розширення і підняття до рівня сучасних вимог комплексного інформаційного забезпечення сучасного товарознавства. В означеному аспекті даний підручник є внеском у вирішення актуальної проблеми - вивчення практично маловідомої для товарознавчої науки групи товарів, якою є промислова сировина, матеріали і засоби виробництва Цій групі товарів відповідає обов’язкова у навчальних планах підготовки фахівців напряму „Торгівля” ОКР “Бакалавр” та “Магістр” (відповідно спеціальностей 6.050301-6.050302 та 8.050301-8.050302) навчальна дисципліна “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва”.

Практична значимість даного підручника у тому, що за 15 років розвитку товарознавчої освіти в Україні в умовах незалежності, підручників, навчальних посібників чи інших вагомих навчальних видань з даної групи товарів не опубліковано. Це було однією із причин уповільнення впровадження сучасних товарознавчих знань про сировину, матеріали, і, особливо, засоби виробництва як ринковий товар не тільки у навчальній (навчальні заклади різних рівнів акредитації), але і у практичній сфері – торговельних, посередницьких, гуртових структурах тощо. Особливо позитивне в означеному плані узагальнення у підручнику досвіду формування споживних властивостей, асортименту та ринку означених товарів, дослідження і висвітлення їх внутрішньовидового асортименту, чітке означення загальних особливостей торговельного асортименту сировини, матеріалів та засобів виробництва у ринкових умовах.

У підручнику вперше у вітчизняній навчальній літературі даного напряму з єдиних позицій здійснені комплексна товарознавча характеристика і об’єктивне оцінювання повного сучасного асортименту та вимог до якості промислової сировини, матеріалів та засобів виробництва у розрізі груп, видів і різновидів виробів. Саме такий підхід забезпечує поповнення балансу теоретичних знань і практичних потреб у знаннях на сучасному загальному ринку товарів, а навчальний матеріал підручника є суттєвим доповнення до наявних на ринку навчальної літератури праць у галузі непродовольчих товарів, які, у переважній більшості присвячені висвітленню лише окремих груп товарів із комплексу “Промислова сировина”.

Даний підручник не тільки необхідний для науковців товарознавців непродовольчих товарів і широкого кола студентів товарознавчого, товарознавчо-комерційного, експертного та торговельного профілю ОКР “Бакалавр” і “Маґістр, він корисний для слухачів курсів підвищення кваліфікації, післядипломної освіти з напряму “Торгівля”, фахівців з товарознавства і експертизи товарів та практичних працівників, діяльність яких пов’язана з діяльністю на ринку сировини, матеріалів та засобів виробництва.

Побудова підручника чітко підпорядкована трьом концептуальним складовим – предмет, мета, завдання. Предметом вивчення навчальної дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” є товарознавчі аспекти ринку, чинні класифікаційні системи, видовий та внутрішньовидовий асортимент, відмінні зовнішні особливості, споживні та технологічні властивості, сфери застосування, умови і правила пакування, транспортування і зберігання сировини і засобів виробництва та товарна інформація про ці товари. Основна мета дисципліни - формування системи спеціальних теоретичних знань про асортимент і основні споживні властивості та практичних навичок оцінювання технологічних та споживних властивостей і розпізнавання сировини, матеріалів і засобів виробництва на рівні видів і різновидів виробів. Основні завдання дисципліни - засвоєння понятійного апарату, що застосовується у товарознавстві та практичній діяльності на сучасному ринку сировини, матеріалів та засобів виробництва; вивчення стану та перспектив розвитку сировинної бази та особливостей виробництва основних видів сировини, матеріалів та засобів виробництва; отримання знань про внутрішню природу (хімічний склад, вихідні матеріали, конструктивні особливості тощо) сировини, матеріалів та засобів виробництва - основи формування їх властивостей як ринкового товару; вивчення теоретичних основ і вироблення практичних навичок розпізнавання і фахової товарознавчої характеристики основних видів сировини, матеріалів та засобів виробництва під ринковим кутом зору, їх поточного місця на конкретних ринках (регіональних, національних тощо) та прогнозування перспектив; вироблення практичних навичок збирання, систематизації та аналізу з товарознавчих позицій стану, проблем та перспектив ринків конкретних видів сировини, матеріалів та засобів виробництва; набуття умінь самостійної робот з масивом товарів, що складають товарну групу “Сировина, матеріали та засоби виробництва” та основ подальшої самоосвіти для фахового їх оцінювання.

Вивчення дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” забезпечує знання основних понять, класифікації та асортименту товарів, основ їх виробництва та факторів формування ринкової ціни, вміння визначати конкретні види (різновиди) товарів у відповідних товарних групах та характеризувати їх за товарознавчими ознаками.

Підручник за структурою і змістом відповідає Програмі нормативної дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” для студентів спеціальностей “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза у митній справі”, затвердженої Президією НМК з торгівлі МОН України у 2004 р. Матеріал підручника викладено логічно, лаконічно, зрозуміло. Готуючи даний підручник, автори спиралися на багаторічний досвід науково-педагогічної діяльності школи товарознавства Львівської комерційної академії; враховували вимоги кваліфікаційних характеристик бакалаврів та магістрів з напряму підготовки „Торгівля”; об’єктивні зміни на ринку товарів за роки Незалежної України і відповідні зміни професійній діяльності фахівців з товарознавства та експертизи товарів.

Автори з вдячністю сприймуть критичні зауваження та конструктивні побажання щодо покращання даного підручника.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.01 с.)