ТОП 10:

Тема 1. Місцеві суди та прирівняні до них. 

Лекція 2 години.

Питання для розгляду:

  1. Місцевий суд як основна ланка судової системи.
  2. Склад, структура та повноваження місцевих судів.

 

Місцеві суди є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Суди саме цього рівня розглядають всі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодавством до компетенції інших судів. Суди цього рівня утворюються в районі, місті та районі міста і у їх назві використовуються назва населеного пункту в якому вони знаходяться.

Завдання організувати роботу суду покладено на голову суду. Він розподіляє обов’язки між суддями. Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів по здійсненню правосуддя діє апарат суду, структуру і штатну чисельність яких затверджує Міністерство юстиції в установленому порядку за поданням голови суду.

 

Семінар 1 година.

Питання до розгляду:

  1. Місцевий суд як основна ланка судової системи.
  2. Організація роботи місцевого суду.

Питання для самоконтролю опрацьованої теми

 

1. До місцевих судів належать:

а. районні суди;

б. міські суди;

в. військові суди гарнізонів;

г. апеляційні суди;

д. міськрайонні суди.

 

2. До складу місцевих судів входять:

а. судді;

б. народні засідателі;

в. помічники суддів.

 

Рекомендована література:

1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

2. Суд, правоохоронні органи та правозахисні органи України: Підручник / О.С.Захарова, В.Я.Карабань, В.С.Ковальський (кер.авт.кол.) та ін.; Відпов. Ред. В.Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376с.

3. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бабенко Н.Р. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Ін-Юре, 2010 р.

4. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

5. Законодавство України про судову систему і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відпов.ред. В.С. Стефанюк – К.: Юрінком Інтер, 2001

6. Закон України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010р.

7. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ.

8. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 2 лютого 1994 р. № 3911-ХП.

 

 

Тема 2. Апеляційні суди та прирівняні до них.

 

Лекція 2 години.

Питання для розгляду:

1. Склад та повноваження апеляційного суду.

2. Організація роботи апеляційного суду.

 

Апеляційні суди – це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і низовими стосовно Верховного Суду України. До складу апеляційних судів входять судді, обрані ВР України безстроково чи призначені Президентом України у межах 5-річного строку. Організацію роботи судів другої ланки покладено на голову суду та його заступників. Голова суду здійснює загальне керівництво. Заступники голови суду відповідають за стан діловодства у відповідних структурних підрозділах апарату суду. До апарату апеляційного суду і прирівняних до нього судів входять: помічники суддів, завідувач канцелярії, секретарі суду, секретарі судового засідання, консультант, діловод, судовий розпорядник, архіваріус, завідувач господарства.

 

Семінар 1 година.

Питання для розгляду:

1.Апеляційні суди та їх склад.

2.Структура і повноваження апеляційних судів.

Питання для самоконтролю опрацьованої теми

1. Позначте, які із зазначених судів є апеляційними:

а. апеляційний суд АРК;

б. апеляційний суд м.Севастополя;

в. апеляційний суд м.Києва;

г. військовий апеляційний суд регіону;

д. міськрайонний суд.

 

2. Облік законодавства та узагальнення судової практики в суді здійснює:

а. суддя;

б. голова суду;

в. архіваріус;

г. консультант;

д. завідувач канцелярії;

є. спеціально призначена особа.

 

3. Правосуддя в апеляційних судах здійснюється:

а. колегією суддів;

б. суддею одноособово;

в. на вибір сторін;

г. за рішенням голови суду.

д. спеціально призначена особа.

 

4. Чи можуть апеляційні суди України бути судами і інстанціями?

а. так;

б. ні.

 

Рекомендована література:

1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

2. Суд, правоохоронні органи та правозахисні органи України: Підручник / О.С.Захарова, В.Я.Карабань, В.С.Ковальський (кер.авт.кол.) та ін.; Відпов. Ред. В.Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376с.

3. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бабенко Н.Р. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Ін-Юре, 2010 р.

4. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

5. Законодавство України про судову систему і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відпов.ред. В.С. Стефанюк – К.: Юрінком Інтер, 2001

6. Закон України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010р.

Тема 3. Спеціалізовані суди.

Лекція 2 години.

Питання для розгляду:

1. Організація роботи спеціалізованих судів.

2. Склад, структура та повноваження спеціалізованих судів.

Семінар 1 година.

Питання для розгляду:

1. Склад, структура повноваження судів, що розглядають адміністративні справи;

2. Склад, структура повноваження судів, що розглядають господарські справи;

3. Склад, структура повноваження судів, що розглядають цивільні та кримінальні справи;

 

Питання для самоконтролю опрацьованої теми:

1. Спеціалізованими судами є суди:

а. господарські;

б. адміністративні;

в. військові;

г. цивільні;

д. кримінальні.

 

2. Господарські суди розглядають справи між:

а. юридичними особами;

б. юридичними та фізичними особами;

в. фізичними особами.

 

Рекомендована література:

1. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

2. Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

3. Осетинський А.Й. Організація та функції заходи діяльності суду касаційної інстанції юрисдикції.

4. Господарський процесуальний кодекс України.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України.

6. Цивільно-процесуальний кодекс України.

7. Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України. Роз’яснення Вищого господарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/366 // ВГС. – 2002. – №3.

8. Закон України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010р.

 

 

Тема 4. Верховний Суд України.

 

Лекція 2 години.

Питання для розгляду:

  1. Верховний Суд України та його повноваження.
  2. Склад, повноваження та структура Верховного Суду України.

 

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. В першу чергу на ВСУ покладено обов’язок по забезпеченню однакового застосування законодавства судами загальної юрисдикції.

Верховний Суд України складається з обраних до нього Верховною радою України суддів. До складу Верховного Суду України входять 20 суддів.

Семінар 1 година.

Питання для розгляду:

1. Місце Верховного Суду України у судовій системі, його повноваження, склад та порядок обрання судів та голови Верховного Суду України.

 

Питання для самоконтролю опрацьованої теми:

1. Верховний Суд України діє у складі:

а. 25 суддів;

б. 49 суддів;

в. 20 суддів;

 

2. Верховний Суд України є судом:

а. касаційної інстанції;

б. апеляційної інстанції;

в. розглядає справи в порядку виключного провадження.

г. переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом.

 

Рекомендована література:

1.Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

2.Суд, правоохоронні органи та правозахисні органи України: Підручник / О.С.Захарова, В.Я.Карабань, В.С.Ковальський (кер.авт.кол.) та ін.; Відпов. Ред. В.Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376с.

3.Сердюк В.В. Верховний Суд України в системі розподілу функцій влади – К.: Істина, 2007.

4.Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

5.Законодавство України про судову систему і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відпов.ред. В.С. Стефанюк – К.: Юрінком Інтер, 2001

6.Закон України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010р.

7.Постанови Пленуму Верховному Суду України в кримінальних справах. За ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер. – 2005. – 336с.

 

 

Тема 5. Конституційний Суд України.

 

Лекція 2 години.

Питання для розгляду:

1. Шляхи реформування конституційної юрисдикції в Україні.

2. Закон України “Про Конституційний Суд України”.

3. Склад та повноваження Конституційного суду України.

 

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням його є гарантування верховенства Конституції як Основного закону держави на всій території України. Діяльність Конституційного Суду ґрунтується на засадах незалежності та колегіальності, обґрунтованості прийнятих рішень, рівноправності суддів, верховенства права.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання законності підзаконних актів органів державної влади, органів влади АР Крим і органів місцевого самоврядування, а також інші питання віднесенні до компетенції судів загальної юрисдикції.

 

Питання для самоконтролю опрацьованої теми:

1. Конституційний Суд України відноситься:

а. до системи загальних судів;

б. до системи господарських судів;

в. до системи військових судів;

г. до системи судів конституційної юрисдикції;

д. не відноситься до жодної перерахованих.

 

2. Формами звернення до Конституційного Суду України є:

а. депутатський запит;

б. конституційне звернення;

в. прохання судді;

г. заява заінтересованої особи;

д. звернення Президента;

є. конституційне подання.

 

3. Судді Конституційного Суду України призначаються на посаду строком:

а. на 4 роки;

б. на 6 років;

в. на 8 років;

г. на 9 років;

д. безстроково.

 

Рекомендована література:

1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

2. Суд, правоохоронні органи та правозахисні органи України: Підручник / О.С.Захарова, В.Я.Карабань, В.С.Ковальський (кер.авт.кол.) та ін.; Відпов. Ред. В.Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376с.

3. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

4. Законодавство України про судову систему і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відпов.ред. В.С. Стефанюк – К.: Юрінком Інтер, 2001

5. Закон України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010р.

6. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР.

7. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ.

8. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 2 лютого 1994 р. № 3911-ХП.

9. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 2001-2002. – К.: Юрінком Інтер. – 2002. – 384с.

10. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 2002-2003. – К.: Юрінком Інтер. – 2004. – 584с.

11. П.Б.Євграфов. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 2004. Книга 5. – К.: Юрінком Інтер. – 2005. – 480с.

12. Конституція і виконавча влада: наукове видання К.: Юрінком Інтер. – 2004. – 80с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.01 с.)