ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З КУРСУ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті напряму «Менеджмент» 0502; 6.092200 – Електричний транспорт, Охорона праці та безпека на електричному транспорті напряму «Електромеханіка» 0922)

 

 

Харків - ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальностей: 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті напряму «Менеджмент» 0502; 6.092200 – Електричний транспорт, Охорона праці та безпека на електричному транспорті напряму «Електромеханіка» 0922) / Укл. Овчаров О.В.,

Обухов С.О., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2006. – 38.

 

Укладачі: О.В.Овчаров, С.О. Обухов, І.О. Мікуліна

 

 

Рецензент: А.М. Гарьковець

 

Відповідальний за випуск: Б.М. Коржик

 

 

Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

протокол № 10 від 21.03.2006 г.

 

З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................…..... 4

1.1. Мета і значення БЖД як навчальної дисципліни...............................…....... 4

1.2. Підстави для проведення практичних занять з БЖД.........................…....... 4

1.3. Порядок підготовки до проведення практичних занять і виконання

індивідуальних практичних завдань...............................................................…... 5

 

2. ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

„БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”................................................................…... 6

2.1. Загальні вказівки......................................................................................…..... 6

2.2. Модулі й блоки для самопідготовки студентів до виконання практич-

них завдань..................................................................................................…......... 6

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ............................….... 8

 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ЗА НАДАНИМИ ВИКЛАДАЧЕМ ЗАВДАННЯМИ......................................….. 8

4.1. Практичне завдання №1. Ризик як оцінка небезпеки..........................…...... 9

4.2. Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини.......….. 13

4.3. Практичне завдання №3. Іонізуючі випромінювання, радіаційна

безпека.............................................................................................................…..... 14

4.4. Практичне завдання №4. Електромагнітні поля (ЕМП) і випроміню-

вання..................................................................................................................…... 18

4.5. Практичне завдання №5. Небезпека електричного струму..............…….... 20

4.6. Практичне завдання №6. Хімічні й біологічні фактори небезпеки..…….... 22

4.7. Практичне завдання №7. Психофізіологічні небезпеки.....................……... 25

4.8. Практичне завдання №8. Надання першої долікарської допомоги

потерпілому..............................................................................................……........ 28

 

5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ

ЗАВДАНЬ......................................................................................................……... 35

 

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................................................................……..... 36

 

7. ДОДАТОК..................................................................................................…….. 37

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і значення БЖД як навчальної дисципліни

 

Безпека життєдіяльності (БЖД) - це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її помешкання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

Мета вивчення дисципліни - забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, у першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини, сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності бакалавра й спеціаліста вміння й навички для запобігання небезпекам та ліквідації їх наслідків, захисту людей і середовища.

Студенти, які засвоюють дисципліну "Безпека життєдіяльності", повинні навчитися:

• ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, вивчати просторові й часові координати, величину та ймовірність їх прояву;

• визначати небезпечні, шкідливі й вражаючі фактори, що викликаються джерелами цих небезпек;

• прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

• використовувати нормативно-правову базу захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

• використовувати у практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні й освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі.

Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в загальноосвітніх навчальних закладах (природознавство, фізика, хімія, основи безпеки життєдіяльності тощо), а також в академії при вивченні загальноосвітніх дисциплін і на основі набутого життєвого досвіду.

Загальні вказівки

 

Дисципліна „Безпека життєдіяльності” викладається за допомогою модулів та відповідних блоків, як це передбачено положеннями Болонської декларації. Така система передбачає розподіл усього навчального матеріалу дисципліни на окремі модулі, кожний з яких являє собою тематичний напрямок або декілька тем, спрямованих на з’ясування певного питання. Кожний модуль містить блоки, які об’єднують певні питання однієї теми.

Поруч з кожним блоком є посилання на літературні джерела, в яких в тій чи іншій мірі висвітлюються питання даної теми.

 

2.2. Модулі й блоки для самопідготовки студентів до виконання практичних завдань

Модуль І. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Модуль 3. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження.

Блок 3.1. Дія шуму і вібрації на організм людини[1-5]

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – К.: Каравела, 2005. -327с.

2. Лушкін В.А., Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко Л.Ф. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Житомир, 2001. -671с.

3. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник –К.: Кондор, 2003. -421с.

4. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Львів:Афіша, 2000. -255с.

5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Суми, 1999. -301с

6. Отраслевые методические указания по расчету предельно допустимых выбросов загрязняющих атмосферу радиоактивных и химических веществ (ПДВ-83). –Минатомэнерго СССР, 1985. -256с.

7. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. –Міністерство охорони здоров’я України, -К., 1996. -28с.

8. Князевский Б.А. Охрана труда в електроустановках. –М.: Энергоатомиздат, 1983. -336с.

9. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). –Л.: Гидрометеоиздат, 1987. -94с.


Додаток

 

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальностей: 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті напряму «Менеджмент» 0502; 6.092200 – Електричний транспорт, Охорона праці та безпека на електричному транспорті напряму «Електромеханіка» 0922)

 

 

Укладачі: Овчаров Олександр Володимирович,

Обухов Станіслав Олексійович,

Мікуліна Ірина Олексіївна

 

 

Редактор: М. З. Аляб’єв

 

Коректор: З.І. Зайцева

 

План 2006, поз. 321

Підп. до друку 24.03.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,2 Обл.-вид. арк. 2,0

Замовл. №___________ Тираж 540 прим.

 

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З КУРСУ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті напряму «Менеджмент» 0502; 6.092200 – Електричний транспорт, Охорона праці та безпека на електричному транспорті напряму «Електромеханіка» 0922)

 

 

Харків - ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальностей: 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті напряму «Менеджмент» 0502; 6.092200 – Електричний транспорт, Охорона праці та безпека на електричному транспорті напряму «Електромеханіка» 0922) / Укл. Овчаров О.В.,

Обухов С.О., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2006. – 38.

 

Укладачі: О.В.Овчаров, С.О. Обухов, І.О. Мікуліна

 

 

Рецензент: А.М. Гарьковець

 

Відповідальний за випуск: Б.М. Коржик

 

 

Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

протокол № 10 від 21.03.2006 г.

 

З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................…..... 4

1.1. Мета і значення БЖД як навчальної дисципліни...............................…....... 4

1.2. Підстави для проведення практичних занять з БЖД.........................…....... 4

1.3. Порядок підготовки до проведення практичних занять і виконання

індивідуальних практичних завдань...............................................................…... 5

 

2. ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

„БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”................................................................…... 6

2.1. Загальні вказівки......................................................................................…..... 6

2.2. Модулі й блоки для самопідготовки студентів до виконання практич-

них завдань..................................................................................................…......... 6

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ............................….... 8

 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ЗА НАДАНИМИ ВИКЛАДАЧЕМ ЗАВДАННЯМИ......................................….. 8

4.1. Практичне завдання №1. Ризик як оцінка небезпеки..........................…...... 9

4.2. Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини.......….. 13

4.3. Практичне завдання №3. Іонізуючі випромінювання, радіаційна

безпека.............................................................................................................…..... 14

4.4. Практичне завдання №4. Електромагнітні поля (ЕМП) і випроміню-

вання..................................................................................................................…... 18

4.5. Практичне завдання №5. Небезпека електричного струму..............…….... 20

4.6. Практичне завдання №6. Хімічні й біологічні фактори небезпеки..…….... 22

4.7. Практичне завдання №7. Психофізіологічні небезпеки.....................……... 25

4.8. Практичне завдання №8. Надання першої долікарської допомоги

потерпілому..............................................................................................……........ 28

 

5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ

ЗАВДАНЬ......................................................................................................……... 35

 

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................................................................……..... 36

 

7. ДОДАТОК..................................................................................................…….. 37

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.014 с.)