Основи теорії виховання та практика вихованняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основи теорії виховання та практика вихованняТема 5.Виховання особистості. Ідеали і принципи виховання

Поняття “виховання”. Спрямування виховного впливу на людину. Об’єктивні (спадковість; здоров’я; соціокультурне оточення сім’ї; обставини біографії; культурні традиції; професійний та соціальний статус; особливості країни та історичної епохи) і суб’єктивні (психічні особливості; світогляд; ціннісні орієнтації; внутрішні потреби та інтереси вихователя і вихованця; система відносин із соціумом; організовані виховні впливи на людину з боку певних людей; груп; об’єднань і всієї спільноти) чинники виховання. Структура виховного процесу. Цілі виховання, критерії. Напрями виховання. Спрямування виховання – єдність мети і змісту (за цією ознакою виділяють: розумове, моральне, трудове, фізичне та естетичне виховання). Сучасні напрямки виховання (громадянське, правове, економічне, екологічне). Розвиток і виховання та їх взаємовплив. Виховні концепції. Концепція національного виховання. Зміст виховання. Виховні ідеали. Принципи виховання (гуманізації, народності, неперервності, послідовності і систематичності, індивідуалізації та диференціації, єдності виховання та життєдіяльності та інші). Види виховання (за інституційною ознакою: сімейне, шкільне, позашкільне, конфесійне, за місцем проживання, у дитячих та юнацьких організаціях та спеціалізованих освітніх закладах; за стилем відносин між вихователем і вихованцем: авторитарне, демократичне, ліберальне і вільне виховання, сімейне, шкільне, позашкільне. Процес розвитку особистості. Спадковість і розвиток людини. Вплив соціального середовища на розвиток особистості. Діяльність як чинник розвитку людини. Діагностика розвитку. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості. Сутність виховання, його мета. Завдання складових виховання. Комплексний підхід до виховання особистості. Розвиток і виховання та їх взаємовплив.

 

Тема 6. Методи та організаційні форми виховання

Методи, прийоми і засоби виховання. Методи формування свідомості особистості. Методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання діяльності і поведінки. Організаційні форми виховання. Позакласна виховна робота. Колективні творчі справи. Закономірності виховання.

 

Тема 7. Самовиховання: проблеми і розвиток особистісного потенціалу

Сутність і зміст самовиховання особистості. Поняття “соціально зріла особистість” у педагогіці. Керована і самокерована особистість. Самоосвіта. Функції самоосвіти. Формування і корегування якостей, звичок і рис характеру. Співвідношення виховання, самовиховання і перевиховання в процесі розвитку особистості. Аутотренінг як один із засобів самовиховання. Участь у групових тренінгах із метою самовиховання.

 

Тема 8.Виховання особистості в сім’ї. Виховання особистості в колективі

Сім`я як інститут соціального розвитку. Функції сім`ї. Становлення сім’ї. Психолого-педагогічні вимоги до батьків. Єдність виховних впливів. “Педагогічно запущені діти” і сім’я. Форми виховання (індивідуальна, групова, мікрогрупова). Учнівський колектив. Методи згуртування учнівського колективу. Колектив і особистість. Принципи взаємодії особистості і колективу. Педагогічні проблеми взаємодії особистості і групи (колективу). Виховання особистості в колективі. Колективний педагогічний менеджмент. Педагогічне керівництво колективом.

ІІІ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

Педагогічний менеджмент

Тема 9. Освітня діяльність середньої школи

Напрямки діяльності середньої школи. Структура школи. Педагогічна рада. Директор, завуч, класний керівник, учитель. Позакласна робота класного керівника. Сутність взаємодії школи з батьками, з громадськістю, із засобами масової інформації та з владою.

 

Тема 10.Управління освітою в Україні

Принципи управління освітою. Принципи: науковості, демократизації, гуманізації, плановості, цілеспрямованості, активності, поєднання колегіальності з персональною відповідальністю. Школознавство. Система керівництва школою, організація її роботи.

 

Тема 11. Освіта в сучасному суспільстві: стан і тенденції розвитку

Освіта як соціальна функція. Поняття “компетенція”, “компетентність”. Основні компетенції, які необхідні в сучасному житті. Світовий освітній простір. Вирішення сучасних соціокультурних проблем науковцями. Провідні тенденції сучасної освіти: збільшення тривалості освіти, продовження обов’язкової освіти після закінчення школи, створення освітніх закладів нового типу, можливість отримати освіту за кордоном, зближення освітніх систем різних країн.

 


ІV. Навчально-методична карта дисципліни “Педагогіка”

Разом: 150 год., лекції – 22 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 56 год., модульний контроль ­– 8 год., екзамен – 30 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ
Назва модуля Основи педагогічних знань та теорії навчання Основи теорії виховання та практика виховання Педагогічний менеджмент
Кількість балів за модуль
Лекції
Семінари    
  Теми лекцій Педагогіка як наука. Методи науково-педагогічних досліджень Процес навчання та його принципи. Форми, методи і засоби навчання Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів Домашня навчальна робота учнів. Диференційоване навчання в школі Виховання особистості. Ідеали і принципи виховання Методи та організаційні форми виховання Самовиховання: проблеми і розвиток особистісного потенціалу Виховання особистості в сім’ї. Виховання особистості в колективі. Освітня діяльність середньої школи Управління освітою в Україні Освіта в сучасному суспільстві: стан і тенденції розвитку
  Теми семінарських занять Педагогіка і сучасність   Дидактика. Методи навчання та їх оптимальний вибір Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів Диференційоване навчання Виховання і сучасність.   Динаміка виховання особистості     Виховання особистості в та колективі Актуальні тенденції реформування школи в україні і світі     Сучасна школа  
Самостійна робота (в балах)
Види поточного контролю (в балах) Відповіді на семінарських заняттях 10 балів Модульна контрольна робота 1   Відповіді на семінарських заняттях 10 балів Модульна контрольна робота 2 Відповіді на семінарських заняттях 10 балів Модульна контрольна робота 3,4
Прикінцевий контроль 30 год. (40 балів)

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1

Тема: Педагогіка і сучасність (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Предмет і завдання педагогіки в контексті історичного розвитку суспільства. Роль педагогіки в системі наук про людину.

2. Методи педагогічних досліджень.

3. Освіта як найкоротший шлях до скарбниці світової культури. Освіта в Україні та інновації у вищій школі.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Завдання

1. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

2. розробити презентаційний проект на тему “Роль педагогіки у систем наук про людину”; використовуючи матеріал лекції “Методи педагогічних досліджень”;

3. розробити опитувальник студентів щодо покращення якості освіти у Вашій групі;

4. провести категоріальний аналіз понять педагогіки: “виховання”, “навчання”, “освіта”, “розвиток”, “формування”; охарактеризувати систему педагогічних наук (таблиця);

5. розкрити зв′язки педагогіки з іншими людинознавчими науками (графік).

Рекомендована література

1. Аймедов K.B. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник / К.В. Аймедов, В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко, В.В. Сторож. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2014. — 352 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. / С.С. Вітвицька – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика : учебник для бакалавров. – М., 2015. – 488.

3. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник / О.Г. Кучерявий. -К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. −440 с.

4. Максименко В.П. Дидактика : курс лекцій / В.П. Максименко. Хмельницький : ХМЦНП, 2013. – 223 с.

5. Малафіїк I.B. Дидактика новітньої школи : Навчальний посібник / І.В.Малафіїк. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2015. — 632 с.

Семінарське заняття 2

Тема: Дидактика (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність процесу навчання. Принципи і закономірності навчання.

2. Дидактика та її основні категорії.

3. Освітні теорії. Мотивування навчання.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Модульний контроль.

Завдання

1. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

2. розробити презентаційний проект на тему “Зміст сучасної освіти”;

3. використовуючи матеріал лекції “Процес навчання та його принципи”,розробити дидактичні завдання щодо вивчення дисципліни “Педагогіка загальна” у Вашій групі;

4. охарактеризувати фактори, що впливають на формування змісту шкільної освіти;

5.на основі документів про освіту й школу (див. список літератури) накреслити стратегію розвитку змісту освіти в Україні.

Рекомендована література

1. Аббас Н.О. Роль та місце громадянської освіти в демократичному вихованні підростаючого покоління. / Н.О. Аббас //Виховна робота в школі. – 2012. – №2. – С.37 – 38.

2. Акпинар Л.E. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: Навчальний посібник / Л. Е. Акпинар. — К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. — 288 с.

3. Василевич Л.Ф. Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності середовища : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.Ф. Василевич, І.І. Юртин. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – 128 с.

4. Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : [моногр.] / за ред.:

5. В. Кремень, Т. Левовицький, В. Огнев’юк, С. Сисоєва. – К. : Едельвейс, 2013. – 460 с.

6. Педагогіка: практикум: навч. посіб. / Г. Х. Яворська, О. П. Ноздрова ; за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Г. Х. Яворської. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. - 169 с.

Семінарське заняття 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.049 с.)