Банк тестових завдань на модуль №2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Банк тестових завдань на модуль №2Банк тестових завдань на модуль №2

ФЕРМЕНТИ

Будова і класифікація ферментів

1. Який критерій покладено в основу поділу ферментів на класи:

А. хімічна природа апоферменту;

В. хімічна будова коферменту;

С. хімічна природа субстрату;

Д. тип реакції;

Е. механізм реакції.

2. Який тип реакцій каталізують метилтрансферази:

А. окисно-відновні;

В. міжмолекулярного переносу хімічних груп;

С. гідролізу;

Д. негідролітичного розщеплення зв’язків;

Е. ізомеризації субстратів;

3. При метастазуванні раку передміхурової залози в інших тканинах і у сироватці підвищується активність кислої фосфатази. До якого класу відноситься цей фермент?

A. Гідролази

B. Оксидо-редуктази

C. Трансферази

D. Ліази

E. Синтетази

4. Реакції окислювання, що протікають при безпосередній взаємодії кисню із субстратом, каталізуються:

A. Оксидазами

B. Дегідрогеназами

C. Гідролазами

D. Цитохромами

Е. Ліазами

5. В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A. Цитохром

B. Каталаза

C. Пероксидаза

D. Карбоангідраза

E. Цитохромоксидаза

6.Фермент здійснює перенос структурного фрагмента від одного субстрату до іншого з утворенням двох продуктів. Назвіть клас цього ферменту.

A Оксидоредуктаза.

B Ізомераза.

C Трансфераза.

D Лігаза.

E Гідролаза.

7.Простетичні групи ферментів можуть утворюватись з вітамінів. Похідним якого вітаміну є простетична група амінотрансфераз:

A РР

B В1

C В2

D В6

E В12

Фізико-хімічні властивості ферментів

1. При якій температурі зберігають органи і тканини для трансплантації:

А. –5-0 0С;

В. 5-15 0С;

С. 20-300С;

Д. 37-40 0С;

Е. 50-60 0С.

2. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для α-амілази слини вірне:

А. 6,8 – 7,4;

В. 7,2 – 8,0;

С. 3,5 – 5,5;

Д. 0,5 – 3,5;

Е. 1,5 – 2,5.

3. Визначення активності ферментів рекомендовано проводити за температури:

А. 00С;

В. 100С;

С. 250С;

Д. 360С;

Е. 500С.

4. Зв’язування ферменту з субстратом з утворенням фермент-субстратного комплексу відбувається:

А. в алостеричному центрі;

В. в каталітичній ділянці активного центру;

С. в контактній ділянці активного центру;

Д. за участю функціональних груп на поверхні ферменту.

5. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для пепсину вірне:

А. 6,8 – 7,4;

В. 7,2 – 8,0;

С. 3,5 – 5,5;

Д. 0,5 – 3,5;

Е. 1,5 – 2,5.

6. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для ферментів лізосом вірне:

А. 6,8 – 7,4;

В. 7,2 – 8,0;

С. 4,5 – 5,5;

Д. 0,5 – 3,5;

Е. 1,5 – 2,5.

7. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для ферментів плазми крові вірне:

А. 6,8 – 7,4;

В. 7,2 – 8,0;

С. 3,5 – 5,5;

Д. 7,3 – 7,4;

Е. 1,5 – 2,5.

8. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для трипсину вірне:

А. 6,8 – 7,4;

В. 7,4 – 8,0;

С. 3,5 – 5,5;

Д. 8,5 – 9,5;

Е. 1,5 – 2,5.

 

Механізм і специфічність дії ферментів

1.До ферментів з відносною специфічністю відносять:

А. сахаразу;

В. аргіназу;

С. уреазу;

Д. хімотрипсин;

Е.лактазу.

2. Чим визначається субстратна специфічність ферменту:

А. алостеричним центром ферменту;

В.структурою субстрату;

С.структурою ферменту;

Д.активним центром ферменту.

3. Який з наведених нижче доказів підтверджує субстратну специфічність α-амілази:

А. гідроліз сахарози до глюкози і фруктози;

В.гідроліз крохмалю до глюкози;

С.гідроліз лактози до глюкози і галактози;

Д.гідроліз клітковини до глюкози;

Е.гідроліз целюлози до глюкози.

4. При афінній хроматографії як ліганд застосовано крохмаль. Який з білків-ферментів, що є у суміші, буде осідати на цьому ліганді:

А. лактаза;

В. амілаза;

С. сахараза;

Д. мальтаза;

Е. ліпаза.

5. До ферментів з абсолютною специфічністю відносять:

А. α-амілазу;

В. пепсин;

С. ліпазу;

Д. аргіназу;

Е.трипсин.

6. Фермент трипсин гідролізує розщеплення пептидних зв’язків у молекулах білків. За специфічністю дії його відносять до:

А. стереоспецифічних;

В. абсолютно специфічних;

С. відносно специфічних;

Д. просторово специфічних.

 

Активатори та інгібітори ферментів

1. У реанімаційне відділення привезли людину з явними ознаками отруєння метанолом. Хворому зразу ж призначили етанол внутрівенно в концентрації, яка у здорової людини викликає інтоксикацію. Чому таке лікування є ефективним?

A. Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази

B. У великих концентраціях етанол витісняє метанол з клітин, який виділяється з сечею

C. Введення етанолу стимулює інтенсивне розщеплення метанолу в мікросомах печінки

D. Етанол зв’язує дуже отруйний формальдегід, який утворюється в результаті окислення метанолу

E. Етанол конкурує з метанолом за активний центр фермента альдегіддегідрогенази

2. Хворому на гостре респіраторне захворювання призначено сульфаніламіди - структурні аналоги ПАБ (параамінобензойної кислоти), необхідної для синтезу фолієвої кислоти у мікроорганізмів. Вкажіть синтез яких сполук при цьому гальмується?

A. Моносахаридів.

B. Холестерину.

C. Ацетил-КоА.

D. Нуклеїнових кислот.

Е. Полісахаридів

3. Висока токсичність метанолу зв’язана з тим, що під дією алкогольдегідрогенази з нього утвориться формальдегід. Який з перерахованих методів лікування варто застосувати у випадку швидко виявленого отруєння метанолом?

A. Введення в кров етанолу

B. Вдихання чистого кисню

C. Введення в кров лактату

D. Введення в кров глюкози

E. Призначення активованого вугілля

4.Застосовувані в медицині препарати, що містять ртуть, миш'як, вісмут є інгібіторами ферментів, що мають тіолові групи. Яку амінокислоту можна використовувати для реактивації цих ферментів ?

A. Цистеїн

B. Валін

C. Глутамат

D. Гліцин

E. Серин

5.Антибіотик олігоміцин до недавна використовувався при лікуванні туберкульозу. Назвіть процес, який інгібує цей препарат в туберкульозній паличці.

A Окислювальне фосфорилювання.

B Трансляція.

C Анаеробний гліколіз.

D Активний транспорт речовин через мембрани.

E Фагоцитоз.

6. Синильна кислота і ціаніди належать до найсильніших отрут.Залежно від дози смерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якогоферменту є причиною смерті?

A каталази

B ацетилхолінестерази

C АТФ-синтетази

D цитохромоксидази

E метгемоглобінредуктази

7.Ціаніди блокують дію цитохромоксидази сполучаючись з іонами заліза, які входять до активного центру ферменту. Який вид гальмування (інгібування ) має місце?

A безконкурентне

B конкурентне

C зворотне

D незворотне

E неспецифічне

8. Фосфорорганічні сполуки широко використовуються в якості інсектицидів, гербіцидів, фунгіцидів. Активність якого ферменту вони інгібують?

A каталази

B ацетилхолінестерази

C АТФ-синтетази

D цитохромоксидази

E сукцинатдегідрогензи

9. Малонову кислоту використовували для встановлення послідовності реакцій циклу трикарбонових кислот (циклу Кребса). Активність якого ферменту інгібує малонова кислота?

A каталази

B ацетилхолінестерази

C АТФ-синтетази

D цитохромоксидази

E сукцинатдегідрогензи

 

Медична ензимологія

1. Які з ферментних препаратів використовують для лізису гною та некротичних тканин?

А. Трипсин

В. Амілазу

С. Ліпазу

Д. Нуклеазу

Е. Гексокіназу

2.Пацієнт відмічає болі в правому підребер’ї, особливо після вживання жирної їжі, підвищення tо, пожовтіння склер. Запідозрено гепатит. Який ферментативний тест крові підтвердить це припущення?

A. Збільшення аспартатамінотрансферази

B. Зниження ЛДГ1,2

C. Збільшення креатинфосфокінази

D. Зниження амілази

E. Збільшення карбамоїлфосфаторнітинтрансферази

3. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ4,5, АлАТ, карбамоїлорнітинтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?

A. У печінці (можливий гепатит).

B. У серцевому м’язі (можливий інфаркт міокарду).

C. У скелетних м’язах.

D. У нирках.

E. У сполучній тканині.

4.Лікар не надав належної оцінки аналізу на діастазу сечі, що показав збільшення її активності в 10 разів. Хворому може загрожувати небезпека аутолізу підшлункової залози, спричиненого ферментами:

A. Трипсином, хімотрипсином

B. Трипсином, амілазою

C. Ліпазою, хімотрипсином

D. Амілазою, пепсином

E. Карбоксипептидазою, фосфоліпазою А2

5.Скарги та клінічні ознаки дозволяють припустити, що у хворого інфаркт міокарда. З моменту серцевого нападу минуло 6 годин. Підвищення активності яких ферментів крові підтвердить це припущення?:

A. АсАТ і карбамоїлорнітинтрансферази

B. Підвищення АлАТ і ЛДГ1,2

C. АсАТ і ЛДГ4,5

D. АсАТ і креатинфосфокінази

E. Діастази

6. У хворого через 12 годин після гострого приступу загрудинного болю знайдено різке підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення.

A. Колагеноз.

B. Вірусний гепатит.

C. Інфаркт міокарду.

D. Цукровий діабет.

E. Нецукровий діабет.

7.60-літній чоловік звернувся до лікаря через 2 дні після появи болю в грудній клітці. При лабораторному аналізі в сироватці крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій тканині свідчать ці зміни?

A. В тканині легень.

B. В скелетних м’язах.

C. В серцевому м’язі.

D. В тканині печінки.

E. В гладеньких м’язах.

8. Хворому поставили попередній діагноз - інфаркт міокарда. Характерною ознакою для даного захворювання є суттєве підвищення в крові активності:

A. a-амілази

B. Каталази

C. Г-6-ФДГ

D.Кретинфосфокінази

Е. Аргінази

9. При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ1. Зробіть припущення можливої патології.

A. Холецистит.

B. Гепатит.

C. Ревматизм.

D. Панкреатит.

Е. Інфаркт міокарду.

10. У відділення реанімації поступив чоловік 47 років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові на протязі перших двох діб?

A. ЛДГ5

B. ЛДГ2

C. ЛДГ3

D. ЛДГ4

E. ЛДГ1

11. В клініках використовують визначення активності ізоферментів. В чому перевага їх визначення перед визначенням загальної активності цих самих ферментів?

A. Виявляє локалізацію патологічного процесу

B. Є більш точним

C. Характеризує ступінь важкості процесу

D. Не залежить від прийому ліків

E. Є більш доступним

12.Із сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їхні властивості. Яка властивість доводить, що виділено ізоферментні форми того самого ферменту? 1

A. Однакова електрофоретична рухливість

B. Однакова молекулярна маса

C. Однакові фізико-хімічні властивості

D. Тканинна локалізація

Е. Каталізують ту саму реакцію.

13. При дослідженні сироватки крові хворого виявлено підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації?

А. Порушення функції енергозабезпечення клітин

В. Порушення ферментних систем клітин

С. Руйнування генетичного апарату клітин

Д. Порушення міжклітинних взаємодій

Е. Руйнування клітин

14.При обстеженні сироватки крові у хворого виявлено підвищення активності лактатдегідрогенази. Які зміни в організмі на клітинному рівні призводять до подібних порушень?

A Порушення міжклітинних взаємодій;

B Порушення енергозабезпечення ;

C Порушення плазматичних мембран ;

D Ушкодження генетичного апарату;

E Інгібування ферментних систем.

15. Під час обстеження хворого Т. виявлено токсичний гепатит, що виник на фоні вживання ліків. Активність яких ферментів сироватки крові Ви запропонуєте визначити, паралельно з іншими дослідженнями, щоб підтвердити цей діагноз?

А. Мальтази

В. Креатинфосфокінази

С. Піруватдегідрогенази

Д. Аланінамінотрансферази

Е. Малатдегідрогенази

16. У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду. Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A. ЛДГ4

B. Аланінамінотрансферази

C. Аланінамінопептидази

D. Аспартатамінотрансферази

E. ЛДГ5

17. У хворого після загоєння опікових ран залишились шрами, рубці. Які з перерахованих

ферментних препаратів доцільно застосувати для зменшення наслідків опіку?

A. Гіалуронідазу, амілазу

B. Гіалуронідазу, колагеназу

C. Еластазу, стрептокіназу

D. Трипсин, лізоцим

E. Колагеназу, каталазу

18. Хворий, 55 років, госпіталізований в інфекційне відділення з діагнозом вірусний гепатит. Підвищення активності якого органоспецифічного ферменту печінки буде спостерігатися в сироватці крові пацієнта?

А. Кислої фосфатази

В. Лактатдегідрогенази

С. Холінестерази

Д. Сорбітолдегідрогенази

Е. Креатинкінази

19. У юнака 18 років з ураженням паренхіми печінки в сироватці крові найвірогідніше буде виявлено підвищений рівень:

А Аланінамінотрансферази

B. ЛДГ1

C. Креатинкінази

D. Кислої фосфатази

E. a-амілази

20. У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність і виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить?

A. Печінки

B. Підшлункової залози

C. Шлунку

D. Нирок

E. Кишечника

21.Визначення якого з перерахованих ферментів може бути діагностичним критерієм при гострому панкреатиті?

A. Аланінамінопептидази

B. ЛДГ

C. Креатинкінази

D. Альдолази

E. Діастази

22.У чоловіка 50-ти років, який довгий час зловживав алкоголем і поскаржився на гострий біль у животі з ірадіацією у спину, лікар запідозрив гострий панктреатит. Збільшення активності якого ферменту в крові підтвердить цей діагноз?

А. Амілази

В. Ліпази

С.Лактатдегідрогенази

Д. Креатинфосфокінази

Е.Трансамінази

23. На основі клінічних даних хворому поставлено попередній діагноз – гострий панкреатит. Вкажіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз:

A. Рівень креатиніну в крові

B. Активність кислої фосфатази крові

C. Активність лужної фосфатази крові

D. Активність амінотрансфераз крові

E. Активність амілази крові

24. Хворий звернувся зі скаргами на погане заживлення та нагноєння опікової рани, її болючість. Який із засобів обробки пришвидшить очищення рани та її загоєння?

A. Аплікації трипсином

B. Промивання глюкозоксидазою

C. Промивання пероксидом водню

D. Накладання стерильних пов’язок

E. Накладання пов’язок з гіпертонічним розчином NаС1

25. Хворий скаржиться на гострий опоясуючий біль в животі, нудоту, блювоту, підвищення tо тіла. Аналіз крові показав значне збільшення амілази, трипсину. Поставлено діагноз гострий панкреатит. Які препарати слід призначити для попередження аутолізу підшлункової залози?

A. Інгібітори протеолітичних ферментів (трасілол, контрікал)

B. Інсулін

C. Сульфаніламідні препарати

D. Комплекс панкреатичних ферментів

E. Антибіотики

26. Хвора 46 років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку

A. Креатинфосфокінази

B. Лактатдегідрогенази

C. Піруватдегідрогенази

D. Глутаматдегідрогенази

Е. Аденілаткінази

27. У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при цьому:

A. Амілаза.

B. Креатинфосфокіназа.

C. Транскетолаза.

D. Глутамінтрансфераза.

E. Каталаза.

28. Захисна функція слини зумовлена декількома механізмами, в тому числі наявністю ферменту, який має бактерицидну дію, викликає лізис полісахаридного комплексу оболонки стафілококів, стрептококів. Вкажіть цей фермент:

A. Колагеназа

B. альфа-амілаза

C. Оліго-1,6-глюкозидаза

D. Лізоцим

Е. бета-глюкуронідаза

29. В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності руйнувати пептидоглікани бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент:

A. Лізоцим (мурамідаза)

B. α-амілаза

C. Трипсин

D. Фосфатаза

Е. Каталаза

30. У лікарню поступив 9-річний хлопчик розумово і фізично відсталий. При біохімічному аналізі крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну. Блокування якого фермента може призвести до такого стану?

A. Фенілаланін-4-монооксигенази

B. Оксидази гомогентизинової кислоти

C. Глутамінтрансамінази

D. Аспартатамінотрансферази

E. Глутаматдекарбоксилази

31. У хворого 27 років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?:

A. Ксантиноксидази

B. Карбоангідрази

C. Церулоплазміну

D. Лейцинамінопептидази

E. Алкогольдегідрогенази

32. Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатоцеребральною дистрофією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. Концентрація яких іонів буде підвищена в сироватці крові цього пацієнта:

A. Натрію

B. Кальцію

C. Фосфору

D. Калію

E. Міді

 

БІОЕНЕРГЕТИКА

Вступ до обміну речовин

1. У процесі дихання в організм надходить кисень. Яка його подальша доля?

A. Виводиться у вигляді води із сечею

B. Використовується для синтезу жирів

C. Виводиться у вигляді вуглекислого газу через легені

D. Використовується для синтезу білків

E. Використовується для синтезу вуглеводів

2. Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

A. Щавелевооцтова кислота

B. Сукциніл-КоА

C. Ацетил-КоА

D. Піруват

E. Цитрат

3. У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?

А. Прийом їжі

B. Розумова праця

C. Підвищення зовнішньої температури

D. Фізичне навантаження

E. Перехід від сну до бадьорості

4.Інтеграція різних шляхів метаболізму може проходити на рівні спільних субстратів. Виберіть метаболіт, що зв'язує катаболічні шляхи вуглеводів і анаболічні шляхи ліпідов.

A. Аланін.

B. Серин.

C. Ацетил – КоА.

Д. Оксалоацетат.

E. Піруват.

Тканинне дихання

1.У клініку поступила дитина 2-х років з наступними симптомами: запаленням слизової оболонки рота, язика, висипкою на відкритих ділянках тіла. При обстеженні встановлене зниження активності НАД-залежних дегідрогеназ. Недостатністю якого вітаміну обумовлені дані симптоми?

А. Вітаміну С

В. Піридоксину

С. Біотину

Д. Пантотенової кислоти

Е. Нікотинаміду

2. Назвати останній компонент мультиензимного комплексу дихального ланцюга мітохондрій, що здатний транспортувати як електрони, так і протони:

  1. НАД
  2. FeS – білок
  3. Цитохром в
  4. Убіхінон
  5. Цитохром а3

3. У клініку поступив пацієнт, що помилково перевищив дозу снотворного препарату - похідного барбітурової кислоти. Які порушення обміну речовин це може викликати?

A. Гальмування дихального ланцюга

B. Роз'єднання дихального ланцюга і фосфорилювания

C. Інгібування цитохромоксидази

Д Збільшення синтезу АТФ

Е. Підвищення теплопродукції

4. При отруєнні ціанідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії ціанідів на молекулярному рівні

А. Зв’язують субстрати ЦТК

В.Блокують сукцинатдегідрогеназу

С. Інгібують цитохромоксидазу

Д. Інактивують кисень

Е.Інгібують цитохром b

5. Ряд косметичних засобів, які запобігають утворенню морщин, містять “вітамін Q10”– убіхінон. Яку роль в метаболізмі відіграє ця вітаміноподібна речовина?

А. Є компонентом дихального ланцюга мітохондрій

В. Збільшує проникність мембран клітин

С. Пригнічує розпад гіалуронової кислоти

Д. Стимулює синтез колагену

Е. Потенціює диференціювання епітеліальних клітин

6. Назвіть вітаміни, які в якості коферментів входять до складу дихального ланцюга:

A. Вітамін С та В12

B. Вітамін А та В1

C. Вітамін РР та В2

D. Вітамін В6 та В8

E. Вітамін D та Е

7. Нижче наведено перелік кофакторів, які здатні в процесі ферментативних реакцій переносити електрони та протони, крім одного кофактора, який переносить тільки хімічні групи. Вкажіть на нього.

A. Піридоксальфосфат

B. НАД

C. ФАД

D. Убіхінон (коензим Q)

E. Гемінові коферменти

8. Ціанід калію, що є отрутою, потрапив в організм пацієнта Б і викликав смерть через декілька хвилин. Найбільш ймовірною причиною його токсичної дії було порушення активності:

А. Цитохромоксидази

В. Каталази

С. АТФ-синтетази

Д. НАДФН-дегідрогенази

Е. Порушенням синтезу гемоглобіну

9. Синильна кислота і ціаніди належать до найсильніших отрут.Залежно від дозисмерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якогоферменту є причиною смерті?

A цитохромоксидази

B ацетилхолінестерази

C АТФ- синтетзи

D каталази

E метгемоглобінредуктази

10.Ціаніди блокують дію цитохромоксидази сполучаючись з іонами заліза, які входять до активного центру ферменту. Який вид гальмування (інгібування ) має місце?

A незворотне

B конкурентне

C зворотне

D неконкурентне

E безконкурентне

11. При отруєнні чадним газом відбувається зупинка дихального ланцюга, тому що чадний газ інгібує один з важливих ферментів внутрішньої мембрани мітохондрій. Назвіть його.

А. Цитохромоксидаза.

В. Цитохром Р450.

С. Цитохром b.

Д. Цитохром c1.

Е. Цитохром с.

12. Пацієнт звернувся зі скаргами на напади затрудненого дихання, запаморочення. З’ясувалося, що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?

A. Цитохромоксидази

B. Лактатдегідрогенази

C. Сукцинатдегідрогенази

D. Каталази

E. Піруватдегідрогенази

13.У пацієнта винайшли дефіцит заліза та міді. Назвіть процес, який первинно порушується при цьому в клітинах:

A Цикл Кребса

B Пентозний цикл

C Біологічне окислення в мітохондріях

D Бета – окислення жирних кислот

E З’єднання окислення і фосфорилювання

14.Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми “виконавцями” апоптозу в клітині є особливі ферменти- каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині.

A Фермент β-окислення жирних кислот

B Фермент ЦТК

C Фермент дихального ланцюга переносу електронів

D Компонент Н+ АТФ- синтетазної системи

E Компонент піруватдегідрогеназної системи

15.Цитохромоксидаза - гемпротеїн, який служить кінцевим компонентом дихального ланцюга мітохондрій. Яку реакцію каталізує цей фермент?

A Перенесення відновлених еквівалентів на молекулярний кисень

B Синтезу цитохромів

C Перенесення відновлених еквівалентів на убіхінон

D Розщеплення цитохромів

E Синтезу АТФ

16. До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом – ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

А.Цитохром С-оксидаза;

В. Коензим Q- цитохром С-редуктаза;

С.НАДН-коензим Q-редуктаза;

Д. АТФ-синтетаза;

Е.Сукцинат-коензим Q-редуктаза.

17. До реанімаційного відділення в тяжкому стані, без свідомості доставлений пацієнт. Діагностовано передозування барбітуратів, які спричинили феномен тканинної гіпоксії. На якому рівні відбувалося блокування електронного транспорту?

А.АТФ-синтаза;

В.Убіхінон;

С.Цитохромоксидаза;

Д. НАДН-коензим Q-редуктаза;

Е. Цитохром b -цитохром с1.

 

Окисне фосфорилювання

1. Коефіцієнт фосфорилювання при окисленні НАД+-залежною дегідрогеназою лактату дорівнює: А. 1; В. 2; С. 3; Д. 4; Е. 5.

2. Коефіцієнт фосфорилювання при окисленні ФАД-залежною дегідрогеназою сукцинату дорівнює: А. 1; В. 2; С. 3; Д. 4; Е. 5.

3. Процес синтезу АТФ, що йде спряжено з реакціями окислювання при участі системи дихальних ферментів мітохондрій, називається:

А. Відновним фосфорилюванням

В. Cубстратним фосфорилюванням

С. Вільним окисленням

Д. Фотосинтетичним фосфорилюванням

Е. Окисним фосфорилюванням

4. Студент напередодні заліку спожив вуглеводів у кількості, еквівалентній 12000 кДж енергії, що достатньо для синтезу 60 кг АТФ. Який основний шлях синтезу АТФ в організмі людини?

А. Субстратне фосфорилювання

В. Гексокіназна реакція

С. Гліцерол-фосфатдегідрогеназна реакція

Д. Окислювальне фосфорилювання

Е. Фосфорилювання гліцерину

5. Хімічна сполука 2,4-динітрофенол роз'єднує окислювання і фосфорилювання в мітохондріях. Окислювання субстратів при цьому продовжується, але синтез молекул АТФ неможливий. У чому полягає механізм роз’єднувальної дії 2,4-динітрофенолу відповідно до хеміосмотичної теорії Мітчелла?

A. У переносі субстратів за межі мітохондрії

B. В активації ферменту АТФ-ази

C. В інгібуванні ферменту цитохромоксидази

D. У стимуляції гідролізу АТФ

Е. В аномальному транспорті протонів через мембрану

6.В присутності 2,4-динітрофенолу окислення субстратів може продовжуватись, але синтез молекул АТФ неможливий. В чому заключається механізм дії 2,4-динітрофенолу згідно хеміосмотичної теорії Мітчела?

А. В переносі субстратів за межі мітохондрії

B. В активації фермента АТФ-ази

C. В роз'єднанні окислення і фосфорилювання у мітохондріях

D. B стимуляції гідролізу утвореного АТФ

E. В інгібуванні фермента цитохромоксидази

7. Відносні концентрації АТФ та АДФ в тканинах змінюються у вузьких межах, в той час як споживання енергії клітиною (тобто частота обертів циклу АДФ-АТФ) може змінюватися в десятки разів. Це пояснюється тим, що відбувається дихальний контроль, який залежить головним чином від концентрації:

А. АМФ

В. О2

С. АДФ

Д. Неорганічного фосфату

Е. АТФ

8.У чоловіка 30 років знижена вага, має місце загальна слабкість, висока теплопродукція. Був встановлений діагноз хвороба Люфта, яка обумовлена порушенням мембрани мітохондрій. Активність якого процесу знижується у пацієнта у першу чергу?

A. Синтез стероїдних гормонів

B. Гідроліз харчових білків

C. Тканинне дихання

D. Субстратне фосфорилювання

E. Синтез ДНК

9. У хворих тиреотоксикозом спостерігається гіпертермія, булімія, похудіння, що пов'язано з порушенням:

A. Реакцій синтезу жирів

B. Розпаду АТФ

C. Спряження окислювання і фосфорилювання

D. Реакцій циклу лимонної кислоти

E. Реакцій бета-окислювання жирних кислот

10. Застосування роз'єднувальних агентів викликає рясне потовиділення і підвищення температури тіла. Головною причиною цього є :

A. Зменшення коефіцієнта фосфорилювання

B. Збільшення коефіцієнта фосфорилювання

C. Порушення реакції утворення ендогенної води

D. Зниження споживання кисню

E. Порушення транспорту електронів по дихальному ланцюзі мітохондрій

11. При дослідженні дії одного з харчових раціонів у тварин виявлене збільшення співвідношення АТФ/АМФ. Як при цьому зміниться спрямованість метаболічних процесів у тварин?

А. Інгібується цикл трикарбонових кислот

В. Інгібується ліпогенез

С. Активується орнітиновий цикл

Д. Активується тканинне дихання

Е. Активується окисне дезамінування

12. Зниження швидкості утворення АТФ в організмі призводить до розвитку гіпоенергетичного стану. Що може бути причиною цього?

А. Надходження в організм 2,4-динітрофенолу

В. Авітаміноз В1

С. Гіпервітаміноз D

Д. Гіпервітаміноз К

Е. Дефіцит Н3РО4 у мітохондріях

13 .В результаті окисного фосфорилювання відбувається генерація великої кількості макроергічних зв’язків у молекулах АТФ – основного джерела енергії для ендергонічних внутрішньоклітинних процесів. Спряження електронного транспорту з функціонуванням АТФ-синтетази здійснюється за рахунок:

A. Дії гормонів щитовидної залози

B. Функціонування малат-аспартатної човникової системи

C. Активації карнітин-ацилтрансферази

D. Утворення електрохімічного потенціалу протонів

Е. Надходження до мітохондрій відновлювальних еквівалентів

14. Хворому провели довготривалий курс лікування антибіотиком олігоміцином. Яке порушення обміну речовин це може викликати?

А. Збільшення синтезу АТФ

В. Сповільнення синтезу АТФ

С. Сповільнення тканинного дихання

Д. Інгібування НАД-дегідрогенази

Е. Інгібування цитохромів

15.Прийом всередину роз’єднуючих агентів викликає сильне потовиділення та підвищення температури тіла. Яка причина цього феномену?

A Інгібування ферментів ЦТК

B Активація утворення АТФ

C Інгібування дегідрогеназ дихального ланцюгу

D Активація дегідрогеназ дихального ланцюгу

E Інгібування утворення АТФ

16.Транспортна функція є одною з важливих функцій клітинних мембран. Мембрана створює значні перешкоди для проникнення різних речовин, але не є повністю непроникною. Як називаються білкові молекули, які переносять аденілові нуклеотиди через внутрішню мембрану мітохондрій?

A Синтетази

B Трансферази

C Транслокази

D Полімерази

E Ліази

17.Хворого з підвищеним згортанням крові тривалий час лікували саліцилатами. До якого ускладнення це може призвести?

A Інгібується ФАД- дегідрогеназа

B Порушується спряження тканинного дихання й окисного фосфорилювання

C Знижується швидкість тканинного дихання

D Збільшується швидкість окисного фосфорилювання

E Інгібується АТФ-синтетаза

 

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ

Травлення вуглеводів

1. Молочний цукор розщеплюється в ШКТ під дією фермента:

А. сахарази;

В. α-амілази;

С. β-амілази;

Д. мальтази;

Е. лактази

2. Клітковина є рослинним полісахаридом, мономерною ланкою якого є:

А. мальтоза;

В. лактоза;

С. галактоза;

Д. β-глюкоза;

Е. α-глюкоза.

3. Мальтоза утворюється як проміжний продукт розпаду:

А. клітковини;

В. лактози;

С. крохмалю;

Д. інуліну;

Е. сахарози.

4. У хворого є недостатність секреції підшлункової залози. Порушення травлення якого вуглеводу спостерігатиметься в тонкому кишечнику?

A. Мальтози

B. Сахарози

C. Глікогену

D. Глюкози

Е. Лактози

5. У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади (диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого приводить до вказаних розладів.

A. Амілаза

B. Сахараза

C. Лактаза

D. Ізомальтаза

E. Мальтаза

6. Під час харчування новонародженої дитини молоком матері з`явилися блювання, метеоризм, пронос. Про спадкову недостатність якого ферменту слід думати?

A. Ізомерази

B. Мальтази

С. Лактази

D. Оліго-1,6-глюкозидази

E. Пепсину

7. У хворого молоко викликає блювання і пронос. При проведенні тесту на толерантність до лактози, було встановлено, що концентрація глюкози і галактози в крові не підвищувалась. Який фермент відсутній при цьому стані ?

A. мальтаза кишечника

B. фосфофруктокіназа м’язів

C. лактаза кишечника

D. альдолаза м’язів

E. фосфорилаза печінки

8. У пацієнта непереносимість молока. Чим можна пояснити це явище?

A. Відсутністю у ШКТ - галактозидази (лактази), яка розщеплює лактозу молока

B. Відсутністю у кишківнику лактатдегідрогенази

C. Відсутністю у ШКТ - галактозидази

D. Підвищенням інтенсивності процесів гниття у кишківнику

E. Відсутність в кишківнику - амілази

9.У значної популяції людей, особливо у народів Африки і Азії генетично закріплена ферментативна недостатність. Нестача якого ферменту в кишковому соку визначає нездатність цих людей розщеплювати лактозу?

A Трегалоза

B Глюкоамілаза

C Мальтаза

D Альфа-галактозидаза

E Глюкозидаза

10. Багата клітковиною їжа необхідна людині для:

А. енергетичних потреб;

В. структурних потреб;

С. як джерело глюкози;

Д. утримання води;

Е. синтезу глікогену.

11. Харчові волокна не розщеплюються ферментами організму людини, однак займають важливе місце в раціоні, оскільки сприяють:

А. затримці води в організмі

В. перистальтиці товстої кишки

С. зниженню рівня холестерину в крові

Д. зниженню рівня глюкози в крові

Е. все перелічене вище

12. Для попередження захворювань товстого кишечника дієтологи рекомендують вживати вироби з пшеничних висівок. Яка з перелічених нижче речовин сприяє перистальтиці товстої кишки?

А. Глюкоза

B. Сахароза

C. Крохмаль

D. Лігнін

E. Холестерин

13. В слині міститься фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі крохмалю. Вкажіть на цей фермент.

A. Бета-галактозидаза;

B. Фосфатаза;

C. Фруктофуранозидаза;

D. Альфа-амілаза;

Е. Лізоцим.

14.У немовляти після переходу на змішане харчування з додаванням фруктових соків спостерігаються діарея, метеоризм та відставання у розвитку. Чим може бути обумовлений цей стан?

A Низькою активністю сахарази та ізомальтази

B Низькою активністю лактази

C Кислотною диспепсією

D Низькою активністю амілази

E Порушенням перетравлення білків

15. Фермент слини – α-амілаза каталізує гідроліз крохмалю. В разі порушення активності ферменту крохмаль не розщеплюється. За допомогою якої реакції можна це виявити?

A Фоля

B Троммера

C Фелінга

D з йодом

E біуретової

 

Анаеробний розпад

1. У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окислення глюкози. Назвіть один з них, який безпосередньо перетворюється на лактат:

А. Піруват

В.Гліцерофосфат

С.Глюкозо-6-фосфат

Д. Оксалоацетат

Е.Фруктозо-6-фосфат

2. У людей, які тривалий час перебували у стані гіподинамії, після фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м’язах. Що може бути найбільш вірогідною причиною цього?

A. Посилений розпад м’язевих білків.

B. Нагромадження креатиніну в м’язах.

C. Нагромадження в м’язах молочної кислоти.

D. Підвищена збудливість в м’язах.

E. Підвищення вмісту АДФ в м’язах.

3. Реакції утворення АТФ в анаеробному гліколізі є реакціями:

A. Субстратного фосфорилювання

B. Вільного окиснення

C. Окисного фосфорилювання

D. Фотосинтетичного фосфорилювання

Е. Хемосинтетичного фосфорилювання

4. Еритроцит є живою клітиною і для своєї життедіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Який процес забезпечує цю клітину необхідною кількістю АТФ?

A. Аеробний гліколіз

B. Пентозний цикл

C. b-окислення жирних кислот

D. Анаеробний гліколіз

E. Цикл трикарбонових кислот

5.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.033 с.)