Біосинтсз білка від вірусної інфекціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Біосинтсз білка від вірусної інфекції1. Для захисту від вірусної інфекції рекомендується вводити інтерферон. На який проїїес впливає цей білок?

А. * Ініціацію трансляції

B. Елонгацію трансляції

C. Термінацію трансляції

В. Ініціацію реплікації

Е. Елонгацію- транскрипції

2. Утворення пептидного зв'язку при синтезі білків каталізує фермент:

A. Карбоксипептидаза

B. Амінотрансферази

С. * Пептидилтрансвераза

D. Амінопептидаза

Е. Протеаза.

3. Білки мембран мітохондрій кодуються переважно

А. Ядерній ДНК

В. Плазмідній ДНК

С. * Мітохондріальній ДНК

D. Цитоплазматичній ДНК

Е. Мембранній ДНК

4. В експерименті встановлено, що збудник дифтерії виділяє токсин, який викликає модифікацію білкового фактора транслокації. Яка стадія біосинтеза білка при цьому блокується?

А. Синтез всіх видів РНК

В. * Елонгація трансляції

С. Сплайсинг пре-мРН К

D. Ініціація реплікації

Е. Зв'язування аміноацил-тРНК

5. Амінокислота в ході синтезу аміноацил- тРНК приєднується:

A. До антикодону

В. * До 3’ –кінця тРНК.

C. До кодону

D. До 5'-кїнця тРНК

Е. До З'-кінця мРНК

6. Існує теорія, що мітохондрії є нащадками прокаріотичних клітин, що включились на визначеному етапі еволюції в цитоплазму клітин еукарютів, і живуть у даний час у симбіозі з клітинами-господарями. Ця теорія підтверджується тим, що в мітохондріях:

A. Подвійна мембрана

B. Є кристи

С. * Біосинтез білка починається з формілметіоніну

D. Відбувається цикл лимонної кислоти

Е. Відбувається окисне фосфорилювання

7. Субстратом, який необхідний для включення амінокислотного залишку в поліпептидний ланцюг в процесі синтезу білку є:

А. Комплекс амінокислоти з АДФ

В. Комплекс амінокислоти з УДФ

С. Вільна амінокислота

D. Комплекс амінокислоти з мРНК

Е. * Комплекс амінокислоти з тРНК

8. На якій стадії інгібується біосинтез білка стрептоміцином ?

А. Елонгації

В. Транскрипції

С. Термінації

D. Реплікації

Е. * Ініціації

9. Дитина 5 років поступила до лікарні з болями в горлі і високою температурою, поставлено діагноз дифтері.

Відомо, що збудник дифтерії виділяє токсин, що порушує транслокацію. Яким чином він це робить:

A. Модифікує білковий фактор транслокації

B. Спричиняє помилки в трансляції

С. * Інгібує елонгацію

Д. Порушує зв'язування аміноацил-тРНК

Е. Інгібує транслоказу

10. Назвіть метаболіт біосинтезу білка, в складі якого закладена інформація про послідовність амінокислотних залишків в білку, що синтезується.

А.* Матрична РНК.

В. Рибосомальна РНК.

C. Аміноацил-тРНК.

D. Білкові фактори ініціації.

Е. Пептидилтрансфераза.

11. Для лікування деяких інфекційних захворювань широко використовуються антибіотики тетрациклінового ряду. Вкажіть, який ефект лежить в основі їхньої бактеріостатичної дії.

А. Активація трансляції.

В. Активація реплікації.

С. * Інгібування трансляції.

D. Інгібування реплікації.

Е. Активація РНК.

12. Детоксикація важких метанів в організмі людини на молекулярному рівні є наслідком:

А. Мікросомального окислення

В. Комплексоутворення з активною формою глюкуронової кислоти

С. Комплексоутворення з активною формою сірчаної кислоти

D. * Ампліфікації генів металотіонеїну

Е. Взаємодії з церулоплазміном

13. В діагностиці ВІЛ-інфекці використовується метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛЦ). Що лежить в основі

ПЛЦ?

А. Рекомбінація генів (ТГ)

В. * Ампліфікація генів.

С. Транскрипція

D. Трансляція.

Е. Розрізання геному.

14. Інтенсивність експресії генів контролюється розвиненою системою сигналів регуляції транскрипції. Ефективними активуючими елементами такої системи є специфічні послідовності ДНК, які звуться:

A. Сайленсери

B. Репресори

C. Оператори

D. Індуктори

Е. * Енхансери

15. Водій, ремонтуючи автомобіль, ковтнув бензин, що містить тетраетилсвинець. Як захисна реакція в організмі збільшується частота транскрипції металотіонеїнового гена. Яка особливість структурної організації геному людини забезпечує детоксикацію організму від іонів важких металів?

А. Трансдукція

В. Генетична рекомбінація

С. Ковалентна модифікація

D. * Ампліфікація генів

Е. Делеція

16. Процес біосинтезу білка є енергозалежним. Вкажіть, який макроергічний субстрат використовується в цьому процесі на стадії елонгації.

А. УТФ

В. АТФ

С. АДФ

D. * ГТФ

Е. ЦТФ

17.Центральною догмою молекулярної біології було поняття про передачу спадкової інформації у напрямку “ДНК-РНК-білок”. Як передається спадкова інформація у ретровірусів?

А. * РНК-ДНК-РНК-білок

В. РНК-ДНК-білок

С. ДНК-білок-РНК

D. ДНК-ДНК-РНК-білок

Е. ДНК-РНК-білок

18. У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з'єднуються пептидними зв'язками в певній послідовності -відбувається біосинтез поліпептиду, послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності?

A. Антикодонів т-РНК

В. * Кодонів і-РНК

С. Нуклеотидів р-РНК

D. Антикодонів р-РНК

Е. Нуклеотидів т-РНК

19. Для лікування інфекційних захворювань використали стрептоміцин. Синтез яких речовин буде загальмований при дії цього антибіотику?

А. ДНК;

В. рРНК;

С. мРНК;

D. тРНК;

Е. * Білків.

20. На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові:

А. тРНК:

В. рРНК;

С.мРНК;

D. * ДНК;

Е. мяРНК.

 

Біохімічні механізми мутацій та репарації ДНК

 

1. У хворих на пігментну ксеродерму шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватись рак шкіри. Причиною є спадкова недостатність ферменту УФ-ендонуклеази. Внаслідок цього дефекту порушується процес:

A. Трансляції

B. Реплікації ДРІК

C. Транскрипції

D. Зворотної транскрипції

Е. * Репарації ДНК,

2. Із нітратїв, нітритів в організмі утворюється азотиста кислота, яка зумовлює окисне дезамінування азотистих основ нуклеотидів. Це може призвести до точкової мутації - заміни цитозину на:

А. Тимін

В. * Урацил

C. Аденін

D. Гуанін

E. Інозин

3. У ланцюгах гемоглобіну S у 6-м положенні глутамінова кислота замінена на валін, що приводить до зміни властивостей Нb і розвитку важкого захворювання - серпоподібно-клітинної анемії. Яка мутація в молекулі ДНК привела до ціеї патології?

А. Вставка кодона

В. * Випадання кодона

С. Вставка одного нуклеотида

D. Заміна одного кодона на інший

Е. Випадання одного нуклеотида

4. У хворих на поширену ксеродерму шкіра дуже чутлива до сонячного світла. Дефект якого ферменту процесу репарації ДНК порушений найвірогідніше:

A. ДНК-гелікази

B. ДНК-глікозидази

C. 5'-3'-екзонуклеази

D. * УФ-ендонуклеази

Е. Праймази

5. Робітниця хімічного підприємства внаслідок порушення правил безпечної роботи опинилася під дією азотистої кислоти та нітритів, які викликають дезамінування цитозину в молекулі ДНК. Який фермент запустить ланцюг репараційних процесів?

А. Тимідилатсинтаза

В. Цитидинтрифосфатсинтетаза

С. Оротидилмонофосфат- декарбоксилаза

D. ДНК-залежна-РНК-полімераза

Е. * Урацил-ДНК-глікозидаза

6. Видалення з ланцюга ДНК зміненої азотової основи досягається узгодженою дією всіх наступних ферментів за виключенням:

А. ДТРК-лігази

В. ДНК-полімерази

С. ДНК-глікозидази

D. Ендонуклеазн

Е. * РНК-залежної ДНК-полімерази

7. В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих пігментною ксеродермою повільніше відновлюють нативную структуру ДНК, ніж клітини нормальних людей через дефект ферменту репарації. Виберть фермент цього процесу.

A. ДНК-гіраза

B. РНК-лігаза

C. Праймаза

D. ДНК-полімераза

Е. * Ендонуклеаза

8. Обробка вірусної РНК азотистою кислотою призвела до зміни кодону УЦА на кодон УГА. Якого типу мутація трапилася?

А.Делеція нуклеотиду;

В. Інверсія

С. Місенс;

D. * Транзиція

Е. Вставка нуклеотиду

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.009 с.)