Графічна частина дипломного проекту (роботи)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Графічна частина дипломного проекту (роботи)Обсяг графічної частини проекту значною мірою залежить від характеру завдання й не може бути однаковим для всіх проектів або робіт.

 

При виконанні дипломних проектів графічна частина проекту повинна складатися з не менше 5 креслень і не менше 4 плакатів.

 

При виконанні дипломних робіт графічна частина повинна складатися з не менше 3 креслень і не менше 5 плакатів.

 

 

Основні написи

 

Стандарт ГОСТ 2.104 - 89 установлює форми, розміри, порядок заповнення основних написів у конструкторських документах, передбачених стандартами Єдиної системи конструкторської документації.

Зміст, розташування й розміри граф основних написів, а також розміри рамок на кресленнях повинні відповідати Рис. 4.1, а в текстових документах формам по Рис. 4.2 та Рис.4.3.

Основні написи і рамки виконують суцільними основними й тонкими лініями за ГОСТ 2.303-68.

 

Основні написи розташовують у правому нижньому куті конструкторських документів.

На аркушах формату А4 за ГОСТ 2.301-68 основні написи розташовуються вздовж короткої сторони аркуша.

 

У плакатів основні написи розташовують на зворотній стороні у правому нижньому куті .

 

У графах основного напису (номера граф на формах показані в дужках) указують:

- у графі 1 - найменування виробу (відповідно до вимог ГОСТ 2.109-73.);

- у графі 2 - позначення документа;

- у графі 3 - позначення матеріалу деталі (графи заповнюють тільки на кресленнях деталей);

- у графі 4 – літеру;

- у графі 5 - масу виробу за ГОСТ 2.109-73;

- у графі 6 - масштаб (відповідно до ГОСТ 2.302-68 і ГОСТ 2.109-73);

- у графі 7 - порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного аркуша, графи не заповнюють);

- у графі 8 - загальна кількість аркушів документа (графи заповнюють тільки на першому аркуші);

- у графі 9 - найменування учбового закладу ;

- у графі 10 - характер роботи, виконуваної особою, що підписує документ (студент, консультант, керівник, нормоконтроль, зав. кафедрою);

- у графі 11 - прізвища осіб, що підписали документ;

- у графі 12 - підписи.

Підписи осіб, що розробили даний документ і відповідальних за нормоконтроль, є обов'язковими.

- у графі 13 - дату підписання документа;

- у графі 26 — позначення документа, повернене на 180° для формату А4 і для форматів більше А4 при розташуванні основного напису уздовж довгої сторони аркуша й на 90° для форматів більше А4 при розташуванні основного напису уздовж короткої сторони аркуша.

Обозначення текстових документів в дипломному проекті (роботі) слід здійснювати наступнім чином:

8.090103. 6131 ДП 02 ПЗ,

де 8.090103- шифр спеціальності,

6131- номер групи,

ДП- від дипломного проектування ( дипломний проект - ДП, дипломна робота – ДР),

02- номер студента по стиску групи,

ПЗ- пояснювальна записка.

 

Обозначення графічних документів в дипломному проекті (роботі) слід здійснювати наступнім чином:

8.090103. 6131 ДП 02.07.05.СК,

де 8.090103- шифр спеціальності,

6131- номер групи,

ДП- від дипломного проектування ( дипломний проект - ДП, дипломна робота – ДР),

02- номер студента по списку групи,

07- загальна кількість графічних документів в дипломному проекті,

05- номер документу,

СК- складальне креслення.

Обозначення плакатів в дипломному проекті (роботі) слід здійснювати наступнім чином:

8.090103. 6131 ДП 02.03.01.ПЛ,

де 8.090103- шифр спеціальності,

6131- номер групи,

ДП- від дипломного проектування ( дипломний проект - ДП, дипломна робота – ДР),

02- номер студента по списку групи,

03- загальна кількість плакатів в дипломному проекті,

01- номер плакату,

ПЛ- плакат.

 

В Додатках розміщени приклади заповнення штампу основного напису креслення (Додаток Д), заповнення штампу основного напису плакату (Додаток Е), заповнення штампу основного напису текстових документів (Додаток Ж).

 

 

 

 

Рисунок 4.1 Основний напис для креслень і схем

 

 

 

Рисунок 4.2 Основний напис для текстових конструкторських

документів (перший або заголовний аркуш)

 

Рисунок 4.3 Основний напис для креслень (схем) і текстових конструкторських документів (наступні аркуші).

Креслення загального виду

Креслення загального виду в загальному випадку повинно містити:

- зображення виробу (види, розрізи, перетини), текстову частину й написи, необхідні для розуміння конструктивного пристрою виробу, взаємодії його складових частин і принципу роботи виробу;

- найменування, а також позначення тих складових частин виробу, для яких необхідно вказати дані (технічні характеристики, кількість, вказівки про матеріал, принцип роботи й ін.) або запис яких необхіден для пояснення зображень креслення загального виду, опису принципу роботи виробу, вказівки про склад та ін.;

- розміри й інші дані (при необхідності), що наносяться на зображення;

- технічні характеристики виробу.

Зображення виконують із максимальними спрощеннями, передбаченими стандартами Єдиної системи конструкторської документації для робочих креслень.

Окремі зображення складових частин виробу розміщаються на одному загальному аркуші із зображеннями всього виробу або на окремих (наступних) аркушах креслення загального виду.

Найменування й позначення складових частин виробу на кресленнях загального виду вказують одним із наступних способів:

- на полках ліній-винесень;

- у таблиці, розташовуваній на тім же аркуші, що й зображення виробу;

- у таблиці, виконаній на окремих аркушах формату А4 у якості наступних аркушів креслення загального виду.

Елементи креслення загального виду (номера позицій, текст технічних вимог, напису й ін.) виконують за правилами, установленим стандартами Єдиної системи конструкторської документації для робочих креслень.

Не допускається давати посилання на окремі пункти стандартів, технічних умов і технологічних інструкцій.

При необхідності на кресленні дають посилання на весь документ або на окремий його розділ.

На кресленнях застосовують умовні позначки (знаки, лінії, буквені й буквено-цифрові позначення), установлені в державних стандартах.

Розміри, граничні відхилення й шорсткість поверхонь елементів виробу, що виходять у результаті обробки в процесі зборки або після її, указують на складальному кресленні .

Виріб, при виготовленні якого передбачається припуск на наступну обробку окремих елементів у процесі зборки, зображують на кресленні з розмірами, граничними відхиленнями й іншими даними, яким воно повинне відповідати після остаточної обробки.

На робочих кресленнях виробів, що піддають покриттю, указують розміри й шорсткість поверхні до покриття. Допускається вказувати одночасно розміри й шорсткість поверхні до й після нанесення покриття

Якщо необхідно вказати розміри й шорсткість поверхні тільки після нанесення покриття, то відповідні розміри й позначення шорсткості поверхні відзначають знаком «*» і в технічних вимогах креслення роблять запис типу:

«* Розміри й шорсткість поверхні після покриття»

 

На кожному кресленні розміщують основний напис відповідно до вимог ГОСТ 2.104-89.

Графи основного напису заповнюють з урахуванням додаткових вимог:

при виконанні креслення на декількох аркушах на всіх аркушах одного креслення вказують те саме позначення;

 

 

У графі 5 указують масу виробу. Масу виробу вказують у кілограмах без вказівки одиниці виміру. Допускається вказувати масу в інших одиницях виміру із вказівкою їх, наприклад: 0,25 т, 15т, 127гр.

В основному написі креслення найменування виробу повинне відповідати прийнятій термінології й бути по можливості коротким.

Найменування виробу записують у називному відмінку однини.

У найменуванні, що складається з декількох слів, на першому місці поміщають ім'я іменник, наприклад: «Колесо зубчасте».

 

Складальне креслення

Кількість складальних креслень повинна бути достатнім для розуміння виконаної розробки. При необхідності на складальних кресленнях приводять дані про роботу виробу й про взаємодію його частин.

Складальне креслення повинно містити:

- Зображення складальної одиниці, що дає подання про розташування й взаємний зв'язок складових частин, що з'єднують по даному кресленню, що забезпечує можливість здійснення зборки й контролю складальної одиниці.

Допускається на складальних кресленнях поміщати додаткові схематичні зображення з'єднання й розташування складових частин виробу;

- Розміри, граничні відхилення й інші параметри й вимоги, які повинні бути виконані або проконтрольовані по даному складальному кресленню.

Допускається вказувати в якості довідкових розміри деталей, що визначають характер сполучення.

- Вказівки про характер сполучення й методи його здійснення

- Номера позицій складових частин, що входять у виріб;

- Габаритні розміри виробу;

- Приєднувальні й інші необхідні довідкові розміри;

- Технічну характеристику виробу;

Складальні креслення виконувати, як правило, зі спрощеннями, що відповідають вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської документації.

 

Номера позицій

На складальному кресленні всі складові частини складальної одиниці нумерують відповідно до номерів позицій, зазначеними в специфікації цієї складальної одиниці.

Номера позицій наносять на полках ліній-винесень, проведених від зображень складових частин.

Номер позицій розташовують паралельно основного напису креслення поза контуром зображення й групують у колонку або рядок по можливості на одній лінії.

Номер позицій наносять на кресленні, як правило, один раз. Допускається повторно вказувати номера позицій однакових складових частин.

Розмір шрифту номерів позицій повинен бути на один-два номерів більше, ніж розмір шрифту, прийнятого для розмірних чисел на тім же кресленні.

Допускається робити загальну лінію-винесення з вертикальним розташуванням номерів позицій.

 

Плакати

Плакати є необхідною складовою частиною дипломного проекту й дипломної роботи. На плакат виносяться експериментальні дані у вигляді таблиць, графіків, фотографій, а також схеми й формули.

Плакати виконуються на аркушах формату А1. Кожний плакат повинен мати лаконічну назву, що розміщають у верхній частині аркуша.

Зміст плаката повинен повною мірою розкривати його назву.

Наведені на плакаті дані повинні збігатися з аналогічними даними, наведеними в пояснювальній записці дипломного проекту.

Штамп основного напису ( Додаток Е) розміщується на звороті плаката.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)