Загальні вимоги, структура й правила оформлення пояснювальноїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги, структура й правила оформлення пояснювальноїЗаписки до дипломного проекту (роботі)

Загальні положення

Пояснювальна записка є документом, в якому викладаються відомості про виконану роботу, і оформляється відповідно до ДСТУ 3008 - 95.

Загальними вимогами до пояснювальної записки є:

- чіткість побудови;

- логічна послідовність викладу матеріалу;

- стислість і точність формулювань;

- конкретність викладу результатів роботи;

- доведеність висновків ще й обґрунтованість рекомендацій.

 

Структура пояснювальної записки

 

 

Пояснювальна записка повинна включати:

- титульний аркуш;

- завдання до дипломного проекту;

- реферат;

- зміст;

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список літератури;

- додатки.

 

Реферат

 

Реферат повинен відбивати основний зміст пояснювальної записки. Заголовком повинне бути слово «РЕФЕРАТ».

 

Реферат повинен містити відомості про :

- обсяг дипломного проекту ( роботи);

- кількість частин проекту( роботи);

- кількість рисунків, таблиць, додатків;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

 

Текст реферату повинен показуватипредставлену в дипломному проекті інформацію в такій послідовності:

- об'єкт дослідження або розробки;

- мета роботи;

- методи дослідження та апаратура;

- отримані результати і їх новизна;

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики й показники;

- стислі висновки щодо ефективності й області застосування отриманих результатів.

 

Реферат слід виконувати обсягом не більше 500 слів, і бажано, щоб він розміщався на одній сторінці формату А4.

Допускається застосовувати в рефераті тільки загальноприйняті терміни й скорочення слів.

Ключові слова, які є визначальними для розкриття суті дипломного проекту, розміщають після тексту реферату. Перелік ключових слів повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), які в називному відмінку розміщають у рядок, через коми (див. Додаток Г).

 

Зміст

Розділ розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

У зміст включають:

послідовно перераховані назви всіх розділів і підрозділів, пунктів і підпунктів роботи, висновки, перелік посилань, назви додатків, а також номера сторінок, що відповідають цим розділам.

 

 

Основна частина

 

Основна частина пояснювальної записки складається з розділів:

- вступ;

- суть роботи,

- загальні висновки,

- перелік посилань,

- перелік додатків.

 

 

Вступ

 

У цьому розділі коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, світові тенденції рішення поставлених завдань, актуальність даної роботи, ціль роботи й область використання.

Вступ розміщають на окремій сторінці.

 

Суть роботи

 

Суть роботи - це виклад відомостей про об'єкт досліджень або розробок, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи.

Суть роботи викладають, розділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть розділятися на підрозділи. Кожний розділ і підрозділ повинен містити закінчену інформацію. Доцільно кожний розділ завершувати відповідними висновками.

Загальні висновки

Висновки розміщають безпосередньо після викладу суті роботи, починаючи з нової сторінки.

У висновках приводять оцінку отриманих результатів роботи з урахуванням світових тенденцій рішення поставленого завдання, приводяться можливі області використання отриманих результатів роботи, визначається народногосподарська, наукова, соціальна значимість роботи.

 

У загальних висновках необхідно вказати, чим завершена робота:

 

- одержанням наукових даних про нові процеси і явища;

- розробкою нових методів дослідження;

- одержанням характеристик досліджуваних об'єктів і процесів;

- складанням інструкцій, методик, програм і т.д.;

- розробкою, виготовленням вузлів або блоків устаткування;

- впровадженням у виробництво створених або вдосконалених виробів, технологічних процесів, режимів, програм.

Текст висновків потрібно підрозділяти на пункти.

 

Правила оформлення пояснювальної записки

Загальні вимоги

Залежно від особливостей і змісту записку складають у вигляді сполучень тексту, ілюстрацій і таблиць.

Пояснювальну записку оформлюють на аркушах формату А4 (210x297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297x420 мм).

Записку виконують за допомогою комп'ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу. Записку виконують із використанням друкувальних і графічних пристроїв ЕОМ.

 

Записку друкують шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 

Допускається окремі частини записки виконувати різними способами - машинним або від руки.

 

Текст записки слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, левій і нижній - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм.

 

Під час виконання записки необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення.

У записці мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри й знаки повинні бути однаково чорними .

Окремі слова, формули знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою й нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору.

Структурні елементи:

- «РЕФЕРАТ»,

- «ЗМІСТ»,

- «ВСТУП»,

- «ЗАГАЛЬНІ висновки»,

- «перелік посилань»

не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

 

Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів записки і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великимилітерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу й друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ винний бути однаковим впродовж усього тексту й дорівнювати п'яти знакам.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом

має бути не менше, між два рядки.

 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерація сторінок пояснювальної записки

Сторінки записки слід нумерувати арабськими цифрами, додержу-ючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати арабськими цифрами.

Підрозділи повинні мити порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1,2, або 1.1.1, .1.1.2

 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту й порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д.

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти й далі - на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту й порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т.д.

Після номера підпункту крапку не ставлять.

Ілюстрації

Ілюстрації ( креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де ілюстрації згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

 

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

 

Креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в звіті, мають відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» та «Єдиної системи програмної документації».

Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані

(під рисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад,

« Рисунок 3.1 Схема розміщення».

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, Рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, уміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають: « Рисунок ___, аркуш___».

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крайкою, наприклад,

 

Таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

 

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва мас бути стислою й відбивати зміст таблиці.

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносять частину таблиці на наступну сторінку.

 

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

 

Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, посередині сторінки.

Вище й нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули й рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула, першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

Посилання

Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад,

«... у роботах [1- 7] ...».

У перелік посилань включають усі використані джерела, розташовуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки

Додатки слід оформлювати як продовження проекту на його наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках , кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком додатка малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово „Додаток ____” і велика літера, що позначає доданок.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д.

Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною тексту, такий додаток повинен мати титульний аркуш.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)