Таблиці оформляються шрифтом розміру 12, міжрядковий інтервал - одинарний. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Таблиці оформляються шрифтом розміру 12, міжрядковий інтервал - одинарний.Слово «таблиця» друкують курсивом, назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої") і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну ча­стину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її го­ловку і бокових.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокових заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх араб­ськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця __» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. __» з зазначенням номера таблиці.

Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку відсутні, то в ньому ставлять риску. Кожну таблицю необхідно супроводжувати коротким аналізом змісту й висновками.

 

 
 
приклад: Таблиця 2.1 Відсоток країн світу, які визначили норматив якості універсальних послуг поштового зв’язку
Регіони Письмова кореспонденція, % Посилки, %
Європа та країни СНД 91,66 70,83
Промислово-розвинуті країни 92,3 73,07
Загалом у світі 83,94 63,5

 

 


Статистичні дані, які студент використовує у дипломній роботі для аналізу та пропозицій повинні бути представлені на кінець попереднього звітного року, або план на поточний рік. Визначення результатів роботи на підставі застарілих фінансових даних попередніх років вважається недоцільним. Таблиці, графічні матеріали розміщують так, щоб їх можна було читати без розвороту аркуша. Якщо це неможливо, їх розміщують так, щоб можна було повернути аркуш за годинниковою стрілкою. Роботу не слід перенасичувати ілюстративним матеріалом. Кількість ілюстрацій, використаних у дипломній роботі, визначається їхнім змістом і повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості і конкретності.

Ілюстрації, таблиці і матеріал дипломної роботи, що розміщені на окремих аркушах, включають у загальну нумерацію сторінок і нумерують арабськими цифрами у межах розділу.

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правовому положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули надають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним рядком.

 
 
приклад: , (3.5) де К – якість послуг зв’язку, узагальнюючий інтегральний показник якості; – якість окремої і-ї споживчої властивості; – коефіцієнт вагомості окремої і-ї споживчої властивості, може бути при однаковій значущості для користувача прийнятим рівним одиниці; і = 1…n – кількість розглядаємих споживчих властивостей.

 


Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток друкується з нової сторінки.

З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку...».

приклад: Додаток А Результати експертного опитування щодо впливу чинників на рівень доступності до послуг поштового зв’язку  

 

 

Таблиці та рисунки додатків нумеруються послідовно у кожному додатку окремо, при цьому першою є літера позначення додатку, наприклад: Таблиця Б.2 – друга таблиця «Додатку Б».

Повністю підготовлену випускну роботу обов’язково оформляють у твердій палітурці. Головні вимоги – естетичність та неможливість оперативної заміни аркушів.

 


РОЗДІЛ 4

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 296; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.006 с.)