ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТДипломна робота бакалавра

1.1.1. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Дипломна робота бакалавра є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030601 «Менеджмент» на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Дипломна робота повинна містити результати теоретичних досліджень.

1.1.2. Мета дипломної роботи - розв'язання конкретних теоретичних завдань з елементами практичних відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання.

1.1.3. Виклад змісту кожного питання дипломної роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним і науково аргумен­тованим. Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

­ містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

­ включати результати проведених теоретичних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

­ вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдоско­налення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

­ бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи.

1.1.4. Дипломна робота виконується на матеріалах реальних або віртуальних об'єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій.

1.1.5. Тема дипломної роботи має відображати проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і основних виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності бакалавра (з менеджменту / з економіки підприємства).

1.1.6. За структурою дипломна робота складається із вступу, основної частини (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний), висновки, список використаних джерел, додатки, при цьому теоретична частина роботи повинна становити не більше ніж 3/4 від загального обсягу роботи.

1.1.7. Зміст дипломної роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг дипломної роботи бакалавра - 3,5 - 4,0 авторських аркушів (80 - 90 сторінок). До цього обсягу не зараховуються список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

1.1.8. Дипломна робота, як метод оцінювання рівня якості підготовки бакалавра, має продемонструвати слідуючи вміння:

 

­ працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною базами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземною, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової звітності);

­ логічно та аргументовано викладати матеріал;

­ коректно використовувати наукові методи для аналізу завдань та обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності;

­ опановувати сучасні методи наукового дослідження;

­ використовувати набуті навички для розроблення висновків і пропозицій з предмета дослідження;

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Дипломна робота спеціаліста

1.2.1. Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) відповідного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді діяльності.

Дипломна робота спеціаліста є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за спеціальностями галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» та 0306 Менеджмент і адміністрування» на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Дипломна робота повинна містити результати теоретичних і прикладних досліджень.

1.2.2. Мета дипломної роботи - розв'язання конкретних теоретичних або практичних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання.

1.2.3. Виклад змісту кожного питання дипломної роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним і науково аргумен­тованим. Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

­ містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

­ результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

­ вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

­ бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

1.2.4. Дипломна робота виконується на матеріалах реальних або віртуальних об'єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій.

1.2.5. Тема дипломної роботи повинна відображати проблематику функціональних напрямів економічної та управлінської діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності спеціаліста.

1.2.6. За структурою дипломна робота містить вступ, основну частину (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний, кожний з яких складається не менш ніж з двох підрозділів), висновки, список використаних джерел, додатки, при цьому теоретична частина роботи повинна становити не більше ніж 2/3 від загального обсягу роботи.

1.2.7. Зміст дипломної роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг дипломної роботи спеціаліста – 5 - 6 авторських аркушів (90 - 110 сторінок). До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

1.2.8. Дипломна робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що спеціаліст володіє системою спеціальних знань, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки у предметній області діяльності, що є запорукою його професійного мислення та творчої діяльності, та вміє:

­ розв'язувати складні професійні завдання за темою роботи, що потребує постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах невизначеності, неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;

­ працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною базою, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземною, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової звітності);

­ логічно та аргументовано викладати матеріал;

­ використовувати наукові методи для аналізу завдань та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності;

­ опановувати сучасні методи наукового дослідження(в т.ч. проведення експерименту чи анкетування);

­ використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження;

­ робити висновки.

1.2.9. Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Дипломна робота магістра

1.3.1. Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр/спеціаліст здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) виробничого, технологічного або інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді діяльності.

Дипломна робота магістра є підсумковою кваліфіка­ційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи зі спеціальностей галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» та 0306 Менеджмент і адміністрування» на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Дипломна робота магістра повинна містити результати власних теоретичних і прикладних досліджень.

1.3.2. Мета дипломної роботи магістра - розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдоско­налення економіки та управління на підприємствах і в організаціях, ініціювання до впровадження новацій у діяльність підприємств і організацій відповідно до узагальненого об'єкта діяльності магістра зі спеціальностей галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування».

1.3.3. Виклад змісту кожного питання дипломної роботи магістра має бути цілісним, логічним, доказовим і пояснювальним та науково аргументованим. Дипломна робота магістра повинна відповідати таким вимогам і містити:

­ системний аналіз теми відповідно до предмета наукового дослідження;

­ реальні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управлінської діяльності на досліджуваному об'єкті, актуальні для впровадження у практику суб'єктів господарювання;

­ елементи наукової новизни з предмета дослідження,

­ бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

1.3.4. Дипломна робота магістра виконується на матеріалах реальних об'єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність.

1.3.5. Тема дипломної роботи магістра має відображати проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності магістра. Рекомендовано передбачити теми, які у майбутньому можуть трансформуватися у теми кандидатських дисертацій.

1.3.6. Керівником дипломної роботи магістра призначається викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора або доцента.

1.3.7. За структурою дипломна робота магістра містить вступ, основну частину (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний та проектно-рекомендаційний, кожний з яких складається не менш ніж з двох підрозділів), висновки, список використаних джерел, додатки, при цьому теоретична частина робота повинна становити до 2/3 від загального обсягу роботи.

1.3.8. Дипломна робота магістра обсягом 5,5-6,5 авторських аркушів (100-120 сторінок) виконується за тематикою завдань професійної діяльності, містить елементи наукової новизни та практичної значущості. До обсягу дипломної роботи не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

1.3.9. Дипломна робота магістра як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що магістр володіє системою спеціальних знань, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки у предметній області діяльності, що є запорукою його наукового мислення та творчої професійної, науково-дослідницької та педагогічної діяльності, та вміє:

­ працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і нормативними документами, науковою спеціальною літературою, у тому числі виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернету, даними статистичної та фінансової звітності);

­ викладати матеріал логічно та аргументовано;

­ використовувати новітні дидактичні технології і методи;

­ використовувати статистичні та математичні методи для аналізу проблем та обґрунтування управлінських рішень;

­ опановувати сучасні наукові методи для проведення теоретичних і емпіричних досліджень;

­ використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і обґрунтування рекомендацій з предмета дослідження;

­ генерувати та обґрунтовувати гіпотези, ідеї, пропозиції у предметній сфері наукових досліджень;

­ робити висновки щодо результатів проведених досліджень.

1.3.10. Дипломна робота магістра має бути написана державною мовою (за виключенням робіт студентів-іноземців), науковим стилем, логічно й аргументовано.

1.3.11. Захист дипломної роботи магістра відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

 


РОЗДІЛ 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.019 с.)