ТОП 10:

ЛЬВІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ«Затверджую»

Заступник директора з НР

__________О.Ю.Скоропад

«____»____________2013 р.

 

Методичні рекомендації по виконанню розділу «Охорона праці» до дипломного проекту для спеціальностей

Моделювання та конструювання промислових виробів»

Розглянуто

Цикловою комісією

технічних дисциплін

протокол №_____

від «___»______20_р.

Голова комісії

_________ Л.М.Березко

 

 

Підготовлено викладачем

__________О.О.Романюк

 

 

Львів - 2013

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту

Розділ "Охорона праці" за своїм змістом повинен відповідати темі дипломного проекту. Завдання до даного розділу студент-дипломник повинен одержати від консультанта з охорони праці не пізніше, ніж через два тижні після одержання завдання від керівника проекту. Відповідно до встановленого графіка дипломник періодично отримує консультації по суті розробки питань з охорони праці.

За своєю структурою розділ "Охорона праці" є розрахунково-описовою частиною дипломного проекту, об’ємом не більше 2...4% основного тексту (4...6 сторінок), в якій розглядаються питання охорони праці стосовно робочого місця за профілем обраної спеціальності, з урахуванням тих особливостей, які зумовлені технічним завданням дипломного проекту.

Змістом розділу є аналіз умов праці на обраному робочому місці (виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і порівняння їх з діючими нормативами, а також розробка заходів, спрямованих на створення умов праці, що відповідають вимогам усіх норм і стандартів з охорони праці, що діють в Україні). Тому його підрозділами обов’язково є наступні:

1. Аналіз умов праці на робочому місці

2. Пожежна безпека приміщення

3. Електробезпека

4. Розрахункова частина.

Вибір робочого місця для аналізу умов праці і розробка заходів з охорони праці здійснюється самим студентом-дипломником з урахуванням теми дипломного проекту.

З виявлених небезпечних та шкідливих факторів виділяються один-два найбільш несприятливих, стосовно яких розробляються детальні заходи з охорони праці та проводяться необхідні розрахунки (розрахункова частина). Обсяг розрахункової частини має складати 10...15 % від обсягу розділу "Охорона праці".

У доповіді на захисті диплому студент-дипломник повинен висвітлити основні положення, розроблені в розділі "Охорона праці".

 


Аналіз умов праці

У цьому підрозділі з урахуванням характеру виконуваної роботи, технологічного устаткування та технологічних операцій необхідно виявити шкідливі та небезпечні фактори, які можуть загрожувати здоров’ю чи життю робітників на робочих місцях, провести аналіз їх впливу на здоров’я (з посиланням на діючі нормативні документи.

До шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, зокрема, відносяться: несприятливі кліматичні (мікрокліматичні) умови у повітрі робочої зони; напружені зорові роботи; інтелектуальні навантаження; монотонність праці; нервово-емоційна напруженість праці; невідповідність ергономічних показників робочого місця діючим вимогам; фізична важкість виконуваної роботи (статичні та динамічні навантаження на кістково-м’язовий апарат людини); шуми; ультразвук та інфразвук; вібрації; електромагнітні поля промислової частоти; електромагнітні випромінювання радіочастот; електромагнітні випромінювання оптичного спектру (ультрафіолетові або інфрачервоні) від природних, або штучних джерел; статичні електричні поля; розрядження зарядів статичної електрики; рентгенівські та інші іонізуючі випромінювання; надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони; ризики ураження електричним струмом; ризики виникнення пожеж; ризики аварій при експлуатації ємностей, що працюють під тиском; біологічна небезпека; недостатня, або надмірна освітленість робочого місця; ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного або штучного характеру на об’єкті або території .

Аналіз умов праці слід розпочати з характеристики приміщення і робочого місця, далі, з точки зору виробничої санітарії та гігієни праці, проаналізувати існуючі та вибрати оптимальні параметри мікроклімату, забрудненості повітряного середовища, освітленості, шумів, електробезпеки тощо; навести перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які супроводжують працю на даному робочому місці; вказати можливе джерело утворення цих факторів.

Проводити аналіз умов праці на робочому місці слід за таким планом:

1.1 Організація робочого місця

Навести коротку характеристику приміщення (площа, об’єм, кількість робочих місць, наявність освітлення, вентиляції й опалення). Коротко описати устаткування приміщення, де знаходиться робоче місце.

1.2 Мікроклімат виробничих приміщень

Визначити категорію важкості роботи, що виконується та період року.

1.3 Шкідливі речовини в повітрі робочої зони

Вказуються джерела виділення шкідливих речовин у виробничому приміщенні.

1.4 Освітлення

Вказуються види та системи освітлення, що використовуються в даному приміщенні. Вказуються норми освітлення робочих місць, які порівнюються з фактичними даними.

1.5 Шум, вібрація, ультразвук, інфразвук

Вказуються джерела шуму у виробничому приміщенні, а також, якщо вони є, вібрації.

Пожежна безпека приміщення

Необхідно вказати всі вибухо- та пожежонебезпечні речовини і матеріали, що знаходяться на даному робочому місці і в приміщенні загалом, навести їх вибухо- та пожежонебезпечні. Слід провести короткий аналіз можливих місць і причин загорань і вибухів у приміщенні.

Визначити категорію приміщення щодо вибухо-пожежонебезпечності (Додаток А). Вибрати засоби пожежогасіння (первинні або автоматичні установки пожежогасіння), засоби пожежної сигналізації.

Небезпека ураження електричним струмом

Вказуються ймовірні травмонебезпечні місця та можливі причини ураження людей електричним струмом (внаслідок дотику до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних неструмоведучих елементів обладнання, що опинилися під напругою в результаті пошкодження ізоляції,).

Називаються речовини, матеріали, відходи виробництва, елементи обладнання, що електризуються в процесі виробництва.

Розрахункова частина.

Нижче наведений перелік тем для детальної розробки заходів з охорони праці в розрахунковій частині

Заходи з виробничої санітарії:

  1. Визначення необхідного повітрообміну в приміщенні
  2. Розрахунок загального штучного освітлення за методом коефіцієнта використання світлового потоку;
  3. Розрахунок бічного природного освітлення приміщення.

Примітка. Розрахунки повинні мати обов’язкову розшифровку параметрів, що входять до формул, із зазначенням розмірності в системі СІ.

 

Розрахунок штучного освітлення

Проведемо розрахунок штучного освітлення (дані беруться дані беруться на підприємстві відповідно місцю практики).

Скористаємося методом використання світлового потоку. Для визначення потрібної кількості світильників, які повинні забезпечити нормований рівень освітленості, визначимо світловий потік, що падає на робочу поверхню за формулою:

 

∑F = Ен · Кз · Sп · Z

ή

 

де: ∑F – світловий потік, що розраховується, лм; Ен – нормована мінімальна освітленість, (табл 2); S – площа освітлюваного приміщення ; Z – відношення середньої освітленості до мінімальної (приймається рівним 1,1... 1,2 Z =1,1); K – коефіцієнт запасу, що враховує зменшення світлового потоку лампи в результаті забруднення світильників в процесі експлуатації (табл 1); η – коефіцієнт використання світлового потоку, (виражається відношенням світлового потоку, що падає на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп, і обчислюється в долях одиниці; залежить від характеристик світильника, розмірів приміщення, забарвлення стін і стелі, що характеризуються коефіцієнтами відбиття від стін (ρст.) і стелі (ρстелі)), значення коефіцієнтів дорівнюють ρстіни = 50% і ρстелі=70%.

 

Обчислимо індекс приміщення за формулою:

 

і = S

h · (А+В),

 

де: S – площа приміщення; h –висота підвісу; A – ширина приміщення; B – довжина приміщення.

Знаючи індекс приміщення І, за таблицею 3 знаходимо η .

 

Розрахуємо необхідну кількість ламп у світильниках за формулою:

 

N = ∑F

Fл ;

 

де: N–кількість ламп, що визначається; ∑F - світловий потік; Fл-світловий потік лампи (Табл. 4)

 

Табл. 1
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.234.190.237