Складові бюджетної системи України та організація інформаційного забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складові бюджетної системи України та організація інформаційного забезпеченняНа функцiонування бюджетної системи в цiлому мають вплив окремi її складовi, а також iншi частини економiчної системи (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Складові бюджетної системи та інші частини економічної системи, що мають вплив на її функціонування

Розглянемо діяльність окремих частин бюджетної системи.

Рахункова палата. Дiяльнiсть Рахункової палати регулюється Законом України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» (1996 р.), де передбаченi правовi основи, статус, функцiї, повноваження i порядок їх здiйснення, а також Бюджетним кодексом, де передбаченi повноваження щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Рахункова палата є постiйно дiючим вищим органом державного фiнансово-економiчного контролю, який формується Верховною Радою України. Рахункова палата здiйснюе свою дiяльнiсть самостiйно, незалежно вiд будь-яких iнших державних органiв.

Завдання Рахуккової палати:

• органiзацiя i здiйснення контролю за своєчасним виконанням дохiдної та видаткової частин державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштiв, у тому числi коштiв загальнодержавних цiльоних фондiв, за обсягами, структурою та їх цiльовим призначенням;

• здiйснення контролю за утворенням i погашенням внутрiшнього i зовнішнього боргу України, визначення ефективностi та доцiльностi видаткiв державних коштiв, валютних та кредитно-фiнансоних ресурсiв;

• контроль за фiнансуванням загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального i нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля, використання об’єктiв права власностi, якi не пiдлягають приватизації;

• контроль за законнiстю та своєчаснiстю руху коштiв державного бюджету України та коштiв позабюджетних фондiв в установах Нацiонального банку України та уповноважених банках;

• здiйснення контролю за грошовою емiсiею, використанням золотого запасу, дорогоцiнних металiв, камiння, наданням кредитiв та здiйсненням операцiй щодо розмiщення золотого i валютного резервiв;

• аналiз виявлених вiдхилень вiд показникiв державного бюджету України та пiдготовка пропозицiй про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цiлому;

• виконання iнших завдань, передбачених чинним законодавством України.

Повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду Украiни, органи виконавчої влади, у тому числi їх апарати, Нацiональний банк України, Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України та iншi державнi органи й установи, створенi згiдно iз законодавством України.

Рахункова палата має право контролювати також мiсцевi державнi адмiністрацiї та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, банки, кредитнi установи, господарськi товариства, страховi компанiї, iншi фiнансовi установи та їх спiлки, асоцiацiї та iншi об’еднання незалежно вiд форм власностi, якщо вони отримують, перераховують, використовують кошти державного бюджету України або мають частку державної власностi у своєму статутному фондi, або використовують об’єкти державної власностi чи управляють ними, а також у разi надання їм державою митних, податкових та iнших пiльг.

Повковаження Рахукової палати визначені ст..14 Закону, а саме: здiйснення контрольно-ревiзiйних, експертно-аналiтичних, iнформацiйних та iнших видів дiяльностi, що забезпечують єдину систему контролю за виконанням державного бюджету України.

Основними формами роботи Рахункової палати є перевiрки та ревiзiї. За дорученням Верховної Ради України Рахункова палата зобов’язана проводити експертизу i надавати висновки щодо державного бюджету України, окремих напрямiв бюджетної, грошово-кредитної полiтики, проектiв законоданчих актiв, цiльових програм, що фiнансуються з бюджету.

Рахункова палата щорiчно не пiзнiше 1 грудня подає Верховнiй Радi України загальний письмовий звiт про результати виконання доручень Верховної Ради України, проведених перевiрок, ревiзiй та обстежень.

Звiт Рахункової палати, затверджений Верховною Радою України, публiкується у виданнях Верховної Ради України.

Державне казначейство. Державне казначейство утворене згiдно з Указом Президента України вiд 27 квiтня 1995 р. “Про державне казначейство України”. Свої функцiї здiйснює вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 липня 1995 р. “Питання державного казначейства”, де передбачено положення про державне казначейство.

Повноваження державного казначейства з контролю за дотриманнам бюджетного законодавства, а також вдповiдальнiсть за порушення чинного бюджетного законодавства визначеного Бюджетним кодексом.

Систему державного казначейства становлять Головне управлiння державного казначейства України та його територiальнi органи — управлiння державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi з вiддiленнями у районах, мiстах i районах у мiстах.

Державне казначейство України, його органи є юридичними особами, мають розрахунковi та iншi рахунки в установах банкiв, печатку iз зображенням державного герба України та своїм найменуванням.

Основнi завдання державного казначейства:

• органiзацiя виконання державного бюджету України i здiйснення контролю за цим;

• управлiння наявними коштами державного бюджету України, у тому числi й iноземною валютою та коштами державних позабюджетних фондiв у межах видаткiв, установлених на вiдповiдний перiод;

• фiнансування видаткiв державного бюджету України;

• ведення облiку касового виконання державного бюджету України, складання звiтностi про стан виконання державного бюджету України;

• здійснення контролю за надходженням, використанням коштiв державних позабюджетних фондiв;

• розроблення нормативно-методичних матерiалiв з питань бухгалтерського обліку, звiтностi та органiзацй виконання бюджетiв усiх рiвнiв.

Головне управлiння державного казначейства та його територiальні органи у своїй діяльностi взаємодіють з мiнiстерствами й іншими центральними органами державної виконавчої влади, Нацiональним банком, установами iнших банкiв, державною податковою службою, мiсцевими фiнансовими органами, державною контрольно-ревiзiйною службою в Українi.

У Бюджетному кодексі передбаченi повноваження державного казначейства України та визначена вiдповiдальнiсть.

Контрольно-ревiзiйне управлiння. Контрольно-ревiзiйнi управлiння функцiонують згiдно з законом “Про Контрольно-ревiзiйну службу в Українi” (1993 р.), яким визначено її статус, функцiї та правовi засади дiяльностi.

Бюджетним кодексом передбаченi повноваження контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

державна контрольно-ревiзiйна служба складасться з Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України, контрольно-ревiзiйних управлiнь в Автономній Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, контрольно-ревiзiйних районних вiддiлень.

Головними завданнями державної контрольно-ревiзiйної служби є здiйснення державного контролю за витрачанням коштiв i матерiальних цiнностей, їх збереженням i достовiрнiстю бухгалтерського облiку та звiтностi в мiнiстерствах, вiдомствах, державних комiтетах, фондах, бюджетних установах, а також на пiдприємствах i в органiзацiях, якi отримують кошти з бюджетiв усiх рiвнiв та державних валютних фондiв; розроблення пропозицiй щодо усунення виявлених недолiкiв і порушень i запобiгання їх виникненню.

Державний контроль здiйснюсться у формi ревiзiй і перевiрок.

Державна контрольно-ревiзiйна служба координує свою дiяльнiсть з мiсцевими радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, iншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрiшнiх справ, служби безпеки.

З iнiцiативи державної контрольно-ревiзiйної служби ревiзiя або перевiрка державного пiдприємства, установи, органiзацiї може проводитися не частiше нiж один раз на рiк. Ревiзiю або перевiрку приватних пiдприємств за дорученням правоохоронних органiв може бути проведено в будь-який час.

Посадовi особи державної контрольно-ревiзiйної служби зобов’язанi суворо додержуватись Конституції України, законiв України, прав та iнтересiв громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй, що охороняються законодавством.

При вилученнi документiв у зв’язку з пiдробкою їх або виявленими зловживаннями працiвник державної контрольво-ревiзiйної служби зобов’язаний негайно повiдомити про це правоохороннi органи. Вилученi документи зберiгаються до закiнчення ревiзiї або перевiрки.

Працiвники державної контрольно-ревiзiйної служби повиннi забезпечувати дотримання комердiйної та службової таємницi.

Працiвники правоохоронних органiв зобов’язанi сприяти посадовим особам державної контрольно-ревiзiйної служби у виконаннi їхнiх обов’язкiв. У разi недопущення працiвникiв державної контрольно-ревiзiйної служби на територiю пiдприємства, установи, органiзацiї, вiдмови у наданнi документiв для ревiзiї або перевiрки та будьякої iншої протиправної дії органи Мінiстерства внутрішнiх справ на прохання цих осiб зобов’язанi негайно вжити вiдповiдних заходiв для припинення такої протидiї.

Посадовi особи державної контрольно-ревiзiйної служби є представниками органiв державної виконавчої влади.

Державна контрольно-ревiзійна служба України щомiсячно надає Верховнiй Радi України та Мінiстерству фiнансiв України узагальненi результати звiтiв про проведенi перевiрки.

Розпорядники бюджетних коштiв. Перелiк розпорядникiв, їх повноважевня передбаченi у Бюджетному кодексi України.

1. для здiйснення програм та заходiв, якi проводяться за рахунок коштiв бюджету, бюджетнi асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштiв. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштiв подiляються на головних розпорядникiв бюджетних коштів та розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня.

2. Кошти бюджету надають фiзичним особам та юридичним особам, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачам бюджетних коштiв) лише через розпорядника бюджетних коштiв.

3. Бюджетна установа не має права здiйснювати запозичення у будь-якій формi або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним та фiзичним особам, крiм випадкiв, передбачених законом про державний бюджет України.

Головними розпорядниками бюджетних коштiв можуть бути виключно

— за бюджетними призначеннями, передбаченими законом про державний бюджет України, — органи, уповноваженi вiдповiдно Верховною Радою України, Президентом України, Кабiнетом Мiністрiв України забезпечувати їх дiяльнiсть, в особi їх керiвникiв, а також мiністерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, Конституцiйний Суд Украни, Верховний Суд України та iншi спецiалiзованi суди; установи та органiзацiї, якi визначенi Конституцiею України або входять до складу Кабінету Мiнiстрiв України, в особi їх керiвникiв;

— за бюджетними призначеннями, передбаченими бюджетом Автономної Республiки Крим, — уповноваженi юридичнi особи (бюджетнi установи), що забезпечують дiяльнiсть Верховної Ради Автономної Республiки Крим та Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, а також мiнiстерства та iншi органи влади Автономної Республiки Крим в особі їх керiвникiв;

— за бюджетними призначеннями, передбаченими iншими мiсцевими бюджетами, — керiвники мiсцевих державних адмінiстрацiй, виконавчих органiв рад та їх секретарiатів, керiвники головних управлiнь, управлiнь, вiддiлiв та iнших самостiйних структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв рад.

Головнi розпорядники коштiв державного бюджету України визначаються вiдповiдно до Бюджетного кодексу та затверджуються законом про державний бюджет України шляхом установлення їм бюджетних призначень.

Головнi розпорядники коштiв мiсцевих бюджетiв визначаються рiшенням про мiсцевий бюджет iз дотриманням умов, установлених Бюджетним кодексом.

Державна податкова служба. Дiяльнiсть державної податкової служби в Українi регулюсться Законом України “Про державну податкову службу в Українi” вiд 04 грудня 1990 р. зi змiнами i доповненнями.

До системи органiв державної податкової служби належать: ДПАУ, ДПА в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi; ДПІ в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах.

До складу органiв державної податкової служби входять вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли з боротьби з податковими правопорушеннями — податкова мiлiцiя.

Завдання органiв державної податкової служби:

• здiйснення контролю за додержанням податкового законодавства

• внесення в установленому порядку пропозицiй щодо вдосконалення податкового законодавства;

• ухвалення у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актiв i методичних рекомендацiй з питань оподаткування;

• формування та ведения державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв та Єдиного банку даних про платникiв податку — юридичних осiб;

• роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платникiв податкiв

• запобiгання злочинам та iншим правопорушенням, вiднесеним законом до компетенцiї податкової мiлiцiї, їх розкриття, припинення розслiдування та провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення (розшук платникiв, якi ухиляються вiд сплати податкiв, iнших платежів, запобiгання корупцiї в органах ДПС, виявлення її фактів).

Органи ДПС координують свою дiяльність з фiнансовими органами, органами державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрiшнiх справ, прокуратури, статистики, державними митними, та контрольно-ревiзiйною службою, iншими контролюючими органами, установами банкiв, а також з податковими службами iнших держав.

ДПАУ очолює голова ДПА України, якого призначає на посаду та звiльняє з посади Президент України за поданням Прем’єр-мiнiстра України.

ДПА в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi очолюютъ голови, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням голови ДПАУ.

Органiзацiя iнформацiйного забезпечення. Складання бюджету має базуватись на науковому забезпеченнi, тому суттєву допомогу Українi надають Економiчний iнститут рознитку, Об’єднаний Вiденський iнститут, iнститут МВФ. Серед українсъких наукових закладiв можна вiдзначити Iнститут економiки, Iнститут економiки промисловостi, iнститут економiчного прогнозування, якi входять до системи НАНУ, Науково-дослiдний економiчний iнститут Мiнiстерства економiки України, Науково-дослiдний фiнансовий iнститут Мiнiстерства фiнансiв, Iнститут стратегiчних дослiджень при Президентовi України, а також низка вищих навчальних закладiв Мiнiстерства освiти i науки України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.011 с.)