Складові оцінювання результатів практики за умов КМСОНПМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складові оцінювання результатів практики за умов КМСОНП2.1. Загальними складовими оцінювання результатів виконання студентом ПНПУ імені В.Г. Короленка програмових завдань усіх видів навчальної і виробничої практики, передбачених Державними стандартами освіти і навчальними планами, є:

1) рівень теоретичної готовності до виконання програмових завдань практики;

2) якість виконання практичних завдань, передбачених програмою практики;

3) рівень відповідності звітної документації установленим програмою вимогам, захист результатів практики;

4) рівень професійної сформованості особистості студента.

2.2. Показниками рівня професійної сформованості особистості (за вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик до професійно-особистісних якостей фахівців галузі освіти та гуманітарної сфери, підготовку яких здійснює університет) є:

  • відповідність вимогам професійної етики і культури поведінки у процесі діяльності за фахом (етика й культура поведінкових проявів, дотримання вимог колегіальності, службового дрескоду тощо);
  • дотримання виробничої та навчальної дисципліни (організованість, відповідальність, сумлінність, пунктуальність тощо).

Методика оцінювання результатів практики за умов КМСОНП

3.1. Оцінювання результатів практик здійснюється за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведенням у національну шкалу та шкалу ECTS.

3.2. Орієнтовна схема розподілу балів при оцінюванні результатів навчальної практики (за 100-бальною шкалою зі встановленням відповідності національній шкалі та шкалі ECTS):

№ п/п Складові оцінювання Розподіл балів (за 100-баль­ною шкалою) Критерії оцінювання
Оцінка за шкалою ECTS та її зміст Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
1. Рівень теоретичної готовності до вико­нання завдань практики   20* A – Високий рівень теоре­тичних знань з не­значними не­до­ліками, які не мають принци­по­вого значення 20 балів Відмінно
B – високий рівень знань з деякими недолі­ками 18 балів Добре
C – добрий рівень знань 15балів Добре
D – посередній рівень знань із недолі­ками, до­ста­т­ній для виконання прак­тичних завдань 14 балів Задовільно
E – достатньо–міні­ма­ль­ний рі­вень знань, допус­ти­мий для виконання прак­тичних завдань 12 балів Задовільно
FХ– низький рі­вень, наявні лише окремі еле­мен­ти знань, недостатні для виконан­няпрак­тик­них завдань 7 балів Незадовільно
F – відсутні елементи знань, низький рівень, недопустимий для виконання практич­них завдань 0 балів Незадовільно
2. Якість виконання практичних зав­дань за програмою практики 50 * Використовується накопичувальний підхід з урахуванням кількості та обсягу практичних завдань, за умов якого студент отримує:
За шкалою ECTS:   За 100-бальною шкалою: За національною шкалою:
А 46-50 балів відмінно
В 42-45 балів добре
С 38-41 бал добре
D 35-37 балів задовільно
E 18-34 бали задовільно
F 1-17 балів незадовільно
FX 0 балів незадовільно
3. Рівень відповідності звітної документації вимогам про­грами, захист результатів практики 30**   Критерії оцінювання визначаються програмою кожного конкретного виду практики, за приведеною до 30-бальної 100-бальною шкалою
4. Рівень професійної сформованості особистості   Нараховуються бали зі знаком “ – ”
  РАЗОМ: 100 балів  
               

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ ЗА МОДУЛЯМИ

Модуль 1 «Теоретичні основи навчання»
Знайомство зі школою, класом, учителем Знайомство з навчаль-но-виховним закладом, адміністрацією. Вивчення особливостей функціонування навча-льно-виховного закла-ду, аналіз шкільної документації. Екскурсія по кабінетах школи, розподіл за кла-сами. Бесіда з класним керівником, який хара-ктеризує учнівський ко лектив, індивідуальні особливості дітей   Оформлення щоденника психолого-педагогічних спостережень за поданим зразком: розклад дзвінків, уроків, список учнів класу, план класу.  
Зміст шкільної освіти. Педагогічна майстерність і особистість учителя Обговорення теоретичних питань   Відвідати уроки вчителя, зробивши відповідні записи в щоденнику психолого-педагогічних спостережень за поданим зразком. Проаналізувати, наскільки ефективно учитель передає зміст навчального матеріалу відповідно діючих навчальних програм і шкільних підручників.  
Форми організації навчального процесу в школі. Урок як діалогічна взаємодія Обговорення теоретичних питань   Відвідати уроки вчителя, зробивши відповідні записи в щоденнику психолого-педагогічних спостережень. Визначити ефективність одного з уроків за поданим зразком установлення спільного та відмінного в різних формах організації навчання; вивчення ефективності уроку; формування у студентів гностичних умінь (аналізу, виділення головного, порівняння, класифікації). поглиблення знань про діалог у навчанні, формування вмінь порівняльного аналізу моделей уроку-діалогу і уроку-монологу; розвиток особистісних складників досвіду гуманістичного навчання – діалогічного мислення, педагогічної рефлексії, емпатії, ідентифікації.
Підготовка вчителя до уроку. Педагогічний такт Обговорення основних питань теми   Відвідати уроки вчителя, зробивши відповідні записи в щоденник психолого-педагогічних спостережень. Проаналізувати один з уроків відповідно до поданої схеми. Бесіда з учителем, який детально аналізує один із проведених уроків, демонструє конспект уроку і розкриває методику підготовки до нього. Переписати один із конспектів учителя (для зразка). осмислення сутності педагогічного такту, його функцій, особливості поведінки тактової людини; розвиток професійних умінь застосування ефективних засобів виховного впливу на учнів; стимулювання потреби в піднесенні рівня культури спілкування з учнями як важливого компонента педагогічної майстерності.
Методи і засоби навчання школярів Обговорення основних питань теми   Порівняти ефективність використання традиційної і нетрадиційної методики при реалізації положення “Навчати всіх”.
Модуль 2 «Теоретичні основи виховання»
Знайомство із системою виховної роботи школи в цілому, класного керівника. Специфіка роботи вчителя з батьками школярів   Обговорення основних питань теми   Ознайомитись зі змістом виховної роботи даного закладу, учителя. Провести опитування школярів із метою виявлення їхнього ставлення до сім'ї, життєвих цінностей. У ході спілкування з батьками одного з учнів з'ясуйте: чи з бажанням дитина виконує доручення батьків і які саме; як ставиться до своїх особистих речей, книжок; як реагує на зауваження; чи виявляє чуйність, самокритичність; як ставиться до виконання домашніх завдань.  
Взаємозв’язок виховання і розвитку учнів Напрями виховання Обговорення основних питань теми   Відвідати уроки вчителя. Під час їх аналізу звернути увагу на врахування вчителем емоційного стану дітей на уроці, на використання методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
Методи, та засоби виховання Обговорення основних питань теми   Відвідати уроки вчителя. Діагностувати в учнів сформованість моральних понять за однією з запропонованих методик (“Недописане оповідання”, “Незакінчене речення”). Скласти психолого-педагогічну характеристику на учня
Стратегії і прийоми педагогічного впливу Обговорення основних питань теми   Поняття прийому педагогічної взаємодії. Класифікація прийомів. Характеристика гальмівних і спонукальних прийомів. Прийоми етичного захисту педагога.)
Позакласна робота: проведення та аналіз виховного заходу Обговорення основних питань теми   Підготовка і проведення виховного заходу. Аналіз виховного заходу за схемою.  

До проведення підсумкової конференції студент повинен подати груповому методисту таку документацію;

1. Щоденник психолого-педагогічних спостережень.

2. Характеристику на учня.

3. Сценарій виховного заходу з рецензією класного керівника (від класу, у якому студенти проходять практику).

4. Групову газету-листівку (фоторепортаж) за результатами практики.

 

 

Методист

Директор школи

Класний керівник

Адреса школи

Телефон

 

 

Розклад дзвінків у школі

Розклад уроків.

Список учнів класу

День перший

ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШКОЛОЮ, КЛАСОМ, УЧИТЕЛЕМ

Мета: вивчення особливостей функціонування даного типу загальноосвітнього навчального закладу, шкільної документації; розподіл за класами, знайомство з учнями і класним керівником; розвиток мотивації студентів до набуття педагогічної професії.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ:

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (робота з методистом, учителем).

1. Знайомство з загальноосвітнім навчальним закладом, адміністрацією.

2. Вивчення особливостей функціонування даного типу загальноосвітнього навчального закладу, аналіз шкільної документації (алфавітна книга, особові справи учнів, вимоги до заповнення класного журналу тощо).

3. Екскурсія по кабінетах школи, розподіл за класами.

4. Бесіда з класним керівником, який характеризує учнівський колектив, індивідуальні особливості дітей (стан здоров'я, склад сім'ї, рівень підготовленості до навчання, успішність, поведінка, захоплення тощо).

 

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА(робота з методистом, самостійна робота).

1. Оформлення щоденника психолого-педагогічних спостережень за поданим зразком.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

Основна:

1. “Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад” // Інформ. збірник Міністерства освіти України. – 1992. – № 15/16.

2. “Положення про гімназію”// Освіта. – 1991. – 28 червня.

3. “Положення про ліцей”// Освіта. – 1991. – 27 серпня.

4. Про загальну середню освіту”: Закон України // Освіта України. – 1999. – 23 червня. (Конспект)

 

 

День другий

ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ.

 

Мета: засвоєння студентами основних понять – “зміст освіти”, “навчальні плани”, “навчальні програми”, “підручники”; вироблення вмінь та навичок аналізу навчальних планів, програм та підручників; розвиток у майбутніх педагогів аналітичних здібностей,

усвідомлення ролі педагогічної майстерності учителя та уміння доцільно розв’язувати педагогічні ситуації на уроці.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ:

І.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА(робота з методистом).

1. Розкрити поняття “зміст освіти”.

2. Спираючись на державні документи про освіту, довести необхідність її реформування в умовах незалежності України.

3. Поняття педагогічної майстерності. А.С.Макаренко про сутність педагогічної майстерності та про співвідношення таланту і майстерності. Педагогічна задача та педагогічна ситуація як фрагмент педагогічної діяльності.

4. Майстерність вчителя як уміння доцільно розв’язувати педагогічні задачі.

5. Відповісти на такі питання теми:

- Що необхідно вивчати школярам у загальноосвітній школі?

- Які основні елементи змісту освіти?

- Яким вимогам мусить відповідати зміст освіти?

- У яких шкільних документах відбито зміст освіти?

- Підібрати педагогічну ситуацію і проаналізувати її за наступним планом:

1) Ким була створена ситуація – педагогом чи учнями?

2) Яку педагогічну задачу розв’язував учитель?

3) В яких умовах відбувалася педагогічна дія (мотиви поведінки учня, його особистісні характеристики, особливості стосунків з дитячим колективом і педагогом)?

4) В яку діяльність був включений вихованець (чи вихованці) для розв’язання педагогічної задачі?

5) Довести, що педагог, ситуація з діяльності якого була

проаналізована,є педагогом-майстром. Які елементи педагогічної

майстерності представлені в особистості педагога?

 

П. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (робота з учителем, методистом, самостійна робота).

1. Вивчити рекомендовану літературу згідно поставлених теоретичних питань.

2. Законспектувати одну з поданих нижче у списку додаткових джерел статтю (за вибором студента):

3. Відвідати уроки вчителя, зробивши відповідні записи в щоденнику психолого-педагогічних спостережень за поданим зразком.

4. Проаналізувати, наскільки ефективно вчитель передає зміст навчального матеріалу відповідно діючих навчальних програм і шкільних підручників, уміло розв’язує педагогічні ситуації

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

Основна:

1. Державна національна програма “Освіта. Україна XXI століття”. – Розділ “Зміст освіти”. – К., 1994. – С.11-14.

2. Закон України „Про освіту”. Розділ ІІ.

3. Бондар В. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – С. 44-61.

4. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.; Академія, 2001. – С. 240-260.

5. Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка. – Вінниця, 2003. – С. 93-137.

6. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 64-109.

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харків: ОВС, 2002. – С. 250-274.

8. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С.192 – 222, 222 – 264.

Додаткова:

1. Корсакова О.К. Склад і структура змісту сучасної шкільної освіти // Гуманітарні науки. – 2003. – № 1. – С. 14-19.

2. Савченко О.Я. Зміст шкільної освіти на рубежі століть // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 2-6.

3. Сухомлинська О.В. До питання про розвиток змісту загальної середньої освіти // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 39-43.

 

 

День третійПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)