Речення –пояснення (для чого?)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Речення –пояснення (для чого?)Тема. Етикет як вимір культури та поведінки

Розділ 1. Проблема етикету в гуманітарній науці

1.1. Предметна сфера терміна та поняття "етикет"

1.2. Змістові межі етикету у філософсько-етичному знанні

1.3. Методи дослідження етикету

1.4. Висновки до розділу 1

Розділ 2. Історія вивчення етикету

2.1. Ідеї “культивування людяності” в античній філософії

2.2. Вимоги до форми поведінки в етичній спадщині Середньовіччя, Відродження та Просвітництва

2.3. Статус етикету в сучасній гуманітарній науці

2.4. Висновки до розділу 2

Розділ 3. Етикет як соціокультурний феномен

3.1. Правила етикету та моральні вимоги

3.2. Основні види впорядкованої та організованої колективної поведінки

Висновки до розділу 3

Висновки

Список літератури

Додаток А

Тема " Економічна термінологія як складова професійної лексики"

Розділ 1. Теоретичні передумови вивчення термінів економіки

1.1. Екскурс в історію вивчення економічної термінології

1.2. Класифікація термінів економіки

1.3. Висновки до розділу 1

Розділ 2. Способи творення термінів економіки

1.1. Основні способи поповнення економічної термінології

1.2. Словники як джерело вивчення термінів економіки

1.3. Висновки до розділу 2

Розділ 3. Функціонування термінів економіки в сучасній українській мові

3.1. Економічні терміни та загальновживані слова

3.2. Терміни економіки та сучасний рекламний текст

3.3. Висновки до розділу 3

Висновки

Список літератури

Додаток А

Додаток Б

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Курсова робота має бути зброшурована, акуратно та грамотно оформлена.

Обсяг курсової роботи – 25-35 друкованих сторінок. Курсова робота повинна бути чітко структурованою з дотриманням таких вимог щодо оформлення: з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат; наявності висновків і списку використаної літератури (20-25 джерел).

Текст рукопису друкується через 1,5 інтервалу, без переносів. Формат набору Microsoft Word (*.doc, *.rtf), шрифт № 14 (Times New Roman) на папері формату А-4. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,0 см. Фрагменти рукопису, які слугують ілюстративним матеріалом, друкують курсивом.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту, у кінці заголовка ставиться крапка.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Усі сторінки курсової роботи, крім титульної підлягають суцільній нумерації.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яку включають до загальної нумерації сторінок, але номер на ній не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їхні заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім із нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках дисертації, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» або «Мал.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі курсової роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо таблиця перенесена на другу сторінку, то над другою частиною таблиці вказують “Продовження табл.” і зазначають її номер, наприклад: “Продовження табл.1.2”. Назви граф у таблиці починають із великої літери, підзаголовки – з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони є самостійними. При посиланні в тексті на таблицю слово „таблиця” подається у скороченій формі „табл.1.2”.

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д.

При посиланні в тексті роботи на певне джерело у квадратних дужках зазначають номер цього джерела за бібліографічним списком та сторінку, наприклад: [6, с. 32].

6.3. Ілюстрації

Ілюструють роботи, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту й запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Розташовують ілюстрації по центру сторінки тексту.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними. Підпис під ілюстрацією позначають скороченим словом «Рис.», порядковим номером ілюстрації та тематичним заголовком ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного без крапки наприкінці. Підпис під рисунком починають із великої літери та розташовують симетрично до зображення через один інтервал. Наприклад:

Рис. 1.5. Загальна модель ринкової економіки

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватись у вигляді таблиць. Слово “Таблиця 2.3.” розмішують над назвою таблиці, праворуч. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву наводять жирним шрифтом.

Текст у таблиці варто друкувати кеглем 12 з одинарним інтервалом. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці назву вміщують тільки над її першою частиною. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Таблиця 2.3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.011 с.)