Тема 1 «ЛІНІЙНІ НЕРОЗГАЛУЖЕНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1 «ЛІНІЙНІ НЕРОЗГАЛУЖЕНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ» 

 

Мелітополь – 2014


ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри ТЗЕ

____________В.В. Овчаров

«____» _______2014 року

ГРАФІК

СРС з дисципліни «Теортичні основи електротехніки», ч.1 на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

на _5____ семестр 2014-2015 навчального року

 

№ п/п Тижні і дати   Види завдань
01.09-05.09 08.09-12.09 15.09-19.09 22.09-26.09 29.09-03.10 06.10-10.10 13.10-17.10 20.10-24.10 27.10-31.10 03.11-07.11 10.11-14.12 17.11-21.11- 24.11-28.11 01.12-05.12 08.12-12.12
Вивчити теми і розділи теоретичного матеріалу Т1 1.1-1.8 Т1 1.9-1.12 Т2 2.1-2.2, 2.5 Т2 2.6 Т3 3.1 Т3 3.2-3.4 Т3 3.5-3.7 Т3 3.8-3.10 Т4 4.1-4.3 Т4 4.4-4.5 Т5 5.1-5.6 Т5 5.7-5.12 Т6 6.1-6.6 Т7 7.1-7.2 Т7 7.3-7.4
Виконати номери таблиць навчаюче-контролюючих завдань 1.1-1.5 1.6-1.8 2.1, 2.5 2.2, 2.3, 2.6 3.1-3.3 3.4-3.5 3.6-3.11 3.12-3.15 4.1-4.6 4.7-4.11 5.1-5.4 5.5-5.10 6.1-6.2 6.5 7.1-7.3
Виконати номери лабораторних робіт       4,5    
Виконати номери завдань логічно-понятійного характеру   1,2, 3,4     1,2, 4,5                  
Виконати пункти тематичного комплексного кваліфікаційного завдання ККЗ 1 ККЗ 2 ККЗ 3 ККЗ 4 ККЗ 5 ККЗ 6 ККЗ 7
1,2 1,2, 3.1-3.4 3.5-3.12 1-5, 6,7,8 9,10, 12, 1,2 1,2   1-9 1-4

 


ЗМІСТ

 

1.1 Явище електризації тіл і закон збереження заряду 1.2 Явище взаємодії заряджених тіл і закон Кулона……….………..
1.3 Явище електричного струму й закон Ома 1.4 Явище теплової дії електричного струму й закон Ленца – Джоуля …………………………….……………………………..
1.5 Електричне коло і її елементи 1.6 Принципова електрична схема кола 1.7 Розрахункова схема електричного кола…………………………..
1.8 Розрахунок нерозгалуженого електричного кола………………..
1.9 Закон Ома для замкнутого електричного кола з декількома електрорушійними силами 1.10 Узагальнений закон Ома 1.11 Баланс потужностей 1.12 Лінія електропередачі……….……………………………………
Завдання 1 логічно-понятійного характеру
Завдання 2 логічно-понятійного характеру
Завдання 3 логічно-понятійного характеру
Завдання 4 логічно-понятійного характеру
Лабораторна робота № 1
Тематичне комплексне кваліфікаційне завдання…………………....
Варіанти вихідних даних до тематичного комплексного кваліфікаційного завдання……………………………...………………
Список рекомендованої літератури…………………………………….

 


ТЕМА 1

ЛІНІЙНІ НЕРОЗГАЛУЖЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

 

Явище електризації тіл і закон збереження заряду

Явище взаємодії заряджених тіл і закон Кулона

 

Таблиця 1.1

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
1. У чому суть явища електризації тіл?  
2. Сформулюйте закон збереження заряду.  
3. Виконайте математичний запис закону збереження заряду.  
4. Дайте визначення точкового заряду.  
5. Тіло втратило 20 Кл позитивного заряду. Який заряд у кулонах придбало це тіло?  
6. Тіло приєднало 10 Кл негативного заряду й 10 Кл позитивного заряду. Який результуючий заряд у кулонах придбало це тіло?  
7. У чому суть явища взаємодії заряджених тіл?  
8. За допомогою чого взаємодіють заряди?  
9. Сформулюйте закон взаємодії заряджених тел.  
10. Виконайте математичний запис закону Кулона.  
11. Укажіть одиниці фізичних величин, що описують закон Кулона.  
12. В електричне поле позитивного точкового заряду q1 = 40 Кл внесли малий пробний заряд q2 = 4π × 8,85 × 10-12 Кл. Середовище, у якому перебувають заряди, має відносну діелектричну проникність ε = 20. Заряди перебувають на відстані 0,1 м. Визначити силу в ньютонах, що діє на пробний заряд.  

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 10

Таблиця 1.1а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
.
200.
За допомогою електричного поля, що існує навколо них і являє собою особливу форму матерії.
[F] = H ; [q] = Кл ; [r] = м ; [e0] = Ф/м.
0.
- 20.
Між зарядженими тілами існують сили притягання або відштовхування: тіла, що мають заряд одного знака, відштовхуються; а тіла, що мають заряд різного знака, притягаються.
q1 + q2 + … + qn = const...
Два нерухливих точкових електричних заряди взаємодіють із силою прямо пропорційною добутку цих зарядів і обернено пропорційному квадрату відстані між ними й діелектричної проникності середовища.
У втраті або придбанні тілом деякої кількості електронів.
Заряджене тіло, розмірами якого в даних умовах можна зневажити.
Алгебраїчна сума зарядів системи не змінюється згодом.

Таблиця 1.2

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
1. Що таке електрична постійна? Укажіть її значення.  
2. Дайте визначення пробного заряду.  
3. Дайте визначення напруженості електричного поля.  
4. Негативний точковий зарядq3 = 4π × 8,85 × 10-12 Клстворює електричне поле в середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 20.Визначити напруженість електричного поля на відстані 0,01 мвід заряду, у вольтах на метр.  
5. Дайте визначення потенціалу електричного поля.  
6. Що таке силова лінія електричного поля?  
7. Що таке еквіпотенційна лінія електричного поля?  
8. Як графічно зображується електричне поле?  
9. Дайте визначення напруги електричного поля.  
10. Визначити потенціал у точці поля, зазначеної в завданні 4, у вольтах.  
11. Потенціали крапок1 і 2електричні поля відповідно рівні 20 В и 5 В.Визначити напруга електричного поля у вольтах між зазначеними крапками.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 10.

 

Таблиця 1.2а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
500.
Лінія, що з'єднує точки електричного поля з однаковими потенціалами.
5.
Діелектрична проникність вакууму; e0 = 8,85 × 10–12 Ф/м.
15.
Різниця потенціалів між крапками електричного поля.
Позитивний заряд малої величини qпр, призначений для дослідження електричного поля.
Траєкторія руху вільного пробного заряду в електричному полі.
За допомогою силових і еквіпотенційних ліній.
Фізична величина, чисельно рівна відношенню сили, з якої поле діє на пробний заряд, поміщений у дану точку поля, до значення цього заряду.
Фізична величина, чисельно рівна відношенню потенційної енергії, який володіє пробний заряд, поміщений у дану точку поля, до значення цього заряду.

Явище електричного струму й закон Ома

Явище теплової дії електричного струму й закон Ленца – Джоуля

Таблиця 1.3

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
1. У чому суть явища електричного струму?  
2. Дайте визначення електрорушійної сили.  
3. Дайте визначення сили електричного струму.  
4. Як розрахувати опір провідника електричному струму?  
5. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.  
6. Виконайте математичний запис закону Ома для ділянки кола.  
7. Сторонні сили джерела переносять заряди величиною220 Клпроти сил електричного поля.При цьому відбувається робота, рівна44000 Дж.Визначити електрорушійну силу у вольтах, що розвиває джерело.  
8. За 120 секундчерез поперечний переріз провідника проходить заряд величиною240 Кл.Визначити силу електричного струму в амперах.  
9. Провідник з питомим опором, рівним 0,017 (Ом×мм2)/м,має довжину2000 мі перетин 3,4 мм2.Визначити опір провідника в омах.  
10. У чому суть явища теплової дії електричного струму?  
11. Сформулюйте закон теплової дії електричного струму.  
12. Виконайте математичний запис закону Ленца – Джоуля.  
13. Дайте визначення потужності електричного струму.  
14. Укажіть одиниці фізичних величин, що характеризують явище теплової дії електричного струму.  
15. По провіднику, що має опір 300 Ом,проходить електричний струм силою20 Ав продовж 1 хвилини.Визначити енергію в джоулях, що виділяється в провіднику.  
16. Визначити потужність електричного струму взавданні 15, у ватах.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = = 2.

 

Таблиця 1.3а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1. 10.
2. Кількість теплоти, що виділяється в провіднику, прямо пропорційно опору провідника, квадрату сили електричного струму й часу його дії.
3. Фізична величина, чисельно рівна заряду, що проходить через поперечний переріз провідникав одиницю часу.
4. .
5. 120 000.
6. При зіткненні зарядів з молекулами (атомами) вони віддають їм частина своєї енергії, збільшуючи швидкість теплового руху молекул (атомів), що приводить до нагрівання провідника при проходженні по ньому електричного струму.
7. 2.
8. [W] = Дж ; [R] = Ом ; [I] = А ; [t] = с.
9. В упорядкованому й спрямованому русі вільних заряджених часток під дією сил електричного поля.
10. Опір провідника електричному струму дорівнює питомому опору матеріалу провідника, помноженому на його довжину й діленому на перетин провідника.
11. 7 200 000.
12. .
13. Кількість електричної енергії, яка виділяється в провіднику в одиницю часу.
14. 200.
15. Фізична величина, чисельно рівна відношенню роботи, що роблять сторонні сили джерела по перенесенню заряджених часток проти сил електричного поля, до значення їхніх зарядів.
16. Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі (різниці потенціалів) на затискачах провідника й зворотно пропорційна опору провідника.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.017 с.)