Розшифрування змісту таблиціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розшифрування змісту таблиціЛекції:

ПЛ – проблемна лекція – вид лекційного заняття, що спрямовується на розвиток логічного мислення студентів;

ІЛ – інтерактивна лекція – лекційне заняття, яке передбачає інтерактивну взаємодію учасників навчального процесу і базується на позиціях того, що студент є окремим носієм і творцем знань;

ЛзеД – лекція з елементами дискусії – передбачає залучення студентів до вирішення окремих дискусійних (реальних, або навмисно створених) питань;

ВЛ – відео лекція – передбачає перегляд відео матеріалу з подальшим його обговоренням і висновками.

Практичні заняття:

СЗ – ситуаційні завдання – вид завдань, у якому відображаються можливі варіанти ринкової ситуації, які вимагають алгоритмізованих, упорядкованих, на основі попередньо отриманих знань, рішень;

К – кейси – завдання, що стосуються безпосередньої ситуації з якою зіткнувся конкретний суб’єкт ринку, однак рішення щодо неї можуть відрізнятися;

РМГ – робота в малих групах – особливий спосіб організації роботи на практичному занятті, покликаний формувати основи ухвалення колегіального рішення з одночасним знаходженням місця та функцій у ньому кожного з учасників;

АТ – аудиторне тестування (письмове або Інтернет-опосередковане) – виконання в аудиторії тестових завдань щодо питань теми;

УО – усне опитування – аналіз рівня оволодіння студентом навчальною інформацією за темами, розділами, за навчальною дисципліною в цілому на сонові представленого усного вербального пояснення проблемних питань курсу;

ПО – письмове опитування – аналіз рівня оволодіння студентом навчальною інформацією за темами, розділами, за навчальною дисципліною в цілому на сонові представленого письмового пояснення проблемних питань курсу;

МШ – «мозковий штурм» – засіб прийняття колективного рішення на практичному занятті за умови початкового прийняття всіх думок і поступового сходження до найбільш актуального рішення;

РЗ – розрахункові завдання;

РІ – рольові ігри – метод роботи на практичному занятті де передбачено розподіл функцій (рішень) між учасниками гри, задіяними у вирішенні конкретного завдання.

Індивідуальні завдання:

РІЗ – реєстрація індивідуального завдання – узгодження та реєстрування плану індивідуальної роботи студента;

КА – консультування аудиторне – передбачає навчальну взаємодію студента з викладачем щодо з’ясування окремих незрозумілих питань теми, завдань, алгоритмів тощо в межах навчального закладу;

КЗ – консультування зовнішнє – передбачає навчальну взаємодію студента зі сторонніми фахівцями або експертами щодо з’ясування окремих незрозумілих питань, завдань, дій тощо на території консультанта;

КД – консультування дистанційне – передбачає навчальну взаємодію студента з викладачем або зі сторонніми фахівцями щодо з’ясування окремих незрозумілих питань теми, завдань, алгоритмів тощо з можливістю використання засобів комунікації та зв’язку;

ПЗІЗ – попередній захист індивідуального завдання – має на меті з’ясування ступеня готовності індивідуального завдання до захисту;

ЗІЗ – захист індивідуального завдання.

Самостійна робота студента:

КОД – конспект основних джерел – передбачає занесення до конспекту (робочого зошита) основних положень, висвітлених у працях авторів, представлених у списку основних інформаційних джерел;

КДД – конспект додаткових джерел – передбачає занесення до конспекту (робочого зошита) основних положень, висвітлених у працях авторів, представлених у списку додаткових інформаційних джерел;

АТ – аудиторне тестування (письмове або Інтернет-опосередковане) – виконання в аудиторії тестових завдань щодо питань, винесених на самостійне опрацювання студентом;

ДТСП – дистанційне тестування для самоперевірки – передбачає самостійне проходження студентом тестових, розміщених в Інтернет-опосередкованому середовищі, у зручний спосіб і час;

ССП – спостереження за суб’єктами підприємництва – має на меті організацію відвідувань і спостережень за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Впродовж вивчення дисципліни студенти готуються до практичних занять; виступають з доповідями та виступами; беруть участь у рішеннях поставлених завдань як члени малих груп, учасники «мозкових штурмів»; готують індивідуальні завдання тощо. Кожен з указаних видів робіт оцінюється викладачем оцінкою поточного контролю.

За кожним з навчальних модулів студентами виконується контрольна робота, основним завданням якої є оцінювання рівня знань, умінь і практичних навичок щодо пройденого навчального матеріалу. Контрольна робота, окрім питань, що стосуються розуміння теоретичного матеріалу, передбачає відтворення процесів, виконання ситуаційних або розрахункових завдань, кейсів, тестових завдань. Оцінка за контрольну роботу є вищою з попередні оцінки поточного контролю знань, оскільки в результаті її виконання стає очевидним результат засвоєння конкретної, системно об’єднаної, дидактичної одиниці, представленої навчальним модулем.

Рубіжний контроль здійснюється у формі іспиту. Іспит може проводитися шляхом усного або письмового опитування на основі екзаменаційних білетів. Передбачається, що для прикладних, практико-орієнтованих дисциплін у якості завдання на іспит може використовуватися індивідуальне завдання студента, що представлятиметься у формі наукової роботи або прикладного проекту. Оцінка за іспит становить ≥ 40% від загальної суми можливих для отримання студентом балів.

 

 

7.1. МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Навчальні заняття (модуль 1)
Теми Практичні Індивідуальні СРС Контрольна  
Тема 1      
Тема 2    
Тема 3    
Всього: ∑= 20
Навчальні заняття (модуль 2)
Тема 4        
Тема 5    
Тема 6    
Тема 7    
Тема 8    
Тема 9      
Тема 10      
Тема 11    
Всього: ∑= 40
Іспит – 40 ∑= 100
Навчальні заняття (модуль 3)
Тема 12    
Тема 13    
Тема 14    
Всього: ∑= 60
Іспит – 40 ∑= 100

 

Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно A Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82–89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75–81 C Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67–74 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60–66 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35–59 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1–34 F Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

 

Методичні вказівки

 

В процесі вивчення дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» студентам необхідно буде крім звичайного ознайомлення з матеріалом, вивчення тем курсу та підготовки до практичних занять обов’язково використовувати інформаційні ресурси, представлені в друкованих джерелах і в мережі Інтернет.

При підготовці до лекцій рекомендовано:

1. Ознайомитися з темою майбутньої лекції і питаннями, винесеними на розгляд у ній.

2. Зі списку основних та додаткових джерел, запропонованих до лекції, обрати джерела, які будуть здатні сформувати попереднє уявлення про матеріал лекції. Зокрема, можна скористатися інформацією з Web-сторінок, публікаціями в періодичних виданнях тощо.

3. Ознайомитися з матеріалом опорного конспекту з метою попереднього формування структурно-логічної побудови майбутньої лекції.

4. За необхідності приготувати запитання, які виникли по ходу попередньої підготовки до лекції.

При підготовці до практичних занять слід:

1. Ознайомитись із завданнями винесеними на практичне заняття, формою його проведення та способами оцінки результатів.

2. Прочитати й проаналізувати матеріал лекції.

3. Опрацювати список рекомендованої літератури для більш повного засвоєння знань.

4. Звернутися до додаткових у т.ч. інтерактивних джерел.

5. Самостійно перевірити власне знання основних термінів, положень, визначень, дефініцій, формул.

6. Визначити незрозумілі положення, формулюючи їх у запитання.

7. Проаналізувати практичну спадщину, нагромаджену щодо предмета теми лекції або окремих питань.

8. Особливу увагу зосередити на алгоритмах і процесах, викладених як у лекційному матеріалі, так і в додаткових джерелах, з метою оволодіння методами конкретних практичних дій на ринку.

9. Сформулювати власне бачення викладених проблем та алгоритмів їх вирішення.

10. Попередньо спрогнозувати власні способи вирішення практичних завдань.

 

В процесі роботи над індивідуальним завданням доцільно:

1. Одержати, чітко з’ясувати та усвідомити сутність завдання, а за необхідності додатково уточнити його у викладача.

2. Ознайомитися з графіком консультацій викладача.

3. Уточнити з викладачем часові проміжки для консультування в режимі телефонного зв’язку, електронної пошти і/або online.

4. Визначитися з колом сторонніх консультантів.

5. Розробити власний план і графік виконання роботи та затвердити його у викладача.

6. Одержувати поточні консультації щодо виконання плану роботи.

7. При завершенні виконання індивідуального завдання підготувати його презентацію.

8. Представити виконане завдання з презентацією викладачу під час попереднього захисту.

9. Захистити роботу під час публічного виступу (перед аудиторією).

 

Під час самостійної роботи слід:

1. Виділити окремий час для самопідготовки та вивчення дисципліни.

2. Детально ознайомитися з матеріалом теми та із завданнями для самостійного опрацювання.

3. Проаналізувати основну та додаткову літературу, інші інформаційні джерела.

4. Законспектувати основні положення, висвітлені в літературних та інших джерелах.

5. Розробити структурно-логічну схему викладу навчального матеріалу.

6. Дати відповіді на запитання для самоперевірки та контролю знань.

7. Пройти тестові завдання для самоперевірки знань.

8. Виписати незрозумілі питання.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

9.1. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ МОДУЛЯМИ 1 і 2

 

1. Ринкова економіка як засіб подолання економічних проблем суспільства.

2. Роль інфраструктури товарного ринку в процесі суспільного відтворення та економічного зростання.

3. Поняття та економічний зміст ринку.

4. Основні функції ринку.

5. Класифікаційні ознаки та види ринків.

6. Характеристика ринку за ступенем монополізації.

7. Особливості, форми та методи регулювання товарного ринку.

8. Види ринкових процесів, сутність понять: обмін, купівля, продаж, попит і пропозиція.

9. Види ринкових процесів на товарному ринку та сутність понять: продукт і товар їх спільні та відмінні риси.

10. Особливості діяльності суб’єктів інфраструктури товарного ринку

11. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку.

12. Особливості формування інфраструктури товарних ринків економічно розвинених країн і вітчизняного товарного ринку.

13. Функції та завдання маркетингових посередників у межах товарного ринку.

14. Типи маркетингових посередників.

15. Маркетингова концепція розвитку суб’єктів інфраструктури.

16. Принципи діяльності маркетингових посередників.

17. Сутність і місце оптової торгівлі в ринкових процесах.

18. Функції оптової торгівлі.

19. Особливості оптової торгівлі продукцією виробничого призначення.

20. Характеристика основних видів оптової торгівлі.

21. Основні макроекономічні показники оптової торгівлі.

22. Оптова торгівля як суб’єкт формування національного доходу та національного багатства країни.

23. Загальна характеристика обігу ресурсів у оптовій торгівлі.

24. Механізми здійснення купівлі-продажу товарів на вільному ринку.

25. Формування портфелів замовлень і участь у цьому процесі оптової торгівлі.

26. Абсолютні показники оптового товарообігу.

27. Відносні показники товарної структури: асортиментна концепція та номенклатура товарів у оптовій торгівлі.

28. Товарні запаси в оптовій торгівлі.

29. Оптові складські комплекси.

30. Витрати в оптовій торгівлі та їх характеристики.

31. Види підприємств оптової торгівлі.

32. Організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі.

33. Загальна характеристики діяльності підприємств оптової торгівлі.

34. Основні завдання оптових підприємств на товарному ринку.

35. Комерційна діяльність підприємств оптової торгівлі.

36. Організація оптової закупівлі товарів.

37. Форми та методи здійснення закупівель товарної продукції у підприємств-виробників.

38. Оптова закупівля товарів на ярмарках.

39. Укладання угод на біржових торгах.

40. Аукціонна закупівля товару.

41. Участь оптового підприємства в інтегрованих системах розподілу товарів.

42. Послуги підприємств оптової торгівлі.

43. Основні показники діяльності підприємств оптової торгівлі.

44. Сутність і види виробничих процесів у підприємствах торгівлі.

45. Роль і функції складів у процесі товароруху.

46. Основні завдання складського господарства на товарному ринку.

47. Види товарних складів.

48. Вимоги до складів у залежності від типів товарів, що зберігаються на їх території.

49. Автоматизація та механізація роботи складів.

50. Тара і тарне господарство.

51. Сутність транспортно-експедиційних операцій.

52. Роль транспорту у процесі товарообігу.

53. Функції транспорту на товарному ринку.

54. Організація перевезень товарів.

55. Аналіз технічних можливостей і добір конкретного виду транспорту в залежності від об’єктів транспортування та комерційних завдань суб’єкта товарного ринку.

56. Витрати, пов’язані з транспортуванням.

57. Способи та особливості доставки товарів авіаційним, залізничним, водним, автомобільним та трубопровідним транспортом.

58. Раціоналізація товароруху, поняття товарного потоку та товарної партії.

59. Система товаропостачання JIT.

60. Експедиційні служби: їх завдання та функції.

61. Сутність торговельно-посередницької діяльності.

62. Види торговельно-посередницької діяльності.

63. Торгівля через торговельно-посередницькі структури.

64. Підготовка та проведення ділових переговорів із посередниками.

65. Роль і значення договору в торговельно-посередницькій діяльності.

66. Сутність та завдання договірної роботи.

67. Види договорів у торговельно-посередницькій діяльності.

68. Страхування комерційних операцій, зазначених у договорі.

69. Форма та структура зовнішньоекономічного договору.

70. Характеристика посередницької діяльності на товарному ринку.

71. Агентські фірми: особливості їх діяльності на товарному ринку.

72. Дилерські фірми: їх функції та завдання на товарному ринку.

73. Дистриб’юторські фірми: особливості їх діяльності на товарному ринку.

74. Брокерські організації: особливості їх діяльності на товарному ринку.

75. Бартерні контори: особливості їх діяльності на товарному ринку.

76. Торгово-промислові палати: особливості їх діяльності на товарному ринку.

77. Організація діяльності посередників, мотивація їх діяльності.

78. Сутність та призначення інформаційної діяльності.

79. Дослідницькі центри з маркетингових та соціологічних досліджень: їх спільні та відмінні риси, масштаби, завдання та функції.

80. Інформаційно-комерційні центри як складові частини інфраструктури товарного ринку: їх завдання та функції.

81. Роздрібна торгівля як елемент організованого товарного ринку.

82. Ознаки та форми роздрібної торгівлі.

83. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі на основі особливостей функціонування та в залежності від пропонованих товарів.

84. Маркетингові рішення у роздрібній торгівлі.

85. Нормативно-правові засади діяльності суб’єктів роздрібної торгівлі.

86. Органи, що здійснюють контроль за діяльністю роздрібної торгівлі: їх права, обв’язки та повноваження.

87. Сутність роздрібної торговельної мережі, види мереж, їх переваги та недоліки.

88. Класифікація магазинів.

89. Сутність спеціалізації підприємств роздрібної торгівлі та методи визначення її рівня.

90. Зона торговельного обслуговування, методи її визначення.

 

9.3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ЗА НАВЧАЛЬНИМ МОДУЛЕМ 3

 

1. Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій економіці.

2. Товарна біржа як об’єднання комерційних посередників.

3. Біржа як некомерційний суб’єкт товарного ринку.

4. Види бірж та правові засади їхньої діяльності в Україні.

5. Класифікація бірж на основі визначеного об’єкта торгів.

6. Порядок створення й організація діяльності товарної біржі.

7. Організаційно-правові основи функціонування бірж як ринкових суб’єктів.

8. Функції та завдання структурних підрозділів товарних бірж.

9. Організація й технологія біржової торгівлі.

10. Сутність котирування цін як засобу нівелювання значного коливання цін.

11. Роль біржі як чинника, що формує оптовий товарний ринок.

12. Сутність реального товару та товарного зразка.

13. Способи роботи з товарами в процесі біржової торгівлі.

14. Особливості біржових угод на товарній біржі.

15. Сутність та доцільність використання цін «спот», «форвард», «ф’ючерс».

16. Брокерська діяльність на товарній біржі.

17. Визначення та економічне значення лізингу.

18. Лізинг як форма вкладення коштів в основні фонди без одноразової мобілізації власних або залучених коштів.

19. Переваги використання лізингу для суб’єктів товарного ринку.

20. Класифікаційна характеристика видів і форм лізингу.

21. Сутність оперативного та фінансового лізингу.

22. Доцільність використання конкретного виду лізингу в залежності від завдань суб’єкта товарного ринку.

23. Сутність і послідовність здійснення лізингових угод.

24. Учасники лізингових угод.

25. Взаємодія між учасниками в процесі здійснення лізингових операцій

26. Економічні засади лізингових угод.

27. Розрахунки ефективності застосування лізингу в порівнянні з банківськими кредитами.

28. Сутність, форми та особливості персонального продажу.

29. Персональний продаж як засіб комунікації та форма комерційної діяльності.

30. Доцільність використання персонального продажу суб’єктами товарного ринку.

31. Управління персональним продажем.

32. Підготовка фахівців, зайнятих персональним продажем.

33. Стимулювання та мотивація діяльності персональних продавців.

34. Шляхи забезпечення продажу комерційно перспективних товарів засобами персонального продажу.

35. Головні складові процесу персонального продажу.

36. Торгові представники і вимоги щодо їх діяльності.

37. Торговий представник як агент і як незалежний підприємець, що репрезентує суб’єкта товарного ринку.

38. Організаційні умови роботи з торговим представником.

39. Активізація та стимулювання роботи торгового представника.

40. Торгівля по пошті: завдання та можливості.

41. Організація торговельного обслуговування по пошті.

42. Особливості організації продажів за каталогами.

43. Світові лідери продажів за каталогами.

44. Електронна комерція як новітня форма продажу товарів і послуг.

45. Організація електронної комерції з використанням мережі Інтернет.

 

 

СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Основні джерела

1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник / М.І. Бєлявцев. – К.: ЦНЛ, 2005. – 410 с.

2. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: навч. посібник для студ. ВНЗ / А.М. Виноградська. – К.: ЦНЛ, 2006. – 778 с.

3. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка: учебник для вузов / Л.А. Ибрагимов. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 360 с.

4. Інфраструктура товарного ринку: навчальні завдання на ПЕОМ до практ. занять та самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навчання спец. «Маркетинг» / К.М. Прохоренко, С.В. Корягіна. – Л.: Вид-во Львів. комерційної академії, 2007. – 64 с.

5. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник / А.С. Савощенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.

6. Прокопенко О.В. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнула. – К.: ЦНЛ, 2007. – 296 с.

7. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник / О.М. Шканова. – К.: ЦНЛ, 2006. – 320 с.

8. Ястремская Е.Н. Инфраструктура товарного рынка: учеб. пособие / Е.Н. Ястремская, Д.В. Райко. – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 216 с.

 

Додаткові джерела

1. Александрова Н.В. Выставочный менеджмент: стратегии управления и маркетинговые коммуникации: учеб. пособие / Н.В. Александрова. – М.: Проэкспо, 2006. – 382 с.

2. Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі: ефективність функціонування та стратегія розвитку: монографія / М.П. Балабан. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 153 с.

3. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: навч. посібник / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. – К., 2006. – Ч.1. – 214 с., Ч.2. – 154 с.

4. Беднарчук М.С. Біржові товари: підручник для студ. ВНЗ / М.С. Беднарчук, І.С. Полікарпов. – Л.: Магнолія, 2006. – 364 с.

5. Беспалов Р.С. Транспортная логистика: новейшие технологии построения эффективной системы доставки / Р.С. Беспалов. – М.; СПб.: Вершина, 2008. – 382 с.

6. Біржова діяльність: навч. посібник для студ. ВНЗ / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, Ю.Н. Воробйов та ін. – К.: ЦУЛ, 2003. – 261 с.

7. Богачев В.И. Коммерческая деятельность посреднических организаций: учеб.-метод. пособие / В.И. Богачев, В.Г. Пеннер, А.П. Татарин. – Луганск: Типография Престиж-сервис, 2008. – 83 с.

8. Вертоградов В.А. Управление продажами / В.А. Вертоградов и др. – СПб.: Питер, 2004. – 236 с.

9. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку / О.М. Азарян, Я.М. Антонюк, В.В. Апопій та ін. – Донецьк; Львів: ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.

10. Водоп’янова О. Актуально про роздрібну торгівлю: запитання та відповіді, зразки документів нормативна база / О. Водоп’янова. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 144 с.

11. Голиков Е.А. Оптовая торговля: Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность: учеб.-практ. пособие / Е.А. Голиков. – М.: Экзамен, 2004. – 270 с.

12. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручник ./ Н.О. Голошубова. – К.: Книга, 2004. – 560с.

13. Голошубова Н.О., Організація і технологія торгівлі споживчими товарами: Навч.посіб./ Н.О. Голошубова – К.: КНТЕУ, 2007. – 272 с.

14. Голошубова Н.О.Оптова торгівля: організація та технологія: Навч. посіб./ Н.О. Голошубова, В.М. Торопков – К.: КНТЕУ, 2005. – 265 с.

15. Гринів Б.В. Аналіз товарообороту підприємств роздрібної торгівлі: навч. посібник / Б.В. Гринів. – Л.: Вид-во Львів. комерційної акад., 2005. – 147 с.

16. Грищенко І.М. Формування механізму управління комерційним посередництвом / І.М. Грищенко. – К.: Грамота, 2007. – 367 с.

17. Данько М.І. Транспортна логістика. Складові частини логістики: навч. посібник для студ. ВНЗ / М.І. Данько, Т.В. Бутько, А.М. Котенко та ін. – Х.: УкрДАЗТ, 2004. – 157 с.

18. Дозоров А.А. Биржевая торговля: учеб.-практ. пособие / А.А. Дозоров. – М., 2005. – 256 с.

19. Дорощук Н. Дистрибуция на практике: справочник руководителя / Н. Дорощук, В. Кулеша. – Одесса: Астропринт, 2004. – 160 с.

20. Дыбская, В. В. Управление складированием в цепях поставок /В. В. Дыбская. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 720 с.

21. Егоров И.В. Управление товарными системами: учебник для вузов по специальностям экономики и управления / И.В. Егоров. – М.: Дашков и К., 2005. – 644 с.

22. Загородній А.Г. Біржа. Біржові операції: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Алеута, 2008. – 185 с.

23. Захаренко Г.П. Выставка: техника и технология успеха / Г.П. Захаренко. – М.; СПб: Вершина, 2006. – 230 с.

24. Карпенко В.А. Правила торговли. Оптовая и розничная торговля. – Х.: Конус, 1998. – 184с.

25. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: учеб.-практ. пособие для студентов вузов / В.М. Курганов. – М.: Кн. мир, 2005. – 432 с.

26. Лабурцева О.І. Маркетингова політика розподілення: Навчальний посібник. / О.І. Лабурцева, А.В. Яренко. – К.: КНУТД, 2008. – 86 с.

27. Леви М., Вейте Б. А. Основы оптовой торговли / Пер. с англ. Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 354 с.

28. Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: навч. посібник / Б.А. Обритько. – К.: МАУП, 2003. – 264 с.

29. Патров В.В. Розничная торговля / В.В. Патров, М.Л. Пятов, В.А. Липатова. – М.: МЦФЭР, 2003. – 298 с.

30. Пепа Т.В. Біржова діяльність: навч. посібник для студ. ВНЗ / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лаврінович. – К.: Ліра-К, 2009. – 540 с.

31. Салливан М. Маркетинг в розничной торгове: секреты успеха магазина ХХ1 века / М. Салливан, Д. Эдкок. – СПб.: Изд. дом «Нева», 2004. – 381 с.

32. Саркисян Л.Г. Организация розничной торговой сети / Л.Г. Саркисян, Е.Б. Казакова. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 153 с.

33. Тарондо Ж-К. Дистрибьюция / Жан-Клод Тарондо, Доминик Ксардель. – СПб.: Нева, 2003. – 127 с.

34. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник / В.Г. Щербак. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 175 с.

35. www.knowthis.com

36. www.hryh.at.ua

37. www.management.com.ua

38. www.marketing.spb.ru

39. www.sfin.ru

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.022 с.)