Тема 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості.Мова і суспільство. Вплив літератури на формування національної свідомості. Державний статус української мови. Українська мова серед інших мов світу.

 

Тема 2. Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови

Поняття культури мови та мовлення. Мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів і спеціалістів. Милозвучність української мови. Деякі правила евфонічності.

Особливості та жанри публічних виступів. Техніка проведення публічного виступу. Початок виступу. Розвиток виступу і заволодіння увагою слухачів. Наочність як засіб ілюстрації й доказовості у публічному виступі.

 

Тема 3. Писемне мовлення. Сучасні правописні норми в різностильових текстах.

Специфіка писемного мовлення. Відмінність між усним та писемним мовленням. Мовні штампи та канцеляризми. Тавтологія і плеоназм.

Тема 4. Функціональні стилі сучасної української мови

Поняття про стиль. Основні стилі української літературної мови. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні працівника.

 

Тема 5. Текст як засіб різностильової комунікації.

Поняття про текст. Текст як цілісність та його окремі компоненти. Мовностилістичні особливості текстів різних жанрів сучасної української літературної мови. Текст як форма існування наукового знання.

 

Тема 6. Художня література як основа формування культури мови особистості

Роль художньої літератури в житті і розвитку суспільства. Вплив художньої літератури на почуття та уяву читача. Специфіка та особливості творення мовних засобів художньої літератури.

 

Тема 7. Мовний світ сучасної української літератури.

Вплив художньої літератури на формування свідомості та мовленнєвої культури особистості. Лексико-стилістичні особливості сучасної української поезії та прози. Вияв індивідуальності автора та авторського індивідуального стилю у сучасній українській літературі ( на прикладі творів Ліни Костенко, Івана Драча, Бориса Олійника, Романа Іваничука, Романа Федорова та ін).

Тема 8. Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах

Лексичні норми сучасної літературної мови. Точність слововживання та чистота мовлення. Особливості використання синонімів, омонімів, антонімів, паронімів у різностильових текстах. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Фразеологічне багатство сучасної української літературної мови.

 

Тема 9. Граматичні засоби мови в різностильових текстах

Словотвірні норми. Способи словотвору. Нормативність творення відтопонімних слів. Морфологічні норми іменника. Нормативність уживання граматичних форм прикметника. Нормативність уживання граматичних форм числівника. Нормативність уживання граматичних форм займенника. Нормативність уживання граматичних форм дієслова. Нормативність уживання граматичних форм прийменників. Синтаксичні норми. Порядок слів у реченні. Координація присудка з підметом. Деякі випадки керування. Використання однорідних членів речення. Орфографічні норми. Основні правила уживання розділових знаків.

Тема 10. Шляхи формування мовної компетенції особистості

Словники як джерело збагачення мовлення. Види словників та їх призначення. Особливості та специфіка редагування різностильових текстів. Труднощі перекладу. Методика написання творчих робіт. Аудіювання.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : [навчальний посібник] / Мацюк З., Станкевич Н. - К. : Каравела, 2008.

2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 1997.

3. Глущик С.В. Сучасні ділові папери : [навчальний посібник] / Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. - К.:Арій, 2009.

4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : [навчальний посібник] / Гриценко Т.Б. – Вінниця : Нова книга, 2003.

5. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців : [навчальний посібник]/ Шевчук С.В. - К. : Арій, 2008. - 424 с.

6. Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс : [підручник]/ Шевчук С.В. - К. Арій, 2009.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : [підручник]/ Шевчук С.В. - К. : Арій, 2009.

8. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : [навчальний посібник]/ Шевчук С.В., Кабиш О.О. - К. : Арій, 2009.

9. Шевчук С.В. Практикум з української мови : Модульний курс : [навчальний посібник]/ Шевчук С.В., Лобода Т.М. - К.:Алєрта, 2009.

Додаткова

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник]/ Бацевич Ф.С. - К. : Видавничий центр „Академія”, 2004.

2. Культура фахового мовлення : [навчальний посібник]/ За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2005.

3. Мацько Л.І. Культура фахової мови : [навчальний посібник]/ Мацько Л.І., Кравець Л.В. - К.: ВЦ „Академія”, 2007.

4. Мацько Л.І. Стилістика української мови : [підручник]/ Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. - К. : Вища школа, 2003.

5. Панько Т.І. Українське термінознавство : [підручник для студентів гуманітарних спеціальностей]/ Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. – Львів : Світ, 1994.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : [навчальний посібник]/ Радевич-Винницький Я. - К. : Знання, 2006.

7. Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів/
Токарська А.С., Кочан І.М. – Львів : Світ, 2008.

8. Українська мова : Енциклопедія. - К. : Видавництво „Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. - К. : Довіра; УНВЦ „Рідна мова”, 1999.

10. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : [навчальний посібник]/ Ф.І. Хміль. - К. : „Академвидав”, 2004.

11. Шевчук С.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування : [навчальний посібник]/ Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. - К. : Арій, 2008.

Словники

1. Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь/
Ганич Д.І., Олійник С.І. - К., 1990.

2. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів/ Ганич Д.І.,
Олійник С.І. - К., 1985.

3. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання/
І.С. Головащук. - К., 1989.

4. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень/
І.С. Головащук. - К., 2001.

5. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник/
І.С. Головащук. - К., 2001.

6. Головащук І.С. Словник наголосів/ І.С. Головащук. - К., 2000.

7. Головащук І.С. Українське літературне слововживання : Словник-довідник/
І.С. Головащук. - К., 1995.

8. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник/
С.Я. Єрмоленко. - К., 1999.

9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови/
С. Караванський. - К. : Видавництво „Українська книга”, 2004.

10. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики/
С. Караванський. – Львів : БаК, 2006.

11. Олійник О. Російсько-український словник наукової термінології/ Олійник О., Сидоренко М.М. - К., 1994.

12. Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник/ Олійник О., Сидоренко М.М. - К., 1991.

13. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. - К., 1994.

14. Орфоепічний словник української мови. - К., 1995.

15. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування /За ред.
Тараненко А.А. - К., 1996.

16. Російсько-український фразеологічний словник : Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. - К., 1993.

17. Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. - К., 1985.

18. Словник скорочень української мови. - К., 1982.

19. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. - К., 1989.

20. Словник української мови: У 11 т. - К., 1971 - 1981.

21. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин,

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. - К.: Знання, 2006.

22. Словник-довідник труднощів української мови. - К., 1992.

23. Тараненко А.А. Русско-украинский словарь для деловых людей/ Тараненко А.А., Брицын В.М. - К., 1992.

24. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005.

25. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М. Русанівського - К. : Довіра, 2006.

26. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення/ С.В. Шевчук. - Русско-украинский словарь деловой речи. - К. : Вища школа, 2008.

Інтернет-ресурси

1. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua („Словники України”)

2. http://dict.linux.org.ua (Проект англійсько-українського словника технічних термінів)

3. http://slovo.ridne.net (Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)

4. http://www.slovnyk.net (Великий тлумачний словник сучасної української мови)

5. http://r2u.org.ua; http://krym.linux.org.ua (Академічний російсько-український словник за ред. А. Кримського)

6. http://www.rosukrdic.iatp.org.ua (Російсько-український словник сталих виразів)

7. http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (Українська мова : Енциклопедія)

Інші сайти

1. www.dssu.gov.ua (Держспоживстандарт України)

2. www.ukrndnc.org.ua (ДП “УкрНДНЦ”)

3. www.menr.gov.ua (сайт Міністерства екології та природних ресурсів України)

4. http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi (законодавство України)

5. www.semesta.lviv.ua (Львівський РДЦСМС)

6. www.franko.lviv.ua (сайт ЛНУ імені Івана Франка)

7. www.msu.kharkov.ua/tc (Галузевий термінологічний центр)

8. http://ulif.mon.gov.ua (Український лінгвістичний портал)

9. http://pravopys.vlada.kiev.ua (Інтернет-сторінка, присвячена мовним питанням)

10. www.domivka.net/forum/archive/index.php/t-6037.html (Р. Рожанківський. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови);

11. www.rada.kiev.ua/LIBRARY/

12. www.novamova.com.ua

 


5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП

 

№ розділу, теми (змістові модулі) Назва розділу, теми, змістового модуля Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
всього у тому числі лекції семінари Залік по модулю
СРС/ ІНДЗ ауд.
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1 Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості. -
Тема 2 Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови -
Тема 3 Писемне мовлення. Сучасні правописні норми в різностильових текстах -
Тема 4 Функціональні стилі сучасної української мови -
Тема 5 Текст як засіб різностильової комунікації -
Тема 6 Художня література як основа формування культури мови особистості - - - -
Тема 7 Мовний світ сучасної української літератури -
Тема 8 Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах -
Тема 9 Граматичні засоби мови в різностильових текстах -
Тема 10 Шляхи формування мовної компетенції особистості -
Тема 11 Залік по модулю № 1      
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) -/18 -     -
Разом 36/18

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ Заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
Заліковий модуль №1
Тема 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості
Тема 2. Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови
Тема 3.Писемне мовлення. Сучасні правописні норми в різностильових текстах
Тема 4.Функціональні стилі сучасної української мови
Тема 5. Текст як засіб різностильової комунікації
Тема 7. Мовний світ сучасної української літератури
Тема 8. Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах
Тема 9. Граматичні засоби мови в різностильових текстах
Тема 10. Шляхи формування мовної компетенції особистості
  Разом

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ Заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
Заліковий модуль №1
Семінарське заняття №1 Мова і суспільство
Семінарське заняття №2 Поняття культури мови та мовлення
Семінарське заняття №3 Особливості та жанри публічних виступів
Семінарське заняття №4 Специфіка писемного мовлення
Семінарське заняття №5 Мовні штампи та канцеляризми
Семінарське заняття №6 Поняття про стиль
Семінарське заняття №7 Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні працівника
Семінарське заняття №8 Текст як цілісність та його окремі компоненти
Семінарське заняття №9 Текст як форма існування наукового знання
Семінарське заняття №10 Лексико-стилістичні особливості сучасної української поезії та прози
Семінарське заняття № 11 Точність слововживання та чистота мови
Семінарське заняття № 12 Лексика іншомовного походження
Семінарське заняття № 13 Словотвірні норми. Нормативність уживання граматичних форм іменника, прикметника, прийменника
Семінарське заняття № 14 Нормативність уживання граматичних форм займенника, дієслова
Семінарське заняття № 15 Нормативність уживання граматичних форм числівника
Семінарське заняття № 16 Синтаксичні норми. Орфографічні норми. Пунктуація
Семінарське заняття № 17 Словники як джерело збагачення мовлення
Разом семінарських занять
Разом заліки по модулях (ЗМ)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.011 с.)