Статус державності потрібен нашій мові, щоб після згубних браконьєрських літ повернути їй і природну роль, і силу, і престиж, повністю забезпечити їй право на життя у всіх сферах, на всіх рівнях.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статус державності потрібен нашій мові, щоб після згубних браконьєрських літ повернути їй і природну роль, і силу, і престиж, повністю забезпечити їй право на життя у всіх сферах, на всіх рівнях.О. Гончар

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її у професійній діяльності кожного.

Завдання вищої школи - готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовнокомпетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. Акцент переноситься з традиційної настанови - засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії - на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості.

Отже, майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система світобачення, засіб культурного співжиття у суспільстві, самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компетенція і компетентність.

Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення предмету „Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. Зрозуміло, що у цій програмі насамперед подано спільні для всіх сфер професійного спілкування рекомендації, тобто визначена загальна спрямованість навчальної дисципліни та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти. На основі програми викладач самостійно визначає теоретичний та практичний матеріал, враховуючи майбутній фах студента.

ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предметомнавчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” є практичний аспект сучасної української літературної мови; особливості української мови й літератури в системі культурних цінностей українського суспільства.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” –сформувати високий рівень мовної компетентності у професійній і наукових сферах комунікації;підвищити загальнокультурний та інтелектуальний рівень особистості; показати, що мова – це не тільки засіб спілкування, а й природне джерело інформації, що мова якнайтісніше пов’язана з духовністю народу; дати студентам чіткі поняття про нормативність української літературної мови; сприяти тому, щоб вони ґрунтовно оволоділи орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними й стилістичними нормами української літературної мови як основою культури усного й писемного спілкування; виробити навички правильного використання мовних засобів залежно від комунікативної мети; сформувати вміння правильно й логічно висловлювати свої думки, враховуючи стилістичну доцільність слововживання й лексичну сполучуваність.

Основні завдання:

· сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

· забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

· виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

· розвивати творче мислення студентів;

· виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

· сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна „Українська мова (за професійним спрямуванням)” – вихідна.

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ:

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого рівня підготовки випускника, за якого він повинен:

а) знати:

· ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

· правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

· сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

б) уміти:

· скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

· складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

· послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

· Для виконання поставлених завдань до кожного практичного заняття рекомендується добирати різні усні та письмові вправи, виконання яких повинно закріпити на практиці засвоєні теоретичні знання і навіть доповнити їх. Потрібно дбати й про активізацію розумової діяльності студентів: добирати цікаві, оригінальні завдання, всіляко урізноманітнювати їх. Так, крім традиційних вправ, можна виконувати й такі види роботи, як завдання з використанням різних видів словників, вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими, скорочення і поширення тексту, різні описи й твори, добирати синоніми, антоніми, пароніми до запропонованих лексем та складати з ними речення, проводити читання вголос, монологічні усні перекази та діалоги, бесіди, виступи перед аудиторією з повідомленням чи доповіддю, тренінги тощо. Необхідно також систематично організовувати самостійну роботу студентів зі словниками, навчальними посібниками та іншою додатковою літературою, а також поточні консультації, що передбачають виконання студентами додаткових завдань зі складних тем.

Опанування навчальною дисципліною „Українська мова (за професійним спрямуванням)” повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3 Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Програма складена на 3 кредити.

Форми контролю –проміжний модульний контроль (ПМК), екзамен.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та назва галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Освітньо-кваліфікаційний рівень„бакалавр” Цикл навчального плану „Українська мова (за професійним спрямуванням)” – нормативна дисципліна циклу гуманітарної підготовки Курс: 4, Семестр: 1
 
Шифр та напрям підготовки Кількість кредитів Кількість годин за ОПП Кількість аудиторних годин Лекції Cемінари Залік по модулю Самостійна робота ІНДЗ
НШ ECTS
6.030509 Облік і аудит” 6.030502 Економічна кібернетика” 6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит” 6.030502 Економічна кібернетика” 6.030508 Фінанси і кредит Кількість тижневих годин Кількість змістових модулів Кількість залікових модулів Вид контролю
Екзамен
Методи навчання семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті.
                         

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

Тема 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості

Тема 2. Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови

Тема 3.Писемне мовлення. Сучасні правописні норми в різностильових текстах

Тема 4.Функціональні стилі сучасної української мови

Тема 5. Текст як засіб різностильової комунікації

Тема 6. Художня література як основа формування культури мови особистості

Тема 7. Мовний світ сучасної української літератури

Тема 8. Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах

Тема 9. Граматичні засоби мови в різностильових текстах

Тема 10. Шляхи формування мовної компетенції особистості

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням)”Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)