Характеристика довгострокових фінансових інвестиційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика довгострокових фінансових інвестицій 

Рис. 7.1. Критерії визнання довгострокових фiнансових інвестицій

 

Порядок формування первісної вартості здійснених довгострокових фінансових інвестицій розглянемо за допомогою рис. 7.2.

 

Рис. 7.2. Формування собівартості фінансових інвестицій

 

Відповідно до П(С)БО 12, облік фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства здійснюється через використання таких методів: участі в капіталі та собівартості.

Порядок застосування різних видів оцінки довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу розглянемо за допомогою рис. 7.3.

 

 

 

Рис. 7.3. Порядок відображення в обліку фінансових інвестицій на дату балансу

 

Особливості зміни балансової вартості на дату балансу за допомогою рис. 7.4.

Рис. 7.4. Порядок відображення в обліку фінансових інвестицій на дату балансу

 

Охарактеризуємопорядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансуза допомогою рис. 7.5.

Рис. 7.5. Порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу

Використовуючи рис. 7.6 пояснимо порядок відображення фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства,

Рис. 7.6. Критерії відображення в бухгалтерському обліку

 

Довгострокові облігації передбачають періодичне одержання процентів відповідно до номінальної ставки та відшкодування власникам номінальної вартості за погашення. На момент купівлі суттєвою є ринкова вартість облігацій, що може відрізнятися від номінальної (бути вищою або нижчою), тобто облігація купується з премією або дисконтом.

Для оцінки боргових інвестицій (облігацій) на дату балансу передбачений метод оцінки АСФІ (амортизована собівартість фінансових інвестицій).

Амортизована собівартість фінансових інвестицій — це собівартість фінансових інвестицій з урахуванням часткового їх списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Дисконт та премія амортизуються інвестором протягом періоду від дати придбання до дати погашення за ефективною ставкою процента.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з процентом (доходом від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або фінансових витрат з одночасним відповідним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Отже, інвестор зобов’язаний щороку до моменту погашення облігації амортизувати одержану суму премії чи дисконту, що приведе до зменшення собівартості (за амортизації премії) чи її збільшення (за амортизації дисконту). Так собівартість облігації поступово доводиться до номінальної вартості та до дати погашення досягає її.

Міжнародна практика передбачає два методи амортизації — прямолінійний та метод ефективної ставки процентів. В Україні перевага віддається останньому, оскільки він вважається точнішим і методологічно правильнішим.

За допомогою рис. 7.7 поясність порядок зміни балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій в результаті амортизації дисконту

Рис 7.7. Порядок відображення в обліку амортизації дисконту фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

За допомогою рис. 7.8 розглянемо порядок зміни балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій в результаті амортизації премії.

Рис 7.8. Порядок відображення в обліку амортизації премії фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

 

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно підвищується або знижується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Метод участі в капіталі передбачає, що балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, котра є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, визначеною з урахуванням усіх змін у власному капіталі об’єкта інвестування, крім тих, котрі є результатом операцій між інвестором та об’єктом інвестування.

Метод собівартості використовується тоді, коли:

• фінансові інвестиції придбані й утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців від дати їх придбання;

• асоційоване чи дочірнє підприємство веде діяльність в умовах, що обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, який перевищує дванадцять місяців.

Цей метод полягає в тому, що інвестор відображає інвестиції в дочірнє або асоційоване підприємство за собівартістю й визнає прибуток лише в сумі дивідендів, отриманих від такого підприємства на акумульований чистий прибуток об’єкта інвестування, який виникає після дати придбання акцій інвестором. Дивіденди, одержані понад такий прибуток, зменшують балансову вартість інвестицій. Сума зменшення цієї вартості на дату балансу відображається у складі інших витрат.

Інвестиції в облігації розглядаються в П(С)БО окремо, тому що передбачають особливий підхід до їх оцінки на дату балансу. Інвестор зазвичай купує облігації для одержання прибутку на тимчасово вкладені грошові кошти й забезпечення менш ризикованого, порівняно з акціями, отримання доходу у вигляді процентів.

Охарактеризуємо інвестиції, які відображаються за методом участі в капіталі за допомогою рис. 7.9.

Рис. 7.9. Порядок відображення фінансових інвестицій на дату балансу

За допомогою рис. 7.10 пояснимо порядок зміни балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі.

 

Рис. 7.10. Порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

 

Пояснимо особливості зміни балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі за допомогою рис. 7.11.

 

Рис. 7.11. Порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

 

Пояснимо порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом ефективної ставки відсотка за допомогою рис. 7.12.

 

 

Рис. 7.12. Порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом ефективної ставки відсотка

 

Вправа 7.13

Пояснимо порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за допомогою рис. 7.13.

 

 

Рис. 7.13. Порядок відображення фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства

 

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” має такі субрахунки:

- 141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”;

- 142 “Інші інвестиції пов'язаним сторонам”;

- 143 “Інвестиції непов'язаним сторонам”.

За дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Розглянемо у табл. 7.1 основні операції по обліку руху довгострокових фінансових інвестицій.

Таблиця 7.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)