ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, ЗАСОБАМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯХарактеристика основних видів, форм і джерел постачання продовольчими товарами, засобами матеріально-технічного призначення закладів ресторанного господарства. Завдання закладу ресторанного господарства щодо організації та управління постачанням. Види і джерела постачання. Угода постачання.

Форми постачання сировини і продовольчих товарів до закладів ресторанного господарства. Способи доставки сировини і продовольчих товарів до закладів ресторанного господарства. Класифікація постачальників сировини і продовольчих товарів. Табу на приймання до закладів ресторанного господарства певних продовольчих товарів. Планування постачання сировини і продовольчих товарів до закладів ресторанного господарства. Розрахунок потреби різних типів закладів ресторанного господарства у сировині та напівфабрикатах із застосуванням різних методів (статистичний, розрахунковий, нормативний). Розрахунок продовольчого балансу закладів ресторанного господарства.

Організація приймання товарів за кількістю і якістю. Характеристика системи матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства. Розрахунок потреби різних типів закладів ресторанного господарства у предметах матеріально-технічного призначення. Організація транспортно-експедиційних операцій і транспортного господарства закладів ресторанного господарства.

Змістовий модуль 7

ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ТЕМА 7.1. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО ТА ТАРНОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Функції і призначення складського господарства. Види і структура складських приміщень, їх класифікація. Організація роботи складського господарства. Склад тарного господарства і класифікація тари.

Вимоги до режиму зберігання сировини і напівфабрикатів, відходів, тари та предметів матеріально-технічного призначення. Вимоги до температурного режиму зберігання сировини; напівфаб­рикатів; відходів; тари; об’ємно-планувальні вимоги до складських приміщень. Санітарно-гігієнічні та об’ємно-планувальні вимоги до складських приміщень. Устаткування та інвентар складських приміщень. Організація роботи складського господарства і шляхи її раціоналізації. Товарні втрати та їх характеристика. Склад тарного господарства і класифікація тари. Заходи щодо скорочення втрат по тарі. Організаційно-технічні та економічні заходи зі скорочення втрат по тарі. Структура складських приміщень закладів ресторанного господарства, які працюють на сировині; на напівфабрикатах. Служби контролю якості продуктів і товарів матеріально-технічного призначення у закладах ресторанного господарства.

ТЕМА 7.2. ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ ТА НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Завдання технічного нормування та методи нормування праці. Види і характеристика норм праці. Класифікація витрат робочого часу. Методи вивчення витрат робочого часу спостереженням. Графіки виходу на роботу в ресторанному господарстві.

Сутність, мета і завдання наукової організації праці в ресторанному господарстві; її основні напрями розвитку в сучасних умовах розвитку економіки.

Оцінка ефективності використання робочого часу робітників основного виробництва закладу ресторанного господарства, ефективності використання часу роботи устаткування основного виробництва.

Побудова нормативного балансу використання робочого часу. Визначення необхідного чисельного і кваліфікаційного складу працівників основного та допоміжного виробництва.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с п л.р ін. с.р мк л с п л.р ін. с.р
Змістовий модуль 1 «ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ І МІСЦЕ В НІЙ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»(РГ)
Тема 1. 1. Ресто-ранне господарство і його місце в інду-стрії гостинності - - -        
Тема 1.2. Нормати-вно-правові засади функціонування суб'єктів госпо-дарської діяльності на ринку РГ - - -        
Тема 1.3. Мережа ЗРГ і її розвиток в сучасних умовах - -        
Модульний контроль                          
Разом за змістов-ним модулем 1                  
Змістовний МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ В ЗАКЛАДАХ РГ
Тема 2.1. Характе-ристика МТБ бази для організації обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та форм власності       -    
Тема 2.2. Характе-ристика видів, мето-дів та форм обслу-говування спожи-вачів у ЗРГ різних типів та класів. Техніка обслугову-вання споживачів -       -    
Тема 2.3.Правила і способи подавання страв і напоїв у ЗРГ з методом обслуго-вування офіціантами          
Модульний контроль 2                            
Разом за змістов-ним модулем 2                  
Змістовний модуль 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНІКА ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕНКЕТІВ І ПРИЙОМІВ ТА ІНШИХ СВЯТ
Тема 3.1.Організація обслуговування бенкетів за столом              
Тема 3.2.Організація обслуговування дип-ломатичних прийом.              
Тема 3.3.Організація обслуговування бен-кетів типу фуршет         -      
Тема 3.4.Організація обслуговування ком-бінованих бенкетів         -      
Тема 3.5.Організація надання послуг з кейтерингу, фудінгу та ітертейменту         - - -    
Модульний контроль 3             -     -     -
Разом за змістов-ним модулем 2 - - -              
Змістовний модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ РІЗНИХ КОНТИНГЕНТІВ СПОЖИВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 4.1.Організація послуг харчування в ЗРГ при готельно-тур-истичних комплексах            
Тема 4.2.Організація обслуговування меш-канців готельно-тури-стичних комплексів         -    
Тема 4.3.Організація обслуговування учасників культурних, ділових і громадських заходів, в місцях масового відпочинку населення         - -    
Тема 4.4.Організація процесу обслуговування споживачів у ЗРГ за місцем роботи та навчання         - - -    
Тема 4.5. Організація обслуговування учасників спортивних заходів -         - - -    
Тема 4.6. Організація обслуговування пасажирів на транспорті та на шляху слідування -         - - -    
Модульна контрольна робота № 4                          
Разом за змістов-ним модулем 4                    
Змістовний модуль 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 5.1. Оперативне планування виробництва ЗРГ          
Тема 5.2. Організація роботи і робочих місць у заготівельних цехах ЗРГ          
Тема 5.3. Організація роботи і робочих місць у доготівельних цехах ЗРГ         -    
Тема 5.4. Організація спеціалізованих цехів у ЗРГ. -       - -    
Тема 5.5. Організація реалізації продукції РГ - -       -      
Модульна контрольна робота № 5                          
Разом за змістов-ним модулем 5                  
                                                       

 

Змістовний модуль 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА РЕСУРСАМИ
Тема 6.1. Організація постачання ЗРГ продовольчими товарами     -    
Тема 6.2. Організація постачання ЗРГ засобами матеріально-технічного призначення     - -    
Тема 6.3. Організація складського господарства в ЗРГ -       - -    
Модульна контрольна робота № 6                          
Разом за змістовим модулем 6 - -              

Змістовний модуль 7

ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ (РГ)

Тема 6.4. Організація тарного господарства в ЗРГ - -       - -    
Тема 6.5. Технічне нормування у РГ         -    
Тема 6.6. Наукова організація праці у РГ. Світовий досвід організації праці.         - - -    
Модульна контрольна робота № 7                 -        
Разом за змістовим модулем 7 -     -    
Усього годин        

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Нормативно-правові основи та принципи регулювання діяльності суб’єктів господарювання на ринку ресторанного господарства
2. Розвиток мережі закладів ресторанного господарства в сучасних умовах
3. Складові матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та форм власності
4. Характеристика методу обслуговування з офіціантами.
5. Ефективність організації послуг харчування в ЗРГ при готельно-туристичних комплексах, організації обслуговування мешканців готельно-туристичних комплексів
6. Ефективність організації обслуговування учасників культурних, ділових і громадських заходів, в місцях масового відпочинку.
7. Ефективність організації обслуговування споживачів у ЗРГ за місцем роботи та навчання
8. Ефективність організації обслуговування учасників спортивних заходів; організація обслуговування пасажирів на транспорті та на шляху слідування
9. Сутність та принципи планування виробництва ЗРГ
10. Ефективність організації роботи спеціалізованих цехів у ЗРГ
11. Ефективність організації постачання ЗРГ продовольчими товарами, мат/тех. засобами.
12. Ефективність організації складського господарства в ЗРГ
  Разом

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Аналіз стану розвитку ресторанного господарства і його місце в індустрії гостинності України та світу
2. Розрахунок нормативів ЗРГ в сучасних умовах
3. Характеристика функціональних та ергономічних показників матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та форм власності
4. Характеристика видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів та класів. Техніка обслуговування споживачів
5. Техніка, правила і способи подавання страв і напоїв у закладах ресторанного господарства з методом обслуговування офіціантами
6. Сутність та правила організації обслуговування бенкетів за столом
7. Сутність та правила організації обслуговування дипломатичних прийомів
8. Сутність та правила організації обслуговування бенкетів типу фуршет
9. Сутність та правила організації обслуговування комбінованих бенкетів
10. Сутність та правила організації надання послуг з кейтерингу, фудінгу та ітертейменту
11. Етапи та сутність оперативного планування виробництва ЗРГ
12. Розрахунок ефективності організації роботи і робочих місць у заготівельних цехах закладів ресторанного господарства
13. Розрахунок ефективності організації роботи і робочих місць у доготівельних цехах закладів ресторанного господарства
14. Розрахунок ефективності організації постачання закладів ресторанного господарства продовольчими товарами
15. Розрахунок ефективності організації постачання закладів ресторанного господарства засобами матеріально-технічного призначення
16. Технічне нормування у ресторанному господарстві
17. Наукова організація праці у ресторанному господарстві. Світовий досвід організації праці.
  Разом

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Розвиток ресторанного господарство в різних країнах світу, особливості національної кухні та споживчих уподобань різних народів.
2. Нормативно-правові засади державного регулювання захисту прав споживачів на ринку ресторанного господарства
3. Розвиток мережі закладів ресторанного господарства в різних регіонах України, Києві.
4. Характеристика інноваційних та сучасних видів посуду, меблів, текстилю, устаткування для ЗРГ на ринку України.
5. Особливості методів та форм обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та класів. Техніка обслуговування споживачів у різних країнах світу.
6. Особливості та відмінності в техниці подавання страв і напоїв у ЗРГ з методом обслуговування офіціантами у різних країнах світу
7. Розрахунок ефективності організації обслуговування бенкетів за столом
8. Особливості організації обслуговування дипломатичних прийомів
9. Особливості організації обслуговування бенкетів типу фуршет
10. Особливості організації обслуговування комбінованих бенкетів
11. Особливості організації надання послуг з кейтерингу, фудінгу та ітертейменту в різних країнах світу
12. Відмінності в організації послуг харчування в закладах ресторанного господарства при готельно-туристичних комплексах
13. Відмінності в організації обслуговування мешканців готельно-туристичних комплексів в різних країнах світу залежно від класу.
14. Особливості в організації обслуговування учасників культурних, ділових і громадських заходів, в місцях масового відпочинку населення
15. Сутність організації процесу харчування у ЗРГза місцем роботи та навчання
16. Особливості організації харчування учасників спортивних заходів
17. Організація харчування пасажирів на транспорті та на шляху слідування
18. Складові оперативного планування виробництва ЗРГ
19. Види виробничих програм в закладах ресторанного господарства, їх характеристика та порядок їх складання
20. Хронометраж роботи на робочих місцях у заготівельних цехах ЗРГ
21. Розрахунок виробничої програми заготівельних цехів (м’ясного, рибного, овочевого, птахо-гомілкового, цеху доробки напівфабрикатів).
22. Особливості організації роботи та вимоги до кваліфікації робітників у доготівельних цехах ЗРГ
23. Розрахунок витрат часу на виконання виробничої програми доготівельних цехів.
24. Відмінності організації роботи спеціалізованих цехів у ЗРГ
25. Вимоги до підготовки сировини і продуктів до виробництва у спеціалізованих цехах.
26. Організація реалізації кондитерської продукції ресторанного господарства
27. Сучасні тенденції у виробництві борошняних кондитерських виробів та оздоблюваних напівфабрикатів.
28. Товарно-транспортні документи та вимоги до продовольчих товарів під час їх постачанні в ЗРГ
29. Строк служби та вимоги до засобів матеріально-технічного призначення при планування постачання їх у ЗРГ
30. Вимоги до організації складського господарства в ЗРГ
31. Особливості організації тарного господарства в ЗРГ
32. Нормативно-правова база технічного нормування у РГ
33. Світовий досвід наукової організації праці у ресторанному господарстві.
  Разом

Методи навчання

Під час вивчення дисципліни використовуються такі методи навчання:

· словесні - лекція, пояснення, бесіда тощо,

· наочні - презентація, демонстрація для візуального сприйняття студентами навчального матеріалу;

· практичні - практичні роботи, реферати, розрахункові, розрахунково-графічні, розрахункові роботи для закріплення отриманих знань та формування практичних умінь при їх застосуванні;

· репродуктивні методи – демонстрація та застосування готових зразків для розв’язування аналогічних завдань;

· творчі або проблемно-пошукові методи - використовуються такі прийоми:

ü створення проблемної ситуації, (ставляться питання, пропонується задача, експериментальні завдання, організовується колективне обговорення можливих підходів до вирішення проблемної ситуації, стимулюється висування гіпотез, тощо);

ü проблемно-пошукова методика, яка базується на самостійну, творчу пізнавальну діяльність студентів;

· методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності - навчальні дискусії, організація ділових ігор, перегляд навчальних кінофільмів та інших заходів.

Методи контролю

Контроль успішності навчання студентів проводиться у формах поточного і підсумкового контролю.Поточнийконтрольподіляють на оперативний і рубіжний (модульний).

Методами поточного контролю є:

ü письмові контрольні роботи за темами лекційного курсу, практичних занять;

ü тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з певних окремих питань дисципліни;

ü розв’язання задач, виконання вправ, певних розрахунків тощо;

ü усне опитування;

ü виконання і захист практичної роботи;

ü виступ на семінарських заняттях (з рефератом, участь у дискусії);

ü виконання самостійного завдання (задачі, вправи, реферат, розрахункова, графічна, розрахунково-графічна робота тощо).

Підсумковий контрольздійснюється у таких формах: диференційований залік, екзамен.Застосування методів поточного та підсумкового контролю успішності навчальної роботи студентів з дисципліни наведено у таблицях 10 розділу.

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (форма підсумкового контролю – диференційований залік)

Семестр

Елементи змістового модуля Кількість балів Поточний контроль навчальної роботи студентів
мінім. макс. методи контролю
Змістовний модуль 1 «ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ І МІСЦЕ В НІЙ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»(РГ)
Лекційний курс 1.Ресторанне господарство і його місце в індустрії гостинності 2. Нортативно-правові засади функціонування суб'єктів госпо-дарської діяльності на ринку РГ 3. Мережа закладів ресторанного господарства (ЗРГ) і її розвиток в сучасних умовах 10,5 18,0 Письмова поточна контрольна робота, тестування, контроль СМР
Практична робота №1 Ресторанне господарство і його місце в індустрії гостинності 2,5 4,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
  Практична робота № 2. Мережа закладів ресторанного господарства і її розвиток в сучасних умовах 2,5 4,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Семінар № 1. Нортативно-правові засади функціонування суб'єктів господарської діяльності на ринку РГ 2,5 4,0 Виступ, доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
Семінар № 2 Мережа закладів ресторанного господарства (ЗРГ) і її розвиток в сучасних умовах 2,5 4,0 Виступ та доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
Модульна контрольна робота №1 9,6 16,0 Письмова модульна контрольна робота
Змістовний модуль 1 (ЗМ1) Всього 30,0 50,0  
Змістовний МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ В ЗРГ
Лекційний курс. 2.1.Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та форм власності) 2.2. Характеристика видів, мето-дів та форм обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та класів. Техніка обслуговування споживачів 2.3. Правила і способи подавання страв і напоїв у ЗРГ з методом обслуго-вування офіціантами 10,5 18,0 Письмова поточна контрольна робота, тестування, контроль СМР
Семінар № 3 Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та форм власності 2,5 4,0 Виступ та доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
Семінар № 4.Правила і способи подавання страв і напоїв у ЗРГ з методом обслуговування офіціантами 2,5 4,0 Виступ та доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
Практична робота № 3 Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у ЗРГ різних типів та форм власності 2,5 4,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Практична робота № 4 Правила і способи подавання страв і напоїв у ЗРГ з методом обслуговування офіціантами 2,5 4,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Модульна контрольна робота №2 9,6 16,0 Письмова модульна контрольна робота
Змістовний модуль 2 (ЗМ2) Всього 30,0 50,0  
  Разом(підсумкова оцінка - ПО) 60,0 100,0  
             

Загальний розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (форма підсумкового контролю – диференційований залік)

Семестр

№ з/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 вид роботи Бали за всі заняття (максимальні)
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
1. Поточні контрольні роботи, тести, СМР (реферати з теми - 2б) Лекційний курс ( теми №1.1-1.3; № 2.1-2.3) 18,0 18,0 18,0
2. Захист практичної роботи №1-2; 3-4 4,0 8,0 8,0
3. Відповідь на семінарі № 1-2; 3-4 4,0 8,0 8,0
4. Модульна контрольна робота №1 16,0 16,0 16,0
  Всього за модуль   50,0 50,0
  Підсумкова оцінка (ПО) 50 + 50 = 100 балів
  Змістовий модуль 3 (ЗМ1) Змістовий модуль 4 (ЗМ2) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах

Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (форма підсумкового контролю – диференційований залік)

Семестр

Змістовний модуль 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНІКА ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕНКЕТІВ І ПРИЙОМІВ ТА ІНШИХ СВЯТ
Лекційний курс 3.1.Організація обслуговування бенкетів за столом) 3.2.Організація обслуговування дипломатичних прийомів 3.3.Організація обслуговування бенкетів типу фуршет 3.4.Організація обслуговування комбінованих бенкетів 3.5.Організація надання послуг з кейтерингу, фудінгу та ітертейменту 10,5 18,0 Письмова поточна контрольна робота, тестування, контроль СМР
Практична робота № 5 Організація обслуговування бенкетів за столом 2,5 4,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Практична робота № 6 Організація обслуговування дипломатичних прийомів 2,5 4,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Практична робота № 7 Організація обслуговування бенкетів типу фуршет 2,5 4,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Практична робота № 8 Організація обслуговування комбінованих бенкетів 1,2 2,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Практична робота № 9 Організація надання послуг з кейтерингу, фудінгу та ітертейменту 1,2 2,0 Виконання і захист практичної роботи, тестування
Модульна контрольна робота №3 9,6 16,0 Письмова модульна контрольна робота
Змістовний модуль 3 (ЗМ3) Всього 30,0 50,0  

 

Змістовний модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ РІЗНИХ КОНТИНГЕНТІВ СПОЖИВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Лекційний курс 4.1.Організація послуг харчування в ЗРГ при готельно-туристичних комплексах 4.2.Організація обслуговування мешканців готельно-туристичних комплексів 4.3.Організація обслуговування учасників культурних, ділових і громадських заходів, в місцях масового відпочинку населення 4.4.Організація процесу обслуговування споживачів у ЗРГ за місцем роботи та навчання 4.5. Організація обслуговування учасників спортивних заходів 4.6. Організація обслуговування пасажирів на транспорті та на шляху слідування 10,8 18,0 Письмова поточна контрольна робота, тестування, контроль СМР
  Семінар № 5 Організація послуг харчування в ЗРГ при готельно-туристичних комплексах 2,5 4,0 Виступ та доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
  Семінар № 6 Організація обслуговування мешканців готельно-туристичних комплексів 2,5 4,0 Виступ та доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
  Семінар № 7 Організація обслуговування учасників культурних, ділових і громадських заходів, в місцях масового відпочинку населення 2,5 4,0 Виступ та доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
  Семінар № 8.Організація процесу обслуговування споживачів у ЗРГ за місцем роботи та навчання 2,5 4,0 Виступ та доповнення на семінарі, виконання самостійної роботи
  Модульна контрольна робота №4 9,6 16,0 Письмова модульна контрольна робота
  Змістовний модуль 4(ЗМ4) Всього 30,0 50,0  
  Разом(підсумкова оцінка - ПО) 60,0 100,  

Загальний розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (форма підсумкового контролю – диференційований залік)

Семестр

№ з/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 вид роботи Бали за всі заняття (максимальні)
Змістовний модуль 3 Змістовний модуль 4
1. Поточні контрольні роботи, тести, СМР (реферати з теми - 2б) Лекційний курс ( теми №3.1-3.5; № 4.1-4.6) поточні контрольні роботи 18,0 18,0 18,0
2. Захист практичної роботи №5-7 4,0 12,0 -
Захист практичної роботи №8-9 2,0 4,0 -
3. Відповідь на семінарі № 5-8 4,0 - 16,0
4. Модульна контрольна робота №1 16,0 16,0 16,0
  Всього за модуль   50,0 50,0
  Підсумкова оцінка (ПО) 50 + 50 = 100 балів

 

  Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 4 (ЗМ4) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах

Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (форма підсумкового контролю – диференційований залік)

Семестр

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.017 с.)