МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН УЧНІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН УЧНІВПсихологічний аналіз міжособистісних відносин рекомендуємо проводити за методикою «Референтометрія».

Мета: виявлення основних референтних груп школярів.

Хід виконання

Учням пропонується 10 питань-ситуацій (А) і список людей, що оточують їх (Б). Школярам потрібно здійснити вибір по кожному питанню-ситуації не менше двох осіб: при цьому другою особою повинен бути той, хто є менш значущий, ніж перша особа. Після здійсненого школярами вибору в них забирають список Б і просять за п'ятибальною шкалою (5, 4, 3, 2, 1) оцінити кожну з обраних осіб.

А

1. З ким ви поїдете на екскурсію в інше місто?

2. З вами трапилась неприємність. Кому ви про це розповісте?

3. Ви хочете відсвяткувати свій день народження. З ким ви його відсвяткуєте?

4. Чи є у вас людина, з якою ви намагаєтеся проводити більше часу?

5. Хто може вказати вам на ваші недоліки, кого ви більше послухаєте?

6. Ви зустріли людину, що вам подобається. Хто може вам допомогти вірно оцінити її?

7. Ви хочете змінити своє життя. З ким ви порадитеся про це?

8. Хто може бути для вас прикладом у житті?

9. Кому ви хотіли б найбільш сподобатися ?

10. З ким ви найбільш відверті?

Б

1. Батьки (батько, мати).

2. Родичі (дідусь, бабуся, дядько, тітка).

3. Брат, сестра.

4. Дорослий знайомий.

5. Знайомий батьків.

6. Друзі.

7. Кращий друг (подруга).

8. Компанія, приятелі.

9. Знайома дівчина, знайомий юнак.

10. Товариші по навчанню, роботі.

11. Товариші по гуртку, секції, студії і т.п.

12. Історична особистість.

13. Відома усім людина.

14. Людина, про яку ви знаєте від інших.

15. Літературний персонаж.

 

Обробка результатів.

Всі особи, згадані даним школярем, записуються в окремий список без повторень, потім «оцінки» особи заносяться в список і додаються для кожного з них. Після порівняння дві-три особи, що мають найбільшу кількість балів, виносяться на окремий листок у порядку зменшення кількості балів. Ці люди і складають референтну групу даного школяра.

 

 

РОЗДІЛ 7.

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ СТУДЕНТА ОКР «БАКАЛАВР»

Після завершення практики студенти подають керівникові педагогічної практики від кафедри такі документи:

1. Щоденник педагогічної практики, обов’язковими компонентами якого є індивідуальна програма практики, звіт про її виконання, оцінка успішності професійної підготовки бакалавра за підсумками виконання всіх завдань.

2. Робочий зошит студента, в якому містяться такі матеріали: індивідуальні плани роботи студента-практиканта на тиждень у довільній формі; календарно-тематичне планування уроків з навчального предмету, що викладається; плани-конспекти всіх проведених уроків ; розробки проведених виховних заходів; протоколи відвіданих уроків (виховних заходів); аналітичні матеріали, що свідчать про виконання психолого-педагогічних завдань; ІНДЗ, інші робочі матеріали. У робочому зошиті є окремий розділ «Методична робота», де студент у довільній формі робить записи про результати опрацювання науково-методичної та навчальної літератури, відвідування семінарів, консультацій, робочих та педагогічних нарад.

Робочий зошит один раз на тиждень перевіряється керівниками практики. Після завершення практики і перевірки матеріалів практики робочий зошит повертається студенту.

3. Портфоліо студента-практиканта, яке містить документи та матеріали, що свідчать про успішність виконання програми практики, рівень професійної практичної підготовки студента, а саме:

ü Плани-конспекти 2 залікових уроків із супровідними дидактичними матеріалами.

ü Дидактичний аналіз уроку, що проводив керівник практики від закладу освіти.

ü Самоаналіз уроку.

ü Протоколи 4-ох відвіданих уроків.

ü Виконане ІНДЗ (зазначені матеріали перевіряються керівниками практики від кафедри української філології).

ü План підготовки і сценарій проведеного залікового виховного заходу.

ü Самоаналіз залікового виховного заходу.

ü Протокол відвіданого виховного заходу.

ü Психологічний аналіз міжособистісних відносин учнів.

ü Психологічний аналіз мотивації навчальної діяльності учнів (зазначені матеріали перевіряються консультантом від кафедри педагогіки та психології).

 

 

РОЗДІЛ 8.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Під час проходження педагогічної практики студентам виставляються рейтингові оцінки за всі види завдань і практичної роботи, які є складовими елементами 4-ох змістових модулів, а саме: ЗМ 1 «Організаційно-педагогічна діяльність»; ЗМ 2 «Навчальна діяльність»; ЗМ 3 «Виконання психологічних завдань»; ЗМ 4 «Виховна діяльність».

За кожний із зазначених елементів модуля студент отримує оцінку в балах. Кожен вид роботи оцінюється, виходячи з максимальної кількості балів. Усі бали, які набрані студентом при виконанні усіх видів робіт, підсумовуються.

Умовою допуску студента до контрольного заходу (диференційований залік) є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання усіх елементів модуля.

Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до контрольного заходу і йому рекомендується набрати цю кількість балів за рахунок виконання завдань.

За виконання усіх передбачених програмою завдань студент може отримати від 0до 100 балів.

Студент, який отримав за всі завдання менше 60балів, не атестується і має виконати певні завдання з педагогічної практики.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується в МДУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. При зарахуванні кредитів з педагогічної практики та виставленні оцінок враховуються шкали: ECTS (A, B, C, D, E, F), європейська (100- бальна) та національна («5», «4», «3», «2»).

 

Інтервальна шкала оцінок

 

За шкалою ECTS За національною шкалою   За шкалою МДГУ  
A   Відмінно   90-100  
B Добре   89-82
C Добре   81-74
D Задовільно   73-64
E Задовільно   63-60
FX Незадовільно (з можливістю складання заліку та виконання певної додаткової роботи відповідно до програми практики)   35-59
F Незадовільно (з обов’язковим виконанням завдань для отримання допуску до заліку, виконанням програми практики)   0-34

 


ДОДАТКИ

Додаток 1

СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОГО ЗОШИТА

СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА

Керуючись завданнями і змістом практики, студент-практикант веде робочий зошит, у якому планує, фіксує та аналізує свою роботу під час практики, роботу вчителів, інших студентів-практикантів.

 

Структура робочого зошита:

1. Титульна сторінка

 

Робочий зошит

студента-практиканта…………………………………………………..

…………………………………факультету………………………курсу

Практика проводиться………………………………………………….

(повна назва закладу освіти)

Керівники практики:

від спеціалізованої кафедри…………………………………………….

від кафедри педагогіки ти психології………………………………….

від закладу освіти (вказати П.І.Б. вчителя, його кваліфікаційну категорію)………………………………………………………………….

Директор школи -

Заступники директора: з НВР –

З ВР –

Педагог-організатор –

Психолог школи –

Адреса школи –

Телефон –

2-а стор. – Відомості про вчителів -предметників, які працюють у класі.

3-я стор. – Розклад дзвінків у школі.

Розклад уроків у закріпленому класі.

Розклад уроків учителя-керівника практики.

4-а стор. – Календарно-тематичне планування уроків.

Графік залікових уроків, виховних заходів.

5-а стор. – Список учнів за останньою сторінкою класного журналу.

6-а стор. – План розміщення учнів у класі.

7-а стор. – Індивідуальний план роботи студента на період практики( складається у формі плану-сітки).

 

 

Планування роботи на період практики

 

Дні тижні Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
1-ий з………… до……….            
  2-ий з…………. до……….              

 

Примітка: планувати роботу бажано на весь період практики, але можна здійснювати і щотижневе планування.

Наступні сторінки відводяться для щоденного аналізу роботи студента.

 

Щоденний аналіз роботи

Дата Дні тижня Зміст роботи Спостереження, висновки
01.03 Понеділок    

 

У робочому зошиті студент робить записи при відвідуванні уроків, позакласних заходів з предмету, виховних заходів; складає протоколи 4-ох відвіданих уроків, одного виховного заходу; узагальнює матеріали дослідницької діяльності (результати проведених діагностичних методик з висновками та рекомендаціями).

 

Вказівки щодо ведення робочого зошита:

1. У робочому зошиті слід фіксувати всю роботу студента за період практики.

2. Робочий зошит слід заповнювати щоденно.

3. Студент-практикант зобов’язаний завжди мати при собі щоденник і робочий зошит.

4. Після перевірки робочий зошит повертається студенту.

 

 


Додаток 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.009 с.)