КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇКАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

( для студентів спеціальності «Українська мова і література»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Денної та заочної форм навчання)

Склали :Хохрякова Л.Ф. – старший викладач

Кафедри української філології

Пучина О.В. – асистент кафедри

Педагогіки та психології

м. Маріуполь, 2011


УДК 372. 881.161.2 (076)

ББК 74.268.1 Укр.я 73

 

Хохрякова Л.Ф., Пучина О.В.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики з української мови ( для студентів спеціальності «Українська мова і література» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання). – 2-ге вид., виправлене. - Маріуполь: МДУ, 2011. – 23 с.

 

Методичні рекомендації містять важливу для студентів інформацію про організаційно-педагогічні засади педагогічної практики з української мови, її зміст та етапи, функціональні обов’язки студентів на кожному етапі практики, а також поради щодо оформлення звітних матеріалів.

Рецензенти :

І.В.Федюшина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Маріупольського державного університету;

Р.М.Мойсеєнко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного університету

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою філологічного факультету МДГУ

Протокол № від 2010 р.

©Л.Ф.Хохрякова, О.В.Пучина, 2010

 

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………. .. 4

 

Розділ 1. Організаційно-педагогічні засади педагогічної практики …………4

 

Розділ 2. Функціональні обов’язки студента-практиканта ………………… .5

 

Розділ 3. Зміст та етапи педагогічної практики з української мови ………….5

 

Розділ 4. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань ……………………………………………………………….6

Розділ 5. Методика проведення психологічного аналізу мотивації навчальної діяльності учнів ………………………………………………………………….7

 

Розділ 6. Методика проведення психологічного аналізу міжособистісних відносин учнів ………………………………………………………………….. 9

 

Розділ 7. Звітні матеріали студента ОКР «Бакалавр» ………………………. 10

 

Розділ 8. Підведення підсумків педагогічної практики та оцінювання результатів практичної підготовки студентів ………………………………. 11

 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………13

 

Додаток 1. Структура і зміст робочого зошита студента-практиканта …… 13

 

Додаток 2. Схема комплексного аналізу уроку (варіант № 1) ………………14

 

Додаток 3. Схема аналізу уроку (варіант № 2) ………………………………16

 

Додаток 4. Схема самоаналізу уроку………………………………………… 17

 

Додаток 5. Схема протоколу відвіданого уроку ………………………………18

 

Додаток 6. Схема протоколу виховного заходу……………………………….19

 

Додаток 7. План самоаналізу підготовки і проведення виховного заходу ….19

 

Додаток 8. Зразок титульної сторінки ІНДЗ…………………………………..20

ВСТУП

Згідно з навчальною програмоюМіністерства освіти і науки України студенти спеціальності «Українська мова і література» денної та заочної форм навчання Маріупольського державного університету у 8-ому семестрі проходять педагогічну практику з української мови.

Дані рекомендаціїмістять важливу для студентів інформацію про організаційно-педагогічні засади практики, її зміст та етапи, функціональні обов’язки студентів на кожному етапі практики, а також поради щодо правильного оформлення звітних матеріалів студента.

При розробці рекомендацій використано Положення про організацію педагогічної практики в Маріупольському державному університеті.

РОЗДІЛ 1.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Педагогічна практика являє собою:

· складовий компонент професійної підготовки вчителя у вищому закладі освіти, зміст та організаційні форми якого зумовлені специфікою фахової підготовки майбутнього вчителя та забезпечують формування його професійної компетентності;

· вид навчальної діяльності у вищому закладі освіти, який забезпечує формування у студентів комплексу вмінь та навичок;

· засіб професійного саморозвитку майбутнього вчителя.

 

Метою педагогічної практики є :

ü реалізація студентами вмінь та навичок, що свідчать про розвиток їхньої професійної компетентності;

ü усвідомлення студентами сутності та змісту творчого навчально-виховного процесу та педагогічних явищ, які з ним пов’язані або його обумовлюють;

ü формування у студентів позитивних мотивів професійної педагогічної діяльності.

 

Основні завдання педагогічної практики:

Ø набуття студентами знань щодо особливостей організації навчально-виховного процесу у закладах освіти;

Ø активне та самостійне використання психолого-педагогічних та спеціальних знань у процесі розв’язання навчально-виховних завдань;

Ø формування у студентів практичних умінь та навичок організації НВП у ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцеях, гімназіях;

Ø формування умінь та навичок проведення педагогічного дослідження, застосовуючи методи: теоретичні (аналіз, самоаналіз, порівняння, узагальнення), практичні (спостереження, відвідування уроків, анкетування, експеримент, тестування, моделювання);

Ø активізація мовленнєвої діяльності студентів: перенесення мовних знань та мовленнєвих умінь у педагогічну практику;

Ø формування стійкого інтересу до педагогічної творчості, потреби в постійному професійному самовдосконаленні.

Педагогічна практика в МДУ організовується в умовах кредитно-модульної системи навчання і проходить ( на 4-ому курсі) тільки в базових закладах освіти, які визначаються за погодженням з управлінням освіти Маріупольської міської ради на кожний навчальний рік.

Студенти можуть отримати дозвіл на проходження практики в інших закладах освіти за певних умов: постійного місця роботи, за станом здоров'я або якщо мають дитину віком до 3-х років. У цьому випадку для них складається індивідуальна програма практики, контроль за виконанням якої здійснюють керівники практики та студенти-практиканти.

Педагогічна практика студентів на випускних курсах може проводитись за місцем майбутнього працевлаштування випускників.

До педагогічної практики допускаються студенти, які мають залікові кредити з дисциплін професійної, психолого-педагогічної, методичної підготовки відповідно до ОКР бакалавра або спеціаліста.

Студент, який має академічну заборгованість з інших дисциплін за попередній семестр, до проходження практики допускається, академічну заборгованість ліквідовує у вільний від навчального навантаження у школі час.

У базовому закладі освіти один із студентів-практикантів призначається старостою групи з педпрактики.

Упродовж педагогічної практики студент працює у школі не менше 5-ти днів на тиждень; один день самостійної роботи на тиждень закріплюється за студентом на весь період педпрактики.

Студент, який не виконав програму практики з поважних причин ( хвороба, перебування на стажуванні за кордоном), проходить практику у встановленому ректором порядку.

 

РОЗДІЛ 2.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Студент-практикант відповідає за розвиток власної професійної компетентності, виконання індивідуальної програми практики, формування портфоліо. Для цього студент:

o розробляє індивідуальну програму практики, яка затверджується керівниками практики;

o бере участь у всіх заходах, що організовуються та проводяться у закладі освіти або в університеті: конференціях, нарадах, тренінгах, семінарах відповідно до програми практики;

o узгоджує з керівником практики індивідуальну програму практики, плани-конспекти уроків та позакласних заходів, інші форми організації навчально-виховної роботи з учнями, батьками;

o здійснює педагогічну діяльність згідно з вимогами Статуту школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, виконує розпорядження адміністрації школи, керівників практики;

o готує портфоліо, яке демонструє виконання навчального завдання з педагогічної практики, обговорює його з керівниками практики, захищає ІНДЗ. За рекомендацією керівника практики студенти можуть готувати реферати, повідомлення з досвіду роботи на одну з тем за вибором, одержувати консультації вчителя з усіх питань проведення педагогічної практики, користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, навчальними посібниками.

 

РОЗДІЛ 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)