Програма зовнішнього незалежного оцінюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма зовнішнього незалежного оцінюванняПрограма зовнішнього незалежного оцінювання

З всесвітньої історії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Пропоновану Програму зовнішнього незалежного оцінюванняіз всесвітньої історії(далі програмам ЗНО)складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі зі всесвітньої історії для 11-річної школи.

Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів всесвітньої історії: від найдавніших часів до сьогодення та складається з 41теми.

Програма ЗНО передбачає перевірку сформованих в учнів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованість в учнів загальнопредметних умінь з історії.

Програма ЗНО укладена у вигляді таблиці, яка складається з двох колонок. У першій колонці викладено зміст історичного матеріалу, де виокремлено факти, дати, персоналії, поняття та терміни.

Якщо про якийсь факт згадано у колонці таблиці, то це означає, що він може бути використаний розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано дату, то це означає, що учень має знати її, встановлювати відповідність між датою та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю історичної постаті.

Названі в програмі ЗНО історичні персоналії учень повинен вміти характеризувати, встановлювати відповідність між ними та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх вплив на хід історичних подій. Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її діяльністю можуть повторюватися в кількох темах.

Поняття та терміни, зазначені у програмі ЗНО, учні повинні називати, визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін, згадані в програмі лише один раз, можуть бути конкретизовані й під час перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо вивчаються).

У другій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких конкретизовано загальні уміння.

 

 

Зміст навчального матеріалу Предметні вміння та способи навчальної діяльності
Факти: періодизація історії людства. Епоха стародавнього світу як перший період в історії людства. Історичні джерела. Поняття і терміни: «стародавній світ»; «цивілізація»; «духовна культура», «мистецтво», «релігія», «матеріальна культура», «археологічна культура»; «історичне джерело». Визначати: хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел, відлік часу до н.е. та н.е.

Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Факти: походження людини. Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади за первісних часів. Духовна культура і вірування людей за первісних часів. Поняття і терміни: «кам’яний вік», «залізний вік»; «збиральництво», «полювання», «рільництво», «скотарство», «ремесло»; «рід», «плем’я»; «родова община», «сусідська община»; «вождь»; «анімізм», «тотемізм», «фетишизм», «магія»; «наскальний живопис». Знати: етапи антропогенезу; привласнювальні та відтворювальні форми господарства; характерні риси духовного життя найдавніших людей; первісні форми релігії; основні пам’ятки первісного мистецтва.  

Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Факти: утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до н.е. Будівництво пірамід. Розквіт та занепад Єгипту у ІІ тис. до н.е. за часів Середнього та Нового царств. Культура Давнього Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта. Архітектура та мистецтво. Дати: IV тис. до н.е.–об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту; ХІ ст. до н.е.– завершення періоду Нового царства. Персоналії: Ехнатон IV, Тутмос ІІІ. Поняття і терміни: «бюрократичний апарат», «держава» «ієрогліф», «папірус»; «іригаційне землеробство». Знати: природно-географічні умови Єгипту, їх вплив на розвиток єгипетської цивілізації; основні засади організації влади та господарського життя в Єгипті; найважливіші досягнення давньоєгипетської духовної культури. Пояснювати: вплив природних умов на розвиток єгипетської цивілізації.  

Тема 3. ПЕРЕДНЯ АЗІЯ

Факти: Вавилон за часів Хаммурапі. Фінікійські міста-держави та Ізраїльсько-Іудейське царство. Нововавилонське царства у першій половині І тис. до н.е. Перська держава Ахеменідів. Дати: 1794 - 1750 рр. до н.е.царюванняХаммурапі; ХІ ст. до н.е.утворення Ізраїльсько-Іудейського царства. VІІ ст. до н.е. -утворення Нововавілонського (Халдейське царство) 550 р. до н.е. - виникнення Перської держави. Персоналії: Хаммурапі, Давид, Соломон, Мойсей, Навуходоносор ІІ, Кір ІІ. Поняття і терміни: «Біблія», «епос», «клинопис», «місто-держава», «імперія», «іудаїзм», «колонізація». Знати: наслідки походів Дарія І; найзначніші пам’ятки культури народів Передньої Азії та Месопотамії; внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру. Пояснювати: вплив природних умов на життя людей у Месопотамії.

Тема 4. ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Факти: давня Індія. Індська цивілізація. Прихід аріїв (Ведійська цивілізація). Культура Давньої Індії. Давній Китай. Імперії Цінь. Культура Давнього Китаю. Дати: сер. ІІ тис. до н.е. - прихід аріїв на землі Індії; 221-206 рр. до н.е. - династія Цінь. Персоналії: Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь Шіхуанді. Поняття і терміни: «Веди», «варни», «касти», «індуїзм», «буддизм», «легізм», «конфуціанство». Знати: час і обставини виникнення цивілізації в Індії та Китаї; розквіт Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді; характерні риси господарського та суспільного життя Індії, Китаю; внесок Давніх Індії і Китаю у скарбницю світової культури Пояснювати: особливості господарського, суспільного та соціального устрою в Індії.

Тема 5. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Факти: мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е. Велика грецька колонізація. Греко-перські війни. Афінська демократія за часів Перікла. Підкорення Греції Філіпом ІІ і походи Александра Македонського. Елліністичний етап в історії Греції. Культура Давньої Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри. Дати: ІІ тис. до н.е.Мінойсько-ахейська палацова цивілізація; VIII-VІ ст. до н.е. -Велика грецька колонізація; 500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни. Персоналії: Перікл, Гомер, Геродот, Фідій, Сократ, Платон, Арістотель. Поняття і терміни: «античність», «еллінізм»; «поліс», «тиранія», «аристократія», «олігархія», «демократія», «метрополія та колонії», «акрополь», «філософія». Знати: основні напрямки та результати грецької колонізації, реформи Солона, основні риси Критської та Мікенської цивілiзацій; характерні риси полiтичного устрою Афін, Спарти; Пояснювати: вплив природних умов на розвиток грецької цивілізації; особливості устрою Афін та Спарти; наслідки греко-перських війн; внесок грецької цивілізації у світову культуру.  

Тема 6. ДАВНІЙ РИМ

Факти: Рим царської доби. Римська республіка V-І ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї. Становлення імперії. Римська імперія доби принципату та домінату. Виникнення християнства і християнізація Римської імперії. Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Падіння Західної Римської імперії. Культура Риму. Наука і мистецтво. Основні архітектурні пам’ятки. Дати: 753-509 рр. до н.е. виникнення Риму. Царський етап в історії Давнього Риму; 509-30 рр. до н.е. Римська республіка; 450 р. до н.е. «Закони ХІІ таблиць» – початок кодифікації римського права; 49-30 рр. до н.е.громадянські війни в Римі; 30 р. до н.е. – 476 р. н.е.Римська імперія; 1 р. н.е.з часів Середньовіччя дата народження Ісуса Христа і початок нової ери. 313 р.- Міланський едикт; 325 р. -Нікейський собор; 395 р. -поділ Римської імперії; 476 р. -падіння Західної Римської імперії. Персоналії: Ганнібал брати Гракхи, Спартак, Гай Юлій Цезар, Ціцерон, Октавіан Август, Нерон, Константин. Поняття і терміни: «республіка», «вето», «патриції», «плебеї», «сенат», «форум», «тріумф», «провінція», «християнство», «церква». Знати: зміст та перебіг боротьби плебеїв з патриціями, причини та наслідки виникнення християнства, основні віхи християнізації Римської імперії. Пояснювати: причини кризи Римської республіки і утворення імперії; особливостіримської системи державного правління часів республіки та імперії, господарство та побут римлян; зміни ставлення держави до християнської церкви; внесок римської культури у світову цивілізацію; місце історії стародавнього світу в історії людства.
Факти: поняття «історія Середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків. Дати: V – ІХ ст. – раннє Середньовіччя; Х – ХІІІ ст. – зріле або високе Середньовіччя; ХІV – ХV ст. – пізнє Середньовіччя. Знати: хронологічні межі та періодизацію Середніх віків.

Тема 13. ІНДІЯ. КИТАЙ

Факти: Індія. Делійський султанат. Релігія. Наука і культура. Китай. Імперія Тан. Державне управління. Культура. Дати: ХІІІ – ХVІ ст. – Делійський султанат в Індії. Поняття: «султанат». Знати: особливостідержавного управління, соціальної структури Індії та Китаю. Характеризувати: побут населення; внесок культури Китаю та Індії в світову духовну спадщину.  

ПОЛОВИНІ XVII ст.

Факти: Франція. Ранній французький абсолютизм. Релігійні війни. Іспанія. Іспанія в XVI ст. Приєднання Португалії. Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Народження республіки. Англія. Процес обгороджування.Королівська Реформація. Прихід до влади династії Стюартів. Міжнародні відносини. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир. Дати: 1566 р. - «іконоборче повстання» - початок національно-визвольного руху у Нідерландах; 1618-1648 рр. - Тридцятилітня війна; 1648 р. – Вестфальский мир. Персоналії: Генріх IV, Кардинал Ришельє, Філіпп II, Вільгельм Оранський, Єлизавета І Тюдор. Поняття та терміни: «релігійні війни», «національно-визвольна війна». Знати: особливості господарювання; характерні риси та зміни в суспільній структурі; особливості раннього абсолютизму.    

Тема 21. КРАЇНИ СХОДУ

Факти: Османська імперія. Персія. Османська імперія та її зовнішня політика. Перське царство. Індія. Держава Великих Моголів. Проникнення європейців у Індію. Релігійне та культурне життя. Китай та Японія. Китай за правління династії Цин.Об’єднання та самозакриття Японії. Культура. Дати: 1644-1911 рр. - панування маньчжурської династії Цiн; 1683 р. -розгром турків пiд Вiднем. Персоналії: Сулейман I, Бабур, Токугава. Поняття та терміни: «диван», «шейх», «сьогунат Токугава». Знати: характерні риси країн Сходу. Характеризувати: взаємовплив європейської цивілізації і цивілізацій Сходу; основні здобутки культури.  

ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Факти: перебіг подій на основних театрах воєнних дій (за періодами). Складання Антигітлерівської коаліції. Корінний перелом в ході Другої Світової війни. Конференції Великої трійки та їх рішення. Відкриття Другого фронту в Європі. Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Капітуляція Німеччини, капітуляція Японії. Дати: 1 вересня 1939 р. - напад Німеччини на Польщу – початок Другої світової війни; 22 червня 1941 р.- напад Німеччини на СРСР; 7 грудня 1941 р. - напад Японії на США; жовтень 1941 – березень 1942 рр. – Московська битва; 17 липня 1942 - 2 лютого 1943 рр. – Сталінградська битва; 1942 р. – битва біля Ель-Аламейну; 5 липня - 23 серпня 1943 р. – Курська битва; 8 травня 1945 р. – капітуляція Німеччини; 2 вересня 1945 р. – капітуляція Японії, завершення Другої світової війни. Персоналії: У. Черчілль, Г.Жуков, Ш. де Голль, Д. Ейзенхауер, Д.Макартур. Поняття та терміни: «Друга світова війна», «План «Барбаросса», «Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу», «антисемітизм», «блискавична війна», «нацистський “новий порядок”», «Рух Опору», «Голокост» («Шоа»), «антигітлерівська коаліція», «Другий фронт», «Велика трійка», «колабораціонізм». Знати: періодизацію Другої світової війни; основний зміст етапів війни Пояснювати: причини, характер Другої світової війни; процес формування антигітлерівської коаліції. Характеризувати: особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях; роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання

З всесвітньої історії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Пропоновану Програму зовнішнього незалежного оцінюванняіз всесвітньої історії(далі програмам ЗНО)складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі зі всесвітньої історії для 11-річної школи.

Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів всесвітньої історії: від найдавніших часів до сьогодення та складається з 41теми.

Програма ЗНО передбачає перевірку сформованих в учнів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованість в учнів загальнопредметних умінь з історії.

Програма ЗНО укладена у вигляді таблиці, яка складається з двох колонок. У першій колонці викладено зміст історичного матеріалу, де виокремлено факти, дати, персоналії, поняття та терміни.

Якщо про якийсь факт згадано у колонці таблиці, то це означає, що він може бути використаний розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано дату, то це означає, що учень має знати її, встановлювати відповідність між датою та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю історичної постаті.

Названі в програмі ЗНО історичні персоналії учень повинен вміти характеризувати, встановлювати відповідність між ними та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх вплив на хід історичних подій. Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її діяльністю можуть повторюватися в кількох темах.

Поняття та терміни, зазначені у програмі ЗНО, учні повинні називати, визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін, згадані в програмі лише один раз, можуть бути конкретизовані й під час перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо вивчаються).

У другій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких конкретизовано загальні уміння.

 

 

Зміст навчального матеріалу Предметні вміння та способи навчальної діяльності
Факти: періодизація історії людства. Епоха стародавнього світу як перший період в історії людства. Історичні джерела. Поняття і терміни: «стародавній світ»; «цивілізація»; «духовна культура», «мистецтво», «релігія», «матеріальна культура», «археологічна культура»; «історичне джерело». Визначати: хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел, відлік часу до н.е. та н.е.

Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Факти: походження людини. Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади за первісних часів. Духовна культура і вірування людей за первісних часів. Поняття і терміни: «кам’яний вік», «залізний вік»; «збиральництво», «полювання», «рільництво», «скотарство», «ремесло»; «рід», «плем’я»; «родова община», «сусідська община»; «вождь»; «анімізм», «тотемізм», «фетишизм», «магія»; «наскальний живопис». Знати: етапи антропогенезу; привласнювальні та відтворювальні форми господарства; характерні риси духовного життя найдавніших людей; первісні форми релігії; основні пам’ятки первісного мистецтва.  

Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Факти: утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до н.е. Будівництво пірамід. Розквіт та занепад Єгипту у ІІ тис. до н.е. за часів Середнього та Нового царств. Культура Давнього Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта. Архітектура та мистецтво. Дати: IV тис. до н.е.–об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту; ХІ ст. до н.е.– завершення періоду Нового царства. Персоналії: Ехнатон IV, Тутмос ІІІ. Поняття і терміни: «бюрократичний апарат», «держава» «ієрогліф», «папірус»; «іригаційне землеробство». Знати: природно-географічні умови Єгипту, їх вплив на розвиток єгипетської цивілізації; основні засади організації влади та господарського життя в Єгипті; найважливіші досягнення давньоєгипетської духовної культури. Пояснювати: вплив природних умов на розвиток єгипетської цивілізації.  

Тема 3. ПЕРЕДНЯ АЗІЯ

Факти: Вавилон за часів Хаммурапі. Фінікійські міста-держави та Ізраїльсько-Іудейське царство. Нововавилонське царства у першій половині І тис. до н.е. Перська держава Ахеменідів. Дати: 1794 - 1750 рр. до н.е.царюванняХаммурапі; ХІ ст. до н.е.утворення Ізраїльсько-Іудейського царства. VІІ ст. до н.е. -утворення Нововавілонського (Халдейське царство) 550 р. до н.е. - виникнення Перської держави. Персоналії: Хаммурапі, Давид, Соломон, Мойсей, Навуходоносор ІІ, Кір ІІ. Поняття і терміни: «Біблія», «епос», «клинопис», «місто-держава», «імперія», «іудаїзм», «колонізація». Знати: наслідки походів Дарія І; найзначніші пам’ятки культури народів Передньої Азії та Месопотамії; внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру. Пояснювати: вплив природних умов на життя людей у Месопотамії.

Тема 4. ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Факти: давня Індія. Індська цивілізація. Прихід аріїв (Ведійська цивілізація). Культура Давньої Індії. Давній Китай. Імперії Цінь. Культура Давнього Китаю. Дати: сер. ІІ тис. до н.е. - прихід аріїв на землі Індії; 221-206 рр. до н.е. - династія Цінь. Персоналії: Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь Шіхуанді. Поняття і терміни: «Веди», «варни», «касти», «індуїзм», «буддизм», «легізм», «конфуціанство». Знати: час і обставини виникнення цивілізації в Індії та Китаї; розквіт Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді; характерні риси господарського та суспільного життя Індії, Китаю; внесок Давніх Індії і Китаю у скарбницю світової культури Пояснювати: особливості господарського, суспільного та соціального устрою в Індії.

Тема 5. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Факти: мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е. Велика грецька колонізація. Греко-перські війни. Афінська демократія за часів Перікла. Підкорення Греції Філіпом ІІ і походи Александра Македонського. Елліністичний етап в історії Греції. Культура Давньої Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри. Дати: ІІ тис. до н.е.Мінойсько-ахейська палацова цивілізація; VIII-VІ ст. до н.е. -Велика грецька колонізація; 500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни. Персоналії: Перікл, Гомер, Геродот, Фідій, Сократ, Платон, Арістотель. Поняття і терміни: «античність», «еллінізм»; «поліс», «тиранія», «аристократія», «олігархія», «демократія», «метрополія та колонії», «акрополь», «філософія». Знати: основні напрямки та результати грецької колонізації, реформи Солона, основні риси Критської та Мікенської цивілiзацій; характерні риси полiтичного устрою Афін, Спарти; Пояснювати: вплив природних умов на розвиток грецької цивілізації; особливості устрою Афін та Спарти; наслідки греко-перських війн; внесок грецької цивілізації у світову культуру.  

Тема 6. ДАВНІЙ РИМ

Факти: Рим царської доби. Римська республіка V-І ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї. Становлення імперії. Римська імперія доби принципату та домінату. Виникнення християнства і християнізація Римської імперії. Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Падіння Західної Римської імперії. Культура Риму. Наука і мистецтво. Основні архітектурні пам’ятки. Дати: 753-509 рр. до н.е. виникнення Риму. Царський етап в історії Давнього Риму; 509-30 рр. до н.е. Римська республіка; 450 р. до н.е. «Закони ХІІ таблиць» – початок кодифікації римського права; 49-30 рр. до н.е.громадянські війни в Римі; 30 р. до н.е. – 476 р. н.е.Римська імперія; 1 р. н.е.з часів Середньовіччя дата народження Ісуса Христа і початок нової ери. 313 р.- Міланський едикт; 325 р. -Нікейський собор; 395 р. -поділ Римської імперії; 476 р. -падіння Західної Римської імперії. Персоналії: Ганнібал брати Гракхи, Спартак, Гай Юлій Цезар, Ціцерон, Октавіан Август, Нерон, Константин. Поняття і терміни: «республіка», «вето», «патриції», «плебеї», «сенат», «форум», «тріумф», «провінція», «християнство», «церква». Знати: зміст та перебіг боротьби плебеїв з патриціями, причини та наслідки виникнення християнства, основні віхи християнізації Римської імперії. Пояснювати: причини кризи Римської республіки і утворення імперії; особливостіримської системи державного правління часів республіки та імперії, господарство та побут римлян; зміни ставлення держави до християнської церкви; внесок римської культури у світову цивілізацію; місце історії стародавнього світу в історії людства.
Факти: поняття «історія Середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків. Дати: V – ІХ ст. – раннє Середньовіччя; Х – ХІІІ ст. – зріле або високе Середньовіччя; ХІV – ХV ст. – пізнє Середньовіччя. Знати: хронологічні межі та періодизацію Середніх віків.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.011 с.)