Тема 1. Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальностіЛекція – 2 години

Семінар – 2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності як особливого виду юридичної відповідальності.

2. Принципи та завдання адміністративної відповідальності.

3. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності.

4. Відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності.

5. Нормативна основа адміністративної відповідальності. Систематизація законодавства про адміністративну відповідальність.

Питання для самоконтролю:

1.Назвіть особливості адміністративно-правового примусу.

2.Назвіть класифікацію адміністративно-правового примусу.

3.Які заходи відповідальності за порушення адміністративно-правових приписів ви знаєте?

4.Які ознаки властиві адміністративній відповідальності?

5.Охарактеризуйте зміст, структуру КУпАП та інші нормативні акти, які складають систему законодавства про адміністративні правопорушення.

6.Дайте визначення поняття «адміністративна відповідальність».

Реферативні повідомлення:

1. Розуміння предмета адміністративної відповідальності за радянською правовою доктриною.

2. Співвідношення адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

3. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

 

Тема 2. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративних правопорушень

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години.

Питання на семінар:

1. Розуміння адміністративно проступку. Ознаки адміністративно проступку.

2. Поняття складу адміністративних проступків.

3. Види складів адміністративних проступків.

4. Структура складу адміністративних проступків.

a. Об'єкт адміністративних проступків.

b. Об'єктивна сторона адміністративних проступків.

c. Суб'єкт адміністративних проступків.

d. Суб'єктивна сторона адміністративних проступків.

Питання для самоконтролю:

1. Які елементи складу адміністративних проступків ви знаєте?

2. Що може виступати об’єктом адміністративного правопорушення?

3. Що розуміють під поняттям «вина»?

4. Назвіть види об'єктів адміністративного правопорушення.

5. Назвіть обов'язкові і факультативні елементи об'єктивної сторони.

6. Назвіть види суб'єктів адміністративного правопорушення.

7. Назвіть обов'язкові і факультативні елементи суб'єктивної сторони.

Реферати:

1. Історико-правова природа адміністративно проступку.

2. Співвідношення адміністративно проступку і злочину.

4. Юридична особа, як суб’єкт адміністративного проступку.

5. Характеристика адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються до юридичних осіб за вчинення адміністративних проступків.

6. Порівняльно-правова характеристика юридичної відповідальності підприємств, установ, організацій за законодавством України та зарубіжних країн.

 

Тема 3. Адміністративні стягнення

Лекція – 2 години

Семінар –2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття адміністративного стягнення.

2. Система адміністративних стягнень згідно законодавства України. Класифікація адміністративних стягнень.

3. Загальні правила накладення адміністративного стягнення.

4. Обставини, що враховуються у визначенні адміністративного стягнення.

Питання для самоконтролю:

1. Які особливості характеризують адміністративне стягнення?

2. Назвіть види адміністративних стягнень згідно КУпАП.

3. Назвіть основні і додаткові адміністративні стягнення.

4. Що враховується при накладенні адміністративних стягнень?

Реферати:

1. Види адміністративних стягнень, які застосовуються органами внутрішніх справ (їх посадовими особами).

2. Особливості накладення адміністративних стягнень в органах внутрішніх справ.

 

Тема 4. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень.

Лекція – 2 години

Практичні – 4 години.

Питання на практичне заняття 1:

1. Вирішення ситуаційних задач.

Питання на практичне заняття 2:

1. Кожен студент повинен самостійно придумати по 3 ситуаційних задачі й у зошиті записати їх умову та вирішення.

2. Вирішення ситуаційних задач.

Питання для самостійного вивчення:

1. Характеристика адміністративних правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення.

2. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.

3. Адміністративні правопорушення у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури.

4. Адміністративні правопорушення у промисловості, будівництв та в галузі використання електричної енергії та теплової енергії.

5. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил.

6. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку.

7. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку.

8. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке адміністративне правопорушення?

2. Які види адміністративних правопорушень ви знаєте?

3. За якими ознаками можна класифікувати адміністративні правопорушення?

Реферати:

1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на власність.

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті, у галузі шляхового господарства та зв’язку.

Тема 5. Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності

Лекція – 2 години

Практичні – 4 години.

Питання на практичне заняття 1:

1. Вирішення ситуаційних задач.

Питання на практичне заняття 2:

1. Кожен студент повинен самостійно придумати по 5 ситуаційних задач і у зошиті записати їх умову та вирішення.

2. Вирішення ситуаційних задач.

3. розробка проектів процесуальних документів:

- розробка проектів процесуальних документів, які складаються на стадії порушення справи про адміністративне правопорушення;

- розробка проектів процесуальних документів, які складаються на стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення;

- складання скарг на постанови про притягнення до адміністративної відповідальності;

- відтворення процесу провадження у справах про адміністративні правопорушення (робота у малих групах).

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягають відмінності адміністративного процесу інших видів юридичного процесу?

2. Які основні завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення ви знаєте?

3. Які ви знаєте види провадження у справах про адміністративні правопорушення?

4. Назвіть стадії адміністративного провадження та дайте їх коротку характеристику.

Реферати:

1. Процесуальні гарантії захисту прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

2. Родова, видова та територіальна підвідомчість.

3. Заходи процесуального примусу в провадженні.

4. Процесуальне положення сторін у провадженні.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Ознайомитись з:

1) особливостями адміністративної відповідальності зарубіжних країн – 4 год.

2) особливостями адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів – 4 год.

3) особливостями адміністративної відповідальності юридичних осіб – 3 год.

4) історико-правовими аспектами інституту адміністративної відповідальності в Україні – 4 год.

5) основними засадами адміністративного процесу України – 4 год.

6) провадженням у справах про дисциплінарні правопорушення державних службовців – 3 год.

7) переглядом постанов у справах про адміністративні правопорушення – 4 год.


ЗАВДАННЯ НА СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Темі 1: Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальності (семінар 2 години)

Семінарське заняття № 1

1. Проаналізуйте правомірність твердження: «Будь-яке порушення правил, встановлених адміністративно-правовими нормами, спричинює адміністративну відповідальність».

2. Громадянин Іваненко, на якого напав озброєний бандит, спустив з повідка свого собаку. Собака покусав нападника й порвав його одежу.

Чи підлягає Іваненко відповідальності за ст. 154 КУпАП України? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Керуючись відповідними нормами КУпАП України, зазначте адміністративні правопорушення, матеріали щодо яких можуть бути передані на розгляд товариського суду.

4. Наведіть статті КУпАП України, положення яких необхідно аналізувати та враховувати, вирішуючи питання про відповідальність:

а) за дрібне хуліганство з боку військовослужбовця;

б) за вчинення дрібного розкрадання 15-річною особою;

в) за незаконне зберігання 17-річною особою наркотичних засобів у невеликих розмірах;

г) за використання посадовою особою в особистих цілях транспорту, наданого їй у службове користування;

д) за неявку на виклик у військовий комісаріат без поважних причин.

Тема 2: Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративних правопорушень(семінар 2 години)

Семінарське заняття № 1

1. Розглянувши справу про злісну непокору працівнику міліції з боку 17-річного студента Петренка, суддя піддав його штрафу в розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адвокат Петренка подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи її тим, що до Петренка можна було б застосувати заходи впливу, передбачені ст. 241 КУпАП України, зважаючи на його неповноліття.

Проаналізуйте юридичну ситуацію.

2. Група студентів вирушила в похід за одним із маршрутів, позначених на туристичній карті. На третій день шляху вони зайшли у великий лісовий масив, який перетинало багато річок. Студенти почали ловити рибу, збирати ягоди, але згодом були затримані працівниками заповідника, на території якого, як виявилось, вони опинились. Студентів затримали, бо в межах заповідника забороняється рибалити, збирати ягоди, розпалювати багаття. Але ж студенти йшли за маршрутом, який не був позначений на карті як заповідна зона.

Чи підлягають студенти-туристи відповідальності? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. 13-річний Кравченко о 23 годині, розбивши вітрину кіоску, викрав звідти пляшку лікеру та коробку цукерок «Київ вечірній».

Проаналізуйте юридичну ситуацію.

 

Тема 3: Адміністративне стягнення(семінар 2 години)

Семінарське заняття № 1

1. Зазначте обставини, які вказані в КУпАП України як такі, що пом’якшують відповідальність за вчинення адміністративного проступку:

а) вчинення адміністративного проступку вперше;

б) вчинення адміністративного проступку неповнолітнім;

в) вчинення адміністративного проступку через необережність;

г) вчинення адміністративного проступку інвалідом I групи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.025 с.)