Міністерство внутрішніх справ україниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство внутрішніх справ україниМіністерство внутрішніх справ україни

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Юридичний факультет

Кафедра адміністративно-правових дисциплін та менеджменту

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Для студентів ІІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 
 

 


Укладач:

Лінік Є.П.

Затверджено на засідання кафедри

адміністративно-правових дисциплін та менеджменту

Протокол № __ від __.__.2012 р.

 

 

Київ 2012


 

Лінік Є.П. Адміністративна відповідальність : Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни. – К. : НАВС, 2012. – 39 с.


ЗМІСТ

1. Програма навчальної дисципліни............................................................................4

1.1. Пояснювальна записка.......................................................................................4

1.2. Модульний тематичний план навчальної дисципліни....................................6

1.3. Опис дисципліни.................................................................................................8

1.4. Рекомендована література................................................................................11

2. Плани семінарських занять.....................................................................................14

3. Завдання для самостійної роботи............................................................................19

4. Завдання на семінарські та практичні заняття……………………………..….20

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (мультимедійні проекти)..…....33

6. Перелік орієнтовних питань модульного контролю...........................................35

7. Перелік орієнтовних питання для підготовки до заліку....................................37


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Пояснювальна записка

Важливу роль для захисту честі і гідності громадян, їх прав та свобод, життя та здоров'я від протиправних посягань відіграє адміністративна відповідальність. Вона сприяє попередженню та викоріненню багатьох порушень правопорядку. Існування та застосування норм адміністративної відповідальності позитивно впливає на профілактику злочинів, допомагає зміцненню правопорядку і дисципліни в державі.

Дисципліна "Адміністративна відповідальність" передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень адміністративної відповідальності і практики її застосування, особливостей суб'єктів адміністративних проступків та органів, що застосовують адміністративні стягнення, види адміністративних стягнень, порядок їх застосування та виконання.

Ця дисципліна органічно пов'язана з адміністративним, кримінальним та цивільним правом, має тісний зв'язок з адміністративним, кримінальним, цивільним та дисциплінарним процесами, з комплексними галузями права: екологічним, митним, транспортним та рядом інших.

Запропонований навчально-методичний комплекс відображає основні напрямки та обсяги учбової роботи курсантів, студентів та слухачів з курсу адміністративної відповідальності.

Метою дисципліни є вивчення зазначеної дисципліни є формування у студентів та слухачів майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та «правознавців» цілісного уявлення про інститут адміністративної відповідальності, порядок її застосування, суб'єктів цієї відповідальності та органів, що її застосовують про засоби забезпечення законності при притягненні громадян та колективних суб'єктів до адміністративної відповідальності; надання необхідних знань, законодавства України про адміністративні правопорушення, умінь та навичок правильного його застосування; формування вмінь і навичок роботи і процесуальними, адміністративно-правовими документами, їх грамотне укладання, класифікацію, загальних вимог, що ставляться до змісту й форми документів, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Вимоги до знань та умінь:

Знати:

ü поняття, правову базу та особливості адміністративної відповідальності, порядок її застосування, види адміністративних стягнень та порядок їх виконання;

ü систему, види, правовий та соціальний статус спеціальних суб'єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

ü правове регулювання змісту, порядку та умов призначення та виконання адміністративних стягнень, особливості правового статусу учасників адміністративного провадження і гарантії його забезпечення;

ü основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення та зміст стадій провадження, підстави і порядок застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

Вміти

ü користуватися Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП), правильно тлумачити та використовувати відповідні статті, складати матеріали про скоєння адміністративних правопорушень, про здійснення адміністративного затримання, особистого огляду осіб, вилучення речей і документів;

ü з'ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли скоєнню адміністративних правопорушень, розробляти заходи профілактики правопорушень;

ü збирати докази по справах про адміністративні правопорушення, приймати участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення.


1.2. Модульний тематичний план навчальної дисципліни

МОДУЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва розділів і тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем з них: з них:
Лекції Семінарських занять Практичних занять Самостійна та індивідуальна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
  Змістовий модуль № 1                
Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальності    
Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративних правопорушень    
Адміністративні стягнення    
Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень    
Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності  
  Всього годин
  Підсумкова форма контролю: залік                

Опис дисципліни

 

Процес провадження у справах про адміністративні правопорушення. Поняття процесуальної стадії в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи про адміністративне правопорушення. Складання протоколу уповноваженою на те посадовою особою. Форма протоколу про адміністративне правопорушення. Відомості, що закріплюються у протоколі про адміністративне правопорушення. Процесуальні документи, які складаються на стадії порушення справи про адміністративне правопорушення. Адміністративно запобіжні заходи. Особливості застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Фактичні підстави адміністративного затримання. Правила здійснення особистого огляду і огляду речей. Вилучення речей і документів. Порядок та особливості стадії розгляду справ про адміністративні правопорушення. Етапи системи правозастосовних операцій. Права та обов’язки осіб, котрі беруть участь у провадженні. Ухвалення та види постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Оскарження та опротестування постанови. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.


1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. КодексУкраїни про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

3. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47. – Ст. 349

4. Митний кодекс України від 11.07.2001 р. № 1344-ІV// Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 38. – Ст. 288.

5. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24.– Ст. 207.

6. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування : Закон України від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

7. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 551-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22. – Ст. 197.

8. Про засадизапобігання і протидії корупції : Закон України вiд 07.04.2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.

9. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 року № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

10. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

11. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014.

13. Про приватизацію державного майна : Закон України вiд 04.03.1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

14. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002 р. № 93-IV // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 40. – Ст. 290

15. Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців : Наказ Головдержслужби вiд 04.08.2010 р. № 214 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – Ст. 3208.

16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції України вiд 19.12.2011 р. № 3539/5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 98. – Ст. 3592.

17. Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.12.2011 р. № 946. (не набрав чинності)

18. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї : Наказ МВС України від 31 травня 1993 р. № 314 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0106-93.

19. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій : Наказ Мінюсту України від 15.12.1999 р. № 74/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – №51. – Ст. 2563.

20. Про затвердження концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 року № 810/98. – К., 1998.

21. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією : Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 07.07.1995 р. № 12 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0012700-95.

22. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении (социально-правовой аспект).– Л., 1990.

23. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К., 2002.

24. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. / За ред. А.Т. Комзюка. –X., 1998.

25. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів та факультетів/ ред. Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Таращук В.М. та ін. – X., 2001.

26. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – К., 2002.

27. Бахрах Д. Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. – Свердловск, 1987.

28. Била Л. Р.Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Дис. канд. юрид. наук. – Одесса, 1995.

29. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство (нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів). – X., 2002.

30. Галаган Й. А. Административная ответственность (материальное право). – Воронеж, 1988.

31. Гончарук С.Т,Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на громадський порядок. – К., 2000.

32. Гончарук С.Т.Адміністративні стягнення (в запитаннях і відповідях). – К., 1998.

33. Демський Є.Ф. Адміністративна відповідальність. Збірник законодавства України про адміністративну відповідальність. – X., 2005.

34. Додин Е. В.Административная деликтология. Учебное пособие. – Одесса, 1997.

35. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М. 1973.

36. Додин Е.В. Исполнение постановлений о наложений административных взысканий. Учебное пособие. – Одесса: Юрид. лит 1999.

37. Доненко В.В. Провадження в справах про порушення правил дорожнього руху: Запитання-відповіді: Навчально-практичний посібник.– Дніпропетровськ, 1999.

38. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб (з алфавітно-предметним покажчиком) / Упор. М.І. Хавронюк.– К., 2002.

39. Кивалов С. В. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц таможенных органов. Зб. наук. праць. – Одеса, 1996.

40. Кисин В. Р., Коренев А. П., Селиванов В. В. Производство по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых органами внутренних дел (милицией): Учеб. пособ. (образцы документов) / Под ред. А.П. Коренева. – М., 1989.

41. Коліушко І., Голосніченко І. До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду // Право України. – 2001. – № 3. – С. 39.

42. Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. – 2001. – № 2. – С. 84.

43. Колпаков В.К.Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

44. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання // Право України. – 2001 – № 1. – С. 81.

45. Миронюк Р.Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок та особливості // Право України. – 2001. – №11. – С. 60.

46. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебное пособие. – X., 2004

47. Шергин А. П. Административная юрисдикций. – М, 1979.

48. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органовуправления. – М., 1979.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Ознайомитись з:

1) особливостями адміністративної відповідальності зарубіжних країн – 4 год.

2) особливостями адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів – 4 год.

3) особливостями адміністративної відповідальності юридичних осіб – 3 год.

4) історико-правовими аспектами інституту адміністративної відповідальності в Україні – 4 год.

5) основними засадами адміністративного процесу України – 4 год.

6) провадженням у справах про дисциплінарні правопорушення державних службовців – 3 год.

7) переглядом постанов у справах про адміністративні правопорушення – 4 год.


Семінарське заняття № 1

1. Проаналізуйте правомірність твердження: «Будь-яке порушення правил, встановлених адміністративно-правовими нормами, спричинює адміністративну відповідальність».

2. Громадянин Іваненко, на якого напав озброєний бандит, спустив з повідка свого собаку. Собака покусав нападника й порвав його одежу.

Чи підлягає Іваненко відповідальності за ст. 154 КУпАП України? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Керуючись відповідними нормами КУпАП України, зазначте адміністративні правопорушення, матеріали щодо яких можуть бути передані на розгляд товариського суду.

4. Наведіть статті КУпАП України, положення яких необхідно аналізувати та враховувати, вирішуючи питання про відповідальність:

а) за дрібне хуліганство з боку військовослужбовця;

б) за вчинення дрібного розкрадання 15-річною особою;

в) за незаконне зберігання 17-річною особою наркотичних засобів у невеликих розмірах;

г) за використання посадовою особою в особистих цілях транспорту, наданого їй у службове користування;

д) за неявку на виклик у військовий комісаріат без поважних причин.

Тема 2: Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративних правопорушень(семінар 2 години)

Семінарське заняття № 1

1. Розглянувши справу про злісну непокору працівнику міліції з боку 17-річного студента Петренка, суддя піддав його штрафу в розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адвокат Петренка подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи її тим, що до Петренка можна було б застосувати заходи впливу, передбачені ст. 241 КУпАП України, зважаючи на його неповноліття.

Проаналізуйте юридичну ситуацію.

2. Група студентів вирушила в похід за одним із маршрутів, позначених на туристичній карті. На третій день шляху вони зайшли у великий лісовий масив, який перетинало багато річок. Студенти почали ловити рибу, збирати ягоди, але згодом були затримані працівниками заповідника, на території якого, як виявилось, вони опинились. Студентів затримали, бо в межах заповідника забороняється рибалити, збирати ягоди, розпалювати багаття. Але ж студенти йшли за маршрутом, який не був позначений на карті як заповідна зона.

Чи підлягають студенти-туристи відповідальності? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. 13-річний Кравченко о 23 годині, розбивши вітрину кіоску, викрав звідти пляшку лікеру та коробку цукерок «Київ вечірній».

Проаналізуйте юридичну ситуацію.

 

Тема 3: Адміністративне стягнення(семінар 2 години)

Семінарське заняття № 1

1. Зазначте обставини, які вказані в КУпАП України як такі, що пом’якшують відповідальність за вчинення адміністративного проступку:

а) вчинення адміністративного проступку вперше;

б) вчинення адміністративного проступку неповнолітнім;

в) вчинення адміністративного проступку через необережність;

г) вчинення адміністративного проступку інвалідом I групи.

Практичне заняття № 1

1. Визначте триваюче адміністративне правопорушення:

1.Умисне зіпсуття паспорта.

2.Дрібна спекуляція.

3.Проживання без реєстрації.

4.Дрібне хуліганство.

2. Для якого з складів адміністративних проступків завжди необхіднанаявність спеціального суб'єкта?

1.Порушення правил дорожнього руху.

2.Дрібне хуліганство.

3.Ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння.

4.Розпивання спиртних напоїв та проява в громадському місці в стані сп'яніння.

3. Для яких адміністративних проступків є характерним матеріальний склад?

1.Дрібне хуліганство.

2.Порушення правил дорожнього руху.

3.Дрібне розкрадання.

4.Публічні заклики до невиконання вимог працівників міліції.

4. Для яких адміністративних проступків є характерним формальнийсклад?

1) Дрібне розкрадання.

2) Порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загорання.

3) Дрібне хуліганство.

4) Дрібна спекуляція.

Практичне заняття № 2

1. Військовослужбовець Кравченко, що перебував у короткостроковій відпустці у своїх батьків, розпивши разом зі своїм шкільним другом у місцевому кафе пляшку горілки, вчинив бійку біля вокзалу.

Кваліфікуйте дії Кравченка та визначте можливі варіанти його відповідальності.

2. Шістнадцятирічний Петренко, перебуваючи на автобусній зупинці у п'яному вигляді, виражався нецензурною лайкою, образливо чіплявся до громадян, що очікували автобус,

Оцініть дії Петренка назвіть їх можливі правові наслідки, хто і як буде нести за це відповідальність.

3. За повторне протягом року керування автомобілем, не зареєстрованим у встановленому порядку, працівник міліції піддав штрафу громадянина Туркіна у розмірі 170 грн.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

4. За порушення порядку під час судового засідання, непідкорення розпорядженню головуючого і явну зневагу до суду суддя піддав штрафу в розмірі 200 грн. прапорщика Радомського.

Оцініть правомірність постанови судді та визначте можливі варіанти відповідальності Радомського.

5. Адміністративна комісія, розглянувши матеріали про порушення порядку заняття торговельною діяльністю з боку гр-ки Журан (торгівля з рук у невстановленому місці без спеціального дозволу тютюновими виробами, на яких не було марок акцизного збору встановленого зразка), винесла постанову про накладення на Журан штрафу у розмірі 1000 грн. з конфіскацією вилучених тютюнових виробів. Журан оскаржила в суд дану постанову адміністративної комісії.

Чи є підстави для відміни згаданої постанови?

6. Касир бази відпочинку "Хвиля" Шульга на період прогулянки на човнах брала у громадян у заставу їх паспорти або інші особисті документи.

Як слід вирішувати питання про відповідальність Шульги?

7. Гр. Машко був доставлений у міське відділення міліції за появу угромадському місці у п'яному вигляді. Надалі він пояснив, що щойно відзначав у ресторані своє 18-річчя. В процесі перевірки вияснилось, що півроку тому Машко піддавався застереженню за розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Наступного дня начальник відділення міліції піддав Машка штрафу у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за ч. 2 ст.178 КУпАП).

Оцініть законність прийняті щодо Машка заходів.

8. Суддя Білоцерківського районного суду виніс постанову про притягнення Сухомлинову до адміністративної відповідальності у вигляді адміністративного арешту на 10 діб. Згідно з довідкою адміністрації селища Вільне Білоцерківського району, Сухомлинова має двох неповнолітніх дітей: Сергія – 1998 р. н. і Павла – 1997 р. н.

Чи Правомірно накладене стягнення на Сухомлинову?

9. За керування мотоциклом без відповідного права працівник міліції виніс попередження 17-річному Граніну.

Чи законно вчинив працівник міліції?

10. За порчу таксофона суддя піддав штрафу 16-річного Тарасевича у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи законна ця постанова судді?

Тема 5. Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності (4 години)

Практичне заняття № 1

1. Яке з наведених адміністративних стягнень може застосовуватись і якосновне і як додаткове:

1.Попередження.

2.Штраф.

3.Оплатне вилучення предмета.

4.Позбавлення спеціального права.

2. Протягом скількох днів з дня одержання уповноваженим органом протоколу, за загальним правилом, розглядаються справи про адміністративні правопорушення:

1. 10-ти;

2. 15-ти;

3. 20-ти;

4. 30-ти.

3. За появу в громадському місці в стані сп'яніння 17-річного студента можна:

1.За постановою судді піддати адміністративному арешту.

2.За постановою начальника РВВС направити матеріали справи длярозгляду за місцем навчання.

3.За постановою судді застерегти.

4.За постановою дільничного інспектора піддати штрафу

4. Максимальний строк адміністративного затримання (крім виняткових випадків) встановлено не більше як:

1. 1 година.

2. 2 години.

3. 3 години.

4. 4 години.

Практичне заняття № 2

1. Заступник начальника РВВС розглянувши матеріали про дрібне хуліганство з боку групи неповнолітніх, - від 16 до 1 8 років, виніс постанову про накладення штрафу на них в розмірі 50 грн. Один з неповнолітніх був курсантом військового училища.

Здійсніть юридичний аналіз названої ситуації. Вкажіть осіб які мають право складати протоколи про адміністративне правопорушення, розглядати справи та виносити рішення в цій справі.

2. Громадянин Пурик, перебуваючи в кафе у п'яному вигляді, вів себе зухвало, вилаяв обслугу не. цензурними словами, на зауваження не реагував. Наряду міліції, що прибув на виклик, Пурик вчинив злісну непокору.

Як слід кваліфікувати дії Пурика? Назвіть конкретні міри його відповідальності, можливі варіант такої відповідальності та положення яких статей при цьому потрібно враховувати. Вкажіть осіб які мають право складати протоколи про адміністративне правопорушення, розглядати справи та виносити рішення в цій справі.

3. Директор заводу "Червона зірка" Яковлєв керуючи власним автомобілем, не зреагував на вимогу працівників міліції зупинитись і змінити напрям руху, продовжив рух по забороненій для проїзду дільниці, аж поки не був зупинений за допомогою технічних засобів. У Яковлєва були наявними цілком очевидні ознаки сп'яніння, проте на вимогу працівників міліції вийти із автомобіля і пред'явити відповідні документи він відповів відмовою у грубій формі.

Щодо Яковлєва були складені протоколи за ст.ст. 122-2, 130 (ч. 1) та 185 КУпАП. Після розгляду цих протоколів Яковлєв відповідно начальником РВВС був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 2 роки, а суддею підданий штрафу у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Здійсніть юридичний аналіз названої ситуації. Вкажіть осіб які мають право складати протоколи про адміністративне правопорушення, розглядати справи та виносити рішення в цій справі.

4. Працюючи у приватній фірмі "Світанок" водієм, гр-н Шакуров вчинив ДТП, в результаті якого автомобіль фірми був пошкоджений. Директор фірми вилучив у Шакурова паспорт і сказав, що не поверне паспорт і не розрахує останнього доти, поки той не відремонтує автомобіль.

Чи є в діях директора фірми склад правопорушення? Вкажіть осіб які мають право складати протоколи про адміністративне правопорушення, розглядати справи та виносити рішення в цій справі.

5.Присутність особи, яка притягується до відповідальності, є обов’язковою під час розгляду справ:

а) про самогоноваріння;

б) про дрібне розкрадання державного майна;

в) про порушення тиші в громадських місцях;

г) про порушення правил утримання собак;

д) про торгівлю в невстановлених для цього місцях.

6.Старший інспектор ДАІ Печерського РУ ГУМВС у м. Києві, виявивши, що номерний знак мотора в автомобілі хмельничанина Кудрі підроблено, склав протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 121-1 КУпАП України.

Де має розглядатися справа?


 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОЕКТИ)

Проект 1. Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальності

Проект 2. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративних правопорушень

Проект 3. Адміністративні стягнення

Проект 4. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень

Проект 5. Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності

 

Завдання вибраного проекту:ґрунтуючись на концептуальних засадах чинного законодавства та наукову літературу розкрити питання вибраного проекту, що свідчить про засвоєння студентом матеріалу дисципліни.

Методичні рекомендації щодо оформлення проекту:

А) Організація роботи над проектом:

- студент упродовж часу, відведеного на вивчення нормативної дисципліни „Адміністративна відповідальність", під час аудиторних занять та самостійної роботи з навчальним матеріалом аналізує сутність адміністративної відповідальності у сучасних умовах з метою визначення найбільш доцільних заходів, що можна відобразити у вибраному ним проекті;

- створення першого варіанту проекту доцільно розпочинати після вивчення основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення";

- від теми до теми ця методика повинна розвиватися і вдосконалюватися. При цьому можна використовувати додатковий матеріал, не передбачений програмою (за умов попередньої консультації з викладачем);

- завершується вивчення предмету захистом проекту. Форм захисту може бути кілька: публічний (аудиторія), індивідуальний (викладач), презентацій ний (конкурс проектів). Остання форма захисту проекту має проводитися за спеціально розробленими правилами, які передбачали б ознайомлення з проектом чим більшої кількості людей.

Б) Оформлення проекту:

- рекомендується виконувати проект з використанням мультимедійних комп'ютерних програм;

- структура проекту вибудовується у відповідності до основних вимог нормативних актів з питань адміністративної відповідальності;

- при оформлені проекту бажано використовувати схеми, ілюстрації, музичний супровід, відео матеріали, анімаційні фільми власного виготовлення.


ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Адміністративна відповідальність як особливий вид юридичної відповідальності.

2. Загальна характеристика законодавства України про адміністративні правопорушення.

3. Альтернативи адміністративної відповідальності.

4. Загальна характеристика системи адміністративних стягнень.

5. Попередження як вид адміністративного стягнення.

6. Штраф як вид адміністративного стягнення.

7. Оплатне вилучення як вид адміністративного стягнення.

8. Конфіскація як вид адміністративного стягнення.

9. Позбавлення спеціального права як вид адміністративного стягнення.

10. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення.

11. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення.

12. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.

13. Поняття адміністративного правопорушення та його ознаки.

14. Поняття та основні елементи юридичного складу адміністративного правопорушення.

15. Об'єкт адміністративного правопорушення.

16. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення.

17. Суб'єкт адміністративного правопорушення.

18. Види спеціальних суб'єктів.

19. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення.

20. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців та працівників міліції.

21. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. Особливості адміністративної відповідальності батьків та осіб, які їх замінюють.

22. Особливості адміністративної відповідальності іноземних громадян.

23. Система адміністративних правопорушень.

24. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

25. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

26. Доставлення порушника: суть, строки та порядок здійснення.

27. Адміністративне затримання: суть, строки та порядок здійснення.

28. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення та їх загальна характеристика.

29. Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування.

30. Повноваження окремих органів та посадових осіб щодо складення протоколу про адміністративне правопорушення.

31. Процесуальні документи в справах про адміністративні правопорушення.

32. 3міст протоколу про адміністративне правопорушення.

33. Процесуальні строки в справах про адміністративні правопорушення.

34. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення.

35. Права і обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

36. Докази в справах про адміністративні правопорушення.

37. Місце та порядок розгляду справ про адміністративне правопорушення.

38. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи.

39. Види та зміст постанов в справах про адміністративні правопорушення.

40. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення: їх строки, порядок та наслідки.

41. Основні положення щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

42. Джерела адміністративної відповідальності та їх характеристика.

43. Характеристика перспектив законодавства України про адміністративні правопорушення.

44. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

45. Реформування інституту адміністративної відповідальності.

46. Колективні суб'єкти (юридичні особи) як суб'єкти адміністративної відповідальності.

47. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, та їх характеристика.

48. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки.

49. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок. Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не складається.

50. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні види.

51. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого догляду та догляду речей.

52. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення документів та предметів.

53. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

54. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний арешт, накладення штрафу.

55. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, виправні роботи, позбавлення спеціальних прав.

 

 

міністерство внутрішніх справ україниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.016 с.)