Курс: підготовки спеціалістів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Курс: підготовки спеціалістів.Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 1 (один)

Загальна кількість годин: 54

Змістовних модулів: 1 (один)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень. Шифр та назва напряму, спеціальності:

0601 Право

8.060101 Правознавство

7.060102 Правоохоронна діяльність

Бакалавр.

Характеристика навчального курсу:

Обов'язковий.

Лекції (теоретична підготовка): 10 годин

Семінари: 6 годин

Практичні: 8 годин

Модульний контроль: 2 години

Індивідуальна робота: 2 години

Самостійна робота: 26 годин

Вид контролю: поточний (семінар, практичні заняття, модульний), підсумковий (залік).

Максимальна сума балів рейтингу дисципліни – 100.


МОДУЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва розділів і тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем з них: з них:
Лекції Семінарських занять Практичних занять Самостійна та індивідуальна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
  Змістовий модуль № 1                
Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальності    
Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративних правопорушень    
Адміністративні стягнення    
Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень    
Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності  
  Всього годин
  Підсумкова форма контролю: залік                

Опис дисципліни

 

Тема 1. Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальності

Поняття адміністративної відповідальності. Основні ознаки адміністративної відповідальності. Похідні ознаки адміністративної відповідальності. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та дисциплінарної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та цивільно-правової відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Завдання адміністративної відповідальності. Характеристика адміністративно-деліктного законодавства. Джерела адміністративно-деліктного права.

Тема 2. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративних правопорушень

Поняття адміністративного проступку (правопорушення). Ознаки адміністративного проступку. Поняття та значення складу адміністративного правопорушення. Об'єкт адміністративного проступку. Класифікація об'єктів адміністративних правопорушень. Предмет адміністративного проступку. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. Характеристика її основних та факультативних ознак. Суб'єктивна сторона адміністративного проступку. Характеристика основних та факультативних ознак суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Суб'єкт адміністративного проступку. Спеціальні суб'єкти адміністративних правопорушень. Особливі суб'єкти адміністративного проступку. Особливості юридичних осіб як суб’єктів правовідносин порівняно. Обставини, що свідчать про наявність адміністративної відповідальності юридичних осіб. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Тема 3. Адміністративні стягнення

Система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання). Виправні роботи. Адміністративний арешт. Видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства. Правила (принципи) накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Тема 4. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень

Характеристика адміністративних правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Адміністративні правопорушення у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури. Адміністративні правопорушення у промисловості, будівництв та в галузі використання електричної енергії та теплової енергії. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.

Тема 5. Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності

Процес провадження у справах про адміністративні правопорушення. Поняття процесуальної стадії в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи про адміністративне правопорушення. Складання протоколу уповноваженою на те посадовою особою. Форма протоколу про адміністративне правопорушення. Відомості, що закріплюються у протоколі про адміністративне правопорушення. Процесуальні документи, які складаються на стадії порушення справи про адміністративне правопорушення. Адміністративно запобіжні заходи. Особливості застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Фактичні підстави адміністративного затримання. Правила здійснення особистого огляду і огляду речей. Вилучення речей і документів. Порядок та особливості стадії розгляду справ про адміністративні правопорушення. Етапи системи правозастосовних операцій. Права та обов’язки осіб, котрі беруть участь у провадженні. Ухвалення та види постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Оскарження та опротестування постанови. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.


1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. КодексУкраїни про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

3. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47. – Ст. 349

4. Митний кодекс України від 11.07.2001 р. № 1344-ІV// Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 38. – Ст. 288.

5. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24.– Ст. 207.

6. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування : Закон України від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

7. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 551-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22. – Ст. 197.

8. Про засадизапобігання і протидії корупції : Закон України вiд 07.04.2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.

9. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 року № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

10. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

11. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014.

13. Про приватизацію державного майна : Закон України вiд 04.03.1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

14. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002 р. № 93-IV // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 40. – Ст. 290

15. Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців : Наказ Головдержслужби вiд 04.08.2010 р. № 214 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – Ст. 3208.

16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції України вiд 19.12.2011 р. № 3539/5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 98. – Ст. 3592.

17. Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.12.2011 р. № 946. (не набрав чинності)

18. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї : Наказ МВС України від 31 травня 1993 р. № 314 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0106-93.

19. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій : Наказ Мінюсту України від 15.12.1999 р. № 74/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – №51. – Ст. 2563.

20. Про затвердження концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 року № 810/98. – К., 1998.

21. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією : Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 07.07.1995 р. № 12 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0012700-95.

22. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении (социально-правовой аспект).– Л., 1990.

23. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К., 2002.

24. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. / За ред. А.Т. Комзюка. –X., 1998.

25. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів та факультетів/ ред. Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Таращук В.М. та ін. – X., 2001.

26. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – К., 2002.

27. Бахрах Д. Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. – Свердловск, 1987.

28. Била Л. Р.Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Дис. канд. юрид. наук. – Одесса, 1995.

29. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство (нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів). – X., 2002.

30. Галаган Й. А. Административная ответственность (материальное право). – Воронеж, 1988.

31. Гончарук С.Т,Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на громадський порядок. – К., 2000.

32. Гончарук С.Т.Адміністративні стягнення (в запитаннях і відповідях). – К., 1998.

33. Демський Є.Ф. Адміністративна відповідальність. Збірник законодавства України про адміністративну відповідальність. – X., 2005.

34. Додин Е. В.Административная деликтология. Учебное пособие. – Одесса, 1997.

35. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М. 1973.

36. Додин Е.В. Исполнение постановлений о наложений административных взысканий. Учебное пособие. – Одесса: Юрид. лит 1999.

37. Доненко В.В. Провадження в справах про порушення правил дорожнього руху: Запитання-відповіді: Навчально-практичний посібник.– Дніпропетровськ, 1999.

38. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб (з алфавітно-предметним покажчиком) / Упор. М.І. Хавронюк.– К., 2002.

39. Кивалов С. В. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц таможенных органов. Зб. наук. праць. – Одеса, 1996.

40. Кисин В. Р., Коренев А. П., Селиванов В. В. Производство по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых органами внутренних дел (милицией): Учеб. пособ. (образцы документов) / Под ред. А.П. Коренева. – М., 1989.

41. Коліушко І., Голосніченко І. До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду // Право України. – 2001. – № 3. – С. 39.

42. Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. – 2001. – № 2. – С. 84.

43. Колпаков В.К.Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

44. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання // Право України. – 2001 – № 1. – С. 81.

45. Миронюк Р.Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок та особливості // Право України. – 2001. – №11. – С. 60.

46. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебное пособие. – X., 2004

47. Шергин А. П. Административная юрисдикций. – М, 1979.

48. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органовуправления. – М., 1979.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)