Протокол практичного заняття №1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Протокол практичного заняття №1Протокол практичного заняття №1

Тема: «Методи фізіологічних досліджень»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Знаходити зв’язок між завданнями фізіології та практичними потребами лікувальної та профілактичної медицини.

2.На прикладах демонструвати значення експериментального методу дослідження та клінічного спостереження для розвитку медичних наук. 3.Обґрунтовувати вибір об’єктів експериментальних досліджень, використання їх у дослідах.

4. Досліджувати етапи проведення експерименту на моделі спінальної жаби.

Практична частина

Досліджувати вплив довкілля на організм та його адаптацію на прикладах дослідження пульсу, частоти дихання у студентів при різних фізичних навантаженнях

Результат практичного дослідження:

Висновки:

Дата

Протокол практичного заняття №2

Тема: «Основні принципи регуляції фізіологічних функцій організму»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Розглядати на прикладах види регуляції фізіологічних функцій.

2.Відтворювати безумовні рефлекси на моделі спінальної жаби, пояснювати їх значення для регуляції функцій організму.

3.Зображати типову рефлекторну дугу та визначати значення її складових.

4.Розглядати значення принципів “теорії нервізму” І.М. Сєченова та І.П. Павлова. Пояснювати значення зворотного зв’язку для рефлекторної регуляції функцій організму та відображати його на схемі рефлекторної дуги. Розрізняти фізіологічні, функціональні системи, наводити їх приклади.

Практична частина

Визначати час рефлекторної реакції людини на дію різних подразників.

Практичні навички:

¾ виготовляти препарат спінальної жаби;

¾ досліджувати рефлекси на препараті спінальної жаби;

¾ визначати етапи проведення експерименту;

¾ зображати елементи рефлекторної дуги;

¾ вимірювати частоту пульсу та дихання при зміні положення тіла студентів.

Результати практичного дослідження

Висновки

Дата

Протокол практичного заняття №3

Тема: «Збудливість та подразливість тканин»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати відмінність між збудливістю та подразливістю, роль збудливості у функціонуванні організму.

2.Виготовити нервово-м’язовий препарат жаби, дослідити на ньому збудливість нерву та м’язу, закономірність проведення збудження нервовими волокнами залежно від їх анатомічної та фізіологічної цілісності, інтерпретувати причини порушення провідності.

3.Пояснювати механізми розвитку потенціалу спокою й потенціалу дії у збудливих тканинах.

4.Розкрити значення йонних каналів і помп для утворення електричного потенціалу, а також роль блокаторів цих мембранних структур у клінічній практиці.

Практична частина

Результати практичних досліджень

Висновки

Дата

Протокол практичного заняття №4

Тема: «Механізм передачі збудження»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати фізіологічний механізм передачі збудження з нервових волокон на м’язові та наступного його проведення скелетними й гладкими м’язовими волокнами.

2.Досліджувати залежність величини м’язового скорочення від сили та частоти подразнення. Встановлювати залежність характеру скорочення м’язів від сили та частоти подразнення.

3.Визначати тонус і силу м’язів, записувати зубчастий та гладкий тетанус. 4.Пояснювати механізм тонічного та фазного скорочення, відмінність між ними.

5.Інтерпретувати механізми блокади нервово-м’язового проведення збудження. Пояснювати механізм втоми у м’язах, значення активного відпочинку.

Практична частина

Результати практичних досліджень

Висновки

Дата

Протокол практичного заняття №5

Тема: «Функції ЦНС у забезпеченні життєдіяльності організму»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати координаційну та інтегративну функції ЦНС. Розрізняти роль нейронів і нейроглії, а також продемонструвати на прикладах значення нервових центрів у забезпеченні регуляції життєдіяльності організму.

2.Досліджувати явище послідовної та просторової сумації нервових імпульсів у центральній нервовій системі, інтерпретувати результати.

3.Спостерігати гальмування рефлексів спинного мозку у декапітованої жаби, робити висновок про механізм гальмування.

4.Пояснювати механізми передачі збудження у нейронах і синапсах центральної нервової системи, роль нейромедіаторів, механізм розвитку збудження й гальмування, їх іррадіацію, сумацію, дивергенцію, конвергенцію, тонус нервових центрів та інші властивості, що лежать в основі інтегративної функції ЦНС.

Практична частина:

Практичні навички:

¾ оцінювати величину мембранного потенціалу спокою, амплітуду ПД нервових волокон, зображувати графічно;

¾ виготовити нервово-м’язовий препарат жаби;

¾ експериментально доводити закон двобічного проведення збудження по нервовому волокну;

¾ графічно зображати типи скорочення м’язів, схему нервово-м’язового передавання збудження;

¾ досліджувати залежність величини м’язового скорочення від сили та частоти подразнення;

¾ пояснювати фізіологічні механізми проявів інтегративних властивостей центральної нервової системи;

¾ розрізняти механізм різних видів гальмування;

¾ диференціювати структурно-функціональні особливості посмугованих і гладких м’язів.

Результати практичних досліджень:

Висновок:

Дата

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати значення рефлекторної та провідникової функцій спинного мозку та кожного відділу стовбура мозку, їх зв’язок з морфологічними особливостями ЦНС.

2.Диференціювати роль сірої та білої речовини мозку у забезпеченні регуляції функцій організму.

3.Оцінювати стан рухових функцій організму (пози, локомоцій, рухових рефлексів) після поперечного перерізу на різних рівнях ЦНС, при розвитку спінального шоку, моделюванні бульбарної тварини та децеребраційної ригідності.

Практична частина

Вивчити статичні та статокінетичні рухи у тварин на прикладі опорнотонічних і випрямляючих рефлексів у морської свинки, аналізувати їх прояви. Досліджувати сухожильні та черевні рефлекси у людини.

Висновки

Дата

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати механізм системної діяльності організму при здійсненні рухів, роль кори головного мозку, базальних ядер, лімбічної системи, ретикулярної формації у цих процесах.

2.Знайти зв’язок між функцією базальних ядер та професійною діяльністю медичної сестри.

3.Спостерігати мимовільні та довільні рухові реакції. Зображати рефлекторні дуги довільних та мимовільних рухових рефлексів.

4.Дослідити утворення умовнорефлекторних рухових реакцій. Розглянути симптоми половинного та повного видалення мозочка.

5.Пояснювати роль мовних центрів у розвитку моторної та сенсорної афазії. Пояснювати фізіологічні основи здійснення електроенцефалографії.

Практична частина

Висновки

Дата

Питання для самостійної підготовки

1. Диференціювати вегетативну нервову систему зі соматичною.

2. Пояснювати механізм впливу автономної нервової системи на вісцеральні функції організму.

3. Аналізувати зміни вісцеральних функцій при активації симпатичної або парасимпатичної нервових систем.

4. Пояснювати роль медіаторів у забезпеченні функцій вегетативною нервовою системою.

5. Обґрунтувати функціонування гангліїв як периферійних центрів нервової системи.

6. Дослідити зміни частоти серцевих скорочень при здійсненні окосерцевого рефлексу.

7. Дослідити ортостатичний рефлекс за методикою Шеллонга, кліностатичний рефлекс та зміну тонусу судин за допомогою дермографізму.

Практична частина:

Практичні навички:

¾ зображати схеми рефлекторних дуг рухових рефлексів, центри яких розташовані на всіх рівнях ЦНС, і схеми провідних шляхів, що забезпечують взаємодію різних рівнів ЦНС;

¾ пояснювати фізіологічні основи електроенцефалографії;

¾ аналізувати провідникову та рефлекторну функції різних відділів мозку;

¾ аналізувати зміни вісцеральних функцій при активації симпатичної та парасимпатичної нервових систем;

¾ зображати схеми та пояснювати будову й механізм рефлекторних дуг автономних рефлексів, роль інтегративних центрів у регуляції вісцеральних функцій;

¾ застосовувати окосерцевий рефлекс під час дослідження зміни серцевих скорочень.

Висновки

Дата

Питання для самостійної підготовки

1.Виділяти спільні ланки рефлекторних механізмів функціонування сенсорних систем.

2. Визначати рефлекторні дуги, що забезпечують роботу різних дистантних сенсорних систем, пояснювати фізіологічні основи діяльності різних сенсорних систем (зору, слуху, рівноваги).

3. Пояснювати механізм функціонування оптичної системи ока, бінокулярного зору, отолітового апарату, здійснення акомодації, звукової та кісткової провідності.

4. Проводити аналіз стану зору, слуху, рівноваги, інтерпретувати результати даних досліджень.

5. Пояснювати принципи досліджень кольорового зору, периметрії, бінаурального слуху.

 

Практична частина:

Практичні навички:

¾ проводити елементарні дослідження функцій дистантних і контактних аналізаторів;

¾ трактувати результати досліджень гостроти зору та слуху.

Висновки

 

 

Дата

Питання для самостійної підготовки

1. Визначати рефлекторні дуги, що забезпечують роботу різних контактних сенсорних систем (смаку, нюху, тактильної, больової, вісцеральної та рухової чутливості), пояснювати фізіологічні основи їх діяльності.

2. Проводити аналіз стану тактильного, у тому числі й больового, вісцерального, рухового відчуття, смаку, нюху; визначати пороги їх чутливості, рецептивні поля, інтерпретувати результати даних досліджень.

3. Пояснювати механізми утворення різних видів болю, дію антиноцицептивної системи та принципи застосування анальгетиків.

Практична частина:

 

 

Практичні навички:

¾ визначати смакові зони язика;

¾ визначати поріг чутливості органу нюху до різних запахів;

¾ визначати рецептивне поле тактильного аналізатора;

¾ обґрунтовувати методи дослідження кожної з сенсорних систем;

Висновки

 

 

Дата

Питання для самостійної підготовки

1. Пояснювати фізіологічні основи функціонування ВНД за допомогою

процесів збудження та гальмування.

2.Ознайомитись з основними методами дослідження ВНД: утворенням, збереженням і гальмуванням умовних рефлексів; принципами реєстрації електричних потенціалів мозку.

3. Пояснювати механізм виникнення біологічних потреб, мотивацій, емоцій та визначати їх роль у формуванні поведінки організму.

4. Пояснювати правила утворення умовних рефлексів.

Практична частина:

Дослідити утворення зіничного умовного рефлексу.

Дослідити вироблення диференціювального та згашувального гальмування у людини.

 

Результати практичного дослідження:

Висновки

 

Дата

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати роль мови як другої сигнальної системи у формуванні поведінкових реакцій людини.

2. Визначити фізіологічні основи формування мови у віковому аспекті.

3.Розглянути фізіологічні основи типів ВНД за І.П. Павловим.

Практична частина:

Дослідити розумову працездатність (силу нервових процесів) за допомогою буквених таблиць Анфімова. Дослідити рухливість нервових процесів. Дослідити типи ВНД та вищі психічні функції за допомогою тестів. Оцінювати і трактувати результати досліджень, що характеризують типи ВНД людини. Виявити тип пам’яті методом відтворення. Визначати об’єм короткочасної слухової пам’яті.

 

Практичні навички:

¾ визначати силу нервових процесів коректурним методом;

¾ трактувати результати досліджень, що характеризують типи ВНД людини;

¾ розрізняти види ритмів електричної діяльності мозку на ЕЕГ;

¾ характеризувати види мови та слово як сигнал сигналів, оцінювати стан мови.

 

Результати практичного дослідження:

 

 

Висновки

 

 

Дата

Питання для самостійної підготовки

1. Пояснювати фізіологічні механізми впливу гормонів на організм і забезпечення ними різних функцій, а також механізм взаємодії гормонів центральних і периферичних ендокринних залоз.

 

Практична частина

Висновки

 

 

Дата

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати роль гіпоталамусу у забезпеченні зв’язку між центральною нервовою та ендокринною системами.

2. Виділити прояви гіпер- і гіпофункцій таких гормонів як соматотропін, тироксин, паратгормону, інсулін, адреналін тощо.

3. Дослідити вплив інсуліну на білих мишах, проаналізувати результати експерименту.

4. Визначити віковий вплив статевих гормонів на фізичний розвиток та поведінку людини.

5.Провести фізіологічний аналіз різних фаз 28-добового менструального циклу. Пояснювати механізм регуляції неспецифічної адаптації за участю гормонів

Практична частина

Практичні навички:

¾ зображати схеми дії різних гормонів на клітині-мішені, схеми регуляції секреції гормонів ендокринними залозами;

¾ аналізувати роль гормонів у регуляції адаптації організму, їхню протистресову дію;

¾ аналізувати вплив гормонів на фази менструального циклу;

¾ спричинювати гіпоглікемічну кому в миші.

Висновки

 

Протокол практичного заняття №1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.021 с.)