ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИУспiшне проведення уроків фізичної культури можливе тільки за умови серйозної підготовки до них вчителя. Навіть висококвалiфiкованi досвiдченi вчителі не можуть i не мають права нехтувати цiєю умовою.

Для забезпечення належної якісної готовності до організації навчально-виховної роботи необхідно:

1. визначити її зміст, вiдповiднi органiзацiйнi заходи, а також структуру уроку;

2. творчо пiдiйти до складання i написання конспекту;

3. привести себе в стан готовності до роботи на уроці (мається на увазі рухова, мовна, органiзацiйна, методична та iншi види попередньої підготовки);

4. передбачити i підготувати до участі в активних діях на уроці своїх помiчникiв з числа учнів;

5. підготувати місце для занять, перевірити наявність i стан необхідного обладнання, навчального iнвентаря у вiдповiдностi до вимог i завдань даного уроку, передбачити поповнення невистачаючого iнвентаря iндивiдуального користування (скакалки, м’ячі, гiмнастичнi палицi, прапорцi та iнше).

1.1Визначення змiсту уроку є вирiшальною стороною пiдготовки педагога, а тим бiльше практиканта до його проведення.

Конкретно освiтньо-виховний змiст уроку визначається шляхом розробки чiтких педагогiчних завдань. Завдання повиннi бути абсолютно конкретними, точно визначаючими вплив заняття на органiзм учнiв, засвоюванi знання, умiння i навички (або їх елементи), бажанi змiни в культурi i поведiнцi учнiв. Як правило, цi завдання є вiдносно вузькими, iндивiдуальними, оскiльки вони повиннi передбачати тiльки те, що можна досягнути в рамках конкретного уроку. Кожне таке завдання вирiшується за допомогою певних i конкретних фiзичних вправ, сукупнiсть яких складає предметний змiст уроку i визначає форми рухової дiяльностi учнiв. Пiдбiр цих вправ повинен здiйснюватись з належним i серйозним обдумуванням, поскiльки необхiдно вибрати найбiльш ефективнi, цiлком доступнi учням. Пiдбiр вправ необхiдно доповнити добре продуманою орiєнтовною системою власних дiй органiзацiйного i навчально-методичного характеру, спрямованих на керiвництво дiяльнiстю учнiв на уроцi.

Оздоровчі завдання спрямовані на зміцнення здоров'я фізичними вправами, на формування правильної постави, на розвиток рухових якостей тощо. Так як на одному уроці неможливо сформувати поставу або виховати рухову якість, то для цього потрібна система уроків. Усі уроки фізичної культури мають оздоровчих характер, тому формулювати оздоровчі завдання на кожний урок не має необхідності, адже в практиці вчитель сукупно вирішує завдання навчання, оздоровлення і виховання. Але, якщо, наприклад, календарно-тематичним плануванням передбачено формування правильної постави чи профілактика плоскостопості, то в даному випадку оздоровчі завдання записуються і вказуються засоби їх вирішення.

1.2 Особливо важливим в цiй частинi пiдготовчої роботи є вибiр методiв i методичних прийомiвнавчання i виховання, способiв органiзацiї учнiв до роботи на уроцi, шляхiв регулювання фiзичного навантаження i забезпечення оптимальної моторної щiльностi уроку.

1.3 Пiсля визначення змiсту уроку, необхiдно розробити його структуру, тобто визначити послiдовнiсть i взаємозв'язок як фiзичних вправ, дiяльностi учнів, так і власної дiяльностi як вчителя-практиканта.

Така пiдготовка вчителя до уроку здiйснюється на пiдставi вимог робочої програми(Додаток), але з врахуванням ступеню її виконання, конкретного контингенту, що займається, i умов проведення даного уроку. При цьому спочатку доцiльно опрацювати основну частину, а потiм уже, враховуючи її змiст та намiчене навантаження, пiдготовчу i заключну частину уроку.

2.1 Результати розробки змiсту i структури уроку необхiдно оформити у виглядi конспекту уроку. Одержуючи завдання уроку у вчителя фiзичного виховання, студент-практикант, який буде проводити даний урок, повинен разом з ним намiтити конкретнi освiтнi, виховні i оздоровчi завдання, мiсце проведення, наявнiсть необхiдного обладнання i спортивного iнвентаря, розробити структуру уроку, пiдiбрати матерiал для основної частини уроку, визначити послiдовнiсть виконання вправ в основнiй частинi уроку та методи органiзацiї учнiв

,на уроцi i пiсля консультацiї з методистом приступити до розробки та написання конспекту уроку.

Перший етапнаписання плану уроку, в якому необхідно конкретно визначити дозування часу в кожнiй частинi уроку, основнi види рухової дiяльностi i фiзичних вправ в послiдовностi виконання їх на даному уроцi.

3.1 Важливе мiсце в пiдготовцi до проведення чергового уроку, а тим бiльше пробного, займає особиста мовна (в першу чергу командна мова) i рухова пiдготовка, оскiльки вiд цього дуже багато залежить в органiзацiї i керiвництвi роботою учнiв протягом уроку.

У зв’язку з цим необхiдно потренуватись i перевiрити себе у вимовi i подачi команд, в пiдрахунку темпу виконання рухiв, заздалегiдь сформувати i запам’ятати визначення, якi повиннi бути засвоєнi учнями; продумати доведення до учнiв правил виконання рухiв, продумати змiст i форму передбаченої бесiди, розповiдi i пояснення гри, висвiтлення спортивних подiй та iнше.

При цьому необхiдно звернути увагу на образнiсть викладу при поясненнi i виконаннi вправ, iнтонацiю голосу та iншi мовнi прийоми.

3.2 Рухова пiдготовка практиканта i вчителя вiдiграє значну роль в практичному проведеннi уроку.

Вона зводиться до практичного оволодiння навичками виконання всiх рухових дiй i фiзичних вправ, якi практикант повинен демонструвати (показувати) учням на уроцi, а також прийоми пiдтримки, надання допомоги i страхування.

При не досить правильному або невпевненому виконаннi їх, необхiдно спецiально потренуватись в їх виконаннi самостiйно, на уроках фiзичного виховання пiд керiвництвом i з допомогою викладача (методиста), поскiльки невпевнений i тим бiльше неточний показ вправ вiдiграє негативну роль в навчаннi i вихованнi. До того ж, можливiсть вiдчути свої рухи пiдвищує настрiй практиканта i дуже корисно в методичному вiдношеннi.

3.3 Не менш важливе значення в пiдготовцi практиканта до уроку має турбота про свiй зовнiшнiй вигляд. Костюм i взуття повиннi вiдповiдати умовам проведення уроку i вправам, що запланованi для виконнання на даному уроцi, забезпечувати гiгiєнiчнi вимоги i свiдчити про хороший естетичний смак практиканта, що часто запозичають i наслiдують учнi.

3.4 Необхiдно вiдпрацювати манеру правильно триматись перед учнями, користуватись жестами, змiнювати iнтонацiю голосу, застосовувати методи заохочення i, при потребi, педагогiчнi методи покарання.

4 Пiдготовка практикантом помiчникiв (командирiв вiддiлень, старших змiни, капiтанiв команд, учнiв для забезпечення страхування i надання допомоги своїм товаришам та iн.) передбачає:

- визначення їх заздалегiдь за допомогою вчителя (класовода) і рекомендацiй методиста,

- передачу i перевiрку тих знань i умiнь органiзацiйно-методичного характеру, якими їм прийдеться користуватись i керуватись при виконаннi своїх обов'язкiв:

ü знання вправ, їх призначення i вмiння добре виконувати,

ü знання типових помилок i вмiння допомогти товаришевi в їх усуненнi при виконаннi конкретної вправи,

ü умiння забезпечити страхування i надавати товаришам фiзичну допомогу,

ü знати змiст i правила гри,

ü спосiб роздачi i збирання дрiбного iнвентаря iндивiдуального користування,

ü вимоги i мiсце розмiщення снарядiв.

Така пiдготовка носить характер короткого iнструктажу i здiйснюється переважно безпосередньо перед проведенням уроку.

5 Пiдготовка мiсць для занять.

При пiдготовцi мiсць для занять, обладнання i навчального iнвентаря необхiдно:

ü врахувати вимоги матерiально-технiчного забезпечення уроку,

ü забезпечити технiку безпеки на уроцi з метою попередження травматизму,

ü кожного разу необхiдно перевiрити технiчну справнiсть снарядiв, обладнання

дрiбного спортивного iнвентаря за розмiром i вагою вiдповiдно до фiзичного розвитку i вiку дiтей, стан гiмнастичних матiв, мiсць приземлення при виконаннi стрибкiв (стан ями), бiгових дорiжок i дорiжок розбiгу, мiсць для метання, проведення рухливих iгор та iнше.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)