ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.030400 “МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ”

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра порівняльного

І європейського права

Укладач: кандидат юридичних наук,

Доцент Лисенко О.М.

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів спеціальності

6.030400 “Міжнародна інформація”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 3 вересня 2009 р.

 

Завідувач кафедри

_____________ В.І. Муравйов

 

Директор Інституту

Міжнародних відносин

_____________ В.В. Копійка

 

 

Київ – 2009
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Порівняльне конституційне право”

Укладач:

кандидат юридичних наук, доцент Лисенко О.М.

Лектор:

кандидат юридичних наук, доцент Лисенко О.М.,

Викладачі:

кандидат юридичних наук, асистент Влялько І.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

“___” вересня 2009 р.

_______________ проф. Коппель О.А.
ВСТУП

 

Нормативна навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” є дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030400 − “Міжнародна інформація” напряму підготовки 0304 − “Міжнародні відносини” і має за мету надати студентам неюридичних спеціальностей базові знання з проблем побудови та функціонування держави, місця в ній індивіда та взаємодії його з державою в країнах, що належать до різних правових систем. В умовах сьогодення, коли значення юридичних аспектів суспільного життя суттєво зростає, фахівці в сфері економіки, міжнародних відносин, інформації і комунікацій мають бути належно обізнаними в правовому плані. Крім суто інформативної, курс “Порівняльне конституційне право” адаптований необхідною мірою до потреб відповідної спеціальності, має суттєве світоглядне та методологічне навантаження, знайомить студентів з механізмом побудови держави на рівні вищих органів державної влади в зарубіжних країнах та в Україні, з правовим статусом особи в різних правових системах. Значення даного курсу полягає також у вихованні у студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він значною мірою побудований на індуктивному методі і концентрує значну наукову інформацію, отриману через предметно-емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” є: правовий статус особи; вищі органи державної влади та їх компетенція.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” є: конституційне закріплення основних прав і свобод людини і громадянина; способи набуття та припинення громадянства; порядок формування, взаємодія та компетенція вищих органів державної влади України та країн світу.

 

Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” забезпечує знання:

– основних теоретичних понять конституційного права, його об’єкту, предмету та системи;

– системи та джерел конституційного права сучасних держав;

– ролі та значення конкретних інститутів конституційного права в різних країнах;

– перспектив розвитку науки конституційного права та його основних інститутів.

 

Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” забезпечує уміння:

– застосовувати отримані теоретичні знання, світовий досвід на практиці;

– аналізувати та оцінювати ситуацію, що склалась в тій чи іншій країні з точки зору дотримання конституційних норм;

– застосовувати надані можливості для захисту конституційних прав і свобод особи;

– орієнтуватися у відповідному нормативному матеріалі;

– аналізувати процеси і зміст вітчизняної законотворчості з огляду на досвід інших держав.

 

Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” складається з двох змістових модулів:

− основи теорії конституції; конституційно-правовий статус особи; безпосередня демократія; форма держави.

− вищі органи державної влади та їх компетенція; місцеве самоврядування; конституційно-правова відповідальність.

 

Нормативна навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” вивчається на третьому курсі в п’ятому семестрі в обсязі 54 години (1,5 залікових кредити за Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS)), в тому числі: 36 години навчальних занять, з них 20 годин − лекції, 16 годин − семінарські заняття, а також 18 годин – самостійної роботи. Форма контролю – залік. Перший змістовий модуль складають теми 1 - 5, другий − теми 6 - 10.

 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Дисципліна викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

 

Дана система оцінювання знань студентів розроблена з метою сприяння формування системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи студентів впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених ECTS.

 

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

− підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

− відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

− відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

− подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

− розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2) та семестровий (СК) контроль.

Результати кожної форми контролю оцінюються, як правило, за 100-бальноюшкалою

 

Параметри Змістовий Модуль 1 (ЗМ1) Змістовий Модуль 2 (ЗМ2) Разом (підсумкова оцінка)
Оцінка в балах (50+50)

 

і мають такі складові:

 

Поточний контроль (ЗМ1,ЗМ2, к12 =0,5):

1. усна відповідь – до 20 балів (до 5 балів на кожному семінарському занятті);

2. доповнення – до 10 балів (до 2−3 бали на кожному семінарському занятті);

3. виконання домашніх індивідуальних завдань – до 20 балів (до 10 балів за кожне з двох домашніх індивідуальних завдань);

4. виконання завдань проміжного залікового модуля – до 50 балів (1 бал за кожну вірну відповідь тестового завдання), проводиться на останньому семінарі змістовного модуля;

 

Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК)) розраховується за формулою):

СК= к1 * ЗМ1(оцінка в балах)+ к2 * ЗМ2(оцінка в балах)

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

 

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

 

Шкала оцінювання

 

Оцінка за шкалою університету Оцінка за національною шкалою
60 – 100 зараховано
1 – 59 незараховано

 

Якщо студент отримав підсумкову оцінку з дисципліни від 1 до 59 балів йому виставляється за національною шкалою оцінка “незараховано”.

 

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин), або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі “0”, а у графі заліку – відмітка про незараховано.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І

ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ. БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕМОКРАТІЯ.

ФОРМА ДЕРЖАВИ

Тема № 1. Поняття та предмет конституційного права

Поняття конституційного права. Поняття конституційного права, як галузі права, науки та учбової дисципліни, поняття порівняльного конституційного права.

Предмет конституційного права.

Конституційні правовідносини та їх суб’єкти. Види конституційно-правових відносин.

Система конституційного права. Основні інститути та підінститути конституційного права та їх коротка характеристика.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)