ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬТема № 6. Законодавча влада

Лекція № 6. Законодавча влада (2 год.)

1. Поняття законодавчої влади. Загальна характеристика інституту парламенту.

2. Порядок формування та внутрішня структура парламенту.

3. Компетенція парламенту.

4. Правовий статус народного депутата.

Семінар № 5. Законодавча влада (2 год.)

1. Місце парламенту в системі вищих органів державної влади.

2. Структура парламенту.

3. Порядок роботи парламенту.

4. Законодавчий процес.

5. Парламентський контроль.

6. Розпуск парламенту.

7. Правовий статус народного депутата.

8. Структура, порядок діяльності та повноваження Верховної Ради України.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Порівняти повноваження парламенту України,Польщі, Німеччини.

2. Фракції у парламенті Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії, Швеції, Польщі, Грузії (на свій вибір).

3. Проаналізувати Указ Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” від 2 квітня 2007 року з точки зору правових підстав для розпуску парламенту та відповідності Конституції України.

Дати визначення термінів:парламент, легіслатура, парламентаризм, мандат, депутат, парламентська сесія, кворум, комісії, парламентські фракції, бікамералізм, імунітет, індемнітет, інтерпеляція, законодавчий процес, законодавча ініціатива, право вето, абсолютне вето, відносне вето, промульгація закону, пролонгація закону, імперативний мандат, вільний мандат, чергова сесія, позачергова сесія, пленарне засідання.

Джерела по темі.

1. Рекомендовані підручники.

2. Депутат парламента в зарубежных государствах. − М.: Юрид. лит., 1995.

3. Парламенты мира / Под ред. А.А.Мишина. − М.: Высшая школа, 1991.

4. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка. − К.: Парламентське видавництво, 1999.

5. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К.: Основи, 1993. – 143 с.

Нормативні акти.

1. Конституція України від 28.06.1996.

2. Закон України № 222-ІV про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року.

3. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. Проф. В.В.Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 592 с.

4. Конституции государств Европы: в 3-х т. / Под ред. Окунькова Л.А. − М.: Норма, 2001. 817 с. (т.1), 837 с. (т.2), 789 с. (т.3).

5. Регламент Верховної Ради України від 27.07.1994.

6. Закон “Про вибори народних депутатів” від 25.03.2004.

7. Закон “Про статус народного депутата” від 17.11.1992.

8. Указ Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” від 02.04.2007.

 

Тема № 7. Виконавча влада та її органи

Лекція № 7. Виконавча влада та її органи (2 год.)

1. Поняття виконавчої влади.

2. Конституційний статус глави держави.

3. Повноваження президента.

4. Процедура імпічменту.

5. Уряд в системі вищих органів державної влади.

6. Компетенція уряду.

7. Відповідальність уряду.

Семінар № 6. Виконавча влада (2 год.)

1. Поняття виконавчої влади. Теорії організації виконавчої влади.

2. Система органів виконавчої влади.

3. Глава держави: конституційний статус, повноваження.

4. Повноваження президента за різних форм республіканського правління.

5. Повноваження та порядок роботи уряду.

6. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

7. Організація органів виконавчої влади в Україні.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Порівняльний аналіз повноважень Президента України, Франції, Німеччини.

2. Що означає вислів “Гарант Конституції”? (У відповідності до ст. 102 КУ “Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина”.).

3. Зобразати схематично моделі виконавчої влади України,США.

Дати визначення термінів:екзекутива, біцефальна (дуалістична) виконавча влада, глава держави, монарх, президент, уряд, інвеститура, суспензивне (відкладальне) вето, абсолютне вето, міністр без портфеля, делегована правотворчість, місцева державна адміністрація, міністерство, контра сигнатура, імпічмент.

Джерела по темі.

1. Рекомендовані підручники.

2. Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. М.: ИНИОН РАН, 1995.

3. Сахаров И.А. Институт президентства в современном мире. М.: Юрид. лит., 1994.

4. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). Навчальний посібник. − К., 1996.

5. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 80с.

Нормативні акти.

1. Конституція України від 28.06.1996.

2. Закон України № 222-ІV про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року.

3. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В.Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 592 с.

4. Конституции государств Европы: в 3-х т. / Под ред. Окунькова Л.А. − М.: Норма, 2001. 817 с. (т.1), 837 с. (т.2), 789 с. (т.3).

5. Закон “Про вибори Президента України” від 05.03.1999.

6. Закон “Про Кабінет Міністрів України”.

 

Тема № 8. Судова влада

Лекція № 8. Судова влада (2 год.).

1. Поняття судової влади.

2. Судові системи та види судів.

3. Конституційний статус суддів.

4. Органи конституційного контролю. Конституційний суд.

5. Компетенція органів конституційного контролю.

Семінар № 7. Судова влада (2 год.)

1. Роль та місце судової влади в системі розподілу влад.

2. Види судових систем.

3. Принципи здійснення судочинства.

4. Конституційний суд – орган конституційного контролю.

5. Компетенція конституційних судів.

6. Організація органів судової влади в Україні.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Порівняльний аналіз компетенції Конституційних судів України, Німеччини, Франції.

2. Порушення присяги, як підстава звільнення судді Конституційного суду.

Дати визначення термінів:судова влада, магістратура, правосуддя, юрисдикція, суд присяжних, суд шефенів, ассізи, судочинство, судовий імунітет, конституційність закону, конституційна юрисдикція, конституційний контроль.

Джерела по темі.

1. Рекомендовані підручники.

2. Боботов С.В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). − М.: ИЧП ЕАВ, 1994.

3. Рішення Конституційного Суду України. − Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. – К., 2005.

Нормативні акти.

1. Конституція України від 28.06.1996.

2. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. Проф. В.В.Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 592 с.

3. Конституции государств Европы: в 3-х т. / Под ред. Окунькова Л.А. − М.: Норма, 2001. 817 с. (т.1), 837 с. (т.2), 789 с. (т.3).

4. Закон “ Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996.

Тема № 9. Місцеве самоврядування: конституційні моделі

Лекція № 9. Місцеве самоврядування: конституційні моделі (2 год.)

1. Теоретичні та конституційні засади організації місцевого управління та самоврядування.

2. Система органів місцевого самоврядування.

3. Організація роботи органів місцевого самоврядування. Їх відносини з органами держави.

4. Функції органів місцевого самоврядування.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

Порівняльний аналіз моделей місцевого самоврядування України, Німеччини, Франції, Великобританії.

Дати визначення термінів:місцеве самоврядування, місцеве управління, територіальна громада, адміністративно-територіальна одиниця, місцеві вибори, місцеві референдуми, загальні збори громадян за місцем їх проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, мер, місцева рада, виконавчий комітет місцевої ради, місцева державна адміністрація, муніципалітет.

Джерела по темі.

1. Рекомендовані підручники.

2. Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное самоуправление. − М.: Прогресс, 1984.

3. Харлоф Э. Местные органы власти в Европе. − М., 1992.

4. Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. − М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998.

5. Шаповал. В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України. – 2002. – № 3. – С. 48-54.

Нормативні акти.

1. Конституція України від 28.06.1996.

2. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. Проф. В.В.Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 592 с.

3. Конституции государств Европы: в 3-х т. / Под ред. Окунькова Л.А. − М.: Норма, 2001. 817 с. (т.1), 837 с. (т.2), 789 с. (т.3).

4. Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997, № 280/97-ВР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170).

5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Науково-практичний коментар. Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999.

6. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Офіційний переклад. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 10.

Тема № 10. Конституційна відповідальність: поняття та види

Лекція № 10. Конституційна відповідальність (2 год.)

1. Конституційна відповідальність та її види.

1. Конституційна відповідальність парламенту.

2. Конституційна відповідальність уряду.

3. Конституційна відповідальність Президента.

4. Конституційна відповідальність інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

5. Конституційна відповідальність громадян та іноземців.

 

Семінар № 8: Конституційна відповідальність (1 год.)

1. Конституційно-правова відповідальність, як вид юридичної відповідальності.

2. Конституційна відповідальність парламенту та народних депутатів.

3. Конституційна відповідальність уряду та міністрів.

4. Конституційна відповідальність глави держави.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

Процедура імпічменту за Конституцією США та випадки її практичного застосування.

Джерела по темі.

1. Рекомендовані підручники.

2. Колосова Н.М. Конституционная ответственность − самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. − 1997. − № 2.

Нормативні акти.

1. Конституція України від 28.06.1996.

2. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. Проф. В.В.Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 592 с.

3. Конституции государств Европы: в 3-х т. / Под ред. Окунькова Л.А. − М.: Норма, 2001. 817 с. (т.1), 837 с. (т.2), 789 с. (т.3).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ:

1. Теорія розподілу влади та її практичне втілення.

2. Поняття законодавчої влади.

3. Місце парламенту в системі вищих органів державної влади.

4. Структура парламенту.

5. Компетенція парламенту.

6. Порядок роботи парламенту.

7. Законодавчий процес.

8. Парламентський контроль.

9. Правовий статус народного депутата.

10. Депутатський мандат.

11. Структура, порядок діяльності та повноваження Верховної Ради України.

12. Розпуск парламенту.

13. Виконавча влада: поняття, система органів.

14. Організація виконавчої влади за різних форм державного правління.

15. Конституційний статус глави держави.

16. Порядок обрання президента.

17. Повноваження президента.

18. Припинення повноважень президента.

19. Імпічмент президента.

20. Уряд в системі вищих органів державної влади.

21. Формування уряду.

22. Компетенція уряду.

23. Місцеві органи виконавчої влади.

24. Організація органів виконавчої влади в Україні.

25. Поняття судової влади.

26. Судові системи та види судів.

27. Конституційний статус суддів.

28. Конституційний контроль. Органи конституційного контролю.

29. Компетенція Конституційного суду.

30. Організація органів судової влади в Україні.

31. Судова реформа в Україні.

32. Загальна характеристика та системи місцевого самоврядування.

33. Компетенція органів місцевого самоврядування.

34. Організація місцевого самоврядування в Україні.

35. Конституційно-правова відповідальність: поняття та види.

36. Конституційно-правова відповідальність парламенту та народних депутатів.

37. Конституційно-правова відповідальність глави держави.

38. Конституційно-правова відповідальність уряду та міністрів.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.009 с.)